Eritrea real clear politics's Weblog

September 17, 2008

ብደረጃ ስነ-ጽሕፋዊ ተቓዉሞ ናይ ተጻይ-ቁጽጽር (Counter-control) ሓልፍነታዊ ክኸዉን ይሓትት ኣሎኹ!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:11 pm

መእተዊ፡ ናይ ኤርትራ ፖሎቲካዊ ናይ ተቋዉሞ ህዝባዊ ትካላት ጓንጓ ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ኣሎ እንተተባህለ ቡዙሕ ዘሽቕርር ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ መፋርቕ 1940 ታት ..ፈ፡ እቲ ምዕራባዊ ጽልዋ ዘለዎ ናይ መንግስት እንግሊዝ ኣዋጅን ሕግታትን ብዘፍቀዶ መሰረት፡ ምስረታ ፖሎቲካዊ ሰልፊ/ዉድብ ን ብደረጃ ስነ-ጽሑፋዊ ተቓዉሞ ናይ ተጻይ-ቁጽጽር ኣብ ኤርትራ ተጠቂሞም ኤርትራዉያን ዜጋታት ከሳልስልዎ ዝፈተኑ፡ ፖሎቲካዊ ናይ ህዝቢ ተጻይቁጽጽር ትካላት፡ ብኡ ብኡ ብናይ መንግስት እንግሊዝ ፖሎቲካዊ ሽርሕታት፡ ቀጺሉ ብሙቛም ፈደራላዊ መንግስት ኤርትራ፡ ቀጺሉ ብፖሎቲካዊ ሽርሕታት ሃጸይ ሃይለስላሴ ፍጹም ስለተቖጽየ፡ መልክዓት ተቓዉሞ ኣብ ኤርትራ ፍጹም ተቀየረ።

እቲ ተፈሊሙ ዝነበረ ተቓዉሞ ናይ ተጻይቁጽጽር ብዉደባን ስነጽሑፋዊ መዳያቱ፡ ብዙሓዉን ኣብ መስኖታት ህዝብ ዝተሰረተ፡ ብጠባያቱ ሲቪላዊ ብትሕዝትኡ ሃገራዉን ዲሞክራስያዉን ዝኾነ ስለዝተቆጽየ ድማ፡ ተቓዉሞ ኣብ ኤርትራ ንበረኻ ወጺኻ ብረት ዓጢካ ብረተዊ ቃልስ ምስልሳል ጥራይ ኮነ።

 

እቲ ዕጡቕ ሰራዊት ዝዉንን ፖሎቲካዊ ዉድባት ኤርትራ፡ ብባህሪኡ ወትሃደራዉነት ባህርይ ዝዓብለሎ ስለዝኾነ ድማ .. ንሓራኻ 1965 .. ኣብ ዒላጻዕዳ ቀንጺላ ሜዳ ኤርትራ ቢሕታቶ፡ ቀጺሉ ድማ 1981 .. ... .. ቀንጺላ ሜዳ ኤርትራ ብፖሎቲካዉን ወትሃደራዉን መዳያቱ ብሒታቶ።

ቅድሚ ምሕራር ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ጎሮባብቲ ሃገራት ዝጸንሓ ፖሎቲካዉያን ጉጅለታት፡ ብወትሃደራዉን ፖሎቲካዉን ክንፍታተን ስለዝተዳኸማን፡ ኣብ ዉሽጠን እዉን ከቢድ ምምቕቃል ገጢምወን፡ ናብ ቡዙሓት ንኡስ ጉጂለታት ስለዝተፋናጨላ፡ ንፖሎቲካዊ ዉድብ ... ድላዩ ንክገብር ዘስግኣ ሓይልታት ኣይነበራን።

 

እዚ ሱሉስ ኩዉንነት ፖሎቲካዊ ባይታ ኤርትራ ዝፈጠሮ፡ ጉጅለ ፖሎቲካዊ ስርዓት ... ጭዉ ዝበለ ምልካዊ ፖሎቲካዊ ስርዓት ክምስርቱ ኣኽኢልዎም ኣሎ።

ካብ መሰረት ኣቋዉምኡ እዚ ፖሎቲካዊ ዉድብ እዚ፡ ካብ .. ዝተፈንጨሉ 3 ሓይልታት ማለት ብዕቦልዩን፡ ሰልፊ ናጽነትን ቀዳማይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ብምኻኑ፡ ኣብ ዝላዓለ ጫፋት ፖሎቲካዉን ወትሃደራዉን ስልጣኑ፡ ካብቶም ኣብቲ እዋናት መስረትን ሃንደስትን ናይቲ ኣቋዉማ ባእታታት ከንጸባርቕ ግድነታዊ እዩ።

 

ነዚ ግድነታዊ ኩዉንንት ብተዛማዲ እዉን ክግለጽ ይክኣል እዩ። ንኣብነት ኣብ ዋዕላ ኣዶብሕ 1968 .. ዝተኻየደ፡ ካብ 38 ኣባላት መሪሒነት ቅያደል ዓማ 3 ኣባላት መሪሒነት ኣመንት ክርስትና ማለት ኢሰያስ ኣፍወርቂ፡ ተስፋይ ተኽለን ኣበራ መኮነን ከምኡዉን ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ .. 1975 .. ኣብ ሃገር ዝተኻየደ፡ ካብ 41 ኣባላት መሪሒነት ሰዉራዊ ባይቶ 13 ኣባላቱ ኣመንት ክርስትና ማለት መልኣከ ተኽለ፡ ተስፋማርያም ወልደማርያም፡ ተስፋይ ደጊጋ፡ ዶክተር ሃብተ፡ ግርማይ ቀሺ፡ ሓይልኣብ ዓንደመስቀል፡ ታረቀ በራኺ፡ ፍስሃየ ገብረሚካኤል፡ ተስፋይ ተኽለ፡ ገብራይ ተወልደ፡ ዮዉሃንስ ዘርእማርያም፡ ሓይልኣብ ዓንዱን ኣብርሃም ተኽለ ጥራይ ስለዝነበሩ .. ናይ እስላም ምንቕስቃስ ወይ ረብሓ ኣመንት እስልምና ወይ ደቂ ምዕራባዊ ቆላ ዘሰስንን ዝዉክልን ነይሩ ክባሃል ዝክኣል ኣይመስለንን።

 

.. መሪሑ ንናጽነት ኤርትራ ኣዕዊቱ እንተዝነብር እዉን ኣብቲ ዝላዓለ ጫፋት ወትሃደራዉን ፖሎቲካዉን ስልጣን ንሱ ዝኣምኖምን ካብ ነዊሕ እዋናት እንዳተቃለሱን እንዳመርሑን ዝመጹ ኣባላቱ ከምጽእ ምኻኑ ፍሉጥን ርድኡን እዩ።

 

ምልካዊ ስርዓት ... ኣቛዉማን ሰብኣዊ ትሕዝቶ እንተፈቲሽናዮ፡ ካብ ኣመንት ሃይማኖት ክርስትናን ኣስልምናን፡ ካብ ኩለን ኤትኒካዊ ጉጂለታት ኤርትራ ብዝተዋጹኡ ሙኡዙዛትን ልኡማት ዜጋታት ዝቖመ ሓንፈጽ ፖሎቲካዊ ስርዓት እዩ።

እዚ ብራዕድን ሽበራን ዝገዝእ ዘሎ መንግስታዊ ስልጣንዚ፡ ሓንቲ ኣዉራ  ክትዉቃዕ ዝደልያ  ደረቕ ኣድማሳዊት ዕላሙኡ ድማ ንሱ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክህሉ  ጥራይ እያ።

ኣንጻር እዛ ዕላማ ዝትስእ ዝኾነይኹን ዜጋ ድማ ጸዎትኡ፡ እምነቱ፡ ኣዉራጅኡ፡ ኤትኒክጉጅልኡ፡ ማሕበራዊ ቦትኡ፡ ደረጃ ትምህርቱ፡ ዕድሚኡ፡ ሞይኡን ሕሉፍ ሃገራዊ ኣገልግለቱ ብዘየገድስ ክጭፍለቕ ስለዘለዎ ይጭፍለቕ ኣሎ።

 

ምልካዉያን ፖሎቲካዊ ስርዓታት ዕድሚኦም ንምንዋሕ ዝጥቀሙሉ ዝተፈላለየ ሜላታት ኣለዎም። ሓደ ኣብነት ምስ ዛዕባና ዝኸይድ ክጠቕስ ዝክኣል፡ ከፋፊልካ ግዛእ እዩ። ከፋፊሎም ክገዝኡ እንኮሎዉ ግን፡ በቲ ዝገብርዎ ምክፍፋል ንዋታዊ ረብሓ ዘይኮነስ ምስላዊ ረብሓ (Symbolic Interest) ኮይኑ፡ ንሶም ጥራይ እዮም ዝረብሕሉ። ከም ስዕቤን ሓደገኛ ሜላኦም፡ ኣብ ማእከል ህዝቢ ሓድሕድ ምትእምማንን ምክብባርን ስለዝጠፍእ ዕድመን ጊዜን እንዳዓደጉ ይኸዱ።

 

ኣብ ህሉዉ ኤርትራዊ ኩዉንነት ኣማኒ ክርስትና ወይ እስልምና፡ ፍሉይ ኤትኒክጉጅለ፡ ፍሉይ ኣዉራጃ ዝያዳ ካብ ካልኦት ረቢሑ ዝብል ሰብ እንተሎ ብወገነይ ወቓሪ ሰራዲ እየ ዝብሎ። ነዚ ሓንፈጽ ምልካዊ ጉጅለ ... ከም ንህዝቢ ከበሳን ኣመንት ክርስትናን ዝዉክልን ዘርብሕን ኣምሲሎም ዝገልጽዎ ናይ ፖሎቲካ መናፍቓን ቡዙሓት እዮም የግዳስ እቲ ክዉንነት ብኣንጻሩ እዩ።

 

ነዚ ንምርዳእ ድማ ነባቢ ንመዝገብ ስዉኣት ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998-2000 ..ፍ፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርትታት ሻላታት ... ዘሎ ብዝሒ እሱራት፡ መዝገብ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝሒ፡ ኣብ ሽምኣልባ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዝሒ ስደተኛታት፡ ብዝሒ ስደተኛታት ብሱዳን ኣቢሎም ኣጻምእን ማእከላይ ባሕርን ሰንጢቁ ዝኣተወ፡ ብሰንክ እምነቱ ዜጋዊ መሰሉ ዝተሓድገን ብሰንክ እምነቱ ኣብ ኮንተይነራት ንዓመታት ዝተኣስረ ብዝሒ ምዉካስ ከድሊ እዩ። እዚ ክብል እንኾሎኹ ኣመንት ክርስትናን ደቂ ከበሳን ጥራይ እዮም ዝእሰሩን ዝጭቖኑን ዘለዉ ማለተይ ከምዘይኮነ እዉን ነባቢ ክፈልጠለይ ብትሕትና ይሓትት።

ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሓደ ንጹር መሰረት ቅማሶን መርትዖን ዘለዎ። ምልካዊ ስርዓት ... ዝዉክሎ ፍሉይ ወገን ካብ ኤርትራ የብሉን፡ ካብ ፍሉይ ወገን ኤርትራ ዝቖመ እዉን ኣይኮነን፡ ናይ ገዛእ-ርእሱ ሓንፈጽ ጉጅሉኡ ረብሓ ዝሕሉ ጥራይ እዩ።

 

ብሕቡእ ይኹን ብቕሉዕ ኣብ ማእከል ደንበ ተቓዉሞ ይኹን፡ ኣብ ደንበ ፖሎቲካዊ ስልጣን ዓቲሩ ዘሎ ጉጅለ ኤርትራ፡ እቲ ኹሉ ንጌለና እናንኣደ ንጌሌና እንዳዋሰነን እንዳጠቐነን እንዳኸሰሰን ኣዉራጃዉ፡ ሃይሞኖታዊ፡ ቀቢላዊ፡ ኤትኒካዊ፡ ጉጅላዊ ሓዘል ናይ ታሪኽን ተረኽቦን ጠመተን ኣራኣእያታትና፡ ኣብ ማዓልታዊ ሂወትናን ማሕበራዊ ጥርናፌናን ስዒርና ስለዘሎ፡ ኣብ ክንዲ ንኤርትራዊ መንነት ኪዓቢ ንጽዕርን ንቃለስን፡ ንዝኾነ ተረኽቦን ፍጻሜን ብቅድመስሩት ዝምድናታት (Primordial relations) ክዕቕንዎን ክገልጽዎን ሃሰዉሰዉ ክብሉ ይራኣዩ።

 

ከርሰ ነገር፡ ቀንዲ መጽሓፌ ጉዳይ ሎሚ መዓልት ዝኾነትኒ ብስም ቴለንት ኪዳነ ብ 27 ጥቕምቲ 2007 ዓ.ም.ፈ http://www.awate.com/portal/content/view/4647/24/

ተጻሒፋ ኣብ ዓዋተ.ኮም ዝተዘርጊሓ ዞላ እያ። እዛ ጽሕፍት እዚኣ ንፈተነ ቕትለት ኮለኔል ስምኦን ገብረድንግል ኣመልኪታ ኣጃማምርኡ፡ ክልተ-ቀጽርታት፡ ቅትለት ሳምሶም፡ ተኣሲሩ፡ን ሕቡእ ሚስጢራዊ ሓጥያት ዝብላ ንኡስ ዛዕባታት ዝዓተረት እያ። ጽሓፋይ ናይ ምጽሓፉ መሰል ዝኾነ ይኹን ሰብ ክገትኦን ክምንዝዖን ዘይክእል ብጹእ መሰሉ እኳ እንተኾነ፡ ጽሓፋይ መሰሉ ተጠቂሙ ጽሒፍዎ ዘሎ ጽሑፍ ግን ሃናጽን ዉድዓዉን ኮይኑ ኣይረኸብክዎን። ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክልዓል ስለዝኽእል ናብኡ ሙትካር ይመርጽ።

 

ቀዳማይ፡ ጽሓፋይ ኣቕሪብዎ ዘሎ ሓቤረታ ምስ ፍጻሜ ፈተነ ቅትለት ኮለኔል ስምኦን ገብረድንግል ምስኡ ዝታኣሳሰሩ ሰባት፡ ካብቲ ኣቀዲሙ ብስም ባዉዛ ኣብ ኣስማሪኖ.ኮምን ዓወተ.ኮምን ዝሃብዎ ሓቤረታ ቡዙሕ ዝፍለ ኣይረኸብኩሉን ብኣንጻሩ ናይ ዓዋተን ባዉዛን ንኣይ ንጹርን ኣብ ግዚኡን ኮይኑ ተሰሚዑኒ።

 

ካልኣይ፡ ጽሓፋይ ዝመስሎ ትንተናታት ብዛዕባ እቲ ተረኽቦ ምትእስሳራትን ተንቲኑ ምስ ወድኤ፡ ከምዚ ይብል፡

ብፍላይ ኣለዉ ጉጅለ ጀነራላትን ኮሮነላትን ካብ ካርነሽም ብፍላይ ድማ ካብ ዓዲንፋስ ይብል። ጽሓፋይ ንወረዳታትን ዓድታትን ሓማሴን ብግቡኡ ዝፈልጠን ኣይመስለንን!  ምኽንያቱ ኣፍደዩ ምስ ወረዳ ድምበዛን ዝምሕድዳራ ነይራ፡ ዓዲንፋስ ድማ ከበቢ እዩ።ልዕሊ ኹሉ ግን ናይ ጀነራል ወትሃደራዊ ማዓርግ ዘለዎ ወዲ ካርነሽም የሎን፡ ኮሮነላት ግን ከም ህዝቦም። ኣፍደዩን ዓዲንፋስን ካርነሽም ገይሩ ዝፈልጦ እንተኾይኑ ድማ ገለ ጸገም ኣሎ ዝብል መረዳእታ እዩ ዞሎኒ። ይቕጽል ዉጩ ንኮሎግዛይ ክንድምስሳ ኢና ኢሉ ብምባል ይኸሶ። ቀጺሉ ምትሕብባር ወይ ምጥርናፍ ሰብ መዚ ሰባት ካብ ሓደ ከባቢ ወኪ፡ ዓዲንፋስን ዛግርን ፈጺሙ ብኣጋጣሚ ክኸዉን ኣይክእልን እዩ ይብል።

 

ንዉጩ ከም ሽሙ ክካለኸለሊ ኢለ ዘይኮንኩስ፡ እቲ መልእኽቲ ናይቲ ጽሑፍ ኣብ መንጎ ክልተ ኣዉራጃታት እያድ ሓዊ ዝኹዑ መልእኽት ብምኻኑ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ጽሓፋይ ምትእኽኻብ ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስት ደቂ ኣዉራጃ ሓማስየን ከርእየና ድሕሪ ምጽንሑ፡ ብቀጥታ ዉጩ ንኮሎግዛይ ኪንድምስሳ ኢና ከምዝበለ ብምሕባሩ እዩ። ዉጩ ነዚ ዘረባ እዚ  ምዓስ ኣበይ ባዓል መን ነይሮም ንመን ኢልዎ………... ዝብል ሕቶታት ምስተላዕለ የግዳስ ጽሓፋይ ብስምዒታት ኣዉራጃነት ዝጠልቀየን ዝኸርደደን ስለዝመስል፡ ዓገብ ካብ ባሃሊኡ ደጋሚኡ እየ ክብል ዝደሊ። ዉጩ ከምኡ ስለዝበለ ኣኮሎግዛይ ክትድምሰስ ከምዘይኮነት እዉን ክፍለጥ ኣለዎ።  ኣብ መጨረሽታ ድማ 70% ጀነራላት ካብ ካርነሽም እዮም ድሕሪ ምባሉ፡ ኩሎም ዝነበሩ ጀነራላት ደቂ ደቡብ ድማ ደስኪሎም ይብል። ንትልንት ኪዳነ ጥዑይ ሓታቲ ረኺቡ፡ ኤርትራ ክንደይ ጅነራላት ኣለዉዋ? መነመን ከ ይባሃሉ? ዓዶም ከ ኣበይ እዩ? ኢሉ ዝሓቶ ሰብ ደድረክብ፡ ምናልባሽ ነቲ 70% ዝብሎ ዘሎ ኣሃዛኢ ሚእታዊት ቅመራ ምኹኑይ ክገብሮ ምስተጸገመ ዝብል ግምታት ኣሎኒ።

ቀጺሉ ከምዚ ይብል፡ሰራዊት ብኣድሓኖም ዝምርሑ፡ ዉሕዳት እኳ እንተኾኑ ኣዝዩ ቁልጥፉን ተዓጻጻፊ ምንቓቃሳት ኣብ ባርካ የካይዱ ከምዘለዉ ይንገር ይብል። ጽሓፋይ ስለምንታይ ብኣድሓኖም ዝምራሕ ወትሃደራዊ ምንቕስቃስ ኣብ ባርካ ይካየድ ከምዘሎ ምስ እዚ ዛዕባ ኣታኣሳሲሩ ኣምጺእዎ፡ ናይ ብሓቂ ኣነ ርግጸኛ ኣይኮንኩን። ዛጊት ግን እዚ ሓቤረታ እዚ ሓቐኛ ኣይኮነን።

ናይ ኣድሓኖም ሓይሊ ዝባሃል ኣብ ባርካ የሎን ኣይተንቀሳቀሰን። ምናልባሽ ከባቢ ተከዘ ወይ ብከባቢ ዞባ ደቡብ ምስ ትግራይ ዘዳወብ እንተዝብል ንሰብ ሰኸኽ ምስ ኣበሎ። ኣብ ባርካ ንጡፍ ምንቕስቃስ ዘለዎ እቲ እስላማዊ ምንቕስቃስን ናይ .. ብዓብደላ እድሪስ ዝምራሕ ወትሃደራዊ ክንፍታት ጥራይ እዮም። ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም ከምዝባሃል ይሓልሞ ዞሎ እንተኾይኑ ድማ ይፍጠረልካ እየ ዝብል።

ቅድሚ ሕጂ ጀብሃ ሻዕብያ፡ ኣስላም ክርስትያን፡ ምሕዝነት ኪዳን ተባሂልኩ ተጻሒፉ ኣይሰርሐን፡ ሕጂ ድማ ኣኮሎግዛይ ሓማሴን ተባሂሉ ኪሰርሕ ከምዘይኮነ ብወገነይ ይግምግም።

 

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ክነብብ እንኮሎኹ፡ ካይደቀስኩ ይሓድር! ኣታ እዚኣቶም ንኤርትራ ክበታትንዋ እዮም! ከመይ ገይሮም ከምዚ ይሓስቡ!……….... እንዳበልኩ ይሓስብን ይሽገርን ነይረ። ምልስ ኢለ ንተሞክሮታት ህዝቢ ኤርትራ ኣጸጽየ ከጽንዕ ምስበቃዕኩ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብዝተፈላለየ ብልሓታት ኣብ ዝተፋላለየ መድረኻት ክመቃቕልዎ፡ ነንሕድሕዱ ከቃትልዎ ፈቲኖም እዮም፡ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብጽንዓቱን መኸታዊ-ቃልሱን ስዒርዎም እዩ። ሕጂ እዉን ክስዕሮም ምኻኑ ይኣምን እየ።

ልዕሊ ኩሉ ግን ከምዚ ዓይነት መጣቀሲ ጽሑፋት ክንደይ ዘይተጻሕፈን፡ ክንደይ ዘይተባህለን ብግብሪ ግን ዘተግብር ዳንጓ፡ ሓይልን ህዝባዊ ባይታን ስለዘየሎ ቡዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን። ኣንኳይ ናይ ሓማሴን ኮሎግዛይ ኢልካ፡ ናይ ሃገር ኢልካእዉን ንጋዶ እዩ። ምናልባሽ ንቃልሲ ጹቡቕ ገይሮም ዘይርድእዎ ሰባት፡ ቃልሲን ዓወትን ብቀሊሉ ዝካየድ ዝርከብን ክመስሎም ይኽእል እዩ፡ የግዳስ እቲ ሓቂ ብኣንጻሩ እዩ።

 

መደምደምታ፡  ዘለዉና መራኸቢ ብዙሓን፡ (Mass media) ከም ዓቢ ናይ ለውጥን ህዝባዊ ተቃዉሞን ቊጽጽር ትካል መጠን፡ ንመስላትን ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ምቕላሕ፡ ንዘይሕጋዊ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ምቅላዕ፡ ንሽርሕን ጉርሕን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክበታቱኑ ዝደልዩ ኣካላት ምቅላዕን ምቅዋምን ንኣወንታዊ ተበግሶታን ዜጋታ ምእንቲ ምዕዋት ሃገራዊ ዲሞክራስያዉን መስርሕ ምቕላሕን ምቁጽጻርን፡ ኣገልግሎት መራኸቢ ቡዙሓ ኣብ ጸለመን ምብትታንን  ካብ መንሃርያ  ነጻ ክኸውን ኣለዎ። ዉልቀ-ሰባት፡ እምነታት፡ ኤትኒክ-ጉጂለታትን ኣዉራጃታትን  ናይ መራከቢ ቡዙሓን ግዳያት ከይኮኑ ምጥንቃቕ። ህዝቢ መሰሉን ቡቑዕ ሓቤረታ ንክረክብ ዝጽዕር፡ ካብ ጸግዕነትን ኣገልጋልነት ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ነጻ ዝኾነ ከኸዉን ኣለዎ።

መራኸቢ ቡዙሓን ኤርትራ ንብድረጃ ስነጽሑፍ ተቃዉሞ፡ ልክዕ ከምቲ ናይ ተቓዉሞ ዉድባት፡ ነቲ ናይ ተቓዉሞ ሑፋት እዉን ክዉግንን ክሰርዕን ሃገራዊ ሓላፍነቱ እዩ። ልክዕ ከምቶም ፖሎቲካዉያን ዉድባት፡ ኣብ ሜዳ መራኸቢ ቡዝሓን ስነጽሕፋን ፖሎቲካዊ ጎስጓሳትን በቲ ሓደ ሸነኹ ተባዕ፡ ኣማቲ፡ መራሒ፡ ሃገር ጠቀስ፡ ንሓድነት ህዝቢ ዝኹሽኹስ፡ ንህዝባዊ ቃልሲ ዘሶጉም ………... ንኽከዉን ጻዕርታት ክካየድ ኣለዎ።

መርበብ ሓቤረታ ዓዋተ ነዛ መጣቐሲት ጽሑፍ ክዝርግሓ እንኮሎ፡ ናይ ምዝርግሓ ምትሕብባር ይገብር ስለዘሎ፡ ንገጽታታት ክብርታት እቲ መርበብ ሓቤሬታን ትካልን ብቐጥታ ዝጸሉን ሕማቕ ነጸብራቕ ዝህብ እዉን እዩ።

ብተግባራዊ ኣዛራርባ ንኩሎም መርበብ ሓቤረታ ኤርትራ ብደረጃ ስነጽሕፋዊ ተቓዉሞ ናይ ተጻይቁጽጽር (Counter-control) ሓልፍነታዊ ክኸዉን ይሓትት ኣሎኹ።

 

መራኽቢ-ቡዙሓንን መርበብ-ሓቤረታን ካብ መራኼቢ ቡዙሓን ምኻን ሓሊፉ ፖሎቲካዊ ዉድብ፡ ቤት-ፍርዲ፡ ኣኽባር ሕጊ፡ ዳኛ፡ ኣማሓዳሪ፡ ንዋት መጣቆስት……….ወ.ዘ.ተ ክኸዉን ዝህቕን እንተኾይኑ፡ ኣንፈት ሓላፍነቱን ዕማሙን ይዝንግዕ ስለዘሎ፡ ንሓደገኛ ንዋት ከም ሬድዮ ሆተል ረዋንዳ ክቕየር እቲ ተኽእሎ ርጉጽ እዩ።

 

6/11/2007

ያፌት

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: