Eritrea real clear politics's Weblog

September 17, 2008

ህዝቢ ኤርትራ ዛጊት ንጉዳዩ ባዕሉ ክዉስን ዕድል ኣይተዋህቦን ዘሎ!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:22 pm

እቲ ኣቀዲሙ ዝሓለፈ ታሪኽና ንግዚኦ ሓዲግና ካብ 1961 .. ጀሚሩ ታሪኽና ኣብ ተሳትፎ ዉሳኔ ህዝቢ ዝተኮረ ጥሕምስጥሕምስ እስከ ከነብሎ።

ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ሰዉራ ክልዓል እንኮሎ፡ ብመደብ ብግዝየ ብምዉድዳብ ብቕመራ ተካይዶ ኣይኮነን፡ እንታይ ድኣ ማሕበራዊ ሕግታቱን ማሕበራዊ ዕደቱ ሓልዩ ብሃንደበታዊን ብስምዒትን {spontaneous} ብናይ ገዛእ ርእሱን ሕግታቱን ዝልዓል {self-generated}ማሕበራዊ ዘየቛርጽ ኪደት እዩ። ኣብ ስዉራና ኣጃማምርኡ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣይነበረን። ከምኡ ንክኸዉን ዝገበሮ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ገዛእርእሳ ታሪኻዉን ፖሎቲካዉን ክዉንነት እዩ። ሰዉራ ኤርትራ ክጅመር እንኮሎ፡ ጉዱሳትን ሙሁራትን ኤርትራዉያን ንታሪኻዉን ፖሎቲካዉን ኩዉንነት ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታዉ፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ሰናይ ድሌታትን ተበግሶታትን ራእይን ብምጽንባር፡ ኣብ ከተማ ካይ ሃገር ግብጺ ኮይኖም፡ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መግዛእቲ ሕቶ ኣልዒሉ ብረታዊ ቃልሲ ከሳላስልን ክቃለስ ወሲነምሉ።

ነዚ ዉሳኔ እዚ ዘተግብር መካኒዝም፡ ዉድባዊ ቅርጻ፡ ንዋት፡ መሰረታትርኽኽባት፡ ሕግታት፡ ሓፈሻዊ ዕላማታት.. ብምትእትታዉ ድማ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ሕምብርት ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራን ከምዝካየድ ገበሩ።

እዞም ፈለምትን ጀመርትን ቃልሲ ዝኾኑ ሓርበኛታት ዜጋታት፡ ቃልሲ ክጅሙሩ እንኮለዉ፡ ቃልሲ ክጅሙሩን ክመርሑ ዝመረጾምን ዝወከሎምን ህዝቢ ኤርትራ ኣይነበረን። ከም ጉዱሳት ዜጋታትን ደቁን ኣሕዋት ህዝቢ ኤርትራ ብዓጽምን ደምን ስለዝኾኑ ህዝቢ ኤርትራ ንተበግስኦምን ጻዉዒቶምን ተቀቢሉ፡ ልዑል እምነት ኣንቢሩ፡  ነቲ ዝተጀመረ ሰዉራ ብኣካል፡ ብንዋት፡ ብገንዘብ፡ ብሞራልን መንፈስን ተሳቲፉ ልዕሊ 100000 ስዉኣት፡ ልዕሊ 30000 ቀዋሚ ስንክልና ብቢልዮናት ዝግመት ጥሪትን ገንዘብን ጥፊኡ፡ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ናይ ኤርትራ ልዕላዉነት ኣራጋጊጹ።

ካብዚ ሓቕታት እዚ ብምንቃል ህዝቢ ኤርትራ ብኣካል ተሳትፍኡ ኣብ ሰዉርኡ 100% ከምዝነበረ ዘታሓታትት ጉዳይ ኣይነበረን፡ ኣብቲ ዝኸይድ ዝነበረ ቃልሲ ዝላዓለ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ባህላዊ፡ ዝምድናዊ……….. ፖሊሳዊ ዉሳኔ ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዉሳኔ ዘይኮነ፡ ናይቶም ኣብ ዝላዓለ ጥርዝታት ሓላፍነት ዝነበሩ፡ መራሕቲ ፖሎቲካዉያን ዉድባት ከምዝነበረ ዘጣራጥርን ዘካትዕን ኣይኮነን።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሙሉእ ታሪኻዊ ሓርጎጽጎጻትን ናይ መዋእል ቃልሱ ኣብ ሚያዝያ 2003 .. ሓንቲ ግዝየ እወ ንናጽነትወይ ኣይፋሉን ንናጽነት ኢሉ ከድምጽ ኣብ ሪፈረንደም ዕድል ተዋሂባቶ፡ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እወ ንናጽነት ኢሉ 99.8% ኣድሚጹ። ኣየ ከመይ ዘሕብን ህዝቢ ! 

ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ህዝቢ እዮም ድማ መራሕቲ ስርዓት ... ገና ህዝብና ኣይነቕሔን ባዕሉ ፖሎቲካዊ ዉሳኔ ክዉስን ስለዘይክእል ባዕልና ብዝወሰናሉ ክኸይድን ክምራሕን እዩ ዝብልዎ።

ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱን ልዕላዉነቱን ብዓጽሙ ደሙ ንብረቱ ድምጹ ብልዑልን ከቢድ ዋጋን ድምጽን መሰረጋገጸ፡ ንመራሕቲ ስርዓት ... ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ራዕድ ስለዘእተወሎም። ተሳትፎን ዉሳኔን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ እንትንኡ ዓምጺጾም፡ ኣብ ታኼላ ራዕድን ሽበራን፡ ኩናትን ዉራ ኩናትን፡ ሻቕሎት፡ ሓድሕዳዊ ምጥርጣር………... ሸሚሞም ክገዝእዎ መረጹ። እንሆ ድማ ጠንቂ ቶንኮለኛን ዘይሓላፍነታዊ ሜላታቶም፡ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ፖሎቲካዊ ጽዉጽዋይ {Paradox} ጥሒሉ፡ ጋን ተሰሪሑ ኣይንላዕሊ ኣይንታሕቲ ኮይኑ ዘሎ።

ምልካዊ ስርዓት ... ሓንቲ ደረቕ ኣድማሳዊት ዕላማ ዝዉንን እዩ፡ ነዛ ዕላማ እዚኣ ንምትግባር ድማ ዝጠፍኤ ሰብ፡ ንብረት፡ ገንዘብ፡ መሬት፡ ሰላምን ቅሳናትን፡ ግዝየ………... ይጥፋእ፡ እታ ሒዝዋ ዘሎ ደረቕ ኣድማሳዊት ዕላማ ክትዉቃዕ ኣለዎ። እታ ክትዉቃዕ ዝደልያ ዘሎ ደረቕ ኣድማሳዊት ዕላሙኡ ድማ ንሱ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክህሉ ዝዓለመት ጥራይ እያ።

ንሱ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክህሉ ድማ ሓያል ህዝቢ ዘይኮነ፡ ሓያል መንግስቲ ... ክህሉ ኣለዎ። ሓያል መንግስት ... ክህሉ ድማ እቲ ዘሎ መንግስት ንፖሎቲካዉ፡ ቑጠባዊ፡ ማሕበራዊ ሂወትን ምንጭን እቲ ሃገር ክግብቶ ኣለዎ። ወዮ ድኣ መራሕቲ ጉጂለ ስርዓት ... ህርፋን ፖሎቲካዊ ስልጣን ዓፊኑ ስለዝዓመቶም ድኣ እዩ እምበር፡ ሓያል መንግስት ክህሉ ሓያል ህዝቢ ክህሉ ኣለዎ። ንህዝቢ ኣብ ኩሉ እንትንኡ ኣንተድኣ ኣዳኺምካዮ ሓያል መንግስት ክህሉ ኣይኮነን።

 ምልካዊ ስርዓት ... ዝምራሓሉ ዘሎ ፖሎቲካዊ መሰረተ ሓሳብ፡ ኣብ 1513 .. ዝተጠንሰ መሰረት ሓሳባትን ፖሎቲካዊ መምሪሒታት ማካቬሊ እዩ። እዚ መሰረተሓሳብዚ ኣብ 2007 .. ክትሰርሓሉ ኣይክኣልን እዩ እኳ ኣንተዘይባህለ፡ ኣብ ዓለምና ዲሞክራስን ግዝኣተሕግን ዓንቢቡ ዓለም ንንእሽቶ ቁሸት ብስነሓቤረታ ኣብ ዝኾነትሉ ወቕት፡ ክትሰርሓሉ ንዕንወት ዝመርሕ ጥራይ እዩ።

ቀንዲ ጸገም ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ምልካዊ ስርዓት ... እኳ እንተኾነ፡ ንምልካዊ ስርዓት ... እዉን ዝፈጠ ኩዉንነት ሰዉራ ኤርትራ እዩ። ሰዉራ ኤርትራ ንምልካዊ ስርዓት ... ጥራይ ዘይኮነ፡ ገና ዘይገበሉ ተምሳሉ እዉን ኣብቲ ደንበ ተቃዉሞ ከምዘለዉና ክዝንጋዕ የብሉን። ንኹሎም ጸገማት ሕብረተሰብናን ክፍትሑ ዝግብኦም ጸገማት ብሓደ ግዝየ ክትፈትሖም ስለዘይክኣል ግን ናብቲ ቀንዲን ዝዓበየን ጸገም ንምፍታሕ ከነቶኩር ሓደ መገድን ተመራጺ ብልሓትን እዩ።

እሞ ድኣ እንታይ ይገበር? ዝብል ሕቶ እዩ ዝልዓል፡ ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክዉነታት እዉን ክድህስስን፡ ዝተጨበጠ ትንተናታት ካብ ባዕላዉነት ዝተናገፈ ከድሊ ስለዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ክጥሕምሶ እየ።

 

Advertisements

1 Comment »

  1. ብሓቂ ጽቡቅ ዛኮነ ግንዛበ ኣለካ እንተ ኾነ ግን ኣብቲ ዓመተምህረታት ቢጀካ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ካልእ ሂዝቢ ኤርትራ ረፈረንድም ዘድመጸላ ዕለት 1993ዓ ም ፈ ኢዩ ንስኻ ግን 2007 ኢኻ ኢልካያ ዘለኻ

    Comment by drar — July 24, 2018 @ 9:03 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: