Eritrea real clear politics's Weblog

June 14, 2009

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ብጾም ንምዝካር ዝቐረበ መሰረት-ሓሳብ!

Filed under: Culture — eritrearealclearpolitics @ 8:52 am

ኤርትራዊ ሃገርነት፡ ኤርትራዊ መንነት፡ኤርትራዊ ናጽነትን ልዕላዉነትን ብዓሰርተታት ኣሽሓት  ብዝግመቱን ስዉኣት፡ ብሂወቶም ዘለዉ ዉፉያትን ብዝኸፈልዎ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ እተረጋግጸ ዓወት እዩ። መንነትናን ናጽነትናን በቲ ንረብሓ ኩላትና ዝምልከት እተፈጸመ ጅግንነታዊ ስርሓትን ዝናን ክኣ ይደምቕ፡ ይዓሙቕን ይንጻበረቕን። ነዚ መንነትን’ዚ ሂወቶም ዝበጀዉ ጀጋኑ-ስዉኣት ክንዝክር ከለና ድማ ንዝሓለፉን ንዘሎን ንዝመጽእን ወሎዶታት ዝጠምር ብምኻኑ መዓልቲ ስውኣት ብሓባር ክንዝክሮ ከለና ነቶም ዝሓለፉ ስዉኣትና እተቓለስሉ ዕላማ ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕ ቃልናን ማሕላናን እነሐድሰሉን ሓልፍነት እንስክመሉን መዓልቲ እዩ።

ምርግጋጽ ሃገራዊ  ናጽነትን ልዕላዉነት ኤርትራ፡ መዛዘሚ ናይ ሓደ ኣዝዩ ከቢድን ዓቢን  ዕማም እዩ። ምጽራግ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፡ ምኻፋት ናይ ሓደ ሓድሽ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ ሓርነታዊ ቃልሲ እዩ። እቶም ዕማማት ምህናጽ ሃገርን ሃገርነትን፡ ምርግጋጽ ግዝኣተ-ሕጊ፡ ምርግጋጽ ሰላምን ርግኣትን፡ ሙጉዳል ድኽነትን ደረጃ መናባብሮ ህዝቢ ኣብ ነገራዉን ባህላዉን መንፈሳዉን ኩነታቱ ክብ ምባል፡ ምርግጋጽ ሰብኣዉን ደሞክራስያዉን መሰላት፡ ምርግጋጽ ተሳቱፎ ህዝቢ ኣብ ምዉሳን ዕድሉ…ወ.ዘ.ተ እንተዘይኮይኑ፡ እቲ ብኣዝዩ ከቢድ መስዋእት ዝተራጋገጸ ኤርትራዊ ሃገርነት፡ ኤርትራዊ መንነት፡ ኤርትራዊ ናጽነትን ልዕላዉነት ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። ዜጋታት ንታሪኽ ኣቦታቶም ኣብ ክንዲ ዝሕበንሉ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዉዎ። ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ተሓቢኖምላን ሞይቆሙላን ኣብ ክንዲ ዝነብሩ ራሕሪሖማ ንስደት ይምርቖፉ። ሕጽረታት ሰላምን ምርግጋእን ይገሃድ። ዜጋታት ኣብ ዉሽጦም ይኹን ምስ ጎራባብቶም ኣብ ኩናትን ህዉከትን ይኣትዉ።

ሎሚ፡ ድሕሪ 18 ዓመታት ምርግጋጽ ሃገራዊ ናጽነት እቲ ሕድሪ ሰማእታትና ዝኮነ ምርግጋጽ ሃገራዊ ሓርነት ኣብ ኤርትራ ኣይተተግበረን ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ስውኣት ደቁን፤ የሕዋቱን፤ ስድርኡን ዝተሰውእሉ ሕብስቲ መስዋእቶም ክቐምስን ክበልዕን ኣይካኣለን።እምብኣር መዓልቲ ሰማእታት ንሰማእታትና ንዝክረላን መብጻዓና ነሐድሰላን ዕለት ስለዝኮነት፤ ነዚ ሓቂ እዚ ተንጽባርቕ’ውን ክትከውን ይግባኣ። ሎሚ ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ኣብነኽብረሉ ጊዜ፤ ኦ ሰማእታትና ለበዋታትኩም ኣይተትግበረን፤ ሕብስቲ መስዋእትኩም ኣይቀመስናን ብምባል ዓው ኢልና ድምጽና ክነስምዕ ይግባኣና። መዓልቲ ሰማእታት እቲ ቀንዲ ትርጉሙ ከምዝሕዝን ነቕ ዘይብል ዕላማን መብጽዓን ከምዘለዎ ንግበሮ። ነዚ ንምግባር ኣባዓዕላ ማዓልቲ ሰማእታት ከምዝስዕብ ክኸውን መሰረት-ሓሳባትና ነቅርብ ኣለና።

  1. ኩሉ ኣብ መንጎ 18ን 70ን ዓመት ዕድመ ክልል ዘሎ(ላ) ኤርትራዊ(ት) ን24 ሳዓታት ዝኣክል ካብ ዝኮነ ዓይነት መግብታት ብምጻም ንመዓልቲ ሰማእታት የ(ተ)ብዕላ። ኩነታት ምዝፈቅድ፦

   ሀ) ኣብ ሓደ ሃገር ዘለዉ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ከተማ ተኣኪቦም ብዝተፈላለዩ ነቲ ባዓል ብዘማዕርጉ ምንቅስቃሳት የብዕሉ።

   ለ)እዚ እንተዘይተካእለ፤ ኣብ ሓደ ከባቢ (ኣውራጃ ወይ ወረዳ) ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ከተማ ብምእካብ የክብርዎ።

   ሐ)እዚ እንተዘይተካእለ ካኣ፤ ኣብ ሓደ ከተማ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብቲ ማእከል ከተማ ብሓደ የብዕልዎ።

   መ)እዚ እንተዘይተካእለ ካኣ፡ ምስ ጎረባብትካን የዕሩኽትካን ብሙኻን ኣብ ሓደ ገዛ ወይ’ውን ካንሸሎ ብሓደ የብዕልዎ።

   ሰ)እዚ እንተዘይተካእለ ካኣ፡ ብውልቅና ይኩን ምስ ቤተ-ሰብና ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኮይና ነብዕሎ።

   መታሓሳሰቢ፦ ምጻም ንነብሰ-ጾራትን ሓራሳት ኣዴታት ከምኡ’ውን ሑሙማት ኣይምልከትን።

  1. ነተን ንማዓልቲ ሰማእታት ንምግብና ከነጥፈአን ንክእል ዝነበርና ወጻኢታት ብሽም ሰማእታትና ንጹጉማት ኤርትራውያን ብዝጥዕመና መንገዲ ክንልግሰን።
  2. ኢቲ ሽምዓ ምብራህን ካሎኦት ቅድሚ ሕጂ ንገብሮም ዝነበርና ኣገባብ ኣባዓዕላ ማዓልቲ ሰማእታት ከምዘለዎ ይቅጽል።
  3. መዓልቲ ሰማእታት ብጾም ምዝካር ዓመት ዓመት ክሳብቲ ልበዋ ሰማእታትና ዝትግበር ክቕጽልን በብዓመቱ እንዳማዕበለን እንዳሰፍሓን ክኸይድ።

ዕላማ እዚ መሰረት ሓሳብ፡ ጀጋኑና ንዝሓልፉሉ ዕላማ ብድምቀት ንምሙጓሶምን፡ ንሳቶም ወጢኖሞ ዝሓለፉሉ ሽግን ዕላማን ንመፈጸምትኡ ንምብጻሕ፡ ዓስቦም ብሕልናን ተንካፊ መልክዓት ነብስ-ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት ኣብ ዝባኑ ዝስከመሉ ዕለት ክኸዉን ስለዝግባ ዝብል ዕግበት ስለዘሎ እዩ።

 

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ!

ዘለኣለማዊ ሞጎስን ክብርን ንሱዉኣት ኤርትራ!

ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ይቀድሙ!

ዕለት 13 ሰነ 2009

NB: ተወሳኪ ሓሳባት ይኩን ርእይቶ በዚዝዕብ ኣድራሻ ክላኣክ ይካኣል፦ Eritrea democracy for all discussion group E-mail hasoy@live.de, sequar98@yahoo.com

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: