Eritrea real clear politics's Weblog

September 17, 2008

ሃገራዊ ልፍንቲ (National Coalition) ን: ስሙር ግንባርን {united front}:

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 10:23 am

ፖሎቲካዊ ትርጉም ልፍንቲ ወይ ስሙር ግንባር ሓደ ንጹር መግለጺ፡  ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ቃልስ እትጥቐመሉ እዩ ንሱ ድማ ዝተፈላለየ ስነሓሳባዉን ግብራዉን ፍልልያት ዘለዎን ፖሎቲካዊ ምንቅስቃሳት፡ ሰልፍታት፡ ግንባራት ዉድባት፡ መንግስታት፡ ዉልቀሰባት፡ ሲቪላዊ ማሕበራት ሓደ ንኩሎም ብማዕረ ዝምክት ጸገማት ከጋጥሞ እንከሎ ነዚ ብተናጸል ክገጥምዎ ኣብዘይበቅዑሉ፡ ሓባራዊ ጸገማት ንምፍትሑ ብዓይነት ይኹን ብዓቀን ሰብኣዊ፡ ነገራዊ፡ ፋይናንሳዊ፡ ሞራላዊ ዓቅምታቶም ጠርኒፎምን ኣዋሃሂዶም ንሓደ ንጹር ዕላማ ጋህዲ ፍታሕ ንምምጻእ ዝገብርዎ ግዝያዊ ልፍንት ወይ ስሙር ግንባር እዩ።

 

እዚ ብክልተ ደረጃታት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻትን ጋህዲ ክከዉን ይክኣል።

1.           ዝተፈላለያ ፖሎቲካዊ ሰልፍታት መንግስቲ ሃገረን ንምምራሕ ኣብ ዘካየድኦ ምርጫታት ብዓብላሊ ድምጺ ምስ ዘይዕወታ፡ ናይ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰልፍታት ድምጽታት ብምልፋን ነቲ መንግስቲ ከቅዉም ዝኽእል ወንበራት የማዓራርያን ይላፈናን። እቲ ዝቀዉም መንግስቲ ድማ ልፍንታዊ መንግስቲ ይብሃል።

2.           ንሃገራዊ ናጽነት ወይ ሓርነት ንምርግጋጽ ዝቃለሳ ፖሎቲካዊ ዉድባት፡ ሰልፍታት፡ ግንባራት ኣንጻር ሓደ መግዛእታዊ ወይ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ዝቃለሳሉ እዋናት ብሓደ ወገን ናይ ሓባር ጸቃጥን ጸላኢን ስለዘለወን፡ ብካልእይ ወገን ነዚ ንምግጣም ናይ ሓባር ዕላማን ራእይን ስለዘለወን፡ ሓይልታተን ጠርኒፈን ብሓደ ክቃለሳ ኣብ ገለ መትከላዊ ስምምዓት ክኣትዋ ከለዋ ልፍንቲ ወይ ስሙር ግንባር፡ ምሕዝነት፡ ኪዳን፡ ቀጽርታት እንዳተባህለ ይስመ። ብኣቃዉሙን ጠባያቱን ግን ልፍንቲ ወይ ስሙር ግንባር እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃዉሞ ብቀጽርታት (Blocks) ንክጽፈያ ዝሕልን ዘሎ ድቀተ ሓሳባትን ንጥፈታትን እዉን ኣካል ናይቲ መድረኻዊ ምዉህሃድ ስሙር ግንባር  ወይ ልፍንት ጥራይ እዩ።

 

ፖሎቲካዊ ባይታ ኤርትራ ዝጸሮን ዘታባብዖን ምቛም ፖሎቲካዊ ስሙር ግንባር ወይ ልፍንቲ ጥራይ እዩ። ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ፖሎቲካዊ ዘተ ዘይኣምንን ዘይቅበልን ምልካዊ ስርዓት ኣሎ። በቲ ካልእ ሸነኽ ኣብ ሃይማኖት፡ ኣዉራጃ፡ ኢትኒክ ጉጂለ፡ ሃገራዉን ዲሞክራስያዉን ዕልማናዊ ዕላማታት ተሞርኪሱ ዝንቃሳቀስ ፖሎቲካዊ ተቃዉሞ ኣሎ። ኣብዚ ግዝያት እዚ እቲ ፋሕ ኢሉ ተወዲቡ ዝንቃሳቀስ ዘሎ ፖሎቲካዊ ዉድባት ብተናጸል ንምልካዊ ስርዓት ... ክገጥሞ ስለዘይክእል ዓቕምታቱ ጠርኒፉ ኣብ ምግጣሙ ክስለፍ ኣለዎ። ኣብዚ ግን ንጹር ክኸዉን ዘለዎ ሓደ ምልካዊ ፖሎቲካዊ ስርርዕ ምህላዉ ጥራይ ነቲ ልፍንታዊ  ወይ ስሙር ግንባራዊ ስርርዕ ከቕሞ ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ካብቲ ምልካዊ ስርዓት ዝገዱ ዘይዓበዩ  መላኺ ኣታሓሳስባትን ዕላማን ዘለዎም ኣካላት ተቃወምቲ እዉን ክስኣኑ ስለዘይክእሉ እዩ።

 

እቲ ዝቀዉም ናይ ሓባር  ስሙር ግንባር ወይ ልፍንቲ ነቲ ገጢምና ዘሎ ብዶሆታታት መፍትሕ መታዓየይ ክኸዉን ዝኽእል ክኸዉን ኣለዎ። ከምኡ ክኸዉን ድማ ኣብ ዝተነጸረ መትከላት፡ ዕዙዝ ዕግበታት፡ ድሉዉነት፡ ኣብ ህዝቢ ዝተሰረተ ዳይነሚካዊ ኣዋዳድባ፡ ኣሳታፊ፡ ቁጽጽር ናይ ህዝቢ ዝመልኮ፡ ኣዝዩ በሊሕን ንጡፍን መሪሕነት ዝዉንን፡ ንተራ ህዝባዊ ማሕበራት ዘዕዝዝ፡ ተሳትፎ ህዝቢ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ናይ  መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዘታባብዕ ክኸዉን ኣለዎ። እቲ ብዝወሓደን መሰረታዊ ዕታር መትከላት {set of principles}  ከመይ ዝኣመሰሉ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ሕቶ ክልዓል ይኽእል እዩ።

 

ነዚ ብቐጥታ ንምምላስ ከምዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ኣለዎም፡

1.       ምልካዊ ስርዓት ... ክእለ ከምዘለዎን ኣብ ዕንኡ መሰረታዊ ለዉጢ ዝገብር ኤርትራ ዘመናዊት ሲቪላዊት ደዉላ ከምትቅየር ምእማንን ምቅላስን።

2.        ኤርትራ ብዓንድታት ሃገራዊ ዕርቅን ግዝኣተ ሕጊ ከምትቀዉም ምእማንን ምቅላስን።

3.        ልዑላዉነት መሬትን ሓድነት ህዝብን ብዘይ ገለ ዋጋ ዕዳጋ ምቅባል።

4.        ተሳትፎ ህዝብ፡ ቁጽጽር ህዝቢ ልዕሊ ኹሉ ምኻኑ ምቅባል።

5.        ከፋፋልን ዘይዕዉት መልክዓት ቃልሲ ዝዉገነሉን ዝማሓዳደረሉን ዝቕየረሉን መስርሓት ምፍጣር።

6.        ምርጫታት፡ ዉሳኔታት፡ ድንጋጌታት ብዲሞክራስያዊ ድምጽታት ከምዝሓልፍን፡ ዝሓለፈ ዉሳኔ ድማ ኩሎም ኣባላት እቲ ልፍንቲ ወይ ስሙር ግንባር  ከምዘተግብርዎ ምእማንን ምቅባልን።

7.        ፖሎቲካዊ መዝነት ብብቅዓትን ኣበርክቶን ምዕዳልን ንንእሽቶይ ወለዶ ዝማሓላለፈሉ መካኒዝም ምምድማድ።

8.        ኣዝዩ ዘይተጻራሪ ሕመረት ፖሎቲካዊ ክብርታትን እምነታትን ምዉናን፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ኣይደሎጂ ዝፋላለዩ ፖሎቲካዊ ዝንባሌታት ምትብባዕ።

9.        ዲሞክራስያዊ ማእከልነት ምኽባር፡ ማእከልነት ድማ ባህግታት መሰረታቱ ምስማዕን ጠለባቶም ከምሓሳብን ግብርን ከተርግሞ ምግባር…….. ዝኣመሰሉ እዮም።

 

ኣብ ተሞክረና ንርእዮ ዘለና ናይብሓቂ ዘይፖሎቲካዊን ዘይፈሊጣዉይን ኣባህላታትን ሕልምታትን እዮ። ገሊኦም ኤርትራ ካብ ምልካዊ ስርዓት ... ናጻ ትኹን ኣይትኹን ኣይንታዮምን እዩ። ገሊኦም ጥራይ እዚ ምልካዊ ስርዓት ብዝኾነ መንገዲ ይትኣለ እንበር ናይ ጽባሕስ ቐስ ኢልና ንርእዮ ዝብሉ እዮም። ገሊኦም ንኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ከንሳ፡ ጥብቖ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ክትነብር ዝናጣጠፉ.. እዮም።  እቲ ፖሎቲካዊ ከም ንጥፈታቶም ሞያ መንበሪኦም  ፖሎቲካዊ ስልጣን መቖጻጸሪ ስለዝኮነ፡ ባህግታት ህዝብና ኣብ ሓድነትን ሰላምን ዘለዎ ጽምእታት፡ ብምዕዛብ ሃገራዊ ዋዕላ እንዳበሉ ይንቃሳቀሱን ኣብቲ ዝካየድ ንሳቶም ሃገራዊ ዋዕላ ድማ ተሸይሞም ህዝቢ ከም መተካእታ ስርዓት ... ቡራኼኡ ክልግሰሎም ካይደቀሱ ዝሓድሩን ብኡኡ ዝቛደሱን ቡዙሓት እዮም።

 

ናይዞም እከያት ናይ ጥንቆላን ከርበን ፖሎቲካዊ ጸናጽል ዝኾኑ ብዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ቀቢላ፡ ኣዉራጃ ኣእምርኦም ዝተቃነዩ ድማ ዉትሩ ብእኡ ክሽረጡን ከሸርጡን  ይነብሩ። ንልፍንታዊ  ወይ ስሙር ግንባራዊ ስራሓት  ንናይ ሓባር ዋላ ንምእታዉ ኣብ ኩነታትና ብፍጹም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትዉ ሕቶታት ኣለዉ፡ ንሳቶም ድማ ሕመረት ፖሎቲካዊ ክብርታት እተን ተላፈንቲ ፖሎቲካዊ ምንቅስቃሳት እዩ። ኣብ ሕመረት ፖሎቲካዊ ክብርታተን (Core Values) ዋጋ ዕዳጋ ዝኣትዋ እንተኾይነን እሰን ይኹን እቲ ልፍንት ወይ ስሙር ግንባር  ሓቀኛ ከምዘይኮነ ንምልላዩ ብቐሊሉ ይክኣል እዩ።

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: