Eritrea real clear politics's Weblog

September 17, 2008

ምሕዝነት ስልታዊ ደኣ’ምበር ስትራተጅያዊ ባህርያት የብሉን

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 9:21 am

 

ቃለ መሓትት ምስ ብጻይ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ (ኣፈ ባይቶ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ) 

“”ምሕዝነት ስልታዊ ደኣምበር ስትራተጅያዊ ባህርያት የብሉን ናብ ናይ ቀደም ኵነታት ክምለስ ኢልካ ምሕሳብ ድማ ሕልሚ!””

ቃለመሓትት ዘካየድሉ ሓው ዓብደልራዝቕ ከራርን ጀማል ሑመድን መርበብ ሓበሬታ ኣዱሊስ

ትርጕም፡ ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ

ምስ ሓው ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ፡ ኣፈ ባይቶ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ዝገበርናዮ ቃለመሓትት ብግልጹነቱ ፍልይ ዝበለ መቐረትን መኣዛን ኣለዎ። ንጹርን ዘየዋላውልን ርእይቶ ኣብ ምሃብ ንኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ዝወዳደር ሰብ ኣብ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሜዳ ኣይተረኽበን። እዚ መለለዪኡ ኰይኑ ጸኒሑ። ከምኡ ውን፡ ብህዝቢ ይኹን ብውድባት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንን መሰረታቱን ፍሉይ ኣኽብሮት ዘለዎ ተቓላሳይ ኢዩ። ብዛዕባ ሃለዋት ናይ ዝወደቐ ኪዳንን ብዛዕባ ኵነታት ኤርትራን፤ ከምኡውን፡ ነቲ ተገማሚዑ ዘሎ ሓይልታት ተቓውሞ ኣብ ትሕቲ ሓደ ናይ ሓባር ጽላል ንምምላስ ናይ ዘሎ ተኽእሎታት፡ ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ፡ ብዛዕባ ተባራዒዝዀነ ኵነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ብፍላይ ድማ፡ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኵነታት ኤርትራን ውግእን ኣብ መንጐ ኤርትራን ኣመሪካን ዘሎ ፍልልያትን ነጸብራቓቱ ኣብ ልዕሊ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራን ንምሕታቱ ምስ ኢብራሂም ኮፍ ኣብ ዝበልናሉ ዕለት፡ ኣብ ካርቱም ዝናብይዘንብ ነይሩ።

ሕቶ፡ጀንዳይ ፍረይዘር፡ ተሓጋጋዚት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጕዳያት ኣመሪካ፡ ንኤርትራ ኣብ መዝገብ ናይ ፈጠርቲ ራዕዲ ንምስፋር ዘኽእል ጭብጥታት ንምእካብ ንጽዕር ኣሎና ክትብል ዝሃበቶ መግለጺ፡ እንታይ ርእይቶ ኣሎካ? ነጸብራቓቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝብናን ተቓወምቲ ውድባትን እንታይ ክኸውን ትብል?

መልሲ፡ካብ ናጽነት ኤርትራ ጀሚሩ፡ ኣመሪካውያን ንስርዓት ኢሳያስ ጽላል ኰይኖምዎ ኢዮም ጸኒሖም። ኣብ መንጐ ክልቲኡ ሃገራት ድማ ድልዱል ዝምድና ነይሩ። መንግስቲ ኣመሪካ ብፍላይ ድማ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጕዳያት ኣመሪካ፡ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ሰብኣዊ ግህሰታት ኣመልኪቱ ነቐፌታ ዝሓዘለ ዓመታዊ ጸብጻባት ብቐጻልነት ከውጽእ ድሕሪ ምጅማሩ ግን፡ ዝምድና ክልቲኦም ሃገራት እናላሕልሐ ክኸይድ ተራእዩ። ስርዓት ኢሳያስ ከኣ፡ ከም ዝዓይነቱ ነቐፌታት ዝቕበል ወይ ዝጸውር ኣይኰነን። ከምኡውን፡ እቲ ስርዓት፡ ነቲ ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ወጥሪ፡ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ብይን ኮሚሽን ዶብ፡ እቲ ስርዓት መፍትሒታት ኣብ ምቕራብ ርኡይ ሕጽረታት ኣርእዩ። ኣብ ርእስዚ፡ ስርዓት ኢሳያስ፡ ኣብ ኣብ መንጐ ሶማልያውያን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሕድሕድ ውግእ፡ ነቶም ኣመሪካ ከም ኣሸበርቲ ሓይልታት እትቘጽሮም እስላማዊ ኣብያተፍርዲ ደጊፉ ኣንጻር መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ጣልቃ ምእታዉ፥ ኣብ መንጐ ኣመሪካን ኤርትራ ንዝነበረ ፍልልይ ብዝያዳ ከምዝጋፋሕን፥ ኤርትራ ድማ ብዞባዊ ይኹን ኣህጕራዊ ደረጃታት ብዝያዳ እናተነጸለት ከም እትኸይድ ክገበራ ኢዩ። እዚ ብተራኡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዝወርድ ጸቕጥታት ከዛይዶን ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ውድቀት ከብጽሖን ምዃኑ ርዱእ ኢዩ። ብወገነይ፡ ብመንጽር ጕዳይ ህዝቢ ኤርትራ ክርኤ እንከሎ፡ ኣመሪካ ሒዛቶ ዘላ መርገጽ ኣወንታዊ ኢዩ እብል። ምኽንያቱ ከኣ፡ ኣመሪካ ኣብ ዓለምና እታ ዝሓየለት እንኮ ሃገር ስለዝዀነት፡ ኤርትራውያን ካብ ኣረሚናዊ ስርዓት ንኽናገፉ ክትሕግዝ ትኽእል ኢያ። ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ድማ፡ ነዚ ዕድል ተጠቒሞም ምስ ኣመሪካ ናይ መራኸቢ መስኖ ክኸፍቱን፡ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ከውዕልዎን ክጽዕሩን ይግባእ። ቅድሚ ሕጂ ኣመሪካ ንስርዓት ኢሳያስ መተካእታ ዝኸውን ሓይሊ ኣይተረኽበን ብዝብል ምስምስ፥ ሓድሓደ ግዜ ድማ ምስ ሱዳን ብዝነበሮም ዘይምርድዳእ ንስርዓት ኢሳያስ ከም መሳርሒ ናይ ገለ መደባቶም ክጥቀምሉ ይደልዩ ስለዝነበሩ፡ ኣብ ልዕሌና ገለ ተዓቕቦታት ከምዝነበሮም ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይደልን። ሕጂ ግን፡ እዚ ተዓቕቦታ ተሰጊሩ ዝምድና ክልቲኡ ሃገራት ድማ ኣብ ዝኸፍኤ ደረጃኡ ስለዝርከብ፡ ንጕዳይ ህዝብና ዘገልግል ኣህጕራዊ ኵነታት ተፈጢሩ ኣሎ ክበሃል ይከኣል።

ብተወሳኺ፡ ናይ ውግእ ኣጽዋር ናብ ሶማል ከይስደድ ዝእግድ ውሳኔ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ጥሒሱ፡ ስርዓት ኣስመራ ናብ ሶማል ኣጽዋር ይልእኽ ኣሎ ዝብል ክሲ ውን በቲ ኣህጕራዊ ትካል ቀሪብሉ ኢዩ።

ስለዚ፡ ደጊመ፡ ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ፡ ነዚ ዕድል ተጠቒሞም ምስ ኣመሪካን ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳን ብቕልጡፍ ርኽክባት ብምክያድ ንሃገርና ካብ ኣትያቶ ዘላ ቅልውላው ከውጽእዋ ክጽዕሩ ይግባእ እብል። ነዚ ዕድል ብግቡእ ተጠቒምና እንተደኣ ተንቀሳቒስና ድማ፡ ናብ እንብህጎ ዕላማታት ክንበጽሕ ክንክእል ኢና።

ሕቶ፡መርገጽ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ፡ ብመንጽር ተሪር ዝዀነ መርገጽ ኣመሪካ ክርኤ እንከሎ፡ ፍዅስ ወይ ልስልስ ዝበለ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ነዚ ከብለና ዝኸኣለ ኣብነት ድማ፡ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ናብ ሃገራት ኣውሮጳ ዕደት ክገብር ምዕዳመንን፡ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝውዕል ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ደገፍ ምብርካተንን ኢዩ። ስለዚ፡ ገምጋማትኩም ኣብ ሃገራት ኣውሮጳን ሕብረት ኣውሮጳን እንታይ ኢዩ?

መልሲ፡ዘሎኒ ኣፍልጦ፡ ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ተዓቕቦታት ከምዘለዋ ኢዩ። እንተዀነ ግን፡ ክሳእ 1994 ዝተኻየደ ጕባኤ ዕድል ክህብዎ፡ ብድሕሪኡ፡ ርእይቶኡ ከነጽር ዝብል ትጽቢት ነይርዎም። ድሒሩ ግን፡ ሰብኣዊ ናይ ረዲኤት ማሕበራት ከባርር፥ ሰብኣዊ ግህሰታት ብቐጻልነት ክፍጽምን ኣባላት ኤምባሲታት ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ክሰጉግን ምስ ጀመረ፡ ምስ ስርዓት ብዕቱብነት ክስራሕ ከምዘይከኣል ዓጊቦም ኢዮም።

ኣውሮጳውያን ኣብ እዋንቲ፡ ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ሓደ ኰይኖም እንተደኣ ተቓሊሶም ክዕወቱዩም ዝብል ርእይቶ ነይርዎም ኢዩ። በዚ ምኽንያት ድማዩ፡ ንምምስራት ሃገራዊ ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ 1999 ሃንጐፋይ ኢሎም ዝተቐበሉዎ። እንተዀነ ግን፡ ኣብ ክንዳና ኰይኑ ዝዋግኣልና ሓይሊ ከምዘየለ ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይደልን። ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ሓይሊ ክንፈጥር ክንክእል ኣሎና እምበር፡ ካልኦት ክዋግኡልና ንሕና ከኣ ደገፍቶም ክንከውን ኣይኰነን እቲ ነገር። እዚ ክንብል እንከሎና ግን፡ ደገፍ ናይ ካልኦት ኣየድልየናን ማለት ከምዘይኰነ ብሩህ ክኸውን ይግባእ። እዚ ከኣ ክሳእሕጂ ዘይተዓወትናሉ ወይ ዝፈሸልናሉ ጕዳይ ኢዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ጕዳይ ሓድነት፡ ሓደን ሓድነትን ዝዀነ ፖለቲካዊ ቃል ኣብ ምውናንን፤ ሓደ ኰንካ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳያት ኣብ ምንጣፍን ፈሺልና ኢና።

ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝመስረትናሉ እዋን፡ ናብ ኖርወይ ዑደት ንምግባር ተዓዲምና ኔርና ኢና። እዚ ናይ ኖርወይ ተበግሶ ዘይተጸበናዮን ሃንደበትን ኰይኑና። ነዚ ዝምድና ከነማዕብሎን ከነሐይሎን ይግባእ ነይሩ። ስርሓትና ኣማዕቢልና ሓደ ቃል ኰይና ንኣውሮጳውያን ቀሪብናዮም ኔርና እንተንኸውን፡ ከነዕግቦም ምኸኣልና ኔርና እብል።

ብሓፈሽኡ ግን ኣውሮጳውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ምትሕብባር ሰብኣዊ ደኣምበር ፖለቲካዊ ኣይኰነን። ከምኡ ውን፡ ኣውሮጳ ኣሰር ናይ ኣመሪካ ሒዛ እትኸይድ ክፍለዓለም ምዃና ክንዝንግዕ የብልናን። ኣመሪካ እትሕዞ ሓድሽ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት፡ ኣብ ናይ ኣውሮጳውያን መርገጻት ለውጥታት ከምዘኸትል ክንርዳእ ይግባእ። እዚ ድማ፡ ኣብ ንምዕራባውያን ዘገድሶም ጕዳያት ሓደ ዝዀነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን፡ ቅቡልን ክውንነታውን ዝዀነ ፖለቲካዊ ቃልን ናይ ሓባር መርገጽን ምውናን ይሓትት። መርገጽ ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ጕዳያት ግን፡ ዘተስፉ ኣይኰነን። እንተዀነ ግን፡ ቅኑዕ መዋጽኦ ንምርካብ ቀጻሊ ጽዓታት ካብ ምግባር ክንቍጠብ የብልናን።

ሕቶ፡ሓደ ዝዀነ ክውንነታውን ቃል ምውናን ክትብል ከሎኻ እንታይ ማለትካ? ዝያዳ መብርሂ ምሃብካና?

መልሲ፡ሓደን ክውንነታውን ቃል ምውናን ክብል ከለኹ፡ ነቶም ኣውሮጳውያን ዘዕግቦም ቃል ደኣምበር፡ ንዓና ዘዕግበና ቃል ክኸውን የብሉን ማለተይ ኢዩ። ንሕና ኢና ብመሰረት ራኢኦምን ረብሓታቶምን ምስ ካልኦት ማለት ምስቶም ንዓለም ዝቘጻጸሩን ኣህጕራዊ ውሳኔታት ዝቐርጹን ዘለዉ ምዕራባውያን ሓቢርና ክንሰርሕ ንደሊ ዘሎና። ስለዝዀነ ድማ፡ ድሕር ነዊሕ ሓቢርና ዝተጓዓዝናዮ ዓመታት፡ ንሕና ከም ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ፡ ሓደ ናይ ሓባር ገምጋም ክህልወናን፤ ኣብቶም ኣብ እዋን ኣብ ዞባና ዝግሃዱ ዘለዉ ብዙሓት ኣህጕራዊ ጕዳያት፡ ከም ንኣብነት ጕዳይ ኣሸበርቲ፡ ሓባራዊ መርገጽ ክህልወና ይግባእ ነይሩ። ጕዳይ ኣሸበርቲ ድማ፡ ዋላ ኣመሪካ ብመሪሕ ደረጃ ትዋግኦ እንተሃለወት፡ እቲ ጕዳይ ከም ጕዳይ ኣህጕራዊ ባህርያት ዘለዎ ኢዩ። ንሕና ከም ተቓወምቲ ኣብ ጕዳይ ሓደ ዝዀነ ርእይቶ ኣሎና? ኣብ ዞባናን ኣብ ሶማልያን ካልኦት ቦታታትን ኣብ ዝካየዱ ዘለዉ ውግኣት ብሩህን ሓደን ዝዀነ ርእይቶ ኣሎና? ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያውን ውን ሓድሽ ውግእ ይባራዕ ይኸውን። ስለዚ፡ ብጥቕልሉ፡ ኣብ ኵሎም እዞም ጕዳያት እዚኣቶም ሓባራዊ ርእይቶ ክህልወና ይግባእ ኢዩ። እቲ ናይ ኤርትራ ስርዓት ዓንዳሪ እንተደኣኰይኑ፡ ንሕና ከም ተቓወምቲ ብሓባር ካብ ስርዓት ዝተፈልየ፡ ኣብ ዞባና ርግኣት ከስፍን ዝኽእል ርእይቶ ከምዘሎና ከነዕግቦም ክንክእል ኣሎና። ኣብ ከስምረሉ ዝደሊ፡ ብዛእባ ወተሃደራዊ ሓይልና ዝሓተና ዝዀነ ይኹን ሸነኽ ከምዘየሎ ኢዩ። ማለት ቅድም ቀዳድም ዘገድሶም ፖለቲካዊ መርገጻትና ኢዩ።

ሕቶ፡ተቓዋሚ ሓይሊ ኤርትራ፡ ድሕሪ 7 ዓመታትን መንፈቕን ኣብ ዕጽው መንገዲ በጺሑ፤ ከምኡ ውን፡ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኣብ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2007 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየዶ 2 ጕባኤኡ ዘጋጥሞ ምግምማዕ፡ ንሞራል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ውን ናይቶም ንተቓወምቲ ዘይድግፉ ከይተረፈን፥ ከምኡ ውን ንሞራል ናይቶም ኣብ ጐድኒ ጕዳይ ደው ኢሎም ክድግፉ ዝጸንሑ ፈተውትን ሃስይዎ ኢዩ። ካብ ቅልውላው ንምውጻእ ዝርኣየካ መፍትሒታት ኣሎ?

መልሲ፡ንዓይ፡ ውድቀት ናይ ምሕዝነት ወይ ኪዳን ብብዙሕ ምኽንያታት ሃንደበት ኣይኰነንንዩ። ገለ ካብ ምኽንያታት ድማ እዚ ዝስዕብ ኢዩ።

ምሕዝነት 1999 . ክምስረት እንከሎ፡ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ጕዳያት ስትራተጂካዊ ፍልልያት ብዘለዎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ቈይሙ። ሃገራዊ ሓድነት ዝጠልቡ ሓይልታት ነይሮም፤ ኣብ ሕቶ ተዓቕቦ ዝነበሮም መሰል ናይ ርእሰውሳኔ ዝጠልቡን ሓይልታት ነይሮም። ከምኡ ውን፡ ዕልማናዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ክቐውም ዝደልዩን፡ ካልኦት ድማ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ክምስርቱ ዝደልዩ ነይሮም። ብተወሳኺ፡ ንዲሞክራሲ ከም መርሆ ዝቕበሉን ተዓቕቦ ዝገብሩን ነይሮም። ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ከም ጽላል ኰይኑ ቀጻሊ ልዝብ ኣብ መንጐዞም ሓይልታት እዚኣቶም ዝካየደሉ ምቹእ ሃዋህው ክፈጥር ኢዩ። በዚ ኣቢሎም ድማ፡ እቶም ውድባት ኣብ ሕቶ ሃገራዊ ሓድነትን ጕዳይ ዲሞክራስን ባህርያት ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ንዘለዎም ስትራተጂያዊ ፍልልያት ብምጽባብ ንፍልልያቶም ክሰግርዎ ኢዮም ዝብል እምነትን ተስፋን ነይሩና። ነዚ ፍልልያት ድማ፡ ወይ ተሰማሚዕና ክንሰግሮ ወይ ድማ ከም ብግብሪ ዝተጋህደ ፈሺልና ኣብ ዕጽው መንገዲ ክንበጽሕ ዝነበረና ክልተ ምርጫ። እቲ ምሕዝነት ወይ ልፍንቲ ብባህርያኡ ስልታዊ ደኣምበር ስትራተጂካዊ ጠባያት ዘለዎ ኣይኰነን። እቲ ኵልና እንሰማምዓሉ ነጥቢ ምውዳቕ ናይ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዝብል ጥራሕ ነይሩ። ብድሕሪ ውድቀት ናይ ስርዓት፡ ነፍስወከፍ ውድብ ነናቱ ፖለቲካዊ መደብ እዮ ከዕውት ክጓየ ምዃኑ ብሩህ ኢዩ። እቲ ንዓይ ሃንደበት ዝዀነኒ ግን፡ እቲ ኣብ ኪዳን ዘጋጠመ ምግምማዕ ኣብ ጕዳይ መሪሕነት ምዃኑ ጥራሕ ኢዩ። ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብቶም ንሸሪዓን መሰል ናይ ብሄራትን ዝምልከቱ ኣብ ቻርተር ዝነበሩ ክልተ ዓንቀጻት ጥራሕ ኢና ንዋጠጥ ኔርና። ንኣብነት ብጕዳይ ሓድነት እንተደኣ ተዛሪብና፡ ገለገለ ውድባት፡ እዚ ነቲ ናይ ርእሰውሳኔ መሰልና ዝዳፋእ ዝብሉ ነይሮም። ከምኡ ውን፡ ኣብ ጕዳይ ሸሪዓ ብዙሕ ምስሕሓባት ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግን፡ ኣብ ሰዓብቲ ምስልምና ዝርከብዎ ቦታታት፡ ሸሪዓኦም ክጥቀሙ፡ እቶም ሰዓብቲ ክርስትና ዝነብርዎ ቦታታት ድማ ሕጊእንዳባ ክጥቀሙ ኣብ ዝብል ማእካላይ ስምምእበጻሕና። ድሕሪ ሰለስተ ዓመታት ድማ፡ ኣብ ዝነበርናዮ ወጠጥ ተመሊስና። እዚ ኣርእስቲ ድማ፡ ምስ ናይ እዋን ጠለብ ናይ ህዝብና ይኹን ዋላ ምስ ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ስርዓት እነካይዶ ዘሎና ቃልሲ፡ ዝዀነ ይኹን ዝምድና የብሉን። ኣብ መጻኢ እንተደኣ ኰይኑ ከኣ፡ ካልእ ነገር ኢዩ። እምበኣርከስ፡ ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ይኹን ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኣብ ስትራተጂካዊ ዕላማታት ዘይተሰረተ ስልታዊ ግንባር ስለዝዀነ ክወድቕ ግድነት ኢዩ።

ሕጂ፡ ነቲ ልፍንቲ ናብ ቅድሚ ውድቀቱ ዝነበረ ሃለዋት ምምላሱ ዝብል ናይ ሓላማይ ዘረባዩ። ስለዝዀነ ድማ፡ ካብ ናይ ቀደም ፍልይ ዝበለ ንዅሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝጥርንፍ ሓድሽ ቅዲ (ፎርሙላ) ክፍተሽ ኣለዎ። ንኣብነት፡ ኵሎም ኣብ ስትራተጂካዊ ጕዳያት ሓደ ወይ ተመሳሳሊ ርእይቶ ዘለዎም ውድባት ናይ ገዛእ ርእሶም ልፍንቲ ይምስርቱ። በዚ ድማ ክልተ ወይ ሰለስተ ወይ ካብኡ ንላእሊ ዝዀኑ ርእሶም ዝኸኣሉ ልፍንትታት ወይ ቀጽርታት ክህልዉዮም ማለት ኢዩ። ኣብ መንጐዞም ልፍንትታት እዚኣቶም ድማ ኣብ ሓባራዊ ሃገራዊ ረብሓ ዝተመርኰሰ ፖለቲካዊ ስምምእክግበር ይከኣል ኢዩ።

ሕቶ፡– 6 ጠቕላል ሃገራዊ ጕባኤ ናይ ውድብኩም ካብ ዝግበር ሓደ ዓመት ኰይኑ ኣሎ። ኣብ ጕባኤኹም፡ ውድብኩም ናብ ሰልፊ ንምስግጋር ዝተወስደ ኣገዳሲ ውሳኔ ነይሩ። ኣብ መዳይ ዘካየድክምዎ ጻዕርታት ኣበይ በጺሑ ኣሎ?

ኣነ ብዘሎኒ ናይ ጥዕና ጸገም ምኽንያት ብግብሪ ኣብ ናይ ምምራሕ ቦታ የለኹን። ዝዀነ ይኹን ናይ መሪሕነት

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: