Eritrea real clear politics's Weblog

September 18, 2008

Articles that posted by yafiet on website

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 7:11 am

You can find it on www.meskerem.net forum

http://www.websitetoolbox.com/mb/meskerem?forum=41739

http://www.websitetoolbox.com/tool/view/mb/search/meskerem?searchid=10757885

Advertisements

September 17, 2008

[Goddena Harnet] ጠንቅታት ስደትን መጻኢ መፍትሒኡ ኣብ ኤርትራን

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:53 pm

02 Nov, 2007


ብየማነ ወዲ ኣርባዕተ ናብ ናቕፋ ዝቐንዓ ጽቡቓት ሕቶታት ምስ ኣንበብኩ መልስ ዝብል ወነይ ገንፊሉኒ። የማነ ኣስማሪኖብወየንቲ ትመወል፣ ዓዋተብጀሃዳውያን ትካየድ ከም ዘይግድሶ፣ ንዕኡ ዝግድሶን ዘሕሞን ከኣ ምኽንያት ምውጻእ ገለ መንእሰያት ካብ ኤርትራን ምዃኑ ሓቢሩ። ኣመቱ ጽቡቕ ሕቶኡ ከኣ ክትበባዕ ዝግባእ እመስለኒ። (more…)

መልሲ፡ ብያፌት ቀዳማይ መዓልትን ገጽን

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:41 pm

 

 ኩቡር ሓዉ ጎደናሓርነት እስከ ነዚ ኣልዒልካዮ ዞሎኻ ዛዕባ ብካልእ ገጽ እስከ ክርእዮ!

ምስጋብ ደቂ ሰባት ናይ ገዛ ርእሱ መሰረት ጠንቂ ዘለዎ ማሕበራዊ ተርእዮ እዩ። ከም ኩሎም ማሕበራዉን ሰብኣዉን ተርእዮታት ድማ ናይገዛእ ርእሱ ኣዉንታን ኣሉታን ስንብራታት ኣብ ምሕደራዊ፡ ምጣኔሃብታዊ፡ ማሕበራዊን ባህላዉን ሂወት ደቂ ሰባት ኣለዎ። ምስጋም ደቂ ሰባት ኣቀዲሙ ቅድመልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ዘመናት ወይ ምስ ምፍጣርን ወድስብ ዝጀመረ እኳ እንተኾነ፡ ወዲሰብ መናባብርኡ ናብ ቀዋምን ካብቲ ኣቀዲሙ ዝነበሮ ደረጃ ምዕባሌ እንዳማዕበለ ምስ ከደ ግን እቲ ጻዕቂ ምስጋም እንዳዉሓደን እንዳተሸምረረን ከምዝመጸ ፍሉጥ እዩ።
ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ምስጋም ወድሰብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ብዕስለ፡ ጻዕቅን ቀጻልን ኣብ ፊልሜ ደሳዊ ሕብረተሰብ ዝነበረ፡ ኣብቶም ቀጺሎም ዝሳዓቡ ፖሎቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኣቛዉማታ ሕብረተሰብ እንዳነከዩ ከምዝመጹ ርድኡ እዩ። ብመሰረቱ ምቛም ሃገር ከም ሓደ ፖሎቲካዊ ስርርዕ መጠን ሓደ ናይ ታሪኽ ህሞትን ተርእዮን እኳ ንተኾነ፡ ምስ ምቛም ዘመናዊት ሃገርን ዘመናዊ ማሕበራዊ ስርርዕ ቅድሚ 400 ዓመታት 1648 .. ወስትፎልያ ስተይት (westphalia state) ግን ደቂ ሰባት ባህርያዊ መቦቆለይ፡ ሃገረይ፡ መንግስተይ….... ዝብልዎ ጉንዖታትን ስነኣኣሙራዊ ቅኒት ስለዘሕደሩ፡ እቲ ምስጋም ዝብሃል እንዳነከየን ካልእ መልክዓት እንዳሓዘ ከምዝኸደ ፍሉጥ እዩ። ገለ ካብቲ ካልእ መልክዓት መልክዓት ዝሓዘ፡

መረዳእታ እዞም ጽዓዱ ሕጂ ከም ኣዉስትራልያዉያን ዝፍለጡ ዘለዉ፡ ቦቖሎም እንግሊዛዉያን ኮይኖም፡ ኣብ ሕብረተሰብ እንግሊዝ ዓበይቲ ገበናት ዝፈጸሙ እንግሊዛዉያን ብኹናኔ ወይ ዉጋዝየ ገበን ክሕየሩ ንደሴት ኣዉስትራልያ ብመንግስቶም ይስደዱ ነይሮም፡ ኣብኡ ተፋርዮም እዉን ነቶም ቀንዲ ደቀባት ኣዉስትራልያ ዝኾኑ ኣቮርጂንስ ብምድሃኽ ዝላዓለ ኢድ ሃሊዎም ሕጂ ከም ኣዉስትራልያዉያን ይፍለጡ ኣለዉ።
ምስ ሓዉ ደና ሓርነት ኣብቲ ንሱ ብእብረ ዝጣሕመሶ ትንተናታት ታሪኻዊ ኣማጻጽኡ ምስጋም ደቂ ሰባት ቡዙሕ ዝፋላለ እኳ እንተዘይኮንኩ፡ ምስ ሞቓም ዘመናዊት ሃገር፡ እቲ ምስጋምን ዕላማታት ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ምስጋም ከምተቀየረ ከነጽሮ ይደሊ። ድሕሪ ምቋም ዘመናዊ ሃገር ደቂ ሰባት ወይ ሃገራት ሃገራዊ ፖሎቲካዊ ምጣኔሃብታዊ ማሕበራዊ ጸጋታተን ንምሕያል እየን ናተን ሰባት ክሰዳ ዝጀመራ። ነቶም ካብኦም ዘይማዕበሉ ኣህዛብን ድማ ወሪሮም ብምሓዝ ናይ መሬቶም ባህርያዊ ጸጋታት፡ ሕሱር ጉልበትን ሰፊሕ ዕዳጋታትን ንምግባት ተዋፈ
መብዛሕትኡ ኣህዛብ ሳልሳይ ዓለም ድማ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ መግዛእቲ ምዕራባዉያን ሃገራት ተጸምዳ። ንነዊሕ ዘመናት ድማ ተመዝመዛ። ኤርትራ ድማ ናይዚ ዓለምለኻዊ ተረኽቦ ግዳይ ኮነት። ብምዕራባዉያን ገዛእተን ዉሳኔ ድማ ሃገርን መንግስት (Nation State) መት

ሓድግታት ኤዉሮጳዊ መግዛእቲ ሽዱሽተ መሰረታዉያን ስምብራታት እዩ ፈጢሩልና። ንሳተን ድማ፡
1.
ዝተፈላለየ ባህልን መግዛእቲ ዝኣጎዶ ዑቑር ግርጭታት።
2.
ዘይተማጣጠኔ ዝርጋሔ ትካላት።
3.
ስንኩል መንግስታዉን ሃገራዉን ትካላት።
4.
ጂኦግራፊካዊ ዘይርትዓዉነት።
5.
ኤትኒካዊ ብዙሑነት ዝሓዘለ ኣቀዋዉማ ሃገር
6.
ስደት፡ ድኽነት፡ ሽቅለተኣልቦነትን ኣመንዝራነትን………..ወ.ዘ.ተ  እየን።
ሕጂ ናብታ ቀንዲ ዛዕባ ክምለስ ስለዝኾንኩ ነቲ ምስጋም ዝብል ቃልን ኣምርን ሓዲገ፡ ንስደት ዝብል ቃልን ኣምርን ኣቶኪረ ክዛረብ እየ። እቲ ስደት ዝብል ቃል ፖሎቲካዊን ኣድማሳዉን ትርጉም ዝሓዘ እዩ። ስደት ማለት ሓደ ሰብ ብምኽንያት ፖሎቲካዊ፡ ዓሌታዊ ወይ ኤትኒካዊ፡ ሃይሞኖታዊ…... ኣድልዎ ወይ ዓመጽ ካብ መቦቆላዊ ሃገሩ፡ ንካልእ ሃገር ክስደድ እንኮሎ ማለት ጥራይ እዩ።
ሃገርና ኤርትራ እዚ ኣቀዲመ ዝገለጽክዎ ሓድግታት ወይ ስምብራት መግዛቲ ዘለዋ ሃገር ምኻና ሕጂ ዘይኮነስ፡ እቲ መጀመርታ ንመሬታዊ ናጽነት ክንቃለስ ነቕል እንኮሎና ዝፈለጥናዮ ስለዝኾነ፡ ብዓቢኡ መሬታዉን ህዝባዉን ልዕላዉነት ምርግጋጽን፡ ነቶም መግዛእቲ ዝሓደጎም ስምብራታት ምእላይ ከምዝነበረ ስትራተጂካዊ ዕላማ ቃልስና ፍሉጥ እዩ።
ሓንቲ ግዝእቲ ሃገርን ህዝብን ብምጣኔ ሃብታዊ ትሕዝትኡ፡ ብማሕበራዊ ጸጋታቱ፡ ብባህላዊ ምዕባሌኡ ከም ብመናፍሕ ቆርበት ማሕጎዳ ፉሕ ፉሕ ዝበለ ጓህሪ ክጉህር ክጸንሓካ ትጽበ እንተ ኔርካ ጸገም እዩ። ሓቂ እዩ ድማ ጉንበት 1991 ናጽነት ኤርትራ ምስተረጋገጸ ኣብ ኤርትራ ናይ ፍስሃ መንፈስ ተራእዩ ጥራይ እንበር ናይ ካልእ ፈንጠዝያ ዘይነበረ።

ህዝብና ጫማኻ ማዕረ እግርካ ዝብል ምስላ ስለዝምስልን ስለዝፈልጥን ድማ፡ ብዙሓት ናይ ፈንጠዝያ እዋን ዝመጸ ዝመሰሎም ዜጋታት ነይሮም ክብሃል ኣይክኣልን እዩ። ህዝብና ቆፎና ጥርሑ ምንባሩ ኣጸቢቁ ስለዝፈልጥ እዉን ነቲ ዝቀዉም ዝነበረ ሓድሽ መንግስት ሓገዝ ክኾኖ ተባሂሉ ኣብ ዉሽጥ ይኹን ኣብ ደገ ዝነብር ህዝብና ናይ ገንዘብ፡ ጥሪት፡ ንብረትን ናጻ ወፈያ ጉልበት ዝህብን ዝምጹትን ዝነበረ።
ህዝቢ ኤርትራ ብጉቡእ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ኣብ ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነትን ክንኣቱ ምኻናን፡ እዚ ድማ ኣዝዩ ተሪርን በዳህን ቃልሲ ምኻኑ። ቡዙሓት ኤርትራዉያን እዉን ካብ ኢትዮጵያ፡ ማእከላይ ምብራቅ፡ ሱዳን ዓለምን፡ ግዴኦም ክጻወቱ ዝነበሮም ስራሕን ናብራን ሓዲጎም ንኤርትራ ከምዝኣተዉ ካብቶም ኣዝዮም ልዑል ኣካዳሚካዊ ዓቕምታት ዝዉንኑ ዝኣተዉ ንኣብነት ክጠቅሰልካ ፕሮፎሴር ኣስመሮም ለገሰ፡ ፕሮፌሶር በረኸት ሃብተስላሴ፡ ማዓት መሃንድሳት ካብ ኢትዮጵያ………... እዮም
ካብ ሱዳን እዉን ብምትሕግጋዝ UNHCR ኣስታት 100,000 ካብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራዉያን ኣብ ሱዳን  ኣብ ሃገሮም ክጣየሱ ተመሊሶም ነይሮም እዮም።  ኩነታት እቲ ፖሎቲካዊ ስርዓት ምስ ርኣይዎ ግን ዳግም ንሱዳንን ስግረ ሱዳንን ተሰዲዶም። ኣብ መላእ ዓለም ተሰዲዶም ዝጸንሑ ኤርትራዉያን ድማ ኣብ ስደት ነይሮም ንሃገሮም ኣትዮም ዳግም ንሃገሮም ኩቦ ሰንዴሙላ ክምለሱን ሓደስት ተሰዲዶም ዘይፈልጡ ክስደዱ ምስራኣይዎም ኣብ ዘለዉሉ ሃገራት ቀጺሎም ክዓርዱ ተገዲዶም።
ሓዉ ጎደና ሓርነት ስደት ታሪኽ ኣይኮነን፡ ስደት ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ መድረኽ ዝርኤ ህሞት እዩ። ናቱ ናይ ነዊሕ ግዝያት ዝተኣሳሰረ መሰረታዊ ብዙሓዊ ጠንቕታት (root multiple couses) ድማ ኣለዎ። ንጠንቕታት ስደት ብሓደ ግዝየ ካብ ሱሩ ቦርቒቕና ክንምሕዎ ከምዘይንኽእል እዉን ይፈልጥ እየ። ንስደት እዉን ብፍሉይ ብተናጸል ክንጥምቶን ክንፈትሖን ኣይካኣልን እዩ። ምስቲ ኣብቲ ሃገር፡ ህዝቢን መንግስትን ዘሎ ጸገማት ብምዝማድ ኢና ክንጥምቶን ፍታሓት ክንገብረሉን እንኽእል።
ከምኡ ስለዝኾነ ድማ፡
መሰረት ፍታሕ ከነቀምት ይግባኣ መሰረት ፍታሕ ብወገነይ ንስደት ይኹን ካልኦት ሃገራዉን ህዝባዉን ጸገማትና መፍትሒ ዝኾነና ኢለ ዝሕልኖ፡  እዚ ዝስዕብ ሮቓሒታት ምስ እነተግብር እዮ፡
1.
ብናጻ ተሳትፎን ዕግበትን ህዝቢ ዝምራሓሉ ዓንደሕጊ መንግስት ምስ እነርግእ።
2.
ሕጋዊ ኣጣቃቅማ ፖሎቲካዊ ስልጣን ምስ እነዘዉትር፡ ናይ ፖሎቲካዊ ስልጣን ስርርዕ መንግስት ነንሕድሕዶም ዝታሓላለዉን ዝቓጻጸሩን ጌርና ምስ እንቀርጾም።
3.
ሰላምን ጸጥታን ናይ ዜጋታትናን ሃገርናን ተሓልዩ፡ ሰብኣዊ ዘይዉሕስነት (Human insecurities) ምስነጥፍእ።
4.
መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት፡ ፖሎቲካዊን ቁጠባዉን ሓርነት፡ ዜጋታት ብሕጊ ዉሑስ ምኻኑ ምስነራጋግጽ።
5.
ማዕረ ተሳትፎን ዕድላትን ዜጋታት ምስ ዝራጋገጽን ማዕርነታዊ ኣተዓዳድላ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምጣኔ ሃብቲ ምስ እነዘዉትር።
6.
ንሃገርን መንነትን ባህልን ናይ ዜጋታት ዝሃንጽን ዘኽብርን፡ ዉልቃዊ ይኹን ጉጅላዊ ሕጋዉን ምጣኔሃብታዉን መሰላት ዜግታት ዝካላኸል ጡዕይ ምሕደራ ምስነታኣታቱ ጥራይ ኢና ክንፈትሖ እንኽእል።

እዚ ማለት ድማ ኣብ ኤርትራ ዉድቀት ፖሎቲካዉ፡ ምጣኔ-ሃብታዊ ን ማሕበራዉን ስርርዓት ኣጋጢሙ ስለዘሎ። ኣብ ዑና እዚ ዝወደቀ ፖሎቲካዊ ስርርዕ፡ መሰረታዊ ለዉጥ ክንገብር ኣሎና እዩ።

መልሲ፡ ብያፌት ካልኣይ መዓልትን ገጽን

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:37 pm

 

ኩቡር ሓዉ ጎዶና ሓርነት…………………….ትማሊ ካልኣይ ገጽ ናይ ዘቕረብካዮ ርእይቶን መፍቲሕኡን ከም ሓፈሻዊ ርእይቶይ ኣቀሚጠ ነይረ፡ ሎሚ መዓልት ግን ኣብ ዝርዝራት ናይ ዛዕባ ምስ ታሪኽናን ህሉዉ ኩነታትናን ብምዝማድ “”ኣብ ጠንቅታት ስደትን መጻኢ መፍትሒኡ ኣብ ኤርትራን“” ክዛረብ እየ። ኣቀዲመ ግን ክእርሞ ዝደሊ ኣብ ቀዳማይ ጽሕፈይ ብናይ መፍት ሰሌዳ መጥምዕ ጌጋ ካብ ሱዳን ብሓገዝ UNHCR 10,000 ንኤርትራ ዝተመልሱ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ኣሃዝ ተጻሒፉ ዘሎ ሓንቲ ዚሮ ኣጉዲለላ ስለዘለኹ ኣስታት 100,000 ተባሂሉ ክንበብ ይሕብር።

 

ብዛዕባ ጠንቅታት ስደትን መጻኢ መፍትሒኡ ኣብ ኤርትራን ክንዛረብ ኣብ ንዉስነሉ ወቕቲ፡ መጀመርታ ነተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ኤትኒክ ጉጂለታት፡ ማሕበራዊን ምጣኔሃብታዉን ስርርዓተን፡ ባህልታተን፡ ኣብ ባይታ ዝነበረ ኣካላዉን መንፈሳዉን ኩዉንነትን ዉሽጣዉን ግዳማዉን ግርጭታትን ተጻብኦታትን ነቲ ኣብቲ ጂኦግራፊካዊ ክሊ ዝነብር ህዝቢ ዝነበሮ ክንመሚ ዝግባኣ እዩ

 

እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ኣህዛብ፡ መሰረቱ ካብ ዝተፈላለየ መቦቆልን ዝተፈላለየ ጂኦግራፊካዊ ክልላት ዝሳገመ ንኤርትራ ምኻኑ ኣብ ቡዙሕ ናይ ታሪኽ መጽሓፍት ተገሊጹ ይርከብ። መቦቖል ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሰለስት ዝተፈላለዩ ኣህዛብ ዝቖመ እዩ። ንሶም ድማ፡

1.ኒላዊ ወይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ሰረት ዘለዎ {Nilotic Race} ኣብዚ እዋን ኣሰራቱ ንኤትኒክ ጉጂለታት ናራን ኩናማን ዝገልጽ እዩ።

2.ሓማዊ ወይ ኩሻዊ ሰረት ዘለዎ {Hametic or Kushetic Race} ናብ ኤርትራ ሕጂ ዝባሃል ዘሎ 5000-3000 .. ዝኣተወ ኮይኑ፡ ኣብዚ እዋንዚ ኣሰራቱ ንኤትኒክ ጉጂለታት ሕዳረብ፡ ብሌን፡ ሳሆን ዓፋር ዝገልጽ እዩ።

3.ሴማዊ ሰረት ዘለዎ {Semetic Race} ናብ ኤርትራ ሕጂ ዝባሃል ዘሎ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ድሒሩ ዝኣተወ   ኣስታት 1000 .. ኮይኑ፡  ኣብዚ እዋንዚ ኣሰራቱ ንኤትኒክ ጉጂለታት ትግረን ትግርኛን ዝገልጽ እዩ። ብዘይካ እቲ ዘመን ኣምጾ ኤትኒክ ጉጂለታት ሃዉሳ፡ ይዳን ዳህሊክያን ዝባሃላ እየ ክዛረብ ጸኒሔ።

 

እዚ ድማ ዘገንዝበና ጉዳይ እንተሃልዩ ብዘይካ ኒላዉያን ካልኦት ኣህዛብ ንኤርትራ ዞቖሙ ገሊኦም ካብ ወሽመጥ ዓረብ ገሊኦም ካብ ሴሜናዉን ደቡባዊ ኣፍሪቓ ዝሳገሙ ምኻኖም እዩ። ኣብቲ ቀደም ዘመን ስደት ዝብሃል ቃልን መስርሕን ኣይነበረን። እንታይ ድኣ ስልጣኔ ኣህዛብ ክሕይልን ክዓብን እንኮሎ ንሳቶም ዝቛጻጸርዎ ቦታ ሓንሳብ እንዳገፍሔ ፡ሓንስብ ድማ እንዳተሸምረረ ስለዝኸይድ። ኣብ እዋናት ምግፋሕን ምሽምራርን ስፍሓት ግዝኣታት ወሲባዊ ምፍራይ ወይ ኣብ ዝነበርዎ ምትራፍ ናይ ኣህዛብ የጋጥም ከምዝነበረ ኢና ክንርዳእ እንኽእል።

 

ሕብረተሰባት ኤርትራ ኣማጻጽእኡን፡ ምዕብልንኡን ዝነብረሉ ዝነበረ ጂኦግራፊካዊ ክልላት ይፋላለ እኳ እንተነበረ፡ ነንሕድሕዱ ተኻባቢሩ ብሰላምን ፍቕርን ዝነብር ዝነበረ ሕብረተሰባት ዮም ንነዊሕ ዘመናት ድማ ጊሊኡ ቀዋሚ ዓድታት ብምምስራት ምርባሕ እንስሳን ዜቤትን ማሕረስ ብምልፋን፡ ገሊኡ ድማ ሰብሳግማዊ ጠባያት ሒዙ ኣብ ምርባሕን ጉስነት እንስሳ ዜቤት ዝተመርኮሰ መናባብሮ ሒዙ ክጓዓ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ እዉን እንተኾነ ኣስራቱ ኣብ ኤርትራ ህሉዉ እዩ። ብሓፈሻዊ ኣዛራርባ ሕብረተሰባት ኤርትራ ካብ ኣስታት 5000 .. ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ 2007 .. ኣብ ዉሽጥ ጂኦግራፊካዊ ክሊ ኤርትራ ዝነብር ዝነበረን፡ ዝነብር ዘሎን እዩ እንተበልኩ ምግናን ኣይክመስልን እዩ።

 

ምስ ዘመናዊት ሃገር ኣብ ዓለምና ኣብ 16 ክፍለ ዘመን፡ ኣንካይዶ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ኣብ መላእ ዓለም እዉን እንተኾነ፡ ነህዛብን ንዝነብሩሉ ዝነበሩ ክሊ ጂኦግራፊካዊ ቦታታት ያይርዎ እዩ። ኤርትራ ከም ዘመናዊት ሃገር ብመሰረት ዋዕላ በርሊን ጥሪ 1885 ኣብ በርሊን ዝተኻየደ፡ ኤርትራ መበል 54 ሃገር ኣፍሪቃ ኮይና ቆይማን ከም ብጽሒት ግዝኣት ሃገር ኢጣልያ ስለዝተወሰነ፡ 1889 ... ድማ ከም ግዛኣት ጥልያን ኮይና ተኣወጀት። እዚ ስለዝኾነ ግን ኤርትራ ምስ ስግር ዶባታ ዘለዉ ኣህዛብ ደማዉ ታሪኻዉን ዝምድናታት የብሎምን ማለት ኣየስምዕን እዩ።

 

ኤርትራ ከምዘመናዊት ሃገር ካብ ቆመት፡ ዝኾነ ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ ዝነብር መቦቖላዉን ፖሎቲካዉን ዜግነት ዘለዎ፡ ኣብ ትሕቲ ኤርትራዊ ዝብል ፖሎቲካዊ ዜግነት ከጽልል ስለዘለዎ፡ ኤርትራዊ ዝብል መንነትን ዜግነትን ክህልዎ እዩ። ካብ ዉሽጥ ሃገር ንኻልእ ሃገር ክንቃሳቀስ እንተኾይኑ እዉን፡ ንመንነቱ ዝገልጽ ናይ ዓዓዚ ሕጋዊ ሰነዳት (Travel docoment) ኩህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ሳባዊ ስለዝኾነ ትም ኢሉ ናብ ካልኦት ሳባዉያን ሃገር ክኣቱ ክወጽእ ኣይክእልን እዩ።

 

ኣብ ባህላዊ ሽነኻት ብጥምረት ክንርኢ እንተሃቂና፡ ብዘይካ ንመግሃጫ ዝስተ-ማይ ንመጭዓናን ጥሪት እንስሳ ንምንዳይ ዝካየድ ምስጓማት ካልእ ከምዘይነበረ ፍሉጥ እዩ። ስሕት ኢሉ መሳፍንት ከበሳታት ንትግራይ ነይሮም፡ ናይባት ቀይሕ ባሕሪ እዉን ንየመንን ሱዑድን፡ ነተባት ሽማግሌታት ባርካ እዉን ንሱዳን፡ እዚ መገሻታት እዚ ግን ምስ ምምሕዳርን ዝምድናታቶምን ዝታኣሳሰረ ድኣ እምበር ስደት ወይ ምስጓም ኣይነበረን። ብፍላይ ኣብ ባህሊ ሳባዉያን ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ዝነብሩ፡ መንነትን ወዳባትነትን ምስ ዋንነት ትሕዞ መሬትን ጤሳን ተዛሚዱ ዝግለጽ ስለዝነበረ፡ ካብ መንደፈራ ንከረን ወሪዱ ክሰርሕ እንተወሲኑ ከም ሱዱድ እዩ ዝፍለጥ ዝነበረ። ዝተሰደ ሰብ ድማ ክብረት ዝጎዶሎ ሰብ ይዉሰድ ብምንባሩ፡ ርሱቱን ጤሱኡን ሓዲጉ ዝስደድ ኣዝዩ ብኣቻብዕ ዝቑጸር እዩ ዝነበረ

 

ኣብ ዓለምና ነቲ ዳግም ብሰላምን ምዕባሌ እንዱስትሪያላዊ ሰዉራ ረጊኡ ዝነበረ ሂወት ወድስብ ዝባህደሎ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ብሓፈሻ ክኸዉን እንከሎ፡ ብፍላይ ድማ ፈተነ ምጽናት ኣይሁዳዉያን ዓሌት ብፋሽሽታዊ ስርዓት ናዚ ጀርመን ዝተካየደ እዩ። ኣብ እዋናት እዚ ጃምላዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ምጽናት ዓሌትነ ስለተጋህደ። ንኩሉ ፖሎቲካዊ ኩነታት ዓለም ቀይርዎ እዩ መጀመርታ ነቲ ከም ዉጽኢት ዋዕላ ሰላም ፓሪስ ዝፍለጥ ድሕ ምዉድኡ ቀዳማይ ኩናት ዓለም 1919-1920 ...ዝተመስረተ ዓለምለካዊ ዉድብ ማሕበር ሃገራት ዓለም (League of Nations) ብግብሪ ክሰርሕ ስለዘይክኣለ፡ ድሕሪ ምዉዳእ ካልኣይ ኩናት ዓለም 1945 .. ዓለምለካዊ ዉድብ  ሕቡራት ሃገራት ዓለም (United Nations (UN) ተተክኤ።

እዚ ሓድሽ ዓለምለኻዊ ዉድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም፡ ብቅርጹ ብትሕዝትኡ ሓዲሽ ኮይኑ ዓለምለኻዊ ሕጊ (international law), ዓለምለኻዊ ጸጥታ (international security) ,ምጣኔሃብታዊ ዕብየት ( economic development), ማሕበራዊ ምዕብልና (social progress) ሰብኣዊ መሰል ( human rights) ዛዕባታትን ጠቀሳትን ዓለምለኻዊ ግታት ስለዘጽደቀን ኩለን ሃገራት ዓለም ድማ በዚ ልዕልና ዓለምለኻዊ ሕጊ ክምዘዛ ስለዝተሳማምዓ፡ ካብዚ እዋንዚ ጀሚሩ እዩ ስደት ፖሎቲካዊ ትርጉምን ትግባረን ክሕዝ ዝጀመረ። ካብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዘጽደቖ ሕግታት ወጻኢ፡ ኣብ ዉሽጥ ሃገራን ህዝባን ተማሓድር መንግስት፡ ብዓለምለኻዊ ሕብረተሰብ ኩናኔ ይግበረላን፡ ካብኣ ኣምሊጦም ዑቕባ ዝሓቱ ዜጋታት ድማ ፖሎቲካዊ ዑቕባ ኣብ ካልኣይት ወይ ሳልሰይቲ ሃገር ይዉሃቦም እዩ።

 

ከም መቀጸልትኡ ድማ ኣድማሳዊ ዉዕል ሰብኣዊ መሰላት (Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ብባይቶ ጸጥታ (A/RES/217, ብዕለት 10 ታሕሳስ 1948 ኣብ ፓላይስ ናይ ቸይሎት, ፓሪስ ስለዝተኣወጀ፡ ብንጹር መን እዩ ስደተኛ (asylum seeker) ኣነጺርዎ ኣሎ።

ቀጺሉ ብመሰረት ናይ 1951  ናይ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ዉዕል (United Nations Convention) እዉን ሓደ ስደተኛ ዝባሃል ዕቕባ ሓታቲ ነዮኖት ሮቓሒታት ከማልእ ከምዘሎዎ ብዝርዝር ኣብኡ ሰፊሩ ስለዘሎ ምዉካሱ ይክኣል እዩ።

 

ካብዚ ጭቡጥ መወከሲታት ብምንቃል መን እዩ ስደተኛ ወይ ሓታቲ ዑቕባ ዝብል ሕቶ ኣኳታዒ ክኸዉን ከምዘይኽእል ሓዉና ጎደና ሓርነት ትርድኣኒ ትኸዉን ዝብል ተስፋ ኣለኒ።

ካብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ስደት ክልተ መልክዓት ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ።

 

1. እቲ ዳማይ ስደት፡ ካብ ሃገርካ ናይ ስራሕ ዉዕል ኣብ መንጎ ኣስራሕን ሰራሕተኛን ሓባራዊ ስምምዓት ተፋራሪምካ፡ ብፓስፖርት ሃገርካ ንዉሱን ዓመታት መንበሪ ቪዙም ተዋሂብካ ኣብ ካልእ ሃገር ተሰዲድካ ክትሰርሕ እንኮሎኻ እዩ። እዚ ዓይነት ስደት ብባህሪኡ ምጣኔ ሃብታዉን ስራሓዉን ስደት እዩ።

 

2. እቲ ካልኣይን ኣዛራብን ዛዕባና ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ዓይነት ስደት ድማ፡ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ፖሎቲካዊ እምነቱ፡ ዓሌቱ ወይ ኤትኒክ ጉጅልኡ፡ መንፈሳዊ እምነቱ፡ መባእታዊ ሰብኣዊ ሓርነቱ፡ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ዘይ ሰብኣዊ ኣካላዊ ምዝመዛ፡ ገበናት ኢሰብኣዊነት፡ መግረፍቲ፡ ማሕየርት፡ ሓዉሲ ዉዕለቱ  ዘይረኽበሉ ማእቶታዊ ኣገልግሎት……………... ነዚ ብምቕዋም፡ ስድርኡን ሃገሩን ሓዲጉ ዝስደድ ዘሎ ፖሎቲካዊ ስደት ስለዝኾነ፡ ፖሎቲካዊ ሓታቲ ዑቕባ እዉን እዩ።

ኤርትራዉያን ሓተቲ ፖሎቲካዊ ዑቕባ ወይ ፖሎቲካዊ ደተኛታት ጌና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፈደረሽን እንኮላ 1953 ... እኳ እንተጀመረ፡ንመጀመርታ ብዕስለ ዓዱታቱ ሓዲጉ ካብ ማሕረድቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝተሰደሉ ህዝቢ ኤርትራ ግን 1967 ... ኮይኑ፡ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት መመላእታ ኣስታት 70,000 ኤርትራዊ ንሱዳን ተሰዲዶም። ቀጺሉ ክሳብ መዓልቲ ናጽነት ድማ ኤርትራዊ ካብ መጻወድያን ቅንጸላን መግዛታዊ ስለያን ሰራዊትን ንምድሓን ይስደድ ከምዝነበረን ከምዝተሰደን ኩላህና ንፈልጦ ሓቒ እዩ።

 

ኤርትራ 24 ግንበት 1991 ... ካብ ሰራዊት መግዛእቲ ብመሪሒነት ዉድብ ... ሓራ ምስ ወጸት እዉን፡ ኤርትራዉያን ከንሶም ምስ ስርዓት ደርጊ ዝሰርሑ ዝነበሩን፡ ኤርትራዉያን ንስርዓትን ምሕደራን ፖሎቲካዊ ዉድብ ... ዝጻባኡን ዘይቕበሉን ጽልዋ ናይ .. ዝነበሮም ዜጋታት እዉን፡ ሃገር ናጻ ክትወጽእ እንኮላ ብህ... መታ ከይህደኑ ስለዝሰግኡ ንስደት ከምዘምርሑ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። እዚኣቶም እዉን ናይ ፖሎቲካ ስደተኛታት ምኻኖም ርድኡ እዩ።

 

ኤርትራዉያን ካብ 1991-1993 .. ኣብ ሕጽኖትን እፎይታ ምስትንፋስ ናጽነት እኳ እንተነበርና፡ እቲ ፖሎቲካዉን ምጣኔሃብታዉን ማሕበራዉን ዲፕሎማስያዉን ምሕደራ መሳጋገሪ መንግስት ኤርትራ ዝተዋጃበረን ዘይንጹር ስለዝነበረ፡ ዳርጋ ኩሉ ዜጋ ሰኸኽ ካብ ምባል ሓሊፉ “”ኣታ እዞ ቖልዑ ሃገርን ህዝብን ኣማሓዲሮም ክኽእልዎ እዮም“” ዝብል ሕቶታት እዩ ከንሂ ጀሚሩ! ሽዑ ንሹዕ ድማ ኣብታ ዓመት እቲኣ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ሱዳንን ካብ ስደት ተመሊሶም ኣብ ሓዝሓዝን ሳላሳ ኣምስተኛ እንዳፍራስ ጥልያን ዝነበረ ድማ ኣብ 1995... ገዛዉቲ ብክሻ፡ ተንኮቦት፡ ዚንጎን ጭቓን ሰሪሖም ግዝያዊ መዕቐሊታት ሰሪሖም ክነብሩ ጀሚሮም ዝነበሩ ዜጋታ መንግስት ኤርትራ ንሓንቲ ቦጦለኒ ናይ 525 ሰዲዱ ኣፍሪሱ ካብኡ እንዳሃረመ ስለዝጸረጎም፡ ዳርጋ መብዛሕትኦም ነናብ ዝነበርዎ ናይ ስደት ሃገራት ንኢትዮጵያን ሱዳንን ተመሊሶም። ስለዚ ፖሎቲካዊ ስደት ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 1993 ... ብድፍረት ጀሚሩ እብል።

ቀጺሉ ናይ 1990 ዝተሰለፉ ተጋደልቲ ንነብስወከፎም ሓሙሽተ ሽሕ ብር ተዋሂቦም ስለዝተጣየሱን፡ እቲ ምጥያሶም ምኽንያት ድማ  መንግስት ኤርትራ“”ብመሳሪሒ ናይ ዝኾነ ፖሎቲካ ሓይሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ገምጋም ዘጣይስም ዘሎ “” ዝብል ሕሜታታት ስለዝነበረ፡ ብዘይካ ዉሑዳት ብሙልኦም ሽዑኡ ፕሮሶስ ዝባሃል መገዲ መሳለጢ ስደት ብኢትዮጵያ ስለዝነበረ፡ ንኢትዮጵያ ብምኻድ ነቲ ዝነበረ መስርሕ መካኒዝም ስደት ተጠቂሞም ተሰዲዶም እዮም።

 

ቀጺሉ መንግስት ኤርትራ ካብ 1993-1996 ... ኣስታት 56,000 ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት  ህ.ግ.ሓ.ኤ ዝነበሩ ብዘይ ኣጋባብብዘይ ንጹር ናይ ምጥያስ መደባት፡ ብዘይ ንጹር ምኽንያታት ስለዘጣየሰ ዳርጋ እዚኦም እዉን፡ ነቲ ዘይፍትሓዊ ኣጋባብ ምጥያሳት እቲ መንግስት ብምቕዋም መብዛሕትኡ ሃገሮም ሓዲጎም ተሰዲዶም ዮም

ካብቶም ኣብ 11 ታሕሳስ 1994 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ማይ ሓባር ብጭኻኔ ሕቶታቶም ዝተዓምጸጸ ዉጉኣት ሓርነት እዉን፡ ነቲ መንግስት ኤርትራ ዝወሰዶ ጨካንን ኣስካሕካሕን ወትሃደራዊ ስጉምቲ ብምቕዋም፡ ሓያሎት ካብኣቶም ተሰዲዶም እዮም።

ኣብ 1995 .. ብምኽንያት ቅርጥዉ ኣጋባባት ኣሳራርሕ መንግስት ንምትእትታዉ ተባሂሉ፡ ብኣድልዎ ኣስታት 5000 ዜጋታት ካብ ዝነበርዎ ቀዋማ ስርሖም ስለተሰጉ እዚኦም እዉን ዳርጋ ፍርቖም ተሰዲዶም እዮም። ኣብ 1994 ኣባላት ናይ እስላማዊ ጂሃድ ኢኾም ብምባል መንግስት ኤርትራ ቡዙሓት ኣብ ከተማታት ኣስመራን ከረንን ምስ ኣሰረ፡ ቡዙሓት ዜጋታት ኣመንት ምስልምና በዚ ርዒዶም ሃገሮ ሓዲጎም ዝተሰዱ ዉን ቡዙሓት ኣለዉ፡ ክንደይ ኢልካ እሞ ክጽብጸብ እዩ…………………………………………………….! ..

 

ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዶብ ተሰቢቡ ምስ ተወልዔ፡ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ዝነበሩ ኣህዛብ፡ ብቀጥታ እቲ ኩናት ስለዝጸልዎም ኣስታት 900,000 ዝግምገሙ ንሱዳን ኣትዮም እዮም። እዞም ስደተኛታት ዚኣቶም ዉጽኢት ናይቲ ኩናት ዝፈጠሮ ስደተኛታት እኳ እንተኾኑ፡ ከም ናይ ኩናት ዝፈጠሮም ተዛናበልትን ስደተኛታት ዝራኣዩን ዝፍለጡን እዮም። ንሶም ጥራይ ዘይኮኑ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተደፊኦም ንሱዳን ዝኣተዉ ኣስታት ሓንቲ ቦጦለኒ ሰራዊት ኤርትራ እዉን መብዛሕትኦም ኣብ ሱዳን ዕቁባ ሓቲቶም፡ ዉሕዳት ድማ ንሃገሮም ተመሊሶም እዮም።

 

በል ሓዝ!……….. ኩቡር ሓዉ ጎደና ሓርነት እዚ ኩሉ ኣቀዲመ ዝገለጽክዎ እተዉን መሰረትን ንቀጺ ክብሎ ዝደሊ ጉዳያት መሰረት ንክኾነኒ  ብማለት እየ ክዝርዝሮ ዝጸናሕኩ። ድሕሪ ዉዕል ኣልጀርስ  ኣብ መንጎ መንግስት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምፍራሙ፡ ኣብ ዉሽጣዊ ፖሎቲካዊ ሂወት መንግስት ኤርትራ ቅድዉ ከምዘይነበረ ትኽሕዶ ኣይመስለን።

እቲ ፖሎቲካዊ ስርዓት ቁጽሪ-ብዝሖም ብዘየገድስ ኣብ ሰለስተ ወገናት እዩ ተመቂሉ። ንሱ ድማ፡

1.ገለ ኣባላት ባይቶ መንግስት ኤርትራ፡ ኣብ መበል 13 ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ካብ 29/09/2000-02/10/2000 .. ኣብ ዝተቃንዔ፡ ኣብ ርእስ ካልኦት ነጥብታት ሓቐኛ ገምጋማት ክግበሩ፡ ኣብ ክንዲ ንድሕሪት ዝያዳ ንቕድሚት ብምጥማት ድማ 4 ጉባኤ ግንባር ዝግበረሉ፡ ቅዋማዊ ስርዓት ዝትከለሉ ፍሉት ደረት ግዜ ክግበር፡ ንዕኡ ዘዉሕስ ክንጸፍ ዘለዎ ስጉምትታት ክዉሰዱ፡ ክጸንዑ ዘለዎም ጉዳያት ክጸንዑ……….. ዝብል ጠለባት ዉሳኔን ደፍኡ ነይሮም እዮም።

2..ምስ ፕረዝደንት ኢሰያስ ኣንጻር  ናይ ቀዳማይ ጠለብ ደዉ ዝበሉ እዉን ነይሮም እዮም።

3.ትም ኢሎም ነዚ ክልተ ተጻረርት ጉጂለታት ዝዕዘቡ፡ ኣብ መጨረሽታ ድማ ምስቲ ዝሳዓረ ክጽግዑ ዝወሰኑ ዉን ነይሮም እዮም።

ዘይምርድዳእ እቲ ሃገራዊ ይቶ ዝፈጥሮ ጽልዋታት ኣብቲ ሕብረትሰብ ክህሉ ከምዝኽእል ቡዙሕ ንፋላላ ኣይመስለኒን። በዚ ዘይምርድዳእ ዝተጸልዉን ቀጺሉ በቲ ናይ 2001 .. ፕረሲደንት ኢሰያስ ብመገዲ //... ኣንጻር እቶም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ብትሕተሃገራዊነትን ሃገራዊ ክሕደትን ክኸሶምን ጎስጓሳትን ከካይድ ምስ ጀመረ፡ ብዘይካ እቶም ዝተኣስሩ ካልኦት ኣባላት እቲ ሃገራዊ ባይቶን ስዓብቶምን  ጋዜጠኛታትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ……….ወ.ዘ.ተ. ቡዙሓት ተሰዲዶም እዮም።

ቀጺሉ እዉን ምርዳእ መስዋእቲ ናይቶም ኣብ 1998-2000 ... ኩናት ዶብ ምስኾነ፡ ኣብ ማእከል ሰራዊትን ህዝብን ዓቢ ኣዛራቢ ኩነታት ከምዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ! ንሱ ድማ ኣብቲ ግዝየ ኩናት ወትሃደራዊ ዓንቀጽ 500 ዝፍለጥ ዝተቀጽዑን ዝተቀንጸሉን ስድራቤቶም ኣሕዋቶም ንበለዛ / ሚኒስትሪ ምክልኻል ተጸዊዕኦም እዮም መስዋቶም ተነጊሮም። ክንገሩ እንከለዉ ድማ ቦታ ዕለት ዘይብሉ ወድኹም ወይ ሓዉኹም ተሰዊኡ ጥራይ ትብል መርድእ እያ ዝተነግረቶም እዚ ዝተፈላለየ ጉዳይ እዚ ዘፈልፈሎ ማዓት ስደት ዜጋታት እዉን ኣሎ። ይመስለካ ካብዞም ክሎም ዝጠቀስክዎም ኩነታት ቑጠባዊ ኩነታቱ እዩ መስደዲኦም ክባሃሉ ይክኣል?

 

ኩቡር ሓዉ ጎደና ሓርነት……….. ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዋጅ 82/1995 ... 23 ጥቕምቲ 1995 .. ዝተኣወጀ ንበቦ። ሓደ ዜጋ 6 ኣዋርሕ ወትሃደራዊ ታዕሊም፡ 12 ኣዋርሕ ድማ ንጡፍ ወትሃደራዊ ሃገራዉን ኣገልጉሎት እዩ ዝብል። ሕጊ መንግስት ኤርትራ ባዕሉ ኣብ ነጋሪት ጋዜጣን መራኸብብዙሓን ግቡእ ዜጋ 18 ወርሓት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝብል እንተኾይኑ፡ ብሓይልን ብምጭፍላቕን ድማ 12 ዓመታት መመላእታ ዜጋ ከገልግል ገድዶም እንተኾይኑ፡ ኣብ ኤርትራ   ኣሎ ማለት እዩ። ቡኹረት ግዝኣተ ሕጊ ዝሰፈኖ ሃገርን መንግስትን ድማ መጀመርታ መርኣያ ስደት እያ። ሓደ ዜጋ ሃገራዊ ጉብኦይ 18 ኣዋርሕ ኣገልጊለ ክበቕዕ፡ መንግስት ብኣስገዳድ 12 ዓመት ኣስሪሑኒ ኢሉ ፖሎቲካዊ ዑቕባ እንተሓቲቱ ቁቡል እዩ።

 

ዜጋታት ኤርትራ ራሕሪሖም ክስደዱ እንተጀሚሮም ድማ ዘይምሕር ሮቛሒ ዉድቀት ሃገረ ኤርትራን መንግስት ኤርትራን እዩ። ድሕሪ 2001 .. ኣስታት 16,000 ዜጋታት ንኢትዮጵያ፡ ኣስታት 1300 ዜጋታ ንየመን 970 ዜጋታት ንሱዕድያ፡ ኣስታት 6000 ዜጋታት ንደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣስታት 4500 ኬንያ ኡጋንዳን ታንዛንያን፡ ኣስታት 69,000 ንሱዳን፡ ኣስታት 5000 ንመላእ ካልኦት ሃገራት ዓለም ተሰዲዶም ኣለዉ።

ሓዉ ጎደና ሓርነት እዚ ኣሃዝ እዚ ቀሊል ኮይኑ ይስማዓካ?  በብሓደ ሰብ ዉሓደ ከምዝባሃል፡ በብሓደ ተሰዲድና እንተተሸሪብና ኤርትራ ትብሃል ሃገር ትህሉ ይመስለካ? ዳርጋ ኤርትራዉያን ሮማንጂፕሲ ከምዘሎና ቁርብ ኣይስቖካን እዩ?

ኣብ ወዳእታ ጽሑፍካ ማሕበራዊ ጸጋታትና ካይባታተን ኣብ ክንዲ ትምዕድን ቁምነገረኛ ምኽሪ ዜጋታት ክትህብ ኣብ ክንዲ ትህቕን ከምዚ ኢልካ፡-

“”እሞ ድኣ ተማጐትቲ!? ስደት ክቕጽል ይኽእልዩ። እቲ ንሃገር ክሃንጽ እተዋደደ መንእሰይ ከኣ ሃገሩ ኣብ ምህናጽ ስርሑ ክቕጽልዩ። እቶም ምስ ተሰደዱ ብዓዶም ዝሓሙ ዜጋታት ከኣ ንሃገሮም ምብርካት ክቕጽልዎዮም። እቲ ኣብ መስርሕ ህንጸት እትርከብ ሃገር ከኣ ክትህነጽያ። ሽዑ ስደት ንደገ ዘይኰነስ ስደት ንውሽጢውን ክህሉ ይኽእልዩ። ህንዳውያን መምሃራን ናብ ኤርትራ ምስዳድ ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ኣቕጺሮም ኣለዉ። ካብ የመንን ካልኦትን ዝመጹ ኣዕራብውን ናብ ኤርትራ ክስደዱ ጀሚሮም ኣለዉ። ዲባያውያንን ካልኦትን ኣውፈርቲ ኣብ መስርሕ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ተጸሚዶም ኣለዉ። በብግዜኡ ኩሉ ነገር ክቕየር ቃልስን ዓቕልን ጥራይ…..””።

ናይብሓቂ ዘሕዝን ዘረባ እዩ! እቲ ተሰዲዱ ዘሎ ዜጋ ንሃገሩ ክምለስ ከም ዳግማይ ስደት ዲካ ትወስዶ? ዓቢ ጌጋ ዘረባ እዩ። እቶም ህንዳዉያን እቶም ኣዕራብ ንኤርትራ ክሃንጹ ዘይኮነ ንኤርትራ ዝመጹ፡ ንባህርያዊ ሃብቲ ኤርትራ፡ ንዕዳጋታት ኤርትራን ንሑሱር ጉልበት ኤርትራን ክምዝምዙ እዮም ዝመጹ። ኤርትራዊ ዜጋ ብፖሎቲካዊ፡ ምጣኔሃብታዊ፡ ማሕበራዊን ዲፕሎማስያዉን ፖሊሲታት መንግስት ኤርትራ ተሳናቢዱ ስለዝተሰደ፡ እኹልን ብቑዕን ዉሽጣዊ ክእለታዊ ብዓይነትን ዓቀንን እንኮሎ፡ ተገዲድኩም ካብ ህንዲ ናይ ደገ ሸርፊ ዶሞዝ ዝወስዱ ዓዲኩም ተምጽኡ ከምዘለኹም ፍሉጥ እዩ። እተን ትረኽብወን ዘለኹም ናይ ወጻኢ ሸርፊ ምስተሸምረራ ግን ሽዑ እንታይ ከምዝግበር ክንርኢ ኢና።

 

ኩቡር ሓዉ ጎደና ሓርነት ብዝኾነ ፍሉጥ ኤርትራ ኣብ ህልዉ ኩነታት ከም ምርኽቲ ሃገር ኢየ ዝርእያ ዘለኹ። መዓስ ናብ ካልእ ዓይነት ፍሽለት ትጎዓዝ`ግን መዓልትን ስዓቱን ዝዉስኖ ዳይ ኣይኮነን። ብማዓት ወትሃደራዊ ዕንደራን ምጣኔ ሃብታዊ ብልሽዉናን ደም ዋሕዲ ዘጥቕዓ ሃገር ድያ ክትኸዉን ወይስ ናይ ሕንፍሽፍሽ ሃገር ግዜ ዝምልሶ ሕቶ እዩ።

ብዝኾነ ኩቡር ሓዉ ጎደና ሓርነት ንኣኻ ይኹን ንናቕፋ ንትኣምኑሉ ዕላማ ንምግላጽ ኣብ መጋባእያ ክትዕን ርእይቶን መጺኹም ምክታዕኹምን፡ ብንጹር ርእይቶኹም ምፍሳስኩምን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ሕቶ እዩ። ዋላካ ፖሎቲካዊ ፍልልያት ይሃሉና፡ ፖሎቲካዊ ፍልልያትና ብምዝታይን ብእንካን ሃባን ንክንፈትሖ ክንቃለስ ድማ ይጽዉዓኩም።

መልሲ፡ ብያፌት ሳልሳይ መዓልትን ገጽን መደምደምታን፡

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:30 pm

ኩቡር ሓዉ ጎደና ሓርነት……………….ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ገጻት ጽሑፈይ ነዘን ዝስዕባ ሮቓሒታት እየ ገሊጸልካ፡

  1. ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ፡ ጠንቕ ስደት ምልካዊ ስርዓት ... ምኻኑ።
  2. ነቲ ዜጋ ክስደድ ከም ዳይነሚክ ዝደፍኦ ዘሎ ድማ ምጣኔሃብታዊ ሕጽረታት ዘይኮነ፡ ጭቃኒን መዝማዝን ፖሎቲካዊ ፖሊስታት ምልካዊ ስርዓት ... ምኻኑ።
  3. ኣብ ኤርትራ ቡኽረትን ብርሰትን ግዝኣተሕጊ ከምዘሎ።
  4. ኤርትራን ህዝባን ብምጣኔሃብታዊ ብልሽዉናታትን፡ ፖሎቲካዊ ሽርሕታት  ምልካዊ ስርዓት ... ናብ ጸማልያ ዋሕዲ ደም ዘጥቕዓ ሃገር ትቅየር ከምዘላ።
  5.  ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ምልካዊ ስርዓት ... ሃገሩ ራሕሪሑ ይስደድ ከምዘሎን፡ ከም ሃገርን ህዝብን ፋሕብትን  ንብል ከምዞሎና።
  6. ቡኽረት ማሕበራዊ ፍትሕን ኢሰብኣዊ ፍጻሜታት መዓልታዊ ብስርዓት ... ከምዝካየድ።
  7. ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ሕማቕ ኣንፈቱ ዝሳሓተ ጉዕዞን ሓርጎጽጎጻትን ደዉ ከነብሎ እንተዘይክኢልና፡ ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝብን ልክዕ ከም ሮማንጂፕስ ክንከዉን ምኻና ዝጠመረ እዩ።

 

ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ዓቢ ፖሎቲካዊ ፍልልይ ኣሎ። ንሱ ድማ ጽሑፍካ ክትድምድም እንኮሎኻ በዚ ዝስዕብ ሓሳብ ደምዲምካዮ፡

 

“”እሞ ድኣ ተማጐትቲ!? ስደት ክቕጽል ይኽእልዩ። እቲ ንሃገር ክሃንጽ እተዋደደ መንእሰይ ከኣ ሃገሩ ኣብ ምህናጽ ስርሑ ክቕጽልዩ። እቶም ምስ ተሰደዱ ብዓዶም ዝሓሙ ዜጋታት ከኣ ንሃገሮም ምብርካት ክቕጽልዎዮም። እቲ ኣብ መስርሕ ህንጸት እትርከብ ሃገር ከኣ ክትህነጽያ። ሽዑ ስደት ንደገ ዘይኰነስ ስደት ንውሽጢውን ክህሉ ይኽእልዩ። ህንዳውያን መምሃራን ናብ ኤርትራ ምስዳድ ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ኣቕጺሮም ኣለዉ። ካብ የመንን ካልኦትን ዝመጹ ኣዕራብውን ናብ ኤርትራ ክስደዱ ጀሚሮም ኣለዉ። ዲባያውያንን ካልኦትን ኣውፈርቲ ኣብ መስርሕ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ተጸሚዶም ኣለዉ። በብግዜኡ ኩሉ ነገር ክቕየርቃልስን ዓቕልን ጥራይ…..””

 

ምናልባሽ እቲ ዝስደድ ዘሎ ዜጋ ካብ ፖሎቲካዊ ማሕበራዊ ፍትሕን ስእነት ዘይኮነ፡ ካብ ምጣኔሃብታዊ ድኽነት ዝነቕል እዩ ኢልካ፡ ንምልካዊ ስርዓት ... ክትካለኸለሉ ስለዝደለኻ ኢለ እኳ ክሓልፎ እንተደለኹ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ኣራኣእያኻ ኣብ ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነትን ዝምልከት ግን ዘንባዕ ኣራኣእያ ምኻኑ ተገንዚበ ኣለኹ። ከምዚ ኣጋላልጻኻ ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነትን ንኣኻ፡ ምህናጽ ኣካላዊ ትሕተ ቅርጽ ጥራይ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣባይት፡ ጽርግያ፡ ሓጽብታት፡ መዕልቦ ነፋሪት…….. እንተተሃንጺ እዚ መግለጽን ዕማምን ናይ ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነትን እዩ ዘስምዕ እዩ።

 

እዚ ዘንባዕ ኣማላኻኽታ እዚ፡ ንኣቋዉማ ኤርትራ ከምሃገር፡ ንሃገር ሃገራዉነት፡ ንሃገራዊ ልዕላዉነትን ሃገራዊ መንግስትን ፖሎቲካዊ ኣምራትን ትግባረን ጸራሪጉ፡ ኣብ ሓደ ምኽባዕቲ ምህናጽ ኣካላዊ ትሕተቅርጽ ገይሩ ዝገልጽ እዩ። ሓደገኛን ኣዕናዉን ፖሎቲካዊ ኣታናትና ድማ እዩ።

 

ኣብ መስርሕ ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነት (Nationhood) ምህናጽ ኣካላዊ ትሕተ ቅርጽ ሓደ ካብቲ ክካየድ ዘለዎ ዕማም እኳ እንተኾነ፡ እቲ ቀዳምነትን ዝላዓለ ኣቃልቦን ኣጀንዳን ተዋሂብዎ ክስራኣሉ ዝግባኣ ግን ምህናጽ ኤርትራዉነትን ኤርትራዊ ሃገራዉነት እዩ። ሃገራዉነት ስነሓሳብ፡ ሃይማኖት፡ ፍልስፍና፡ ምጣኔሃብታዊ ጣቓታት ወይ ዋሃም (Myth) ኣይኮነን፡ እንታይ ድኣ ንሓደ ዉሱን ህዝቢ ዝጠምር ስነኣእሙራዊ ህያዉ ናይ መንነት ብዓይንኻ ክትድህስሶ ዘይትኽእል ፍሕሶ እዩ። ነዚ ኣብ ኣእምሮ ዝተቀርጸ ሕላገት ሃገርን ህዝብን መሰረት ከተንጽፍ እንተዘይኪኢልካ፡ እቲ ህዝቢ ብዓሌት፡ ቀቢላ፡ ሃይማኖት………... ተኻፋፊሉ ነንሕድሕዱ ከም ዓሳ ክባላዕ እዩ። ነቲ ዝሃነጽካዮ ኣካላዊ ትሕተቅርጽታት ድማ ፈንጂታት ገይሩ ከዕንዎ እዩ። ኤርትራዊ ክዉንነት ድማ እዚ ሕጂ ዲሒረ ዝገለጽክዎ ተርእዮታት ዘንጸባርቀላ ሃገር እያ ኮይና ዘላ።

ኣብ ኤርትራ ካብ ህዝብን ሃገርን ዝተባታተኸ (disconnected) መንግስትን ተቃዉሞን ስለዘሎና፡ ዛጊት ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነትን ኣብ ኤርትራ ተጀሚሩ ዝብል ግምታት የብለይን።

 

ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነትን ክጅመር እንተኾይኑ መጀመርታ ብግዝኣተሕጊ ዝምእዘዝ ህዝብን መንግስትን ክህሉ ኣለዎ። ብኣንጻር እዚ ድማ ናይ ንፍጠኛታት (war-lords) ተቃዉሞ ፖሎቲካ ዘይኮነ፡ ናይ ህዝቢ ተጻይ (counter) ተቃዉሞ ፖሎቲካ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ምስተራጋገጸ ጥራይ እዩ ነቲ ኣብ ናይ ሳላሳ ዓመት መመላእታ ብረተዊ ቃልስና ተቃሊስና ዘጥረናዮ ኤርትራዊነት ናብ ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነትን ስግር እንኽእል።

 

ብወገነይ ኣብዚ ተላዒሉ ዝጸንሓ ዛዕባ ወዲኤ ኣለኹ ወድሓንካ!

ያፌት

04/12/2007

ህዝባዊ ባይታ ዝኸፈተ ማዕበል ህዝቢ ኣብ ዋሺንግቶን ዲ.ሲ

Filed under: Events — eritrearealclearpolitics @ 1:26 pm

ኣብ 29 ጥቅምቲ 2007 .. ብዝተፈላለዩ ኣባላት ተቃዉሞ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ ብትንሳኤ መንእሰያት ንለዉጥ ዝስሙ ሲቪካዊ ማሕበር ዝተወደበ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከምዝተኻየድ ኣብ ኣዝማሪኖ.ኮምን ድምጺ ፈነወ ኣመሪካ ብቋንቃ ትግርኛ ተኻታቲለ። (more…)

ህዝቢ ኤርትራ ዛጊት ንጉዳዩ ባዕሉ ክዉስን ዕድል ኣይተዋህቦን ዘሎ!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:22 pm

እቲ ኣቀዲሙ ዝሓለፈ ታሪኽና ንግዚኦ ሓዲግና ካብ 1961 .. ጀሚሩ ታሪኽና ኣብ ተሳትፎ ዉሳኔ ህዝቢ ዝተኮረ ጥሕምስጥሕምስ እስከ ከነብሎ።

ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ሰዉራ ክልዓል እንኮሎ፡ ብመደብ ብግዝየ ብምዉድዳብ ብቕመራ ተካይዶ ኣይኮነን፡ እንታይ ድኣ ማሕበራዊ ሕግታቱን ማሕበራዊ ዕደቱ ሓልዩ ብሃንደበታዊን ብስምዒትን {spontaneous} ብናይ ገዛእ ርእሱን ሕግታቱን ዝልዓል {self-generated}ማሕበራዊ ዘየቛርጽ ኪደት እዩ። (more…)

ፖሎቲካዊ ጽዉጽዋይ ኤርትራን ኢትዮጵያን!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:19 pm

ኣብ መንጎ ፖሎቲካዊ ስርዓት .... ፖሎቲካዊ ስርዓት .... ዉሽጣዊ ፖሎቲካዉን ቁጠባዉን ዘይምርድዳት ዝመንቀሊኡ፡ ካብ ወርሒ ሰኔ/1997 .. ጀሚሩ ብናይ ዶብ ግርጭት ተጎልቢቡ ኣካላዊ ምጥቅቃዕ ጀሚሩ። (more…)

ኣብ መስርሕ ሰዉራ ኤርትራ ዝማዕበሉ ዝተቀርጹን ኣሉታ ጠባያት ዉልቀሰባት!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:16 pm

ሰዉራ ኤርትራ ከምነፍስ ወከፍ ሰዉራ ንሱ ዝማዕበሎን ዝሃስዮን ቅርጻ ኣታሓስባታት ኣብ ዉልቀ ዜጋታት ክጠሪ ከምዝኽእል ፍሉጥ እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዝተጸንበሩን ዝጀመሩን ኣብ ደገ ዝነበሩ መስፍናዊ ደርባዊ መቦቖል ዝነበሮም ደርባዊ ቦትኦም ድማ ኣዝዩ ዘይስቡሕ ማእከላይ ደርቢ፡ ኣብ ዉሽጥ ሜዳ ብረት ዓጢቆም ቃለሱ ዝነበሩ ድማ መስፍናዊ ደርባዊ መቦቖል ዝነበሮም ገሊኦም ኣብ ከባቢ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ህቡባትን ብጂግንነት ዝዉረየሎም፡ ገሊኦም ማእኮሎትን ታሕተዎት ወትሃደራዉያን መኮንናት መንግስቲ ሱዳን ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ዝተዛናበለን ዝተሓዋወሰን ደርባዊ ቦታ ዝነበሮም እዮም ዝነበሩ። (more…)

ብደረጃ ስነ-ጽሕፋዊ ተቓዉሞ ናይ ተጻይ-ቁጽጽር (Counter-control) ሓልፍነታዊ ክኸዉን ይሓትት ኣሎኹ!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:11 pm

መእተዊ፡ ናይ ኤርትራ ፖሎቲካዊ ናይ ተቋዉሞ ህዝባዊ ትካላት ጓንጓ ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ኣሎ እንተተባህለ ቡዙሕ ዘሽቕርር ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ መፋርቕ 1940 ታት ..ፈ፡ እቲ ምዕራባዊ ጽልዋ ዘለዎ ናይ መንግስት እንግሊዝ ኣዋጅን ሕግታትን ብዘፍቀዶ መሰረት፡ ምስረታ ፖሎቲካዊ ሰልፊ/ዉድብ ን ብደረጃ ስነ-ጽሑፋዊ ተቓዉሞ ናይ ተጻይ-ቁጽጽር ኣብ ኤርትራ ተጠቂሞም ኤርትራዉያን ዜጋታት ከሳልስልዎ ዝፈተኑ፡ ፖሎቲካዊ ናይ ህዝቢ ተጻይቁጽጽር ትካላት፡ ብኡ ብኡ ብናይ መንግስት እንግሊዝ ፖሎቲካዊ ሽርሕታት፡ ቀጺሉ ብሙቛም ፈደራላዊ መንግስት ኤርትራ፡ ቀጺሉ ብፖሎቲካዊ ሽርሕታት ሃጸይ ሃይለስላሴ ፍጹም ስለተቖጽየ፡ መልክዓት ተቓዉሞ ኣብ ኤርትራ ፍጹም ተቀየረ። (more…)

Next Page »

Blog at WordPress.com.