Eritrea real clear politics's Weblog

September 17, 2008

ካብ ዝወደቀ ኣብ መሬት ርፍራፍ እንጀራ ኣሪኻ፡ ህጡር መኣዲ ክስራሕ ኣይክኣልን እዩ!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 12:58 pm

ውዮ ድኣ ወዲ ሰብ ረሳዒ ኮይኑ ድኣ እንበር! እቲ ናይ ኩናት ምናልባትነት ኣብ ሃገርና ካብ ጥቅምቲ 2002 .. ኣትሒዙ ይዝንቢ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ። ምኽንያቱ ክልቲኡ ስርዓታት፡ ስግር እቲ ዶባዊ ግርጭታት ምቕያር ፖሎቲካዊ ስርዓት ዝብል ዓላማ ስለዝሓዘ፡ ስርዓት ኣስመራ ንኩሉም ዉሽጣዉያን ተጻባቲ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ፡ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ እዉን ንኩሎም ዉሽጣዉያን ተጻባእቲ ስርዓት ኣስመራ ከዕጥቁን ክምዉሉን ጸኒሖም እዮም።

ኣብዚ ኢደኣዝዉራዊ ኩናት መሰረታዊ ናይ ሚዛን ዓቕሚ ፍልልይ ነይርዎ እዩ። ስርዓት ኣስመራ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎን፡ ምስጎረባብቲ ሃገራት ዝጸንሔ ግርጭታት ስለዝነበሮ ብተናጸል ንበይኑ ዘካይዶ እዩ ነይሩ። ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ግን ደገፌታ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ማለት ሱዳን የመን ንምቕያር ስርዓት ኣስመራ ዝብል ስትራተጂ ደገፌታ ስለዝነበሮ፡ ብናይ ሰንዓ ምትሕግጋዝ መጋባእያ (Sanaa Cooperation Forum) ዝፍለጥ: ዞናዊ ናይ ምትሕግጋዝ መጋባእያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፡ የመንን ሱዳን ቆይሙ ስለዝነበረ፡ ስርዓት ወያኔ ዘዉደኽድኸሉ ባይታ ተፈጥረ። ነቲ ሰለስትኤን ሃገራት ከተግብርኦ ዝደልያ ምቕያር ስርዓት ኣስመራ ሓደ ስትራተጂ እኳ እንተነበረ፡ ኣብ ድሕሪ ምቕያሩ እንታይ ዓይነት ፖሎቲካዊ ስርዓት ይሃሉ ግን ብተናጸል ዝሰርሓሉ እዉን ነይሩ እዩ።

እስላማዊ ግንባር መንግስት ሱዳን ኣብ ኤርትራ እስላማዊ ፖሎቲካዊ ስርዓት ዓረባዊ ስልጣኔ ዝጸለዎ ክምስረት ይደሊ ስለዝነበረ፡ ነቲ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ኤርትራ ፍሉይ ሓለፋታት ብምግባር ከምዝሕይል ይገብሮ ነይሩ።

ስርዓት የመን ጽልኡ ፖሎቲካዊ ስርዓት እሰያስ ጥራይ ስለዝነበረ፡ መን ፖሎቲካዊ ስልጣን ይቓጻጸር ብዘየገድስ እቲ ስርዓት ኣስመራ ክቕየር ኣለዎ፡ መተካእትኡ ድማ ንዓረባዊ ስልጣኔ ዝምእዘዝን ዘኽብር ክኸዉን ኣለዎ ዝብል መደባት ጥራይ እዩ ዝነበሮ።

ስርዓት ወያኔ ኣዝዩ ዓቢ መደባት እዩ ሒዙ ነቒሉ፡ ነቲ ስርዓት ኣስመራ ከተዳኽሞ፡ መጀመርታ ንኤርትራ ብምጣኔሃብታዊ ዓቕምታታ ሓኒቕካ ድሕሪ ምሓዛ ድኹም ህዝብን ድኽምቲ ሃገርን ክትኸዉን ምግባራ። ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ ሕንፍሽፍሽ ከም ዝፍጠር ምግባር፡ ትምእዝዞ ኣገልጋሊ ፖሎቲካዊ ስርዓት፡ ብኤርትራዊ ሓበሻዉነት ስልጣኔ ዝራዓመ ምምስራት። ድሕሪኡ ኤርትራን ህዝባን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጽጻርና ስለዝወድቕ ድላይካ ምግባር ዝብል መደባት ሒዙ ዝነቀለ እዩ ነይሩ።

ነዚ ዝተፈላለየ ፖሎቲካዊ ሽርሕታት ናይ ሰንዓ ምትሕግጋዝ መጋባእያ ሃገራት፡ ብቀጥታ ኣካላዊ ወትሃደራዊ ምትእትታዉ ገይረን ከተግብርኦ ብሕጋዉን ዓለምለኻዊ ቅጥዕታት ስለዘይክእላ፡ ኣቀዲሙ ኣብ ካርቱም ተመስሪቱ ዝነበረ ደንበ ተቃዉሞ ኤርትራ ብምሕዝነት ዝፍለጥ ኣብ ቅድሚ መድረኽ ኣምጽኦኦ። ብድሕሪ መጋረጃ ዘድልዮ ኣጽዋራዉን ፋይናንሳዉን ሓገዛት እንዳመጠዋ እግሪ ዝተኽለሉ ባይታ ክፈጥር ህርዲግ በላ። ልዕሊኡ እዉን ስርዓት ወያኔ ንምሕዝነት ዝመርሕዎ ሰባት እዉን ክምድቡ ስለዝሃቀኑ፡ እቲ ምሕዝነት ነቕነቕ ኢሉ ኣብ ሓሙሽይ ሙዱብ ኣኼባኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተቃንዔ ኣብ ምስሕሓብ ተሸመ። ምስ ምስሓብ ኣባልነቱ ... ካብቲ ምሕዝነት ድማ  ምሕዝነት ሃደሽዶሽ በለ።

ከምቲ ዝተጸበይዎን ዝመደብዎን ምሕዝነት ክኸዉንን ከድምዕን ስለዘይካኣለ፡  ካልእ መገድታት እዉን ሃሰው ተባህለ። ካብቲ ሃሰዉ ዝበልዎ ብመገዲ ሃገራዊ ዋዕላ ኣቢልካ ንኩሉ ሓይልታት ኤርትራ ክትጥርንፎ ምኽኣል ነበረ። 1+4 ዝብል ምትእኽኻባት እዉን ነቀለ፡ እዚ ምትእኽኻባት እዚ እዉን ከምትጽቢት ዝተገብረሉ ነቲ ዝተሓስበ ዕላማ ክወቕዕ ስለዝይተኻእለ፡ ዳግም እዉን  ኣብ 2005 .. ኪዳን ኢሎም ክሰርሕዎ ሃቀኑ። ኪዳን እዉን ኣብ ምምራጽ መሪሒነቱ ክሳማማዕ ስለዘይክኣለ መሊሱ ኣብ ክልተ ጉጅለ ተመቕለ።

ኣብዚ እዋንዚ እቲ ናይ ሰንዓ ምትሕግጋዝ መጋባእያ፡ ከም መጋባእያ መጠን እኳ ህሉዉ እንትኾነ፡ መንግስት ሱዳንን መንግስት የመንን ምስ መንግስት ኤርትራ ዝምድንኣን ስለዘማሓየሻ፡ ስርዓት ወያኔ ንማዓልኡ ክጥቀመለን ከምዘይኽእል ስለዝፈለጠ፡ ካልእ መገድታት ጎኒ ጎኑ ዝሰርሓሉ ዝጸንሔ ነቲ ድሕሪ 11 መስከረም 2001 .. መንግስት ኣመሪካ ከም ቅድመ ግንባር ወሲዱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣንጻር እስላማዊ ጥርኑፉነትን ግብረሽበራን እዩ።

ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ቀርኒን ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ መልሕቕ ሃገራት ተባሂለ ብመንግስት ኣመሪካ ዝተመርጸትን ቀንድ ኣባል ኪዳን ጸረ ሽበራ ስለዝኾነት፡ ዘድልያ ወትሃደራዊ ዕጥቂ፡ ወትሃደራዉን ስለያዉን ስልጠና፡ ፋይናንሳዉን ሞራላዉን ሓገዝት ሓለፋታት ስለዝረኸበት፡ ነቲ ኣዝዩ ደርማስ ዝኾነ ስትራተጂካዊ ዕላማ መንግስት ኣመሪካ ተጎልቢባ፡ ናይ ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ሃገራትን ኣህዛብን ትቛጻጸረሉን ረብሓታታ ተራጋግጸሉ ሜላታት ምሕንጻጽን ምትግባርን ጀመረት።

መንግስት ኣመሪካ ንኣስታት 50 ዓመታት መመላእታ ክሰርሕ ዝጸንሔ ደርማስ ናይ ወጻኢ ስትራተጂካዊ ፖሊሲ እኳ እንተሃለዋ፡ ኣብ ርእሲ እቲ ዝነበራ ዘይርትዓዊ ናይ ወጻኢ ፖሊሲታታ ድሕሪ መጥቓዕቲ ኣል ቃዒዳ 11 መስከረም 2001 .. ኣብ ዉሽጥ መሬት ኣመሪካ ምፍጻሞም፡ ምምሕዳር ኣመሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ብሓደስት ናይ ክርስትና ዓቃባዉያን {New Christean conservatives} ዝድፋእ ንስልጣኔ ክርስትና ፖሎቲካዉን ምጣኔ ሃብታዊ ሓይልን ስልጣንን ዝካላኸልን ንእስላማዊ ጥርኑፉነት ኣመንት እስልምና ዘጽንት ፖሊሲ ሓንጺጾም፡ ብመንፈስን ብግብሪን ኣብ መላእ ዓለም ክሰርሕሉ ጀመሩ።

ነዚ ፖሊሲ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ምብራቕ ኣፍሪቃን ከስርሕዎ ድማ፡ ከም ቀንዲ ማሓዛ ዝወሰድዋ ከም “”ጥንታዊት ናይ ክርስትና እምነት እትዉንን”” ግን 32.8% ዝብዝሖም ኣመንት እስልምና ህዝቢ ዘለዋ፡ ተባሂላ ዝዝንተወላ ኢትዮጵያ እያ። ንደቡብ ሱዳን፡ ኡጋንዳ፡ ኼንያን ኢትዮጵያን ዝጠመረ ሓደ ሓድሽ ስነብድራዊፖሎቲካ (geopolitics) ሓያል ፖሎቲካዉን ምጣኔሃብታዉን ዓብላልነት ናይ ክርስትያን ዘለዎ ዞና ሰሪሕካ፡ ስትራተጂን ረብሓታትን ኣመሪካ ዝሰርሓሉ ባይታ ምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዚ ኣመሪካዊ ስትራተጂ እዚ ንዓና ኤርትራዉያን ፈጺሙ ዘርባሓና ኣይኮነን። ምክንያቱ ኤርትራ ሃገር ኣመንት ክርስትያንን እስላምን ስለዝኾነት፡ ክልቲኡ ምእመናን ብማዕርነትን ማዕርነታዊ ዕድላት ረኺቡ ብሰላም ዝነብረሉ ሕብረተሰብን ሃገርን ጥራይ እዩ ዘርብሓና። በዚ ናይ ደገ ንካልኦት ዘርብሕ ስትራተጂ ተዳፋፊኡ፡ ሓደ ወገን ንሓደ ወገን ክርስዕን፡ ንረብሓታቱ ጸደፍደፍ ክብል እንተጀሚሩ ግን ነፍስወከፍ ወገን ናይገዛእ ርእሱ ምርጫታት ክህልዎ ስለዝኾነ፡ ናይቲ ዝኸፍኤ ዝኸፍኤ ምርጫ ክወሰድ እዩ። እዚ ምርጫ እዚ ከምህዝብን ሃገርን ኣብ ሓድነትና ድማ ክፋታተነና ምኻኑ ክፍለጥ ኣለዎ።

ኣብ ታንዛንያ፡ ሶማል፡ ኤርትራ ሱዳንን ድማ ንረብሓታት ኣመሪካ ዝካላኸልን ዝምእዘዝን ፖሎቲካዊ ስርዓታት ከምዝትከሉ ምግባር። እዚ ኣጸጋሚ እንተኾይኑ፡ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሶማል ዝገበርዎ፡ ናይ ከባቢ ሃገራት ኪዳናት እንዳፈጠርካ ፖሎቲካዊ ስርዓታት ብጎሮባብቶም ዝኾኑ መንግስታትን ሃገራትን ተጠቂምካ ኣዳኺምካ ካብ ሒዞሞ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ስልጣን ምእላዮም (coup d’état) እዩ። ነዚ ንምትግባር ድማ መጀመርታ፡ ነተን መንግስታትን ሃገራትን ኣብ ታርጌት ዘለዋ፡ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ከምዝፍንፈና ምግባሮም እዩ። ንምንጻለን ድማ ንገሊኣን መወልት ግብረሽበረ፡ ንገሊኣን ጃምላዊ ቅትለት ዝፈጸሙ፡ ንግሊኦም ሰብኣዊ መሰላት ዘየኽበራ………….... እንዳበልካ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ረዳኢ፡ ተጣባቂ፡ ተማጻዳቂ ከምዘይህልዎም ነጺልካ ድሕሪኡ ብዝጣዓመካ መገድታት ምጭፍላቐን እዩ።

ስርዓት ወያኔ ነዚ ደርማስ ስትራተጂን ሜላን ኣመሪካ ጹቡቕ ጌይሩ ፈሊጥዎ ስለዘሎ፡ ኣብ ክሊን ከርስን ኣመሪካዊ ስትራተጂ ተጎልቢቡ ንጥቕሙ ክሰርሓሉ ይናጣጠፍ ኣሎ። ኩሉ ንሱ ዘቕርቦ ምኽንያታት ድማ ከም ቅቡል ተወሲዱ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኣመሪካ ክደግምዎ ይስማዕ እዩ። ስርዓት ወያኔ ርኡይ ዝኾነ ገበናት ክፍጽም እንኮሎ፡ ኣመሪካዉያን ዓገብ ክብልዎ ኣብ ዝጅምሩሉ ድማ እሞ 71 ሚልዮን ህዝቢ ዝጠርነፈት ሃገር ኢትዮጵያ ክትባታተን ዲኹም ትደልይዋ እንዳበለ ስለዘፋራርሆም፡ ዓዉ ኢሎም ሰብመዚ ኣመሪካ ኢትዮጵያ ክትባታተን ስለዘይንደልያ ካልኦት ንኣሽቱ ሃገራት ወይ ዉሑዳት ኣህዛብ ገንሸል እንተኾኑ ኣየገድስነናን ዝዓይነቱ ዘስምዕ ክዛረቡ ኢኻ ትሰምዖም።

ስርዓት ወያኔ ዕብየትን ዓብላልነትን እስላማዊ መጋባእያ ሶማል ኣብ ልዕሊ ኣመሪካን ኢትዮጵያን ዝምዉሎም ዝነበረ ኣርካናት ኩናት (war-lords) ምስተገንዘበ፡ ብምትሕግጋዝ መንግስት ኣመሪካ እኽብካብ ዉልቀሰባት ሶማልያዉያን ብምእካብ መሰጋገሪ መንግስት ኣብ ስደት ሰሪሑ ፉሑኽ ኣንዳበለ ንባይደዋ ከምዝኣትዉ ገይርዎም። ቀጺሉ እስላማዊ መጋባእያ ሶማል ንመላእ ሶማል ብወትሃደራዊ ሓይሊ ክቃጻጸራ ምስ ሃቐነ፡ እዚ እዉን ዓቢ ስግኣት ስለዝፈጠረሉ ምስ መንግስት ኣመሪካ ናይ ዉግእ ነፈርትን ወትሃደራዊ ስለያን ስትራተጂን ብምልፋን መላእ ዓለም ዝራዮ ወራር ኣካይዱ ንሶማል ይቃጻጸራን ሬሳ ወትሃደራቱ ኣብ መቓዱሾን ከባቢኡን መዓልታዊ ክጉቶተት ብሶማልያዉያን ይዉዕሉ ኣሎዉ።

ስርዓት ወያኔ ተማሳሳሊ ከምዚ ኣብ ሶማል ዝገበሮ፡ ኣብ ኤርትራ ክገብር ድሉዉ ስለዝኾነ ድማ፡ ንኸምኡ ከግብር ዝኽእል መመኽነይታ ቅድመምኽንያታት (pre·text) ኣብ ልዕሊ ምልካዊ ስርዓት ... ክገብር ጸኒሑ እዩ።

መንግስት ኣመሪካ እዉን ንቕድመ ምክንያታ ስርዓት ወያኔ ስለዝተቀበሎ፡ ንኤርትራ ኣብ ሃገር መወልት ግብረሽበራ ዝርዝር መዝገብ ከስፍራ እየ እንዳበለ የፋራርህ ከምዘሎ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ።

ኣብ ኤርትራዊ ፖሎቲካዊ ዕዳጋ፡ መንግስት ኣመሪካ ይኹን መንግስት ኢትዮጵያ ንስርዓት ... ዝትክእዎ ሓይልታት ኤርትራዊ መቦቖል ዘለዎም ከናድዩ ከምዝጸንሑን የናድዩ ከምዘለዉ ይሕመ።  እቲ ሕሜታ ከምዚ ዝብል እዩ፡-

መንግስት ኣመሪካ፡ መንግስት ኣመሪካ ስታይት ዲፓርትሜንይ ኣቀዲሙ ምስቲ ሓንጺጽዎ ዘሎ ስትራተጂ ዝላፈን ኤርትራዉያን ኣብ ኣመሪካ ዝነብሩ፡ ብፍላይ ድማ ፕሮትስታንስ ክርስትያን ዝእምነቶም ሃሰዉሰዉ

ክብሉ ድሕሪ ምጽንሖም እዚ ዘይቐንዖኦም ግዲ ኮይኑ፡ ንኣቀዲሞም ተጋደልቲ ... ዝነበሩ ዝላዓለ ኣካዳሚካዊ ዓቕምታት ዘለዎም ሕጂ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ዓለምለኻዊ ዉድባት ዝሰርሑ ዘለዉ ሃሰስ ይብሉ ኣለዉ ዝብል እዩ። ቀጺሎም  ምናልባሽ እቲ ቀዳማይ ናይ ሃስስ ፈተነ ምስ ኣቶ ስብሓት ነጋ ዝሳማማዕ እኳ እንተነበረ፡ እቲ ካልኣይ ግን ዝሳማማዕ ኣይነበረን ይብሉ። ምክንያቱ ወያኔ ዳግም ገዳይም ተጋደልቲ ... ዝነበሩ፡ ኣብ ዝላዓለ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክመርሑ ኣይደልዮምን እዮ ይብሉ። ስለምንታይ እንተበልካዮም? ምክንያቱ ኩሎም ሓደ እዮም ዝብል ኣማላኻኽታ ስለዘለዎም ዝብል መልሲ ይህቡኻ።

ብኣንጻር እዚ ኣመሪካዉያን ንስርዓት ... ካብ ዉሽጡ ሰባት ሰሪዕካ ምቕያሩ ኣብ ዝላዓለ ደረጃ ድማ ነዞም ኣቀዲሞም ሃሰስ ዝብልዎም ዝነበሩ ኣቀዲሞም ገዳይምተጋደልቲ ... ዝነበሩ ዝላዓለ ኣካዳሚካዊ ዓቕምታት ዘለዎም ሕጂ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ዓለምለኻዊ ዉድባት ዝሰርሑ ዘለዉ ኮፍ ምባል ስለዘሎ፡ ምስ ሓሳባትን መደባትን ስርዓት ወያኔ ፍልልያት ኣለዎም ይብሉ። ብኣንጻሩ ድማ፡

መንግስት ወያኔ፡ መንግስት ወያኔ ነዚ መደባት ኣመሪካ ብሓባር ይማያየጥሉ ስለዝነበሩን ጽቡቕ ገይሮም ስለዝፈልጥኡዎን፡ ሓደ ንሶም ዝበየንዎ (forged) ሓይሊ ክፈጥሩ ዳርጋ ንክልተ ዓመታት መመላእታ ሰሪሖምሉ ሕጂ ኣብ ቅርጻ ምትሓዙ ደረጃ በጺሑ ኣሎ ይብሉ። ከመይ ዝኣመሰለ ካበይ ዝነቀለ ሓይሊ ዳኣ እዩ ኢልካ እንተሓተትካዮም፡ መልሶም ከምዚ ዝስዕብ እዩ፡

እዚ ሕጂ ክፈጥርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ሓይሊ፡ መሰረታቱ (Grass-roots) ናቱ ካብቶም ኣቀዲሞም ወያኔ ዝሰርሕዎም ናይ ብሔራትን ሓዉስ ብሔራትን ምንቕስቓሳት፡ ወያናይ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ክተግብሩ ዝደልዩ ፖሎቲካዉያን ጉጂለታት እኳ እንተኾኑ፡ ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ፖሎቲካዊ ምንቕስቃሳት ብዝተፈላለየ ፖሎቲካዊ ዕላማ ዝንቃሳቐሱ ዝነበሩ ጉጂለታትን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝነብሩ ዉልቀሰባትን ዝጠመረ እዩ ይብሉ።

ቀጺሎም ከምቲ ዝሕሰብ ዘሎ፡ እዚ ብዩን ሓይሊ እዚ ተጣራኒፉ ሓደ ላዕለዋይ ባይቶ ክምስርት እዩ። እዚ ላዕለዋይ ባይቶ እዚ ከም ሕጋዊ መተካእታ ምልካዊ ስርዓት ...ፍን ናይ ፖሎቲካዊ ስልጣን ተዋጋያይ ንነብሱ ወሲዱ መንግስት ኣብ ስደት (Government on exile) ክእዉጅን ክጽዕድን ትጽቢት ይግበረሉ ዘሎ እዩ ይብሉኻ።

እዚ ዝባሃል ዘሎ ሓቂ እንተኾይኑ፡ እዚ ዉዲት እዚ ምስቲ ናይ መንግስት ኣመሪካ ዝሰርሕሉ ኣጋባባት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ማዕረ ክንደይ ክቕበልዎ እዮም ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ እኳ እንትኾነ፡ ብስርዓት ወያኔ ቡራኼ ዝመጽእ ዘሎ ስለዝኾነ ምናልባሽ ይቕበልዎ ይኾኑ ዝብል 0.05% ጥርጠራታት ይሓድረካ።

ልዕሊ ኹሉ ግን ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ እዚ ሓይሊ እዚ፡ ዋላሓንቲ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ኣይኮነን። ምክንያቱ፡

  1. ኣብ ባህግታትን ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰረተ ማሕበራዊ ሰዉራ ብዘይምኻኑ።
  2. ናይ ግዳማዊ ሓይልታት መሳሪሒ ሓይሊ ብምኻኑ።
  3. ጸቢብ ትሕተ ሃገራዊ (Sub national) ፖሎቲካዊ ዝንባሌታት ዝጨቀወን፡ ብቡዙሓት ዝጠፈሹ ፖሎቲከኛታ ዝተነድቀ ብምኻኑ።
  4. ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተነጸለ (Detached) ብምኻኑ።
  5. ኣብ ነንሕድሕዱ እዉን ምትእምማንን ቅዶትን ስለዘይብሉ።
  6. ኩሎም ህርፋን ፖሎቲካዊ ስልጣንን ዉልቃዊ ረብሓታት ዘሰንፎም ስለዝኾኑ፡ ኣብ መን መራሒ ይኸዉን፡ መን ዝያዳ ገንዘብ ይወስድ እዉን ክባኣሱ ዝኽእሉ እዮም።
  7. ገሊኦም ወትሃደራዊ ክንፍታት ዘለዎም፡ ገሊኦም ንዉልቖም ዝዉንኑ ስለዝኾኑ፡ ኣብዚ እዉን ጸገማት ክፈጥሮሎም ምኻኑ ፍሉጥ እዩ።……………..
  8. ዋላዉን እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ሓደ ክኾኑ እንተሓሰቡ፡ ነንሕድሕዶም ኣብ ቅድሚ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዝካሰሱን ዝተሓሳሰዉ ስለዝኾኑ፡ ትርጉም ዘለዎም ኣይኮኑን። ኮፍ ኢሎም እዉን ብሓባር ኩባያ ሻሂ ክሰትዩ ዝኽእሉ ኣይኮኑን።

ከምኡ ስለዝኾነ ድማ እየ ንዛዕባይ ካብ ዝወደቀ ኣብ መሬት ርፍራፍ እንጀራ ኣሪኻ፡ ህጡር መኣዲ ክስራሕ ኣይክኣልን እዩ! ዝብል ዘለኹ። ኪዳን 16 ፖሎቲካዉያን ዉድባት ዝጠርነፈ እኳ ዘይሰርሔስ፡ ነዞም ዘይጠቕሙ ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ኣኻኺብካ ቅሙነገር ክግበር እንተኾይኑ ግዝየ ባዕሉ ከርእየና እዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ድንዕታታት ይርኢን ይሰምዕን ስለዘሎ እዩ ድማ፡ ካብ ምልካዊ ስርዓት ፍጹም ተነጺሉ እንኮሎ ነቲ ተቃዋሚ ሓይሊ ብዓይኒ ጥርጠራ ርእዩ ዘይጽንበሮ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ ክልተ ንጹራት ሕቶታት እየን። ንሳተን ድማ፡-

  1. ሕቶ ግዛኣተ ሕጊ ምርግጋጽን።
  2. ሕቶ ሲቪካዊ መሰላት ምኽባርን እየን።

ነዘን ክልተ መሰረታዉያን ሕቶታት ምርግጋጽ ማለት ድማ፡ ምርግጋጽ ልዕላዉነት ፖሎቲካዊ ስልጣን ህዝቢ ማለት እዩ። ኣብ ርእስ ህዝብና ዘለዎ ከቢድ ሰብኣዉን ባህርያዉን ዝፈጠሮም ሽግራት፡ ፖሎቲከኛታ ካልእ ሽግር ተሰሪሖም ወይ ተፈብሪኾም ዝመጽዎ እንተኾይኖም፡ ህዝቢ ጸገማቱ ክፈትሕ እዩ ዝቃለስ እምበር፡ ነዞም ባዕሎም ዝተፈብረኹ ጸገማት ክፈትሖም ክቃለስ ከምዘይኮነ ክፈልጡ ይግባእ።

ሓደ ሰብ ሕደግ እንዳበልካዮ፡ ወይ ንሞተይ ወይ ንስረተይ ኢሉ ካብ ዓሰርተ ደርቢ ብራኼ ዘለዎ ንባይታ ዝወደቀ ሰብ፡ ሂወቱ ምስ ሓለፈት ሂወት ክትሶኽዓሉ ኣይክኣልን እዩ። ስለዚ እዚ ዝሕመ ዘሎ ሕሜታታ ሓቂ እንተድኣ ኮይኑ ክሓስብሉ ይግባኣ ባሃላይ እየ። ኣይፋልናን ዝብሉ እንትኾይኖም ድማ ፖሎቲካዊ ርእሰ ቕትለት ክገብሩ መሰሎም ስለዝኾነ ይግበርዎ፡ ኣብ ሓመድ ድበ ድማ ከምሰበይ ክህሉ እየ። ኩሉ ግን ክትሓስቦ እንኮሎኻ ዳርጋ ጽዉጽዋይ እዩ።

ፖሎቲካዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ናይ ምቕያር ሓላፍነት ዘለዎ፡ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ እዩ። ኤርትራዊ ዜጋ እየ ተባሂሉ ድላይካ ምስ ድላይካ ናይ ግዳም ሓይልታት ተላፊንካ ዝግበር ፖሎቲካዊን ወትሃደራዉን ሽርሕታትን ቅቡል ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ እዉን ኣይክሰርሕን እዩ።

 

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: