Eritrea real clear politics's Weblog

September 17, 2008

ሃገራዊ ዋዕላ፡ ሃገራዊ ዕርቂ፡ ሃገራዊ ልፍንት ወይ ስሙር ግንባርን መንግስት ኣብ ስደትን።

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 10:38 am

መእተዊ፡ ሎሚ መዓልቲ ኣልዒለ ክዝትየለን ወሰኢነ ዘለኹ፡  ኣርባዕተ ኣገደስት መሰረታዉያን ፖሎቲካዊ ኣምራትን ኣብ ግብሪ ኣዋዕልኣን ዝተኮረ እዩ። እዘን ኣርባዕተ መሰረታዉያን ኣምራት ሃገራዊ ዋዕላ፡  ሃገራዊ ዕርቂ፡ ሃገራዊ  ልፍንት ወይ  ስሙር ግንባርን መንግስት ኣብ ስደት ዝብላ እየን። ምናልባሽ ንሓዲኣን ከምዛዕባ ወሲድካ ሓደ ዓቢ መጽሓፍ ክጽሓፍ ከምዝኽእልን፡ ኣብ ዓለምና እዉን ብዛዕባእን ዝዝቲ መጽሓፍትን ጽሑፋትን፡ ብዙሓት ተጻሒፎም ከምዘለዉ ዘማትእ ጉዳይ ኣይኮነን። ብዝኾነ ብሕጽር ዝበለ ብልሓት ምስ ፖሎቲካዊ ክዉንነት ኤርትራ ብምዝማድ ክገልጾ ክፍትን እየ። ነዚ  ፖሎቲካዊ ኣምራት እዚ ኣልዒልና ክጽሕፍ ዝገደደነ፡ ክልተ መሰረታዉያን ዕላማታት ዝቶኮረ እዩ።

 

ንሳተን ድማ፡

  1. እቲ ዉትሩ ፖሎቲከኛታት ኤርትራዉያን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት፡ ዘልዕልዎ ፖሎቲካዊ ጣቋታት  መስመሩ ንምትሓዝ፡
  2.  ህዝብና ብዘይከዉን ክትግበር ዘይክእል መብጻዓታት፡ጭርሖታትን  ጣቛታት ፖሎቲካ ካይታለል እቲ ሓቂ እንታይ እዩ? ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታርት ክትግበር ከምዝኽእል ፈሊጡ ክስዕቦን ክነጽጎን ኣመታት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ።

 

ኩሉ ግዝያት ከም እንሰምዖን ንፈልጦን፡ ዳርጋ እዘን ኣርባዕተ ፖሎቲካዊ ኣምራት ማለት ሃገራዊ ዋዕላ ሃገራዊ ዕርቂ፡ ሃገራዊ ልፍንትን መንግስት ኣብ ስደትን፡ ካብ 1975 .. ኣትሒዙ ብቀጻሊ ኣብ መኣዲ ዘተ ከም መፍትሒ መስርሕን ንዋትን ዝነበረን ዞሎን ጸገማትና ዝላዓላ ጭርሖታታት እየን።

ብፍላይ ድማ ካብ 2004 .. ጀሚሩ ኣብ ናይ ኤርትራዊ ተቓዉሞ ደንበ ኣኼባታት፡ ከም ቀንዲ መፍትሕን መትዓየይን መፍትሒ ህሉዉ ጸገማትና ተወሲደን ስለዝዝረበለን፡ ንምትግባረን ድማ ንሓንሳብ ጻዊዕታት ብጽሑፍ፡ ሰሚናራት፡ ንሓንሳብ ሽማግሌታት፡ ንሓንሳብ መጽናዕትታትን ጹሑፋትን ዝወጸሉ ተዳጋጋሚ ፍጻሜታት ብምኻነን እዩ።

 

እቲ ሃገራዊ ልፍንት ወይ ስሙር ግንባር ግን ንሓንሳብ ምሕዝነት ንሓንሳብ ኪዳን ንሓንሳብ 4+1 ንሓንሳብ ሃገራዊ ድሕነት፡  ንሓንሳብ 1 2 ወገን ኪዳን፡ ንሓንሳብ ናይ ኤዉሮፓ፡ ኣመሪካ.. ሲቪካዊ ማሕበራት፡ ንሓንሳብ ንኩሉ ኣብ ፖሎቲካ ክናጣጠፍ ዝደልዩ ዜጋታት  መጠርነፊ ሰልፊ፡ እንዳተሰምየ ክስራሓሉ ዝጸንሓን ዘሎን እዩ። ሕጂ እዉን ገሊኡ ብሱቱር ገሊኡ ድማ ብጋህዲ ምጥርናፋት ንናይ ሓባራዊ ስርሓት ዋላታት ኣብ ኣመሪካ ኣብ ኤዉሮጳ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ነዘን ኣርባዕተ ፖሎቲካዊ ኣምራትን መስርሕን፡ ምስ ፖሎቲካዊ ክዉንነትን ፖሎቲካዊ ድሕረ ባይታ ኤርትራ ብምትእስሳር ድማ ክገልጽን ክፍትን እየ።

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: