Eritrea real clear politics's Weblog

March 11, 2009

ካብ ድሌት ጥራሕ ዝተበገሰ እምነት ክገዝኣና የብሉን!

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:02 pm

Wednesday, 03 March 2009 12:51

PDFEmailPrint

ኣብ` ቀረባ እዋን ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራኣብ ልዕሊ ስርዓት ... ገለ ሕቶታት ተላዒሉ ኣሎ፡ ዝብል ሓበሬታታት ብምንጪኣሰና ኮምበብእዋኑ ክሕበር ከም ዝጸንሐን፡ ምስ ሓደ ካብቶም ወከልቲ ናይ` ምንቅስቓስ ከይተረፈ`ውን ብመልክዕ ቃለ መጠይቕ ኣብ ረድዮ ኣሰናብዕለት 02.02.09 ከም ዝተቓልሐን፡ ገና`ውን በብእዋኑ ሓደስቲ ሓበሬታታት እስዕብ ምህላዉን፡ መብዛሕትና ክንከታተሎ ዝጸናሕናን ገና`ውን ንከታተሎ ዘለናን ጉዳይ`ዩ፡፡

እዚ ጉዳይ` እምባኣር ኣብ` እዋን` ዳርጋ ብኹሉ ኤርትራዊ፡ እቲ ከም ቀንዲ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ` ክበሃል እከኣል፡፡ ዘየዛርብ ድማ ኣይኮነን፡፡ ከዛርብ ዝግብኦን ኣዝዩ ዓብን ኣገዳስን ዜና`ዩ፡፡ ከም` ኣቦታትና ክምስሉ ነጋዳይ እንታይ ትደሊ ድሓን፡ ዑዉርከ እንታይ ትደሊ ብርሃንዝብልዎ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ካብዛ ሕጂ ዘላ ኵነታት ንላዕሊ ሰላም ታሓሪሙዎን ጸልሚቱዎን ስለ ዘይፈልጥ፡ ለውጢ ብዝኾነ ዓይነት ኣገባብ እምጻእ ብዘየገድስ፡ እዚ ወረ` ሓቂ ክኾነልና` ጸልማት ክቕንጠጥን መሬት ቀልጢፋ ክትውግሕን ምተመነና፡፡

ኩላትና ከም እንፈልጦ ...ዲፍ ዕጡቕ ኮነ ዘይዕጡቕ ህዝቢ፡ ከም ሕሱም ዝጸልኦ` እንተኾነ፡ ኣብዛ ንኸይተተንፍስ ብጎሮርኣ ሓኒቑ ሒዙዋ ዘሎ ሃገር፡ ክሳብ ብኸም` ዝንገረና ዘሎ ዓይነት ግሁድ ተቓውሞ፡ እሞ ኻኣ ብደረጃ ሽማግለ ፊትንፊት ኣብ ሓደ ጣውላ ምስ ሓደ ከም ስርዓት ..ዲፍ ዝኣመሰለ ልቦና ዝጎደሎ፡ ንሂወት ደቂ ሰባት ከም ሓደ ጽንጽያ` ዘይቖጽር ኣረሜን፡ ኮፍ ኢልካ እንካንሃባን ክበሃል፡ ንኸትኣምኖ ኣዝዩ ኣሸጋሪ`ዩ፡፡ ኣነ ብወገነይ ንኽትኣምኖ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኮይኑ ረኺበዮ፡፡ ስለ` ድማ` ነቲ ተሰሚዑኒ ዘሎ ስክፍታ ምስ ኣንበብቲ ክካፈሎ መሪጸ ዘለኹ፡፡

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ!! እዚ ማለተይ ግን ብጌጋ ከይትርድኡኒ ኣቐዲመ ክላበወኩም ፍቐዱለይ፡፡ ምኽንያቱ ኣነ ነዚ ጉዳይ` ምእማኑ ኣሸጊሩኒ ክብል ከለኹ፡ መርበብ ሓበሬታ ኣሰናኮነ ኢሉ ሓቂ ዘይብሉ ሓበሬታ` ዘስንቐና ዘሎ ማለተይ ኣይኮንኩን፡፡ ብኣንጻሩ እኳ ድኣ መርበብ ሓበሬታ ኣሰናከምተን ካልኦት መርበብ ሓበሬታታት ናይ ደንበ ተቓውሞ፡ ከይታሓለለ ኣብ ምቅዋም ስርዓት ... ብቐሊል ዘይግመት እጃሙ ዘበርክት ዘሎ መርበብ ከም ምዃኑ` ዝኣምን፡ ስለ` ድማ ክምስገንን ክተባባዕን ኣለዎ` ዝብል፡፡

እንታይ ድኣ? እቶም ነዚ ሓበሬታ` ንመርበብ ሓበሬታ ኣሰና ዝህብዎ ዘለዉ ምንጭታት፡ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ፡ ካብ ትምኒት ዝነቐለ ሓበሬታ፡ ወይ`ውን ኮነ ኢልካ ንምትላል ተባሂሉ ብህ... ዝተፋሕሰ ናይ ሓሶት ሓበሬታ፡ ይህብዋ ከይህልዉ ዘለኒ ስግኣት` ዝገልጽ ዘለኹ፡፡ እዚ ድማ ንዝኾነ ይኹን ዓቢ ኮነ ንእሽቶ ትካል ናይ መርበብ ሓበሬታ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንኻልኦት ኣዝየን ዓበይቲ ናይ ሓበሬታ ትካላት`ውን እንተኾነ ከጋጥመን ዝኽእል ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ`ዩ፡፡

ተቓውሞ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ጨሪሱ ክህሉ ኣይክእልን` ማለተይ`ውን ኣይኮነን፡፡ ሓደ ጸቓጢ ስርዓት ክሳብ ዘሎ፡ ተቓዋሚ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ክህሉ ድማ ባህርያዊ`ዩ፡፡ እንተኾነ ግን ኣብ ከም` ናይ ሃገርና ዝኣመሰለ ኵነታት፡ እቲ ሰራዊት ብኣዝዩ ጥንቁቕን ምስጢራውን ዝኾነ ኣገባብ ተወዲቡ ጸኒሑ ድኣ`ዩ፡ ነዚ ዓማጺ ስርዓት` ሓደ ማዓልቲ ረመጽ ኲዑ ክዕወተሉ ዝኽእል እምበር፡ ብኸም` ሕጂ ዝባሃል ዘሎ ዓይነት ኣገባብ ጌሩ ኣይኮነን፡፡

ነዚ ጉዳይ` ብዝምልከት፡ ገለ ውሑዳት ሃገራውያን ብጹሑፍ፡ ገሊኦም`ውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ልቦና ዝመልኦ ስክፍትኦም ክገልጹ፡ ኣንቢበን ሰሚዐን ኣለኹ፡፡ ብኻልእ ሸነኸ ኣብ ዝበዝሕ ኣጋጣሚታት ክዕለል ከም ዝሰማዕኩዎ ግን፡ ነዚ ነገርዚ ከም ሓደ ጭቡጥ ወሲዶም፡ ብተስፋ ለውጢ ክመጸሎም ዝጽበዩ ብዙሓት ታዓዚበ፡፡ ኧረ ገሊኦምስ እንተስ ብኹቱር የዋህነት፡ እንተስ ሰብ ከናሃህሩ፡ ሰራዊትና ካብ ተላዕለስ ንሕና`ውን ብገንዘብናን ብጉልበትናን ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ንምስላፍ ንቃራረብ ኢሎም ኣብ ምእዋጅ ዝበጽሑ ኣለዉ፡፡

ልክዕ` ምትስፋውን ምምናይን ጽቡቝ`ዩ፡፡ ተመኒኻን ተተስፊኻን፡ ጥራሕ ከመጽእ ዝኸእል ራህዋ ዘይምህላዉ ግን ምርዳእ የድሊ፡፡ ራህዋን ፍትሕን፡ ፈታዊኻን ጸላኢኻን  ኣለሊኻ፡ ብንቕሓት ተቓሊስካን ጺዒርካን ጥራሕ` ዝርከብ፡፡

እዚ ሓበሬታ` ነቲ ድሮ ካብ ቃልሲ ቦዂሩ ዘሎ ዝዓበየ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣጉል ዝኾነ ተስፋ ሂቡ፡ ኣእዳዉ ኣጣሚሩ ዓወት ብኾፉ ክመጸሉ ከም ዝጽበ ኣብ ምግባር ዓቢ ተራ ክህልዎ ይኽእል`ዩ፡፡ እዚ ማለት ከኣ ነቲ ተታሓሒዝናዮ ዘለና ቃልሲ፡ ንድሕሪት ካብ ምጕታትን፡ ዕድመ ናይ ... ካብ ምንዋሕን ሓሊፉ፡ ካልአ ረብሓ ክርከቦ ኣይክእልን`ዩ፡፡

ስለ` እምበኣር፡ ነዚ ጉዳይ` ስምዒታትና ተቖጻጺርና ብንቕሓትን ብምስትውዓልን ክንከታተሎ ድኣምበር፡ ዓይንና ዓሚትና ክንኣምኖ የብልናን፡፡ ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ`ውን ህዝቢ ኤርትራ ንዝተባህሎ ከይመርመረ ስቕ ኢሉ ስለ ዝኣመነን፡ ስለ ዘጣቕዐን` እዚ ኹሉ ኣደራዕ ዝወርዶ ዘሎ`ሞ፡ ሕጂ`ውን ዳግማይ ፍድኡ ከይከፍኣና ንጠንቀቕ፡፡ 

ቁሩብ ልዕል ኢለ እዚ ጉዳይ` ንኸትኣምኖ ኣዝዩ ኣሸጋሪ`ዩ፡ ኢለ ኔረ፡፡ እቶም ንኸትኣምኖም ኣዝዮም ዘሸግሩኻ ረቛሒታት፡ ኣዝዮም ብዙሓት ብምዃኖም ንኹሎም በብሓደ ምዝርዛሮም ኣሸጋሪ` እንተኾነ፡ ገለገለ ካብኣቶም ግን ክጠቅስ`የ፡፡

ንኣብነት!!

እዞም ሕቶታት ኣልዕሎም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንዕኦም ወኪሉ ምስ ስርዓት ..ዲፍ ዝዝቲ ሓደ 13 ሰባት ዝቖመ ሽማግለ መሪጹ ከምዘሎ ታሓቢሩና ኣሎ፡፡

እዚ ሽማግለ` ድሮ`ውን ምስ ሰበስልጣን ስርዓት ... ክንደይ ግዜ ምዃኑ` ርግጽ ዝተነግረ ሓበሬታ ዘሎ ኣይመስለንን፡ ግን ተራኺቡ ኣሎ፡፡

ኣብቲ ብረድዮ ኣሰናዝተፈነወ ቃለ መጠይቕ ናይ ዕለት 02.02.09 ከም ዝተረዳእኩዎ`ውን፡ እቲ ስርዓት ብዙሕ ምርጫ ከምዘይብሉን እቶም ወከልቲ ናይ ሰራዊት ሓይሎሞ ከምዘለዉን እየ ተረዲአ፡፡

እቲ ቃለ መጠይቕ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ነቲ ቃለመጠይቕ ዝገብር ዝነበረ ወኪል ናይ ሰራዊት ንውሕስነቱ ተባሂሉ፡ ስሙ መታን ከይገልጽ ናይ ድምጺ ምቍርራጽ ከምዝተገብረ ታሓቢሩ፡፡

ንምዝኸኻር ዝኣክል!! እዚ ኹሉ ሓበሬታ ብጉሁድ ካብ ሕምብርቲ ኣስመራዝመሓላለፍ ዘሎ፡ ስርዓት ... መርብብ ሓበሬታታት ደንበ ተቓውሞ ንሙቝጻይ፡ ክሳብ ንወጻኢ ብምንቅስቓስ ወፈራ ክገብረሉ ዘሎ ዝቐነየ እዋን`ዩ፡፡  

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ኣነ ብወገነይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣብ ሓደጋ መታን ከይወድቕ መንነቱ ክዕቀበሉ እድግፎ`የ፡፡ ኣብ ከም` ተገሊጹ ዘሎ ኩነታት ክሳብ`ውን፡ እቲ ስርዓት ብዙሕ ምርጫ ከምዘይብሉ ጌሮም እቶም ወከልቲ ናይ ሰራዊት ሓይሎሞን፡ ብሓደ እግሩ ደው ከምዝብል ጌሮሞን ኣብ ዝሃለዉሉ ህሞት ግን፡ እቲ ሽም ናይ ውሃብ ቃል ንምግላጹ ብኸመይ ከፍርሕ አኸእል፡፡

እስከ ድሓን ነዝስ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት እወሃቦ፡ እቲ ሽም እታዓቀብ፡፡ ... ነዚ ብኣዝዩ ንጹር ድምጺ ቃሉ ዝህብ ዘሎ ሰብ ካብቶም ንሰራዊት ወኪሎም ምስኡ ዝዛተዩ ዘለዉ ዉሑዳት ሰባት፡ መን ምዃኑ ፈልዩ ንምፍላጡ ብኸመይ ከጸግሞ እኸእል? እስከ ነዚ ነገር` ህድእ ኢልኩም ባዕልኹም ደጊምኩም ስምዑዎን መምይዎን፡፡

ጠለባት!!

እቲ ጠለባት ብሙሉኡ ብዝርዝር ኣይርኤኹዎን፡ ኣብ` ቃለ መጠይቕ ክበርሃለይ ከም ዝኽኣለ ግን፡ ክልተ ኣገደስቲ ካብ` ጠለባት ከም` ዝስዕብ ይብላ፡፡

1.ቅዋም ኣብ ግብሪ ክውዕል፡

2.እሱራት ኣብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዝብላ`የን፡፡

 ብሓፈሽኡ ካብ` ቃለ መጠይቕ ከም ዝተረዳእኩዎ`ውን፡ እዘን ጠለባት`ዚአን ኣብ ግብሪ እንተድኣ ውዒለን፡ ሕቶ ናይ` ምልዕዓል ጌሩ ዘሎ ሰራዊት፡ ከም ዝተመለሰ ክወስዱዎ ከምዝኾኑ`ዩ፡፡

ብመሰረቱ እዚ ሕቶታት`ዚ፡ ሓድሽ ሕቶታት ኣይኮነን፡፡ ቀደም ብዝተፈላለዩ ውድባት ኮነ ሲቪካውያን ማሕበራት ታሓቲቱ ጸማም እዝኒ ተዋሂቡዎስ፡ ብድሕሪኡ`ውን ካልእ ምዕባሌታት ተፈጢሩ`ዩ፡፡ እወ!! ... ንደቂ ሃገር በብሓደ ካብ ምእሳርን ምቕታልን፡ ናብ ኣዝዩ ዝሓለፈ ገበን ተሰጋጊሩስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ህልቂትኣብ ምፍጻም ተዋፊሩን ህዝቢ ኣህሊቑን`ዩ፡፡ ገና`ውን ንህዝቢ ኤርትራ አህልቖ` ዘሎ፡፡

ስለ` ሕጂ ነዚ ሕቶታት` ምሕታት ግዝዪኡ ዝሓለፈ ስለ ዝኾነ፡ ገበነኛታት ብሓላፍነት ንኸይሕተቱ ንምድሓን ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ ብማንም ዓይነት ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን፡፡ ብኻልእ ኣዘራርባ!! ሎሚ ክመጽእን ክንቃለሰሉን ዘለና ሕቶታት፡ ንህ... ፈጺምካ ካብ ሱሩ ሓግሒግካ፡ ገበነኛታት ኣብ ሕጋዊ ፍርዲ ቀሪቦም ክፍረዱሉ ዝኽእሉ ለውጢ ንምምጻእ ዝዓለመ ጥራሕ` ክኸውን ዘለዎ፡፡

እቶም ነዚ ሓበሬታ`ዚ፡ ንመርበብ ሓበሬታ ኣሰናዝህብዋ ዘለዉ ምንጭታት፡ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ፡ ካብ ትምኒት ዝነቐለ ሓበሬታ፡ ወይ`ውን ኮነ ኢልካ ንምትላል ተባሂሉ ብህ... ዝተፋሕሰ ናይ ሓሶት ሓበሬታ፡ ይህብዋ ከይህልዉ ዘለኒ ስግኣት` ዝገልጽ ዘለኹ፡፡ ኢለ`ውን ጠቒሰ ኔረ፡፡

እዚ ድማ ... ድኣ` ከም` ኢሉ ወረታት ከናፍስ እንታይ ዓይለት ረብሓ ክረኽበሉ` .. ዝብሉ ሕቶታት ከልዕል ናይ ግድን`ዩ፡፡

እወ!! ... ሎሚ ሳላ ሕማቕ ተግባራቱን ድኹም ብቕዓቱን፡ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ካብ መላእ ዓለም ተነጺሉ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ፡ ዓለም ከም ዑንቚ` ጸቢባቶ ዘላ፡፡ ስለ` ዕድሚኡ መታን ከናውሕን፡ ካብ ታሓታትነት መታን ከምልጥን ኢሉ፡ ዝከኣሎ ዘበለ ኩሉ ክፍትን ናይ ግድን`ዩ፡፡ ነዚ ንምዕዋት እምበእር፡ ሓደ ባዕሉ ዝፈጥሮ ተቓውሞ ዝምስል ትያትርክሰርሕ ዘይክእለሉ ምኸንያት ዋላሓንቲ የለን፡፡ እኽእል`ዩ፡፡

ኣብ ወጻኢ እንተኾነ`ውን፡ ወዮ ድኣ እቲ ናይ ብሓቂ ተቓዋማይ ቀልጢፉ ምልላይ ሲኢኑዎምን፡ ባዕሉ ዕድል ሂሙዎምን እምበር፡ ንውድባት ኮነ ንሲቪካውያን ማሕበራት፡ ከም ዝብኢ ብዅሊተን እንዳኣተዉ ዝምንጭቱን፡ መንግስትናዶ፡ ሰላማዊ ቃልሲዶ፡ ኣዲስ ኣበባዝኸደ ከዳዕዩዶ፡ እንዳበሉ ንዲሞክራስያዊ ቃልስና ዘዳኽሙ ዓሻክር`ውን ዘይብሉ ኣይኮነን፡፡ ኣለዉዎ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፎም`ውን ሎምስ፡ ንሕና ምስ መንግስቲ ኤርትራዋላ ሓንቲ ጸገም የብልናን ዝብሉ ዓሳክርውን መጺኦሙና ኣለዉ፡፡

... እምበኣር፡ ነዚኦምን ወዲ ኸምዚኦምን ለቓቒቡ፡ ምስ ተቓወምቲ ሓቀኛ ዝርርብ ከም ዘካየደ፡ ነቲ ጠለባት ተቐቢለዮ ኣለኹ! ቅዋምኣብ ግብሪ ኣውዒለዮ ኣለኹ! ንእሱራት እንተኾነ`ውን!! እገለ ብሕማም ልቢ፡ እገለ ድማ ብሕማም ሽኮር፡ መይቶም`ዮም ንገለ ዉሑዳት ድማ ኣእምሮኦም ምስ ዘንበለን፡ ኣካሎም ምስ ማሰነን፡ እነዉልኩም ፈቲሐዮም፡ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራን ንዓለምን ከታልል ክፍትን እኸእል`ዩ፡፡

እዚ ማለት ድማ! ዲሞክራስያዊ ቃልስና ንሓያለይ ዓመታት ንድሕሪት ምምላስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና በደል ንዝፈጸሙ ሰበስልጣን ... ካብ ታሓታትነት ነጻ ጌርካ፡ ገና`ውን ኣብ ስልጣን ኮይኖም ጨካን ተግባራቶም ንኽቕጽሉ ምፍቃድ ማለት`ዩ፡፡ 

ስለ` እምበኣር ሎሚ፡ እቲ ዘላቒ ለውጢ ዝደሊ ዘበለ ኤርትራዊ ኩሉ፡ ክዕወትን ሓቀኛ ለውጢ ከምጽእን እንተድኣ ኮይኑ፡ መሰረታዊ ለውጢ ዝደልን ዘይደልን፡ መቃልስቱን ዘይመቃልስቱን፡ መን ምዃኑ ኣለልዩ፡ ብምስትውዓል ክንቃለስ ኣለዎ፡፡ ንዝሰምዖ ዘበለ ኹሉ ድማ፡ ብስሚዒት ከይተገዝአ ብጥንቃቐ ክንመዝን ድኣም`በር፡ ካብ ድሌት ጥራሕ ዝተበገሰ እምነት ክገዝኦ የብሉን፡፡ እንዳበልኩ ኣብ` ጽሑፈይ እድምድም፡፡    

ዓወት ንዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ

ዕንወት ንገበነኛ ስርዓት ...

ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስዉኣትና

 

ወልድኣብ ፍስሓጽየን, ኦስሎ ኖርወይ 

ዕለት፡ 03.03.2009

 

 

Advertisements

1 Comment »

  1. ሰላም ሓዉ ወልድኣብ ብጣዕሚ ንኡድ ኣጻሓሕፋን ርሒብ ግንዛቤታትን። ኣብ ርእሲ እቲ ዝበልካዮ ከራጋግጸልካ ዝደሊ ጉዳይ እንተሃልዩ፡ ዝቖመት ኮሚቴን ዝተገብረ ወግዓዊ ወይ ዘይወግዓዊ ዘተ ኣብ መንጎ “ሽማግሌ ሰራዊት”ን መንግስት ኤርትራ ኣብ እምባትካላ፡ ዝሸምገለ ወለንኬል ገብረማርያም ወይ ወለንኬል ኣብርሃ የሎን። ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም እዩ። ንዝጽሓፍካዮ ጽሑፍ መታን ካይብክሎ ኣብ’ዚ ይኣኽለኒ።

    እግዚሄር ይባርካ!
    መርዕድ ዘርኡ

    Comment by eritrearealclearpolitics — March 11, 2009 @ 1:41 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: