Eritrea real clear politics's Weblog

September 13, 2008

ፈጺሙ ዘይሃስስን ዘይርሳዕን ሕላገት!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 7:58 am

ሰላም ኩላህኩም ኣባላት ባይቶ መስከረም ከመይ ቀኒኹም?

 

 

ኣብዚ ኣልዒልኩም ዘለኹም ዛዕባ ሓጺር ርእይቶይ እንተገለጽኩ ከመይ ይስማዓኩም? ከምቲ ኣቦታትና ዝምስልዎ “”ላም ሓዊ ወሊዳ፡ ካይትልሕሶ ሓዊ ኣንዲድዋ ካይትሓድጎ ዉላዳ ኮይንዋ“” እንድዩ፡ ይሕመቕ ይጸብቕ ብህዝብን ሃገርን ዝዝረብን ዝዛረብን ዛዕባን ሰብን እንተኣጋጢሙ ክንዛረበሉ ግድነታዊ እዩ። ትማሊ ትማሊ ብስም ... ዝፍለጥ ዝነበረ ፖሎቲካዊ ግንባር፡ ሎሚ ብሕጋዊ ጉባኤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዶ ሽሙ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ወጺኡ ኣሎ። መሰሎም ድማ እዩ እንተደልዮም ሽሞም ክቕይሩ ወይ ግንባሮም ኣፍሪሶም እንተደልዮም ፖሎቲካዊ ሰልፊ እንተደልዮም ማሕበር ተራድኦ ክኾኑ።
ብወገነይ ኣብ ትሕዝቶ እቲ ሓድሽ ሰልፊን ኣባጋግስኡን እየ ክዛረብ ዝደሊ።

 

 

ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ፖሎቲካዊ ሰልፊ መጠን፡ ሓደ ናይ ፖሎቲካዊ ሰልፊ ጉባኤ ሒዝዎም ክወጾ ዝግብኦ መሰረታዉያን ሮቓሒታት ሒዙ ዝወጸ እዩ። እቲ ሒዝዎ ዝወጸ ድማ፡
1. ብጉባኤ ዝጸደቀ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮ።
2. ፖሎቲካዊ ቕዋም ሰልፊን ሕግን ሕጋጋትን።
3. ሓንፈጽፖሎቲካዊ ኣይዶሎጂካዊ መስመር፡ ፖሎቲካዊ ዉሳኔታት፡ ፖሎቲካዊ መርገጺታት።
4. ብዲሞክራስያዊ ኣጋባብ ወይ ብሽርሓዉን ዕሎቓን ዝተመርጸን ንቀጻሊ ጉባኤ መሳጋገሪ ዝኾዉን መሪሒነት ፈጻምን ሓጋግን ኣካላት።
5. ዳይነሚካዊ ቅርጻ ሰልፍን፡ ስልትን ስትራተጂ ሰልፊ።
6. መወከሲታት ዘቤታዉን ግዳማዉን ሶሊዳሪትይ እየን።
ዘይክሓድ ሓቂ ይጥዔ ይኽፋእ ብርግጽ ነዘን ሽዱሽተ ገዘፍቲ ዛዕባታት ሒዙ ድማ ወጽዩ ኣሎ። ነዘን ሽዱሽተ ገዘፍቲ ዛዕባታት ሒዙ ምዉጽኡ ድማ ንኣባላቱን ተማጻደቕቲ ብሙሉእ ወይ ከፌል እቲ ሓድሽ ሰልፊ ዓቢ ዓወት ምኻኑ ዘየጣራጥር ሓቂ እዩ። ግን ፍጹም ከምዘይኮነ ድማ ሞጎት ፖሎቲካዊ ስነፍልጠት ዘራጋግዞ ሓቕታት እዩ። ምኽንያቱ ኩሉ ፖሎቲካዊ ጉባኤታት ብልሙጽ ንኩሉ ኣባል ጉባኤን መሰረታት ሰልፊ ዘዕግብ ኮይኑ ክወጽእ ከምዘይክእል ርድኡ እዩ።

 

 

ኩቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዚ ሓደ ዓቢ ጉዳይ ዝዘንጋዕኩሞ ኣሎ። ንሱ ድማ ሓደ ፖሎቲካዊ ሰልፊ ብባህሪኡ ንኣባላቱ ረብሓታት ንምርግጋጽ ዝስራሕ ፖሎቲካዊ ኣሃዱ ምኻኑ እዩ። ካብ ኣባላቱ እዉን ብፍላይ ነቶም ቀንዲ ደፋእት ኤሊትን መሪሒነታቱን ረብሓታት ዝካላኸል እዩ።ኩለን ፖሎቲካዊ ሰልፍታት ዓለምና ቀዳምናት ፖሎቲካዊ ምጣኔሃብታዊ ማሕበራዊ ሞራላዊ.. ረብሓታት ኣባላታን ንምርግጋጽ እየን ዝቃላሳ፡ ብኡ ኣቢለን ድማ ቀጻልነትን ተመራጽነትን ክህልወን ንህዝብን ሃገርን ውህደት ረብሓ ንምርግጋጽ ይናጣጠፋ። ክብዚ መሰረታዊ ሓቕታት ብምንቃል ምርብራብን ቃልስታትን ክህሉ ምኻኑ ክፍለጥ ኣለዎ። እቲ ቃልሲ ድማ ካብ ዉሽጦም ክነቕል እዩ። ምኽንያቱ ዋላዉን ኣብ ዉሽጥ እዚ ሓድሽ ሰልፊ እዚ ኩሎም ኣባላቱ በቲ ኣብ ዉሽጦም ዝኸደ ሕልኽላኽ መስርሓት ጉባኤ ዕጉባት ክኾኑን ረብሓታቶም ዘዉሕስን  ዘይኮነ ክኸዉን ይኽእል እዮ።

ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ድማ በዚ ባዕላቶም ኣጠሚቖሞ ዘለዉ ቅጽል ስም“” ሰልፊ ሰላም“” ከም ዝኾነ ፖሎቲካዊ ሰልፊ ዘለዎ ፖሎቲካዊ ትሕዞ ንህዝቢ ኤርትራን ሃገራት ዓለምን ክሽይጥ ክነጥፍ ምኻኑ ዝሳሓት ሓቂ ኣይኮነን። መን ክሽምተሉ እዩ ግን ቀስ ኢልካ ዝምዘን ጉዳይ እዩ።

 

 

ከም ትዕዝብተይ ግን ናይ “”ሰልፊ ሰላምፖሎቲካዊ ትሕዝቶ ስርዓት ወያኔ ሸሚትሎም ከምዘሎ ፍሉጥ እዩ። ምኽንያቱ ወያኔ ሓያል ተቃዉሞ ኤርትራ ቅርበት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ኣይደልዩን እዮም። ኣቶ ሕቡር ገብረኪዳን ዳይረክተር ምሕዝነት ሰንዓ ክመኽሮም እንኮሎ እንታይ ኢሉ ይመስለኩምንሕና ወያኔ ንኹሉ ብሔራዉን ሓዉሲ ብሔራዉን ምንቕስቓሳት ከም መሪሕ ኼና ጠርኒፍና ስለዝተቃለስናን ዘቃለስናን ትዓዊትና ኣሎና። ንስኹም ድማ ከማና ክትኾኑን ንኹሉ ቃልስታት ኤርትራ ጠርኒፍኩም ከተቃልሱን ክትመርሕዎን ኣንቢርናልኩም ዘሎና ተስፋን ትጽቢትን ኣዝዩ ዓቢ እዩኢልዎም። እዚ ኣባሃህላ እዚ ኣብ ሽሞኛታት ወያኔ ሓድሽንንሰልፊ ሰላምጥራይ ዝተባህለን ዝባሃልን እዉን ኣይኮነን። 

 

 

ሽሞኛታት ወያኔ ንኹሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝንቃሳቃሱ ፖሎቲካዊ ዉድባትን ፖሎቲካዊ መሪሒነታትን ኤርትራ ብእብረን ብተናጸልን ዝብልዎ ጉዳይ እዩ። የግዳስ ንሓደ ፖሎቲካዊ ጉጅለ ብኣዝዩ ዓሚቕን ሪሒብን ዝንባሌ ኣነ እየ ዓቢ ዉድብ! ኣነ እየ መቀጸልታን ተሰካምን መትከላት .. ! ኣነ እየ ሰፊሕ ዝርጋሔ ዘሎኒ! ኣነ እየ ዝበዝሔ ኣባላትን ተማጻደቕትን ዘለዉኒ! ኣነ እየ ቡዙሓን ሙሁራት ኣባላት ዘለዉኒ! ኣነ እየ ነዚ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ... ዝካየድ ቃልሲ ክመርሖ ዘለኒ!….. ብዝብሉ ዘዕለቕለቐን ዝተጎንፈን ፖሎቲካዊ ጉጅለ፡ ከምዚ ኣቶ ሕቡር ገብረኪዳን ዝበልዎ እንተድኣ ኢልካዮ፡ ኣንካይዶ ንቤትምህርቲ ሓይደር ከይዱ ዕንባባ ምቕማጥ ካልእ እዉን ክገብር ድሉዉ ከምዝኸዉን ፍሉጥ እዩ።

 

 

ልዕሊ ኽሉ ግን እዚ ሕጂ ዝተገብረ ምብጻሕ ብኣባላትሰልፊ ሰላምመቀጸልታ እቲ ኣቀዲሙ ቅድሚ ዓሚ ንሰራዊት ሓርነት ንምብጻሕ ብኣቶ ወልደየሱስ ዓማርን ኣቶ ተስፋይ ደጊጋን ዝተገብረ ዑደት እዩ። http://www.oppnakanalen.se/stockholm/webtv/?cat=14 TV Zete V 35 እዞም ክልተ ኣሕዋትን መራሕትን ንሰራዊቶም ንምብጻሕ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝኸድሉ እዋናት ምስ ፕረዝደንት ክልል ትግራይ ወይምስ ፕረስደንት ዘይ እዉጅ ሪፓፕሊክ ትግራይተራኺቦምን ዘትዮምን እዮም። ብወገነይ ቡዙሕ ኣይገርመንን እዩ። ከም መቀጸልታን መወከሲታት ዘቤታዉን ግዳማዉን ሶሊዳሪትይ ናይቲ ሰልፊ ጥራይ ገይረ እየ ዝርእዮ።ከምዚ ዓይነት ሶሊዳሪትዮ ዘለዎ ሰልፊ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዝቕበሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣሎ።

ኣንካይዶ ዕታር ዕንባባ ዋላ ዓቕሚ እንተረኺቦም ሓዉልቲ እምኒበረድ ዝተሰርሔ ዘይሰርሕሎም! እቲ ፍጻሜ ንገዛእ ነብሶምን ንፖሎቲካዊ ሰልፎምን ጥራይ እዮም ዝዉኩሉ። ርግጸኛ እየ ኣብ ዉሽጢሰልፊ ሰላምነዚ ዕዶት እዚ ዝቃወሙ ተቃለስቲ ከምዘይሳኑ ! የግዳስ ዓብላልነት ስለዘይብሎም እቲ ስጉምቲ ተወሲዱ ኣሎ።

እዚ ክብል እንኮሎኹ እቲ ዝተፈጸመ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ እቶም ህጻናት ስለዘሖጎሰኒ ኣይኮንኩን! እቲ ተረኽቦ መሰጋጠመ እዉን ኣሕዚኒኒ እዩ። የግዳስ ኣብ ዝኾነ ወቕቲ ኩናት፡ ግዳያት ናይ ኩናት ህጻናት ኣራጋዉያን ስንኩላት ብሓፈሻ ሰላማዊ ህዝቢ እዩ። ብዓቢኡ እቲ ናይ ነፈርት ደብዳብ ኣብ ወቕቲ እቲ ኩናት ስርዓት ወያኔ ከም ዝጀመሮ ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ እዩ። ስርዓት ወያኔ መጀመርታ መዕርፎነፈርት ኣስመራ ደብዲቡ። ቀጺሉ ጽዓት ኤለክትሪክ ኣስመራ ንምብታኽ ኣብ ሕርጊጎ ዝርከብ ዓቢ ጀኒሬይተር መመንጨዊ ሓይሊ ኤለትሪክ ደብዲቡ ናይ መጨረሽታ ድማ ነቶም ዝዕለሙ ዝነበሩ መንእሰያት ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምቕታል ንመዓስከር ሳዋ ደብዲቡ። ከም መልሰተግባር ነፈርት ኤርትራ ድማ መቀለ ከይደን ደብዲበን። ነፈርት ኤርትራ ንመቀለ ክድብድባ ክኸዳ እንኮሎዋ እቲ ዕላማ ታርጌተን ቤት ትምህርቲ ዓይደር ኣይነበረን። እቲ ዕላማ ነፈርት ኢትዮጵያ ካብ መቀለ ቦንባን ነዳድን መሊኤንን ጽዒነንን ንኤርትራ ይድብድባ ስለዝነበራ ነቲ መዕርፎነፈርት መቀለ ካብ ንጡፍ ኣገልግለቱ ንምስንኻሉ ዝተወጠነ ወትሃደራዊ ስልቲ እዩ ዝነበረ። የግዳስ ብሰብኣዉን ቴክኒካዉን ጌጋ ዝተሰንደወ ቦንባ ነፋሪት ኣብ ክንዲ ኣብቲ መዕርፎነፈርት ኣብ ቤት ትምህርት ዓይደር ወቂዑ። ብኸምዚ ቴክኒካዊን ሰብኣዉን ጌጋታት ድማ ግዳያት ናይቲ ደብዳብ እቶም ህጻናት ትግራይ ኮይኖም። መንግስተ ሰማይ የዋርሶም ስድራቤቶም ድማ ጽንዓት ይሃቦም!

 

 

ብኣንጻር እዚ ወትሃደራት ወያኔ ኣብ ሳልሳይ ወትሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዉሽጥ መሬት ኤርትራ ደፊኡ ምስ ኣተወ ህጻናት ኤርትራ፡ ኣረጋዉያን ኤርትራ.. ኣይቀተለን ማለት ኣይኮነን። ብሓይሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣይተጋሰሰን ማለት ኣይኮነን። ጥሪት ህዝቢ ኣይዘረፈን ማለት ኣይኮነን። ዘራእትን ግራዉቲ ህዝቢ ኣየንደደን ብታንክታት ገይሩ ኣይጥሓሓሰን ማለት ኣይኮነን። ህዝቢ ዝግልገለሉ ትካላት ሆቴላት ሆስፒታላት ድሎ ካይትዕሎ ኢሉ ብፈንጂታት ገይሩ ኣየዕነወን ማለት ኣይኮነን። ልዕሊ ኹሉ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ክድህልን ከሰንብድን ኢሎም ንመቃብር ሓርበኛታት ኤርትራ ብታንክታት ገይሮም ኣይሓረሰን ኣየዕነወን ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ኣብ ወቕቲ ኩናት ከጋጥም ዝኽእል ተረኽቦታትን ፍጻሜታትን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋጢሙ እዩ። ነዚ ዘጋጠመ ተረኽቦታት ንምፍትሑን ንምድቃሱን፡ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘላኣለማዉን ቀጻልነት ዘለዎ ሰላምን ዕርቕን ሕዉነትን ክመጽእ ግን ብናይ ፖሎቲካ ቕለት ናይ ሓደ ፖሎቲካዊ ጉጂለ ዝመጽእ ኣይኮነን።

 

 

ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ቀጻልነትን ርትዓዉነትን ዝዉንኑ ዲሞክራስያዊ ስርዓታት ብህዝቦም ዝተወከሉ ክህልዉ ኣለዎም። እዞም ክልተ ዲሞክራስያዉያን ስርዓታት ድማ ንህዝቦም ሙሉእ ብሙሉእ ወኪሎም፡ ክልቲኡ ኣሕዋት ኣህዛብን ሃገራትን  ዝዳባበሰሉን ዝተዓረቐሉን ህሞት ክፈጥሩ ይኽእሉ። ልዕሊኡ እዉን ናይ ክልቲኡ ሃገራትን ህዝብታትን ዝረብሓሉ ናይ ጸጥታ ስትራተጂ ከተግብሩ ይኽእሉ እዮም።ሰልፊ ሰላምነዚ ክበጽሖ ድዩ ካይበጽሖ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና እዩ። ናይ ፖሎቲካ ኩሽማንን ኣመንዛርነትን ድማ ብግስ ካይበለ ከምዛ ጎርዞጋል ዝዕመጽ እዩ።

 

 

ኣብ ፖሎቲከኛታት ዜጋታት ይኹን ፖሎቲካዉያን ዉድባት ኤርትራ ጎሊሑ ዝርኤ ጉድለትን ድኽመትን ኣሎ ንሱ ድማ ደረትካን ዓቕምኻን መዝነትካን ዘይምፍላጥ እዩ። እዚ ዝንባሌ እዚ ዝፈጠሮ ጸገማት ንቕሎ ክንጅምር እንኮሎና ብፍሽለትን ሰፍ ዘይብል ጌጋ ንጅምር እሞ፡ ንዘላለም ዕንክሊል ክንብል ንንብር። ከምኡ ዝዓይነቱ እዩ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ተረኽቦ።ሰልፊ ሰላምሰፍ ዘይብል ዓበይቲ ሰልፋዊ ኣጀንዳታት ኣብ ጉባኤኡ ኣዓዊቱ እኳ እንተወጸ፡ ነቲ ሓዲሽ ጉዕዞ ክፍልሞ እንኮሎ ብኸምዚ ጀሚርዎ ኣሎ። ምርጫታቱን ዉሳኔታቱን ስለዝኾነ ድማ ዋላሓንቲ ዝባሃል ነገር ንግዚኡ የብሉን።

 

 

ንሓደ ማሕበራዉን ፖሎቲካዉን ክብደት ኣለዎ ኢለ ዝመዝኖ ኣባልሰልፊ ሰላምቴለፎን ደዊለ እንታይ ድኣ ብግስ ካይበልኩም ኣብ ቆየቃ ኣቲኹም ኢለ እንተሓተትክዎ? እንታይ ኢሉ መሊሲለይ ይመስለኩም ደይ ባዓል ንስኻን መስከረም.ነት ኢኹም ኣብ ክንዲ ኣብ ስራሕ ኣብ ቆዮቓ ተእትዉና ዘለኩም ኢሉ መሊሲለይ። ትቕብል ኣቢለ ኣነ ድኣ ኣንታይ ኢለ ብዛዕባኹም ጽሒፈ? ኢለ እንተሓተትክዎ ኣንተዘይጻሓፍካ ብታሕቲ ታሕቲ ኬንካ ሰባት ከም ዝጽሕፉ ትገብር ኢሉ መሊሲለይ። ዘረብኡ ናይ ተስፋ ዝቆረጹን ነብሰ ተኣማማምነትን ነብሰ ክብረትን ዘጥፍኡ ኮይኑ ስለዝተሰማዓኒ! ንስኻ ከምኡ ትገብር ኬንካ ብምባል መሊሰሊ። ቀጺለ ንዕቱብ ክትዕ ከእትዎ ስለዝደለኹ፡ ኣታ ኩቡር ሓወይ ሰብኣይሲ ዘርብኡ ዉሒጡ እንተተዛረበ እዩ ዘምሕረሉ እሞ፡ እስከ ህድእ በል! ኣነ ክቓየቕ ኢለ ኣይኮንኩን ደዊለልካ ጽጹይ ሓቤሬታ ስለዝደለኹ እዩ። ሓቤሬታ እንተድኣ ሃሊካ ክሰምዓካ ኣንተዘይብልካ ግን ተሓቢክን ትጠንስኦ ሰብ ኣኪብክን ትሓርስኦ ስለዝኾነ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ዕዳጋ ፖሎቲካ ክረኽቦ ስለዝኾንኹ ቡዙሕ ኣይትሰከፍ ብምባል በል ድሓን ዉዓል ኢለ ክዓጽዎ ምስ ፈተንኩ እንታይ ይብለኒ ይመስለኩንግርም ድሓን ዉዓል ግን ሓንቲ ክትፈልጣ ዝደለይካ ጉዳይ ኣላ። እንታይ እያ እንተበልክዎ እዚ ጉዕዞ ዕደት ሰላም ብኣባላትና ንክልል ትግራይ ዝተገብረ ንሓደ ወርሒ ናህሪ ዘለዎ ፖሎቲካ ኮይኑ ከዛርብ ይኽእል ይኾዉን፡ ድሕሪ ወርሒ ግን ህዝቢ ክርስዖ እዩ፡ ዝዛረበሉ እዉን ኣይክርከብን እዩበለኒ። እቲ ኣታሓሳስብኡ ግርም ስለዝበለኒ፡ በልሰሚዔልካ ኣለኹ የግዳስ መታን ካይትድቕስ ኣብ ነብስወከፍ ዓመት ተለፎን እንዳደወልኩ ከዛኻክረካ እየ ብምባል ተፋላሊና።

 

 

ካብዚ ናይ ክልተና ናይ ቴለፎን ምምልላስ ዝተረዳክዎ ነገር እንተሃሊዩ፡ ሰብ ዝበለ ይበል ንሕና ንደልዮ ጥራይ ንግበርን ሰብ ንዉሱን እዋን ጫቕ ጫቕ ክብል እዩ እዚ እዉን ክስገር እዩ ዝብል ኣታሓሳስባ ኣብ ዉልቀ መራሕቲ ከምዘሎ እዩ። ብሙሉእም ኣባላትን መሪሒነታትንሰልፈ ሰላምከምዚ ኣታሓሳስባ ኣለዎም ዝብል ግምትን ሚዛናትን የብለይን የግዳስ ከምዚ ዝሓስቡ ኣዝዮም ዓቢ ፖሎቲካዉን ዉድባዉን ክብደትን ዘለዎም ዉልቀሰባትን ጉጂለታትን  ከምዘለዉዎም ክርዳእ ኪኢለ።

 

ወድሓንኩም!
ያፌት
24/08/2008

Advertisements

1 Comment »

  1. One of the things that really surprises me is that, do these people (the Eritrean Peoples Party members)think they will get the support of the Eritrean people. it is clear that the PFDJ is making the every day life of our people miserable, but can we or do we forget what the TPLF has done to our people, or they are just amusing them selves. The TPLF is not only against PFDJ, it is against the people of Eritrea in general. So to take sides with the TPLF means to take sides against eritrean population. this they must know above all.

    Comment by Daniel — April 10, 2009 @ 3:52 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: