Eritrea real clear politics's Weblog

September 17, 2008

ኣዮኖት “”ተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራ”” እዮም ሕጂ ምስቲ ኣብ 1980-1981 ዓ.ም.ፈ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ከም ወትሃደራዉን ፖሎቲካዉን ክንፊ ንከይህልዉ ካብ ሜዳ ኤርትራ ምስ ህ.ግ.ሓ.ኤ ብምትሕብባር ብወትሃደራዊ ጎንጺኡ ዘዉጽኦም ሓይሊ ወያኔ ዝምድናታት ዘለዎም? ፡

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 9:30 am

ካብቶም ዓሰርተሰለስተ “”ተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራ”” ብዘይካ ሰለስተ ዉድባት ማለት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ፡ ህዝባዊ ምንቕስቓስ ኤርትራን ሰልፊ ናህዳን ኣቀዲሞም ካብታ ዓባይ .. ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ጉጅለታት (political-fragments) ዝተፈናጨሉ እዮም። ዋላዉን እተን ሰለስተ ምንቕስቃሳት ዝጠቐስክወን መቦቖል ምንጭ መፍጠሪኤን ካብ .. ዝተፈንጨላ እኳ እንተዘይኮና፡ ኣብ ኣባላት መሪሒነታተንን መሰረታት ኣባላት ዉድባተን፡ ኣቀዲሞም ተጋደልቲ፡ ሓፋሽዉድባት ወይ ተማጻደቕት .. ... ዝነበሩ እዮም። ዘይክሓድ ሓቂ እዩ ኣብ ኩላተን ናይ “”ተቃዉሞ ሓይልታት”” ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ፡ ካብዚ ሓድሽ ወሎዶ ብፍሉይ ዝተፈላለየ ድርኺት (motive) 2* ዝውንኑ ዝተጸንበርዎ እዉን ከምዘለዉ ፍሉጥ እዩ።

 

ኣብዚ ሓደ ንጹር ቶኾሊዕ ዝልለ ነገር እንተ ሃልዮ፡ መብዛሕትኦም እቶም ምስ ስርዓት ወያኔ እንተ ስልታዊ ወይ ስትራተጂካዊ ዝምድናታትን ምትሕግጋዛትን ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ...ፍ፡ እንተ ብስዉር እንተብጓህዲ፡ እንተብተናጸል እንተብጥምረት፡ እንተ ብኤርትራውይ ሓይሊ ወይ ምስ ኢትዮጵያዊ ሓይሊ ብምኻን ንምዉዳቁን ምቕያሩን ንስርዓት ... ብምዉሳን ካብ 1999-2008 .. ጀሚሮም ንሓንሳብ ኣብ ጎንደር፡ ንሓንሳብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፡ ንሓንሳብ ኣብ ሽረ፡ ንሓንሳብ ኣብ ኣኹሱም፡ ንሓንሳብ ኣብ መቐለ፡ ንሓንሳብ ኣብ ሽምኣልባ.. ዝዓረዱ፡ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ 1980-1981 .. ብሰራዊትን ኣጽዋርን ወያኔ ፖሎቲካዉን ወትሃደራዉን ክንፍታቶም ተሰይሩ  ሱዳን ዝኣተዉ ኤርትራዉያን ተቃወምቲ እዮም። ወያኔ ቅድሚ ፖሎቲካዊ ስርዓት ምጭባጡ እዉን ነዚ ሓይሊ .. ከም ኣባታዉን ሸፋቱ እዩ ዝርእዮም ዝነበረ። ነዚ ኣባሃህላ እዚ ብጭብጢ ንምስናዩ ዶክተር ሰሎሙን ዕንቛይ ዝተጻሕፈት መጽሓፍጥልመት4* እትብል ኣብ ገጽ 41-49 ክንበብ ይክኣል እዩ። እዚ ጸኒሓዊ ኣራእያዊ ዝምባሌ (attitude) ወያኔ ኣብ ስነኣእሙራዊ ቅኒቶምን ቕኒት ፈሊጣኖም ሱር ዝሰደደን ከም ታሪኽን ገምጋምን ኣብ መጽሓፍቲ ታሪኾም ዝሰፈረ ስለዝኾነ፡ ሕጂ እዉን ብኸመይ ይርእዮም እዚ ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ኣይኮነን። ንጸላእየይ ጸላኢኡ ዓርከይ ስለዝኾነ! ኣብ ፖሎቲካ ነባሪ ጸላኢን ነባሪ ፈታዉን ዝባሃል ነገር ስለዘየለ! ኣብ ፖሎቲካ ቃልሳዉን ህላወን ሂወት እንካን ሃባን ዘለዎ መስርሕ ስለዝኾነ!  እቲ ትማሊ ትማሊ ንህላዊኦም ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝተጻብኤ ናይ ግዳም ሓይሊን ናይቲ እዋን ግዳያቱን ዝኾኑ ፖሎቲከኛታት፡ ኣብ ሓደ ጠረጰዛ ኮፍ ኢሎም ክዝትዩን ስልትን ስትራተጂን ክሕንጽጹ ይራኣዩ ኣለዉ።

 

ዉጽኢት ኣኼባታቶም፡ ዉጽኢት ርኽኽባቶም፡ ዉጽኢት ንጥፈታቶም ቅድሚ ንመሰረታት ኣባላቶምን ህዝቦምን ምሕባር እዉን ንሰበስልጣን ወያኔ እዮም ዝሕብሩ። ሰበስልጣን ወያኔ እዉን እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎም ካብ ምሕባርን ጸቕጥታት ካብ ምግባርን ተቖጢቦም ከምዘይፈልጡ ፍሉጥ እዩ። ‘’ላም ምስ ሓራዲኣ ማይ ትሰቲ ከምዝብሃል25 ዓመታት መመላእታ ሻዕብያ ምስ ወያኔ ኮይና ሃሪማትና ካብ ሜዳ ኤርትራ ኣዉጺኣትና ኣዝዮም ቡዙሓት ተጋደልቲ ተቐንጺሎምና ተሰዊኦምና ክባሃል ከምዘይነበረን ዘየሎን፡ ነዚ ቀይሕ መስመር ታሪኽ ጥሒስካ፡ ነቶም ሽዑ ገንሸል መስዋእቲ ኮይኖም ዝሓለፉ ስዉኣት መብጽዓታቶም ጠሊምካ፡ ሕጂ ወያኔ ስትራተጂካዊ ማሓዛና፡ ናጽነት ኤርትራ ዝኣመነ፡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ክራጋገጽ ዝተሓጋገዝ ዘሎ…... እዩ፡ እንዳበልካ ምጭዳርን ምጉስጓስን እንታይ ትኣምር ስለ ዝተረኽበ እዩ ብግሉጽ ክንጽር ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ከምቲ ኣቦታትና ዝምስልዎ ክትበልዓ ዝዶሎኻ ኣባጉንባሕ ዛግራ በላ ድማ የስምዕ።

 

ኣዕናዉን ስልታዊን ዘይንጽሩን ዝምድናታት ... ወያኔን፡ ነዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ብድሆታት ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ዋጋ ናይዚ ዘይቑዱስ ዝምድናታት እዉን ህዝብና ኣዝዩ ከቢድ ዋጓ ይኸፍል ከምዘሎ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። እዚ ሓቂ እዚ እንዳሃለወ፡ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ወያኔንተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራዝተፈጥረ ዝምድናታትን ምትሕግጋዛትን እንታይ ሳዕቤን ክፈጥር እዩ? ምምርማሩ ከድሊ እዩ። ዝሓለፈ መልክዓቱ ኩፉኡ ኣሉታ ታሪኽ ካይድገም ህዝቢ ኤርትራ ክቓጻጸሮን ናብ ዘይተደልየ መገዲ ካይዕንብብ ደዉ ከብሎን ድማ መሰሉን ሓላፍኡን እዩ።

 

ልዕሊ ኹሉ ኣብ ኢትዮጵያ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክጭብጥ ዝሓለነ ኢትዮጵያዊ ፖሎቲካዊ ሓይሊ፡ ኣብ ስልጣን ክመጽእ እንተኾይኑ ወይ ኣብ ስልጣን ክነብር እንተኾይኑ፡ ቀዳማይ ፖሎቲካዊ ኣጀንድኡ ኣጻብዕቱ ናብ ኤርትራ ምስ ዘመልክት ጥራይ እዩ። ገና ናጽነትን ልዕላዉነት ኤርትራን ብትከት ኣፍደገ ባሕሪ ዝይተዋሕጠሎም ፈሊጣን፡ ፖሎቲከኛታትን ዜጋታት ኢትዮጵያ ብብዝሒ ስለዘለዉ፡ ናብ ኤርትራ ዘመልክት ኣጻብዕት ክህሉ እንኮሎ፡ ዉሽጣዊ ፍልልያቶም ራሕሪሖም ሓደ ዝገብሮም ብምኻኑ እዮ። ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ቕንጅት ኣብ ሽዋ ክዕወት እንኾሎ ቀንዲ ፖሎቲካዊ ኣጀንድኡ ንኤርትራን ኣፍደገ ባሕሪ ዘመልከተ ብምንባሩ ጥራይ እዩ። ነዚ ዝምባሌታት እዚ ድማተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራኣጸቢቆም ዝፈልጥዎ ሓቂታት እዩ።

 

እዚ እዉን ብኽፉትዓይኒን ኣእምሮን (vigilantly) ፖሎቲካ እንተተገንዚብናዮ ብዙሕ ዝገርም ክስተት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ ፖሎቲካ ነባሪ ጸላኢ፡ ነባሪ ፈታዊ ዝባሃል ነገር ስለዘየሎ፡ ትማሊ ኣብ ደማዊ ግጭት (violent conflict) ዝነበሩ፡ ንናይ ክልቲኦም ሓይልታት ረብሓ ዘማእክል ኩነታት ክርከብ እንኮሎ፡ ብሓባር ረብሓታቶም ዘዉሕስሉ ልዝባትን ሓባራዊ ዝምድናታትን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። የግዳስ ካብዚ ምሕዝነት መን እዩ ዝረብሕ ዝብል ሕቶ እዩ ክምለስ ዘለዎ። ምኽንያቱ ኩሎም ዝካየዱ ቃልስታት ናይ ረብሓ ሕቶታት ንምርግጋጽ ዝሳላሰሉ እዮም። ፍሉጥ እዩ ስርዓት ወያኔ ይኹን እቶም ምስኡ ብምልፋን ቃልስታቶም ዘካዩዱተቃዉሞ ሓይልታትይዕበ ይንኣስ ረብሓታት ክህልዎም እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ፡ ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር እንታይ ረብሓ ክህልዎም እዩ? ብንጹር ክምለስ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ነዚ ሕቶ ንምምላስ ስትራተጂካዊ ዕላማታት ወያኔን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክቃለሱ ወሲኖም ዘለዉ“”ተቃዉሞ ሓይልታት ኤርትራ”” ብንጹር ክንፈልጦ ኣሎና ማለት እዩ። እዚ ናይ ምፍላጥ ዕማምን ግዴታን ድማ ናይ ነፍስወከፍ ዜጋ ሓላፍነት ስለዝኾነ ተማራሚሩ፡ ኣማዛዚኑ፡ ሓርኮትኮት ኢሉ ክፈልጦ ዝግባእ እዩ።  ንሰብ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ዝምህሮ፡ እንታይ ድኣ እቲ ህሉዉ ኩነታቱ እዩ ብዝያዳ ዝምህሮ። ወዲ ሰብ ካብ ህሉዉ ኩነታት ነቂሉ ብዘይ ገለ ሓሳባዊ ጽግዕተኛነት ጽልዋ ባዕሉ ሓንጎሉ ተጠቂሙ ክርዳእን ክመዝንን እንተበቂዑ፡ እቲ ዘቐምጦ ግንዛቤታትን ፍርድታትን ተዛማዲ ሓቐኛ ናይ ገዛእ ርእሱ እምነትን ስለዝኸዉን፡ ንክቃለስ መርገጺ ንክወስድ እዉን ሕልንኡ ከምዝድረኽ ብምፍላጥ እየ፡ ባዕልኹም ኣናድይዎ ዝብል ዘለኹ።

 

ኬድኹም ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም፡ ንመንግስት ወያኔ ከም ቀንዲ ማሓዝኦምን ደጋፊኦምን ዝቖጽርዎ፡መሬት ኢትዮጵያ ከም ወትሃደራዊ ደጀኖም (military rear area) ንስርዓት ወያኔ ከም እስትራተጂካዊ ማሓዝኦም ዝወስድዎ ሓይልታት ሕተትዎም። መልሶም ካብዘን ኣብ ቀጻሊ ብቕድመተከተል ዝዝርዝረን ንላዕሊ ወይ ንታሕቲ ኣይክኾናን እየን።

 1. ኣበይ ቦታ ኬና  ከምንቓለስ ንስኻ ወይ ንሱኹም ትዉስነለይ ጉዳይ ኣይኮንካን! ብሕጊ ክትሓተንን ክምልሰልካን እንተኾይነ ድማ መጀመርታ ኣባል ናይቲ ዝቃለሰሉ ዘሎኹ ዕላማን ዉድብ ኩን እሞ፡ ብመሰረት ቅዋም ዉድብና ዘፍቕዶ መሰልን ጉባኣትን ተጠቂምካ ትሓተኒ ሽዑ ድማ እንታይ መልሲ ይዉሃበካ ትርእን ትሰምዕን ክብሉኹም እዮም። ልዕሊ ኽሉ ግን መብዛሕትኦም ሕጂ ኣይኮናን ንኢትዮጵያ ኣቲና፡ ብዝተፈላለየ ኣጋባብ ኣብኡ ኬና ክንቃለስ ዝጸናሕና ኢና ከምዝብሉኹም ፍሉጥ እዩ።
 2. ምኣስ ንሕና ኬና ምስ ወያኔ ተላፊና .. ደምሲስና፡ ምኣስ ንሕና ኬና ምስ ወያኔ ተላፊና ንዘካርያስ፡ ንወዲ ጆርጆ ኣብ ዉሽጥ መሬት ኢትዮጵያ ቀንጺልና! ምኣስ ንሕና ኼና ካብ መሬት ኢትዮጵያ (ሕሞራ) ንገብረብርሃን ዘርኤ ጨዊና፡ ምኣስ ንሕና ኴና ንኣባላት ሰዉራዊ ባይቶ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ወያኔ ብምምሽጣር ኣብ 1994-1995 .. ኣእሲርናን ካብ ኢትዮጵያ ከምዝጥረዙ ጌርና! ምልካዊ ስርዓት ... ምስ ወያኔ ክዛመድ እንኮሎ ሓላል፡ ንዓና ግን ሓራም ዝኾኖሉ ምኽንያት የሎን ክብሉኹም እዮም።
 3. ስርዓት ወያኔ መጀመርታ ንናጽነት ኤርትራ ዝተቐበለን ንናጽነት ኤርትራ ስለዝኣምን፡ ኣብ ክንዲ ምስ ካልኦት ኣካላት ወይ ምንቕስቃሳት ኢትዮጵያ ምስራሕ ምስኡ ምስራሕ ስትራተጂካዊ ረብሓ ኣሎና። ቅንጅት፡ ሓርበኛዊ ግንባር ኢትዮጵያ.. ዶብና ቀይሕባሕሪ እዩ ስለዝብሉ እዉን ምስ ስርዓት ... ስለዝተሓጋገዙ ናትና ምትሕግጋዝ ምስ ወያኔ እንታትይ ነዉሪ ኣለዎ?  ቀጺልኩም ሕጂ ሰልፊ ዓረነ ትግራይ ንዓሰብ ብኩሉ መዳይ ተጠቂመ ንኢትዮጵያ ክመልሳ እየ ይብል ኣሎ ኢልኩም እንተሓቲትክሞም እዚ ፖሎቲካ እዩ ዝብል መልሲ ክህቡኹም እዮም።
 4. ንኣና ቀዳማይ ጸላኢና ምልካዊ ስርዓት ... እምበር፡ ስርዓት ወያኔ ኣይኮኑን። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ኣንካይዶ ናጽነትና ዝተቀበሉ ወያኔስ ዋላ እዉን ምስ ዘይንፈልጦ ሰይጣን እዉን ስትራተጂካዊ ዝምድናታት ብምፍጣር ንምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ጸራሪግና ቀይሕ ባሕሪ ከምዝጥሕል ምግባር እዩ ዕላማና ክብሉኹም እዮም።
 5. ናይ ዶብ ሕቶ እቲ ብኮምሽን ዶብ ተወሲኑ ዘሎ ፍትሓዊ ኣይኮነን። መንግስት ኢትዮጵያ ዘይሓተትዎ መሬት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከይዱ ስለዘሎ፡ ኢትዮጵያ እዉን ዘይመሬትና በጺሕና ኣሎ ንዛተ ትብል ስለዘላ፡ ኣብ ኣፋታትሕኡ እንኮ ምርጫ ምዝታይ እዩ። ገሊኦም ድማ እወ እቲ ዉሳኔ ኮምሽን ዶብ ናይ መጨረስታ ወሳኒን ቀያድን እዩ፡ የግዳስ ንምትግባሩ መሰረታዊ ነባሪ ፍታሕ መታን ንክመጽእ ክጥዕም ኣብ ጠረጵዛ ክሊ ዘተ ኮፍ ክብሃል ኣለዎን ብሰላማዊ ኣጋባብ ክፍታሕ ኣለዎን ክብሉኹም እዮም።
 6. ኢትዮጵያ ምእታዉና ኣይኮነን ኣገዳሲ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቲና እንታይ ንገብርን እንታይ መርገጺታት ንወስድን እዩ ኣገዳሲ! ሓደ ሰብ መሳሪሒ ናይ ስርዓት ወያኔ ኢኹም ዝብል እንተኾይኑ ድማ ብጭብጢ ጻዕዳን ጸሊምን መርትዖታት ዘለዎ የቕርበልና ክብሉኹም እዮም።
 7. ብክሳዶም ብሓሳባት ሓኒቕኩም ምስ እትሕዝዎም ድማ፡ እዚ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ዘረባ፡ ዘረባን ቃላትን ምልካዊ ስርዓት ... እዩ፡ ኣታሓሳስባ ወይጦታት እዩ፡ ንረብሓ ምልካዊ ስርዓት ... ዘሰስን እዩ.. ክብሉኹም እዮም።
 8. ካብ ኣታሓሳስብኦም ምስእትፈላለዩ ድማ ገዛ ስለዘስራሕካ ኣብ ዓዲ ዲኻ! ረብሓ ስለዞለካ ድዩ? ብህዝብኻን ሃገርካን ስለዘይትግደስ ኢኻ... ልዕሊኡ እዉን ስምካን ዘይስምካን፡ ዝገበርካዮ ዘይገበርካዮ፡ ዝበልካዮ ዘይበልካዮ፡ ዝኾንካዮ ዘይኮንካዮ፡ ናትካ ዘይናትካ.. ኣብቲ መላኽዕን መዋቕዕን መርቤብ ሓቤሬታ ኢንተርኔታቶም ናይ ብርዒ ኣስማት ተጠቂሞም ክጥቁንኹምን ከጸሉምኹምን እዮም።
 9. ኣብ ዕቱብን ሃናጽን ክትዓት ክትጸምድዎም ኣብ ትህቕንሉ እዋናት እዉን፡ ካብዚ ንምምላጥ ገሊኦም ናብ ታሪኽ 1960ታት፡ 70ታት፡ 80ታት ክመልስኹም እዮም፡ ገሊኦም ናብ ኣዉራጃነት፡ ዓሌትን ሃይማኖትን ከእትዉኹም እዮም። ገሊኦም ፖሎቲካዊ መንነትኩም ኣብ ምልክት ሕቶ ከእትዉዎ እዮም። ገሊኦም ካብ ዛዕባና ወጻኢ እዩ ክብልኩም እዮም።
 10. ገሊኦም ኣምሳሉታት (hypocrites) ሓለይቲ ህዝብን ሃገርን ክመስሉ: ንብዓት ሓርማዝ ክነብዑልኩም እዮም፡ ገሊኦም ምዓት ገበናት ብስርዓት ... ዝተፈጸ ዝብሉዎ ገሊኡ ሓቂ ገሊኡ ፈጠራ ሰብኣዊ ሕልና ከምዘለዎም ኣምሲሎም ክጽብጹቡልኩም እዮም።
 11. እንታይ እዩ ጸገማትኩም ተቓወምቲ ዉድባት ኤርትራ መዓልታዊ ትፋላለዩን ትሓብሩን ኢልኩም እንተሓቲትኩሞም፡ ፖሎቲካዊ ፍልልያት ስለዝነበረና እዩ ኢሎም ክምልስልኩም እዮም። እንታይ እዩ እቲ ፖሎቲካዊ ፍልልያቶም? ከመይ ገኤርኩምከ ወጊንኹሞን ፈቲሕኩሞን ኢልኩም ምስትሓትዎም ፈጺሞም መርትዖታት (evidence) ዘሰነዮን ከእምን ዝኽእል መልስን መግለጺ ኣይክህቡኹምን እዮም።
 12. ገሊኦም ከምዚ በጃኹም ተቃላሱልና ኢልክም ንክቃለሱ ዝሓተትክዎሞ ክመስሉ፡ ንሕና ልዕሊ ሰብና ብኣካዲሚካዊ ዓቕምታትና ተቖጺርና ክንሰርሕ ንኽእል ከንስና፡ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ... ክንቃለስ ስለዝወሰና፡ ንስኹም ድማ ብዓቕምታትኩም ጉልበታዊ ነገራዉን ፋይናንሳዉን ወፈያ ክትገብሩልና ኣለኩም ክብሉኹም እዮም።
 13. ናይ ልዕላዉነትመሬት ሕቶ እንተልዒልኩም፡ ምኣስ ንሕና ንልዕላዉነት ኣብ ሓደጓ ኣዉዲቕናዮ። ኣብ ሓደጓ ዘዉደቆ ምልካዊ ስርዓት ... እዩ። ኪዱ ድማ ንዕኡ ሕቶትዎ ክብልኹም እዮም።
 14. ገሊኦም ኢትዮጵያ ወትሃደራዊ ምትእትታዉ ገይራ ንምልካዊ ስርዓት ... ቀይራ ፖሎቲካዊ ስልጣን ከተጨብጦም ለይትን ምዓልትን ዝምህለሉን ክልምኑዎም ዝዉዕሉ ከንሶም፡ ብኸመይ ክትቕይርዎ ነዚ ስርዓት ትደልዩ ኣብ ትብሉሎም ወቕቲ ብዉሽጣዊ ዓቕምታትና ክብሉኹም እዮም። እንታይ ዓቕምታት ኣለኩም ድኣ ኮይኑ ኣብ ትብለሎም እዋናት ዓቕምና ክስስን ክትጽንበረና ንሓተካ ኣሎና ዝብል መልሲ ክመጸኩም እዩ።
 15. ሕራይ ኢትዮጵያ ኣቲኹም ክትቃለሱ ምርጫኹም እዩ። ኣብ ዉሽጥ እዘን 8 ዓመታት ኢትዮጵያ ኣቲኹም እንታይ ኣፍሪኹም? ኢልኩም ምስ ትሓትዎም ዓቕምና ንገብር ኣሎና። ክትሓትና እንተኼኩም ድማ መጀመርታ ኣነ እንታይ ይገብር ኣሎኹ ኢልኩም ንነብሱኹም ሕተቱ፡ ልዕሊ እዚ ንገብሮ ዘሎና ክትግበር ዝድለ እንተሃልዩ ኣፍደገና ንክትቃለሱቭ ክፉት እዩ። ኩሉ ዜጋ ክጽንበሮ ይኽእል ዝብል መልሲ ክመጸኩም እዩ።
 16. ኣብ ስልትን ስትራተጂን ምስኦም ፍልልያት ምስ ዝህልወኩም ድማ ንስኹም ብቐጥታ ይኹን ብተዛዋዋሪ መሳርሒ ስርዓት ... ኢኹም ዝብል ጠቐኔ ክመጸኩም እዩ።..  እዚ ዝገለጽክዎ ገለ ካብቲ ዝብሃል ወይ ዝዉሃብ መልስታት እዩ። ጉዳይ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን እዩ ተባሂሉ ዝምለስ መልስ የሎን።

 

 

ስርዓት ወያኔ ግን ሓያልን ጡዑይን ተቃዉሞ ኤርትራ፡ ሓያል ሃገር ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን፡ ብኩሉ እንትንኣ ብልጽግትን ቅስንትን ኤርትራ፡ ሓድነታ ዘራጋገጸት ኤርትራ ክርእዩ ከምዘይደልዩ ፍሉጥ እዩ። ብኣፉም ከም ባዓል ኣቶ ስብሓት ነጓ ዋላ ቅድሚሕጂን ብሕጅን ንልዕላዉነት ኤርትራ ዝጻባእ ሓይሊ እንተመጽዩ ክንቃለስ ኢና እንተበሉን፡ ብግብሪ ግን ኤርትራዉያን ከምንባታተንን ንዳኸምን እዮም ዝገበሩን ዝገብሩ ዘለዉ። እዚ ክብል እንኮሎኹ ግን ቀንዲ ጠንቂ ኤርትራዊ ሽግር ምልካዊ ስርዓት ... ምኻኑ ዘንጊዔ ከምዘይኮንኩ እዉን ክንጸር ኣለዉ። ምስ ከምዚ ሕልናን ሓሳድ ሕልምታት ዘለዎ ፖሎቲካዊ ጉጂለ፡ ኣብ ምንታይ ቀንዲሮቛሒ (main factor) ዝተሞርከሰ ክልታዊ ዝምድናታት (bilateral relations) ከም ዝኾነ ንምልላዩ ዘጸግም እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ንጸላእየይ ጸላኢኡ ፈታዉየይ ወይ ምሓዛይ ዘንቀሎ ምኻኑ ንጹር እዩ። ሓደ ህዝባዉን ዲሞክራስያዉን ቃልሲ ክዕወት ናይ ደገ ሓገዝ ከምዘድልዮ ዘይታሓታትት ሕቶ እኳ እንተኾነ፡ መጀመርታ ግን ኣብ ዉሽጣዊ ትሕዝትኡ ኣብ ህዝቢ ዝተሞርኮሰ ብህዝቢ ዝዝወርን መስርሕ (mass-driven Process) ቃልሲን ኣብ ህዝቢ ዝተሰረተ ዳይነሚካዊ ዉድባዊ ቕርጻ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ዓቕምታት እዚ እንተሃልዩ፡ ንብናይ ግዳም ሓይልታት ዝግበር ፖሎቲካዊ ምትእትታዉ መካላኸሊ ዕርዲ (defensive castle) ስለዘፍጥረልካ ድማ ይኸዉን።

 

ኤርትራዊ ሽግር ኣብ ክልን ምልኣትን ኤርትራዉያን ብኤርትራዉያን ኤርትራን፡ ብሙሉእ ተሳትፎን ዉሳኔ ህዝቢ ጥራይ ድኣንበር፡ ብኻልእ ናይደገ ሓይሊ ተጠቂምካ ብሰንጣቒት መፍቲሒታት ምንዳይ፡ ቀዋምነት ጥዕና ዘለዎ ፍታሕ ክርከብ ፍጹም ኣይክኣልን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ዘዋርነት ናይ ወጻኢ ሓይልታት ምስላፍ ንሃገርን ህዝብን ናብ ፍጹም ቅልዉላዉ ንከም ናይ ሶማልያ፡ ኮንጎ፡ ላይቬርያ.. ዝተራእያ ኩነታት ንኸምኡ ኣንፈት ዝድርኽ እዩ። ልዕሊ ኽሉ ግን ዝኾነ ሓጋዚ ናይ ደገ ሓይሊ ኣልዕል ኣቢሉ እዉን ክሕግዝ ኣይክእልን እዩ። ቀጥታዊ ወይ ተዛዋዋሪ፡ ናይ ቀረባ ወይ ሩሑቕ፡ ፖሎቲካዊ ወይ ምጣኔሃብታዊ፡ ወትሃደራዊ ወይ ጸጥታዊ ረብሓታት ዘይብሉ ፍጹም ክሕግዝ ከምዘይኮነ እዉን ክፍለጥ ዘለዎ ዕላማታት እዩ።

 

ዕድለይ ወይ ንዘረባ ተባሂሉ ዝጽሕፎ ዘሎኹ ኣይኮነን። ፖሎቲካዊ መርገጺ ኣብ ሕሉፍ ተሞክሮ ዓለምናን ተሞክሮናን ዝተሞርኮሰ እዩ። ነዚ ጽሑፍ እዚ ክጽሕፎ እንኮሎኹ ብሙሉእ ተረድኦ፡ ነቲ ብናይ ደገ ሓይልታት እሞኽኣ ብፍሉያት ናይ እንዳታት ተዘዋርነት (an elite-driven) ፖሎቲካዊ ጉጅለታት፡ ብሔር፡ ብኣዉራጃ፡ ብቐቢላ፡ ብሃይማኖት.. መልክዕ ተሰሪዕካን ተወዲብካን ዝካየድ ቃልሲ፡ ነቲ ንኩሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝብጽሖ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንምጭዋይ ዝዕላምኡ ጉዕዞ ቃልሲ ብምኻኑ፡ ንኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ንሓደጋ ዘሳጥሕ ብምኻኑ እዩ። ምናልባሽ ገለ ገለ ጉሩሃት ኤርትራዉያን ሕጂ እኮ ናይ ሓባር ጽላል ተፈጢሩ ስለ ዘሎ፡ ንምቑጽጻሩ ኣጸጋሚ ኣይኮነን ዝብል ምጉት ከልዕሉ ይኽእሉ እዮም። መልሰይ ምሕዝነትን ወይ ናይ ሓባር ጽላል ምፍጣር ስልታዊ እምበር ስትራተጂካዊ ባህርያት ዘለዎ ኣይኮነን እብል። ዓሰርተ ዓመት መመላእታ ተቃሊስካን ተዛቲኻን ዝሃነጽካዮ ሰፊሕ ስሙር ግንባር ወይ ናይ ሓባር ጽላል ኣብ ካልኢት ናይ ግዝየ (second) ክፈርስ ዝኽእል እዩ። ምሕዝነት ይኹን ኪዳን እዉን ብኸምኡ ምኽንያት እዩ ኣቐዲሙ ዝፈረሰ።

 

ልዕሊ ኹሉ ግን እዚ ኣብ መጋቢት/2008 .. ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ጉባኤ፡ ብዉሽጣዊ ዘገምታዊ ምዕብልናታቱ ዝጠጥዓ ኣይኮነን። ነዚ ንምርዳእ ድማ ኣቀዲሞ ድሕሪ ኪዳን ኣብ ምምራጽ መሪሒነት ምርድዳእ ሲኢኑ ኣብ ክልተ ቀጽርታት ምምቕቃሉ፡ ብኣባላት መሪሒነት ዝተዘርበ ጽሑፋዊ መግለጺ ነይሩ። እቲ ጽሑፍ ካብ ንሓርነት.ኮም ዝተረኽበን ብእኦም ዝተቶርገመ እዩ። ባሃላይ ዘይበሎ ዘረባን ሓሳብን ኣብ ኣፉን ሓንጎሉን ካይሱኩዓሉ መታን ከምዘለዎ እቲ ትሕዞጽሑፍ፡ ብቐጥታ ነባቢ ከንብቦ መታን ከም ጥብቖ ጽሑፍ እንሆ፡

.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: