Eritrea real clear politics's Weblog

September 17, 2008

ኣብ መስርሕ ሰዉራ ኤርትራ ዝማዕበሉ ዝተቀርጹን ኣሉታ ጠባያት ዉልቀሰባት!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:16 pm

ሰዉራ ኤርትራ ከምነፍስ ወከፍ ሰዉራ ንሱ ዝማዕበሎን ዝሃስዮን ቅርጻ ኣታሓስባታት ኣብ ዉልቀ ዜጋታት ክጠሪ ከምዝኽእል ፍሉጥ እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዝተጸንበሩን ዝጀመሩን ኣብ ደገ ዝነበሩ መስፍናዊ ደርባዊ መቦቖል ዝነበሮም ደርባዊ ቦትኦም ድማ ኣዝዩ ዘይስቡሕ ማእከላይ ደርቢ፡ ኣብ ዉሽጥ ሜዳ ብረት ዓጢቆም ቃለሱ ዝነበሩ ድማ መስፍናዊ ደርባዊ መቦቖል ዝነበሮም ገሊኦም ኣብ ከባቢ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ህቡባትን ብጂግንነት ዝዉረየሎም፡ ገሊኦም ማእኮሎትን ታሕተዎት ወትሃደራዉያን መኮንናት መንግስቲ ሱዳን ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ዝተዛናበለን ዝተሓዋወሰን ደርባዊ ቦታ ዝነበሮም እዮም ዝነበሩ። ከም ጀመርት እቲ ብረታዊ ቃልሲ ድማ፡ ኣብ መስርሕ ምምዕባልን ምዕባይን እቲ ሰዉራ ብወሳኒ ግደ ናይ ምምራሕ ተራ ተመዲቦም ነቲ ሰዉራ እንዳመርሕዎ መጽዮም እዮም።

 ኤርትራዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ስርርዓትና ዝፈጠሮ ስርዓት ኣባታዉነት ዝላዓለ ግናዕ ኣብ ስነኣእሙራዉን ምምሕዳራዉን ሸነኻት ናይቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ዜጋን ሰዉራን ስለዝነበረ ድማ፡ እቶም ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ሰዉራ፡ ገለ ዘይሳማምዖኦም ርእይቶን ብድሆታትን ብኻልኦት ተጋደልቲን ህዝብን  ክቐርበሎም እንኮሎ፡ ኣጉዕድ ከልብ! {ኮፍ በል ኣታ ከልቢ!}: ኣጉዕድ ኣስኩት ያኣ ሊኢም ሰፌህ! {ኮፍ በል ኣታ ጠንቃም ስዲ!}………….. ብምባል ብተግሳጽን ብምግቡዕባዕን ይምልስሎም ስለዝነበሩ፡ በዚ ኣጋባባት እዚ ዝሓለፉን ዝተዳህሉን {abused} ልክዕ ነቲ ብልሓት እት ብተዳጋጋሚ ኣብ ሂወቶም ክደግሙ ይራኣዩ። 

 ኣባታዉነትን ፖሎቲካዊ ወትሃደራዊ ንፍጠኛነትን ስነኣእሙራዊ ድህለት ብጥምረት ዝኾስኮስዎም ጠባያት ዉልቀሰባት ኣብ ሓያልን መዋጽኦ ዘይብሉ መሾንቖቃ ኣትዉ እንኮሎዉ፡ ዝሓለፍዎ ስነኣእሙራዊ ምድሃላትን ሕጂ ዝገጥሞም ዘሎ ብድሆታትን ቀርቂሩ ስለዝሕዞም፡ ካብዚ መንቀቃሩ ዘምልጡ መሲልዎም እቶም ደሃልትን ዓመጽትን ጎይቶቶም ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ብልሓት ክጥቀሙ ይህቕኑ ይርኣዩን ከም ዉልቀሰባት ብተናጸል ክትመዝኖምን ክትገልጾምን ከተለልዮምን እንተሃቂንካ፡ ኣዝዮም ፈርሓት፡ ወዲቆም እንኮሎዉ ካብ ዳግም ዉድቀት ዝፈርሁ፡ ታሪኽ ጂግንነት ዘይብሎም፡ ካብ ኣፋዊ ቛንቅኦም ኣካላዊ ቋንቅኦም {body language} ዝገዝኦም፡ ካብ ክዉንነት ሪሕቆም ብዝተንጀርበበ ባዕላዊ ስምዒታት ዘዕለቕለቑ …………... እዮም።

 ኣብ ደረተ ኣልቦ ሕልምታት ስለዝነብሩ ድማ ብርትዓዊ ናይ ረብሓ ፖሎቲካ {real-politics} ክትገጥሞም እንኮሎኻ፡ ነተን ኣጽኒዖመን ዝጸንሑ ዝተባታተኻ መስሓብ መሳርዕን መእሰሪ ዓንቀጽ ዘብለን ሓፈስት ፖሎቲካዊ ሓረጋትን ፖሎቲካዊ ኣምራት ምስቲ ህሉዉ ክዉንነት ኣዛዶም ክፍትግወን ስለዘይክእሉ፡ ኣብ ረጽምን ባእስን ጠቀነን ምጉቡዕባዕን ይኣትዉ። ብኣካል ረኺብካ እንታይ ኢኻ ዝበልካ!!!!!!!!!! ክትብሎም እንኮሎኻ፡ ርእሶም ንመሬት ተኺሎም ርእሶም እንዳሓኸኹ ይቕሬታ ሓሪቀ እየ ጽሒፈዮ! ክብሎ ኣይነበረንን! ብላብላ……………ብላብላ ዝብሉ ናይ ኣእሙሮ ሕሙማት እዮም።

 ኣእሙራዊ ሕማማቶም ንርእሰ ምቁጽጻሮምን ሓላፍነቶምን ስለዘሰንፎ፡ ርእሰ ናጻነት የጥፍኡ እሞ ኣብቲ ዝነብርሉ ሕብረተሰብ ቀጻሊ ናጽነት ንዉልቀ ዜጋ ዘማእከለ ናጽነት ንካይህሉ ይዝርጉን ይዕንቕፉን። ክህልዎም ዝግብኦ ዉልቃዊ ናጽነት ብሓላፍነትን ብሕጊ ጠንቕን ሳዕቤንን {cause and effect} ስለ ዘይቕየድ ኣብ ጥራይ ዕርቃኖም ንነብሶም ሰፍ ዘይብል ሚዛን ኣሰኪሞም፡ ብትዕቢትን ጥበብ ዕሽነትን ተለቢጦም፡ ሓንሳብ ሓንሳብ ልዕሊ ማዓንጥኦምን ዘለዎም ተራ ኣብ ዉሽጥ ሕብረተሰብ ዘረባታት በጭቅ ከብሉ ይራኣዩን ይስምዑን።

ንዘለዎም ስንፍናን ኣእሙራዊ ሕማማት ሕጋዉን ምኹኑዩን መታን ክገብሩ ዝጥቀምሉ ሜላታት ድማ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ ዉሽጥ እቲ ሕብረተሰብ ዘየለዉ ጸገማት ብስም ዲሞክራስን ዲሞክራሳዉነትን ተሞኽልዮም ብምልዓል፡ ጸገማት ከምዘሎ ኣምሲሎም ክዋዳደቡን ክንቃሳቀሱን ይጅምሩ። እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ጸገማት ተደረብቲ ጸገማት ብምኻን ድማ ንቅድሚት ካይትምርሽ ገቲሮም ይሕዙኻ። ጸገም ናይቲ ሕብረተሰብ ቀዳምነት ሂብካ ካይትሰርሕ ድማ ዝፍትሑ ጸገማት ኮይኖም ኣብ መገድኻ ስለዝጸንሑኻ፡ ዓቕምታትካ ይመቃቕልዎ ንኣኦም እዉን ክትፈትሖም ትጽዕር።

ግሉጽ መረዳእታ መታን ክህልወና ብሕጽር ዝበለ መገድታት እስከ ክንድህስሶ። ህዝቢ ኤርትራ ንቃልሲ ክነቅል እንኮሎ ሓንቲ ንኩሉ ዜጋ እትጠምሮ መሬትን ህዝቢን ኤርትራ ካብ መግዛታዊ ሓይሊ {territorial and Sovereignty question} ሓራ ንምግባር ዝዓለመ ገዛፍ ዕላማ ሒዙ እዩ ነቂሉ። ኩሉ ወገናት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ኣዉራ ዕላማ ስለዝሳማማዕ ድማ፡ መላእ ህዝቢ ነዚ ዕላማ እዚ ንምዕዋት ከቢድ ሰብኣዊ፡ ፋይናንሳዊን ነገራዉን ወፍርታት ብዘይ ገለ ጥርጥር ገይሩሉ እዩ። ኣብ መስርሕ እዚ ጉዕዞ እዚ ዉልቀሰባት ይኹን ጉጂለታት ነቲ ገዚፍ ዕላማ ህዝቢ ተጎልቢቦም ንረብሓታቶም ንምቕያር ከምዘይሓልፍ ሰሪሖምሉ እዮም።

ከም ዉጺኢቱ ድማ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ሽዕብያን ጀብሃን ተፈጢረን። እዞም ክልተ ወሰንቲ ገዚፍ ጽልዋ ኣብ ሕብረተሰብና ስለዝነበሮም፡ ብሓሳብ ነቲ ሕብረተሰብ ባዓል ሓደ ዕላማ ኣብ ክልተ መቀልዎ። ንገዛ ነብሰን እዘን ሻዕብያን ጀብሃን ዝባሃላ እዉን ኣብ ዉሽጠን ዝተፈላለየ ፖሎቲካዊ ዝንባሌታት ዘለዎም  ክጫጭሑን ምስቲ ኣብ ዞናና ዘሎ ጂኦ ፖሎቲካዊ ድማ ኣፍሮዓረባዉነትን፡ ኤርትራ ዓረባዉነት፡ ኤርትራ ሓበሻዉነት፡ ኤርትራ እስላማዉነትን ኤርትራ ሃገራዉነት ዝንባሌታታ እንዳተሰመመ ክፍርዝናን ካብቲ ዝነበርኦ ዉድባት ተነጺለን ብተናጸል ክንቃሳቀሳ ተራእያ።

እዚ ሕጂ ልዕሊ 20 ፖሎቲካዊ ዉድባትን ምንቅስቃሳትን ንርእዮ ዘሎና፡ ሕጂ ዝተፈጥረ ይመስል እምበር ኣቀዲሙ ቅድሚ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ሓራ ምዉጽኣ ኣብቲ 2 ዓበይቲ ገንእታት ጀብሃን ሻዕብያን ኣብ ዉሽጡ ዝተጠጂኤን ዝዋዳደብ ዝነበረ እየን። ከምኡ ስለዝኾነ እዩ ድማ ይዕበ ይንኣስ ምንቕስቃሳት በቶም ኣቀዲሞም ኣብ ሃገራዊ ብረታዊ ቃልሲ ዝቃለሱ ዝነበሩ ዜጋታት ዝዉደብን ዝምራሕን ዘሎ። ኣብዚ ብንጹር ከቀምጦ ዝደሊ ጉዳያት እንተሃልዩ፡ እዚ ቅንጥብጣብ ጉጂለታት እዚ ዕላማ ሃገርን ህዝብን ተጎልቢቡ ነቲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ከም ዓስቡ ክሓፍስ ዝዋደድ ዘሎ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቶሞክሮና እዉን ሪኢናዮ ኢና፡ መላእ ህዝቢ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ዘምጾ ናጽነት፡ ጉጂለ ፕረዝደንት ኢሰያስ ጨዉዩ ወሲድዎ እዩ።

ኣብዚ እዋናት እዚ እቲ ኣዉራ ዕላማ ህዝቢ ሓንቲ መሰረታዊት ዕላማ እያ። ንሳ ድማ ምእላይ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍን ኣብ ዕንኡ ምርግጋጽ ግዝኣተሕግን ምቅራጽ ጥዑይ ምሕደራን ከንሳ፡ እተን ቕንጥብጣብ {fragments} ፖሎቲካዊ ምንቅስቃሳት ብዝተፈላለየ ዕላማታትን ኣታሓሳስባትን ዉደባን ተወዲበን፡ ንህዝብና ዝኸፍሎ ዘሎ ከቢድ ዋጋ ዓስቢ ናቱ ክሓፍስ ይዋደዳ ኣለዋ። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ጹቡቕ ገይሩ ድማ ተረዲእዋ ኣሎ። ምርድኡ ድማ ነቲ ስርዓት ይኹን ነተን ቕንጥብጣብ ፖሎቲካዊ ምንቕስቃሳት ደገፌትኡ ከሊእዎን ከምዘሎ ፍሉጥ እዩ። እቲ መንግስት ህዝብን፡ እተን ዉድባትን ህዝብን ከም ሕቆን ከብድን እዮም ተፈላልዮም ዘለዉ።

ዓቢ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን እንኮሎ፡ እቲ ዘሎ ስርዓት ይኹን፡ እተን ዘለዋ ቅንጥብጣብ ፖሎቲካዊ ዉድባት ክፍታሓ ዘለወን ሽግራት ኮይነን ኣለዋ። እዞም ፖሎቲካዊ ጉጂለታት እዚኣቶም ባዕሎም ዝፈጠርዎ ሽግራት ክትፈትሓሎም ይደልይኻን ኣብ ዕንክሊል የእትዉኻ ። ክጥዕሞም እንኮሎ ኣነ ኤርትራዊ ስለዝኾንኩ ጉዳየይ ክስማዕ ኣለዎ ይብሉ። እዚኣ እንተዘይጥዓመቶም ድማ ኣነ ኣስላማይ፡ ኣነ ክስታናይ፡ ኣነ ዓፋር፡ ኣነ ኩናማ………ወ.ዘ.ተ እንዳበሉ ይርቡጽኻ። ከም እታሓሳስባን ምንቕስቃስን ብቕርጾም ሃገራዉነቶም፡ ብትሕዝትኦም ድማ ዲሞክራሳዉነቶም ስለዘህሱሱ እዚ ኢልካ ንምዕቃኖም ስለዘጸግም ኣብ ክንዲ ፈታሕቲ እቲ ህሉዉ ሽግራት ክፍትሑ ዝግብኦም ሽግራት ምኻኖም ጓህዲ እንዳኾነ መጽዩ ኣሎ።

ስለዚ ክልተ እግሪ ስለዘሎካ፡ ኣብ ሓደ ግዝያት ክልተ ገረብ ክሕኾር ስለዘይኽእል፡ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስራሓሉ ዘለዎ ህዝባዉን ሃገራዉን ዕላማ እዩ። ነዚ ህዝባዉን ሃገራዉን ዕላማታት ከነዕዉት እንተበቂዕና፡ እቲ ኣብ ዉሽጡ ዘሎ ቕንጥብጣብ ፖሎቲካዊ ዝንባሌታት እዉን ክፍታሕ ምኻኑ ዘጣራጥር ከምዘይኮነ ንጹር እዩ ባሃላይ እየ።

 

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: