Eritrea real clear politics's Weblog

February 8, 2009

The objective situation in Eritrea-Tigrigna version:part6

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 7:58 am

11.ንኣብ ዉሽጥ ኤርትራ ዘሎ ናይ ተጻይ ምንቅስቃሳትን ንጥፈታት ተጻይነት ህዝቢ ኣንጻር እቲ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ብዝምልከት፡

ተፈጥራዉን ማሕበራዉን መጎት ከምዘራጋግጾ ዝኾነ ነገር ብክልተ ዝተፈላለዩ ኣንጻራት ዝቆመ እዩ። ኣሉታ እንተሎ ኣዉንታ ኣሎ፡ ጸልማት እንተሎ ብርሃን ኣሎ፡ ሓጺር እንተሎ ነዊሕ ኣሎ…ወ.ዘ.ተ ስለዚ ፖሎቲካዊ ስልጣን ዝጨበጠ ጉጂለ እንተሎ እዉን ብኣንጻሩይ ካብኡ ዝሓሸ ወይ ዝሓመቀ፡ ንጡፍ ወይ ልኡም፡ ዉድብ ወይ ዘይዉድብ፡ ብዕስለ ወይ ብተናጸል ተቃዋማይ ክህሉ ባህርያዉን ማሕበራዉን ሕጊታት እዩ። ኣብ ደገን ጎሮባብቲ ሃገራትን ዝዓረዱን ዝተወደቡን ዝንቃሳቀሱን ሓደስትን ጸኒሓዉያን ፖሎቲካዊ ጉጅለታት ንግዚኡ ኣወንዚፍና ኣብ ከርስን ማዓናጡን መሳጋገሪ መንግስት ኤርትራ (ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ) ን ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ባእታታት ክንድህስስ ክንፍትን ኢና። ከምቲ ኣብ መእተዊ እዚ ንኡስ ዛዕባ እዚ ዝጣሕመስናዮ ፈቲና ጸሊኢና ንተግባራት፡ ፖሊሲታት መሳጋገሪ መንግስት ኤርትራ (ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ) ዝቃወሙ ኣብ ዉሽጥ ክህልዉ ናይ ግድን ካብኮነ፡ እንታይ ይመስሉ፡ ብከመይ መገድታት ይቃለሱ፡ ሓይሎምን ኣድማዕኖቶምን፡ ዘጋጥሞም መሰናኽላት፡…ወ.ዘ.ተ ምዝርዛሩ እኹል ስእሊ ክህብ ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ኣሎና። እቲ ኣብ ዉሽጥ መዓናጡ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ተጻይ ንጥፈታት ብዝተፈላለዩ ጉጂለታትን መልክዓትን ዝካየድ እኳ እንተኾነ፡ ንምርድኡ መታን ክጥዕመና ብኣርባዕተ ጉጂለታት ጠሚርና ክንርእዮ ክንፍትን ኢና። ነዞም ኣርባዕተ ጉጂለታት ዘራኽቦምን ዝፈላልዮምን ሮቓሒታት እኳ እንተሃለወ፡ ኩሎም ንመሰረታዊ ወይ ጥማዓዊ ለዉጢታት ዝቃለሱ ምኻኖም ግን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነን።

1. ቀዳማይ ጉጅለ ኣካላት ወይ ላዕለዎት ማእኮሎትን ታሕተወትን ሰብ-መዝታትን ወትሃደራዉን ጸጥታዉን ሞኮንናትን ኣብ ቬርገሳዊ ኣገልግሎት ዝህባ ሚኒስትሪታት ዘገልግሉ ሰራሕተኛታት መሳጋገሪ መንግስት ኤርትራ (ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ) ኮይኖም፡ በቲ ስርዓት ዝካየድ ዘሎ ፖሊሲታት፡ ኣጋባብ ኣማሓዳድራ…ወ.ዘ.ተ ቁኑዕ ኣይኮነን፡ ህዝብናን ንሕናን ነዚ ኣይኮናን ተቃሊስና ዝብሉ፡ ብዘለዎም ጽፍሕታትን መስመራት ርክብን እቲ ስርዓት ኣጋባብ ኣካይድኡ ክቕይር ዝጠልቡ እዮም።ኣብ ሕጋዊ ኣኼባታቶም ድማ ነቲ ዘሎ ምረት ህዝቢ ኣልዒሎም ዝዝትዩን ምምሕያሻት ክግበር ዝጠልቡ እዮም።  ኣብዚ ጉጂለ እዚ ንመሰረታዉን ጥምዓዉን ለዉጥታት ዝሕልኑን ዝቃለሱን ኣለዉዎ።

2. ካልኣይ ጉጂለ ህዝብን ኣካላት ህዝቢ ዝኾኑ ቬርገሳዊ ዜጋታት እዮም። እዚኣቶም ሕቶ መሬት፡ ሕቶ ጤሳ፡ ሕቶ ምጣኔሃብታዊ ሓርጎጽጎጻት፡ ሕቶ ናህሪ ዕዳጋታት፡ ሕቶ ጥዕና፡ ሕቶ ማሕበራዊ ምጣኔሃብታዊ ፍትሒ፡ ሕቶ ሕግን ስነስርዓትን ፍርድን፡ ሕቶ ስሓን ጥዕናን፡ ሕቶ ከባብያዊ ምሕደራ፡ ሕቶ ዘራእትን ማሕረስን…ወ.ዘ.ተ እንዳልዓሉ ንፖሊሲታት መሳጋገሪ መንግስት ኤርትራ (ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ) ዝቃወሙ እዮም። ኣጋባብ ኣቃዉምኦም ንሓንሳብ ብተናጸል፡ ንሓንሳብ ብደረጃ ቀበሌ ወይ ምምሕዳር፡ ንሓንሳብ ብደረጃ ዓዲ ወይ ዞባ ተቃዉምኦም ዘርእዩን ዝቃወሙን እዮም። ንመምሪሒታትን ፖሊሲታትን መንግስት ወትሩ ክጥሕሱን ክቃወሙን ድማ ይራኣዩ። እዚ ጉጂለ እዚ ዳርጋ ብሙሉኡ ንመሰረታዊ ለዉጢ ዝሕልንን ዝቃለስን እዩ።

3. ሳልሳይ ጉጂለ ተማሃሮን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን እዮም። ብዲሞግራፊካዊ ብዝሖም ዝበዝሑን ኣብ መንጎ 13-30 ዕድሜ ዝርከቡ ስለዝኾኑ፡ ብዘለዎም ጸጋታት ዕድሜ ንእስነትን መንእሰይነትን መሰረታዊ ለዉጢ ዝሃርፉን ዝቕበሉን ኮይኖም ንፖሊሲታት ትምህርትን መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት መሳጋገሪ መንግስት ኤርትራ (ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ) ብትሪ ዝቃወሙ እዮም’። ንተቃዉምኦም ድማ ቀጻሊ ብዝተፈላለየ ኣጋባባት ዝገልጽዎ እኳ እንተኾኑ፡ ብዝላዓለ ግን 11 ክፍሊ ምስ በጽሑ መታን ንሳዋ ካይከዱ ትምህርት ምቁራጽ፡ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስተመደቡ ዝተመደቡሉ ስራሓቶም ሓዲጎም ምሕካልን ብትግሃት ዘይምስራሕን፡ ሃገሮም ሓዲጎም ምስዳድ እዩ።እዚ ጉጂለ እዚ ዳርጋ ብሙሉኡ ካብ ዘለዎ ጸጋታት ዕድሜ ንእስነትን መንእሰይነትን ዝነቅል ንመሰረታዊ ለዉጢ ዝሕልንን ዝቃለስን እዩ።

4. ራብዓይ ጉጂለ ዳርጋ ሓንፈጽ ጉጂለ እዩ ክባሃል ይክኣል። ምኽንያቱ ንኣቀዲሞም ዝተሮቑሑ ጉጂለታት ብሓባር ወይ ብተናጸል ዘዕቆበ ኮይኑ የግዳስ ዉዳቤኡን ዝርጛሔኡን ምንቕስቃሳቱን ኣዝዮ ልኡም ተቃዉሞ {passive-resistance}ዝኾነ እዩ። እዚ ጉጂለ እዚ ሕብረ-ብሔራዉን ሕብረ-እምነታዉን…ወ.ዘ.ተ  ገሊኡ ድማ ንሓደ እምነት፡ ኣዉራጃ፡ ኤኒክ-ጉጂለ ዝወከለ ኮይኑ፡ ክትግበር ዝደልዮ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮታታት ኣብ ግምታት ሓንጎሉ ዘቀመጠ እዩ። ምትእስሳራት ምሳ ኣብ ደገ ተሓዚኤን ዝነብራ ዘለዋ ተቃወምቲ ፖሎቲካዉያን ዉድባት ወይ ተራን ኣገደስት ዜጋታት ምትእስሳራት ዘለዎም እዉን እዮም። ገሊኦም ዲሞክራስያዉያንን ዕልማናዉያን፡ ገሊኦም ሃይመናታዉያን፡ ገሊኦም ኣዉራጃዉያን፡ ገሊኦም ቅዋማዉያን…ወ.ዘ.ተ ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡሳን ጉጂለታት ዝተፋናጨሉ እዮም። ዘይስሓት ግን ኣብዚ ጉጂለ እዚ ንመሰረታዉን ጥምዓዉን ለዉጥታት ዝሕልኑን ዝቃለሱን ዘለዉዎም እዮም።

ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ ዘሎ ናይ ተጻይ ምንቅስቃሳትን ንጥፈታት ተጻይነት ህዝቢ ኣንጻር እቲ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ብዝምልከት ኩነታቱ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝጣሕመስናዮ ካብ ኮነ፡ ዛጊት ዘይተጠምረን ፋሕፋሕ ዝበለ ካብ ምኻኑ ዝነቐለ ተቃዉምኡ ኣዝዩ ልኡምን ዘይ ኣድማዕን ምኻኑ ንምግንዛቡ ዘጸግም ኣይኮነን። ንጥርናፊኡ ዝበታትኖ ዘሎ እዚ ዝስዕብ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እዩ፡-

ቀዳማይ፡ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ንሓርበኝነትን ሃገራዊ ወንን መንፈስን ብሓያል ናዕታ ስለዝሃሮም፡ ኣብ ዜጋታት ዉልቓዉነት፡ ቕጭታን እንታይ-ገደሽንነት ክዕንብብ ምኽኣሉ እዩ።

ካልኣይ፡ ሓያል-ጸቕጢ ዝኾኖ ጸጥታዊ መሳርዕ ናይቲ ስርዓትን ከፋፋሊ ሜላታቱኡን እዩ።

ሳልሳይ፡ ካብ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ዉሽጥ ዝነብር ህዝብና ኣካላዊ፡ ነገራዉን መንፈሳዊ ደገፌታ ዘይምርካቡ እዩ።

ራብዓይ፡ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ንኩሎም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ላዕሎዎትን ማእኮሎት ወትሃደራዉን ቬርገሳዊ ሰበ-ስልጣን፡ ከከም ኣገልግሎቶምን ከከም ሙእዙዙኖቶም ዓስብታትን ሓለፋታት ይገብረሎም ኣሎ። ንገሊኦም ክሰርሑሉን ክጾርዎ ዘይክእሉ ወትሃደራዊ መዓርግ መኽፈሊ ዶሞዝ ዝኾኖም ሂብዎም ኣሎ። ንገሊኦም ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ዝህባ ሚኒስትራት ክሰርሕሉ ዘይኽእሉ ሰፍ ዘይብል መዝነት ኣሰኪምዎም ኣሎ። ንገሊኦም ብናጻ ቀረጽ መካይን ከምዝእትዉን ከምዝዉኑኑን ገይርዎም ኣሎ። ንገሊኦም ዉልቃዊ ትካላት ከምዝዉኑኑ ገይርዎም ኣሎ። ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፉ ናይ መንግስት ንብረት ዝነበረ ናይ ከተማ ኣባይት ን ብሰገን ኩባንያ ህንጻ ዝተሃንጸ ሓድሽ መንበሪ-ኣባይት በብደረጅኦም ከም ዉልቃዊ-ንብረቶም መንበሪ ኣባይት ከምዝዉኑኑ ይገብር ኣሎ። ዕላምኡ ድማ ቀዳማይ ብዕዳን ብረብሓን ከምዝሙቑሑ ንምግባሮም እዩ። ካልኣይ ኣብ ፍጹም ዉድድርን ምትፍናን ንምእታዎም ዝተሓብለ-ቶንኮል እዩ። ብሓቂ ድማ ንግዚኡ ይሰርሓሉ ኣሎ። ብስሞም ዝተጻሕፈ ሊብረቶ መንበሪ ኣባይትን ኣባይቲ ስለዝተዓደሉ። ሰፍ ዘይብል መዓርግን መዝነትን ተዋሂቦም ድሓን ዝኾነ ዶሞዝን ሞራላዊ ክብሪታት ስለዝወነኑ፡ ቀረጽ ዘይተቀርጻ መካይን ተወጢሖም ስለዝዘወሩ…ወ.ዘ.ተ ሕማቕ እንዳርኣዩ ከምዘይርኣዩ፡ ሕማቕ ኣንዳሰምዑ ከምዘይሰምዑ፡ ክቃለሱ ዝግብኦም ከንሶም ሕልንኦም ዝሸጡ፡ ህዝቦምን መጋድልቶም ተሰንድዮም እንዳርኣዩ ብጎቦ-ዓይኖም ጠሚቶም ከምዘይራኣዩ ዝሓልፉ….ወ.ዘ.ተ ዉሑዳት ኣይኮኑን። እዞም ኣዝዩ ንኡስ ረብሓታት ሕጂ ዝጥብሮም ዘሎ ጥቡራት ዜጋታት ትማሊ ቅድሚ 18 ዓመታት ኣብ ጉዕዞ ሃገራዊ ቃልሲ ንናጽነት ከምኡ ኣይነበሩን። ናይዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሙኩራት ዜጋታት ኣብ መጻወድያ-ጥበራ ናይቲ ርእሰ-ስርዓት ምእታዎም፡ ነቲ ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ ዘሎ ናይ ተጻይ ምንቅስቃሳ ከምቲ ዝድለ ካይሱጉም ሓሊኹ-ኮሊፍዎ ዘሎ ቀንዲ ሮቓሒ እዩ።

መሳጋገሪ መንግስት ኤርትራ (ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ) ከም ፖሎቲካዊ ምጣኔሃብታዊ ማሕበራዊ ስርርዕ እንዳወደቀን ደገፌታ ካብ ህዝብን ማሕበረሰብ ዓለምን እንዳበተኸ ኣብ ዝኸደሉ እዋናት፡ እቲ ኣብ ዉሽጥ ዝርከብ ተቃዉሞ ኣብ ክንዲ እንዳተጠርነፈን እንዳተሰርዔን ዝኸይድ መመሊሱ እንዳተፈተገን እንዳተፈናጨለን ይኸይድ ከምዘሎ ካየስመርናሉ ክንሓልፍ ኣይንደልን። እዚ ድማ ዉጽኢት ናይ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት እትማሓደር ዝነበረት ሃገርን ህዝብን ዝርኤ ተርእዮ  እዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክዉንነት ነቲ ጥርኑፉን ዑጡቕን ዝኾነ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ንክቃወምን ፖሎቲካዉን ምምሕዳራዉን ህጉፈት ክመልእ ዝዕድም ስለዝኾነ ተበግሶታት ብሓይልታት ምክልኻል ኣብዚ እዋናት እዚ ይዉላዕ ኣሎ፡ ነዚ ተበግሶታት እዚ ምስሓሉን ቁርጡዉን ዉዱቡን ኣድማዕን መታን ክከዉን ኑጹር መልክዓትን ዕላማን ምትሓዙ ከቢድ ስራሕ ከድሊ እዩ።

ነቲ ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ወገናት ህዝብና ከም ህዝብን ሃገርን መጠን፡ ምስቲ ታሪኽ ኣፋጣጥርኡን ኣቓዉምኡ ዝነቅል ቡዝሓዉነት ዝተታሓሐዘን፡ ከምተደራቢ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ፖሎቲካዊ ዕምሩ ንምንዋሕ ፈላልዩ ዝገዝኦ፡ ንክፋላለ ዝድሩኹ ሮቛሒታት እኳ እንተሃለዉ፡ እዚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ንኣታሓሳስብኡን ምንቅስቃሱን ዝገዝኦን ዝሞቕሖን ኣይኮነን። ካብቲ ዉሽጣዊ ኩነታት ብዝያዳ ዝገዝኦ ዘሎ እቲ ጂኦ-ፖሎቲካዊ ኩነታት እዩ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ጎሮባብቲ ሃገራትን ዝካየድ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት፡ ንኤርትራ ዘመልከተ ፖሎቲካዉን ወትሃደራዉን ሽርሕታትን ስግኣታት ኣብ ኣታሓሳስብኡን ስጉምታቱን ስለዘንጻላልዎ፡ ሓደ ዓይነት ጭቖናን ሕሰምን መከራን እንከሎዎም፡ ኣብ ኣታሓሳስባን ኣጋባብ ኣታሓሕዝኡን ግን ንጹራት ፍልልያት ዘለዎ እዩ። ኩሎም ለዉጢ ዝደልዩ እኳ እንተኾኑ፡ ገሊኦም ነቲ ለዉጢ ብዘይ ገለ ናይ ሃገራዊ ጸጥታ ስትራተጂ ሓደጋታት ከምጽዎ ይደልዩ። ገሊኦም ድማ ኣብቲ ሓሳብ ዝራዓሙ ኮይኖም፡ ዝግበር ክንገብር ኣሎና። ንከጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት ድማ ዝዉሕደሉ ዉሑሉል ጥንቓቄ ክንገብሮሉ ይግባእ ብሃልቲ እዮም።

ነዚ ኣብ ኣታሓሳስባን ኣጋባብ ኣታሓሕዝኡን ፍልልያት ዝፈጠረሉ፡ ነቲ ኣብ ዉሽጥ ዘሎ ናይ ተጻይ ወገናት  ክልተ መሰረታዉያን ዉድዓዉያን ነገራት እየን።

1.ጉዳይ ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንይግባይ ዘይብሉ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ተኸይዱ ናይ መጨረስታን ክትግበር ዘለዎ ቀያድን ወሳኒ ፍርዲ ሂብሉ ከንሱ፡ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጥታት ካብ ምግባር ነቲ ንምትግባሩ ዝሕንግድ ዘሎ ስርዓት ኢትዮጵያ ምቑጣቦም እዩ። እንታይ ኮን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንዝብል ሕቶ ንጹሩን ጭቡጡን መልሲ ስለዘይተረኽበሉ እዩ።

2. ምስታ ቀዳመይትን ቀንዲ ነጥብን እትታኣሳሰር ኮይና፡ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ወግሔ-ጸብሔ ኣብ መራኸቢ ቡዙሓኑ ዝዛረበሉ “”ኣመሪካ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንልዕላዉነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእትዉዎ ይፍትኑ”” ኣለዉ። ማሕበረሰብ-ዓለም ዘሪና ባዕሉ ዘጽደቆ ሕግን ፍርድ ንኸይትግበር ኣጽቒጡ! ዝብል ዘረባን፡ ብተዳጋጋሚ ብሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ኤርትራ ዝጻሓፍ ንማሕበረሰብ ዓለም ተቃዉሞታትን መግለጽን ዝዉሃብ ቀጻሊ ብሪድዮ ቴለቪዝን ስለዝዝርጋሕ፡ ኣብ ህዝቢ ይኹን ኣብ ሰራዊት ዓቢ ጽልዋ ናይ ምጥርጣር ሓዲጉ እዩ። እቲ ተጋሂዱ ዘሎ ምጥርጣራት ካብ ባዶሽ ዝነቐለ ኣይኮነን ኣብ ዞናናን ብኢትዮጵያ ምትሕብባር ዓበይ ብሪጣንያን ኣመሪካን ኣብ ሶማልያ ዝካየድ ዘሎ እዩ። ነዚ ንምፍላጥ ድማ ነዘን ዝስዕባ ቪድዮታት ብምጥዋቕ ክትሰምዖን ክትርእዮን ይክኣል እዩ። http://video.google.com/videoplay?docid=-6975382872394175181:http://video.google.com/videosearch?q=WARLORD+NEXT+DOOR&hl=en&emb=0# : ርጉጽ እዩ ናይዚ ምጥራጣራት ንረብሓ (benefit of the doubt) ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.,ፍ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ክኸዉን ካይኸዉን ኩሉ ተዛማዲ እዩ። ፍጹም ረብሓ ናይ ሓደ ወገን ክኸዉን ኣይክእልን እዩ። ኣብዚ እቲ ሚስጢር ማዕረ ክንደይ እቲ ናይ ዶብ ሕቶ ን ግርጭታት ምስ ስርዓት ወያኔ ዉሽጣዊ ስርሓትና ካይነካይድ ሓሊኹ ሒዝና ከምዘሎ ከገንዝበና ይክኣል።

ስለዚ እቲ ከም ቀንዲ ፈላላይ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኣታሓሳስባን ኣጋባብ ኣታሓሕዝኡ መሰረታዊ ነጥቢ ናይ ሃገራዊ ጸጥታ ስትራተጂ (national security strategy) ሕቶ እዩ። ኩሉ ወገናት እዉን ዝሳማማዓሉ ነጥቢ እዩ። ጸጥታን ምርግጋእን ናይ ሃገርን ህዝብን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሰሪዑ ይጥምትን የዕለብጥን ከምዘሎ ሩኡይ እዩ። ብዘይካ ብምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዝግበረሉ ጸቕጥታትን ጭቖናን ብምዕራብ ብደቡብን ምብራቕን መኣዝናት ኤርትራ ካብ ስግረ-ዶብ ዝነቀለ ዝትፋኣሉ ዘሎ በርቕን ነጎዳን እዉን ይርእዮን ይሰምዖን ስለዘሎ ኣብ ጸጥታዊ ወጥርታት ከምዘሎ ፍሉጥ እዩ። ሩጉጽ እዩ ሓደ ናይ ለዉጢ ሓይሊ ኣብ ቅድሚኡ ቡዙሓት ሓደጋታት ተገቲሮም ከምዝራእይዎን ከምዝብድህዎን ብኡ እዉን ክፍተን ምኻኑ ፍሉጥ እዩ። ካይትሓልም መታን ተባሂሉ ካይ ደቀስካ ስለዘይሕደር ግን ክኽየድ ዝግብኦ ኪደት ክኽየድ፡ ስለዝተረድየ ዝተራዕመን ዘይኮነስ እቲ ህሉዉ ኩነታት ስለዘገድደካን ዝገዝኣካን ክኽየድ ምኻኑ ግድነታዊ እዩ። ንኽክየድ ክራጋገጹ ዝግብኦም መሰረታዉያን ሮቛሒታት ኣለዉ። ንዓታቶም ንምምልኦም ቁልጡፉን ጽዕጹዑን ጻዕርታትን ቃልስታት ከድሊ እዩ።

መደምደምታ፡-

ዘረባ እንተበዝሔ ዳስ ናይ ዝገፍሔ ዋጋ ስለዘይብሉ መዛዘሚ ዛዕባና ክንገብረሉ ኢና። ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዘይገበሮ ገበንን ኣበሳታትን የለን፡ ዘይተነግረ ግን ቡዙሕ እዩ። ቡዙሕ ጉዳያት ኣለዉ ንደገ ኣዉጺእካ ምብታኖም ነቲ ሃገርን ህዝብን ኣብ ክንዲ ዘርብሕዎ ንጊዚኡ ክጎድእዋ ስለዝኽእሉ ንግዚኡ ክሳብ ንምጽዋዮም ጊዝያቶም  ዝኣክል ተጸሚምና ሓሊፍናዮም ኣሎና። ኣቀዲምና ከነንጽሮ እንደሊ ቁምነገር ኣሎ፡ ንሱ ድማ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ዝተዓወተሉ ዓበይት ስትራተጂካዊ ሕቶታት ከም መንቀሊና ወሲድና ንዝቦኸረ ንምቕጻልን ንምዕዋትን ጥራይ ኢና ክንቃለስ እንደሊ። ኣብ ተ.ሓ.ኤ ስለዘይነበርና ንታሪኽ ተ.ሓ.ኤ ከም ዘይታሪኽና ኣይንርእዮን ኢና፡ ኣብ ህ.ግ.ሓ.ኤ ስለ ዘይነበርና ድማ፡ ነቲ ታሪኽ ክጎስን ንኩሉ ሕማቁ ጽቡቁ ኣብ ሓደ ጎድፍ ክጉሕፍ ዝፍትን እዉን ኣይክንሕሽሸሉን ኢና። ሕማቁ ጽቡቑ ኤርትራዊ ታሪኽና እዩ፡ ሕማቁን ጽቡቑን ተዳማሚሩ ዉጽኢቱ ንሃገራዊ ናጽነትን ምልካዊ ፖሎቲካዊ ስርዓት ኣብጺሕና እዩ። ስለዚ ከም ህ.ግ.ሓ.ኤ ወይ ከም ተ.ሓ.ኤ ዄይና ኣይኮናን ንሓስብን ንቃለስን፡ ከም ኤርትራዉያን ዄይና ኢና ንሓስብን ንቃለስን። ንሕና መወከሲታት ንታሪኽና ከድልየና እንኮሎ ስሕት ኢልና ንድሕሪት ክሳድና ጠምዚዝና ንጥምት ኢና፡ መብዛሕትኡ ጊዝያት ግን ንቅድሚት ጠመቲ ኢና። እዚ ሕጂ እነካይዶ ዘሎና ማሕበራዊ ሰዉራ መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዓወተሎም ዓበይቲ ስትራተጂካዊ ሕቶታትን ሕቶ ህዝብ ዘማእኸለን እዮ። ንመዛኻኸሪ መታን ክኸዉን ክንጠቕሶም ዝግብኣና ሓቕታትን ሕጋዉያን ሃገራዉያን ሰነዳትን ኣለዉ። ንሳተን ድማ እዘን ዝስዕባ እየን፡-

1. ኤርትራ ናጻን ልዕላዊት ሃገር እያ።

2. ኤርትራ ብቕዋማዊ ፓርላማ ዝጸደቀ የግዳስ  ተግባር ዘይዉዓለ ሃገራዊ ቅዋም ኣለዋ።

3. ኤርትራ ዝተነድፈን ዝጸደቀን ሕጊ ምስረታ ፖሎቲካዊ ዉድባትን ምንቕስቃሳትን ኣለዋ።

4. ኤርትራ ዝተነድፈን ዝጸደቐን ሕጊ ምርጫታት ዘለዋ ሃገር እያ።

5. ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ምልካዊ ፖሎቲካዊ ስርርዕ እዩ።

6. ኣብ ኤርትራ ቦኺሩ ዘሎ ቡኽረት ግዝኣተ ሕጊን ማሕበራዊ ፍትሕን እዩ።

ኣብዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስናዮም ክዉንነትን ሕጋዊን ሃገራዉን ነዳት ድኽመታትን ነቓዓትን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብርግጽ ድማ ድኽመታትን ነቓዓትን ዘለዎ እዩ። ድኽመታቱን ነቓዓቱን ምምዕራይ ወይ ምቕያር ዘድልዮ ድማ ብዝቐዉም ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ምምዕራይ ክግበረሉ ከምዝኽእል ከምርዱኡ ወሲድና። ብቀዳምነት ነቲ ዘሎ ምልካዊ ስርርዕ ብቅዋማዊ ህዝባዊን ዲሞክራስያዉን ስርርዕ ክቕየር ምቕላስ እዩ። ዘሎ ፖሎቲካዊ ስርዓት ንሃገራዊ ቅዋም ከተግብር ሕራይ ዝብል እዉን እንተኾይኑ፡ ካብ ዘይቅዋማዊ ፖሎቲካዊ ስርዓት ንቕዋማዊ ስርዓት ይቕየር ስለዘሎ ከም መሰረታዊ ለዉጢ ንምርኣዩ ኣየሰክፈናን እዩ። የግዳስ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ ኣዝዩ ዓሚቕ ገበናትን መስፈሪ ዘይርከቦ በደላት ስለዝተሸመ ብወለንታነት ንቕዋም ምትግባር ዝዉዕሎ ኣይመስለናን እዩ። ነልዕሎ ኣግእዞታት ህዝባዊ ሕጋዉን ርትዓዉን መቀጸልታ ናይ ዝሓለፉ ቃልስታትና መታን ክኸዉን፡ ሕጋዊ ሕቶታት ከነልዕል ይግብኣና። እቲ ህዝባዉን ሕጋዉን ኣግእዞ ካብቲ ኣብ ፖሎቲካዊ ባይታ ኤርትራ ዘሎ ቡኽሮትን ዓይነት ፖሎቲካዊ ስርዓት ዝነቐለ ምስ ዝኸዉን ብህዝብን ማሕበረሰብ-ዓለምን ተቐባልነት ስለዝህልዎ ወትሩ ማዕባልን ተዓዋቲ እዩ።

ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ቅዋም ወይ ግዝኣተ-ሕጊ ከተግብር ድሉዉ ስለዘይኮነ፡ ኣዝዩ ከቢድ ዝተወደበ ህዝባዊ ፖሎቲካዊ ጸቕጢ ክግበር ኣለዎ። ነዚ ኣብ ግብሪ ንምዉዓል መጀመርታ ዝተነጸረ ዕላማታትን መትከላትን ክህሉዉ ኣለዎም፡ ነዚ ዝተነጸረ መትከላትን ዕላማታትን ዝጸዉር ጸዋሪ ዓንድ መሓዉርን፡ ነቲ መሓዉር ከም ቀንዲ ሱር ደም ኮይኑ ዝምግብ መትንታት ኣብ ህዝቢ ዝተስረተ ዉደባዉን ኣካላዉን ቕርጻ ክህሉ ኣለዎ። እቲ ዝቀዉም ናይ ህዝቢ ምንቕስቓስ ካብ ህዝብ ዝነቕልን ብህዝቢ ዝምወልን  ንረብሓ ህዝብ ዝሰርሕ እንተኾይኑ፡ ዳርጋ ተቀዲሑ ዘይነጽፍ ናይ ለዉጢ ሃዋርያት እዩ። ሓያል ኣካላዉን ፖሎቲካዉን ጸቕጥታት መታን ክግበር ድማ፡  ዉድብ ቀቢርካ ካልእ ዉድብ ምዕባይ! ሰልፊ ቀቢርካ ካልእ ሰልፊ ምዕንጋል ዘይኮነ ሓድሽ ገጽታ፡ ዕምቆት፡ ዝርጋሔ፡ ዕላማ፡ ራእይ፡..ተ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ምንቕስቓስ እዩ ዘድሊ ዘሎ። ኣብ ዉሽጥ ከስዕን ማዓናጡ  ስርዓት ...ፍ ን ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ ተጸፍዩ ዝንዓዓብ ዘሎ ናይ ተጻይ  ሉኡም ምንቕስቓሳት፡ ከምቲ ዝድለ ካይስጉምን ካይዓብን ደሪትዎ ዝጸንሐ ቀንዲ ሮቓሒታት ኣቀዲምና ገሊጽናዮ ኢና። ነዚ ኣብ ዉሽጥ ሃገር ዘሎ ናይ ቃልሲ ተበግሶታት ንምብርባሩን ንምሕያሉን፡ ብደገ ሓያል ናይ ህዝቢ ምንቕስቃስ ፈጢርካ ንዉሽጢ ከምዝዞርቕን ከም ለበዳሓዊ ድማ ከምዝላባዕ ምግባሩ ከድሊ እዩ። ናይ ዉሽጥን ናይ ደገን ከም መርፍእን ፈትልን ተዋሲቦም ብሓባር ከምዝሰርሑ ምግባር ከም ቀንዲ ዕላማ ተወሲዱ ክስራሓሉ እዚ መድረኽ  ዝጠልበና ዘሎ ሕቶ እዩ። ኩሉ ኤርትራዊ ይፈልጥ እዩ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዉሽጣዊ ዓቕምታቱ ምስተጸንቐቀ ዝምድናታቱ ምስ ኣብ ዉሽጥ ዝነብር ህዝብና ምስተባታተኸ፡ ኣቅልብኡ ናብቲ ኣብ ግዳም ዝነብር ህዝብና እዩ ተጠምዚዙ። ስለዚ እዚ ኣብ ግዳም ዝነብር ህዝብና ኣዝዩ ዓቢ ግደ ከምዘለዎ የመልክተና። ካብዚ ክዉንነት ብምንቃል፡ ኣብ ኤርትራዊ ማሕበራዊ ጸጋታት ዝተሞርኮሰ ለዉጥን፡ ብኤርትራዉያን ጥራይ ዝዉስን ፖሎቲካዊ ለዉጢ ክራጋገጽ እንተተደልዩ፡ ሙሉእ ተሳትፎ ህዝቢ ክራጋገጽ ኣለዎ። ሙሉእ ተሳትፎ ህዝቢ ክራጋገጽ ድማ እቲ ምንቕስቓስ ካብ ህዝቢ ዝነቕልን ንረብሓ ህዝቢ ዘዉሕስን ምስዝኸዉን እዩ። ኣብ ፖሎቲካዊ ድሕረ ባይታ ኤርትራ ጥዑይ ሓሳብ ንህዝብን ሃገርን ክመርሕ ዝኽእል ኣይኮኖን ተሳኢኑ። ጥዑያት ፖሎቲከኛታት ንሃገሮምን ንህዝቦምን ከገልግሉ ዝደልዩ ኣይኮነን ተሳኢኖም፡ ምሁራትን ለባማትን ኣይኮነን ተሳኢኖም እንታይድኣ ሓደ ጽንዑ ናይ ህዝቢ ወይ መሰረታት ምንቕስቓስ (Grass-root movement) ተበግሶ እዩ ተሳኢኑ ዘሎ። እቲ ክቃለስን ረብሓታቱ ክካላኸልን ከሰስን ዝኽእል ኣዝዩ ዝበዝሓ ኣካላት ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ገሊኡ ተገዲዱ ኣገልጋሊ ምልካዉያን፡ ገሊኡ ኣገልጋሊ ኣርካናት ኩናት፡ ገሊኡ ላንጋላንጋ፡ ገሊኡ ኣብ ዉልቓዊ ሂወቱ ምስሳን፡ ገሊኡ ኣፉን ኢዱን ኣኪቡ ብምጽቓጥ፡ ገሊኡ ብሃይማኖት፡ ብብሔርን ኣዉራጃን ብምምቕቃል.. ከም መእሰሪ ማእዶ ዘይብሉ መኾስተር ተባታቲኑ ስለዘሎ፡ ነዚ ኩነታት እዚ ዝቕይር ሓድሽ ቅዲ ቃልሲ እዩ ዘድሊ ዘሎ። ቅድሚ ነቲ ሕብረተሰብ ብመሰረታዊ ሶጋሚ ኣታሓሳስባ ክትቕይሮ ምፍታን ድማ፡ መጀመርታ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣታሓሳስባ ምቕያር ከድሊ ምኻኑ ተፈሊጡ ክስራሓሉ ኣለዎ። ስግር እዚ ዘሎ ኩነታትን ስግር እዚ ዘሎ ስርዓትን ብግምታትናን ኣታሓሳስባናብ ክንሓስብ እንተዘይበቂዕና፡ ኣብ ክንዲ ፈታሕቲ ጸገም ንሕና እዉን ክንፍታሕ ዘሎና ጸገም ኢና።

ወድሓንኩም!!!!!!!!!!

 

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራን ዲሞክራስያዉያን ባታታቱ!

ዘላኣላማዊ ዝኽሪን ክብርን ንስዉኣትና!

ዓወት ንሓፋሽ!

18/10/2008 ዓ.ም.ፈ.

 

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: