Eritrea real clear politics's Weblog

September 26, 2009

“ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም”

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 9:54 am

ብሰንክ’ቲ ንኽልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዘጋጠመ ናይ ዝናም ሕጽረት፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝርከብ 20 ሚልዮን ዝኸውን ኣህዛብ ናይ መግቢ ረዲኤት ከድሊ’ዩ ክብል፡ ፕሮጋም መግቢ ዓለም (WFP) ዝተባህለ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ገሊጹ።

ስርዓት ኣስመራ ንሕጽረታት መግቢ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝብል ጸብጻባትን ተገንዝቦታት ማሕበረሰብ ዓለም ብኣሉታ መሊስሉ። መልሱ ድማ ብዝርዝር ኣብ ርእሰ-ዓንቀጽ ክንበብ ይክኣል እዩ። ነባቢ ኣቀዲሙ ክፈልጦ ዝግብኦ ሓቕታት ስለዘሎ ብሕጽር ዝበለ መገድታት ክገልጾ ክህቕን እየ።

[1] ኣብ ኤርትራ ዉሕስነት መግቢ ወይ ዓመታዊ ቀለብ ተራጋጊጹ ክብሃል፡ ኤርትራ ዓመታዊ 500,000 ቶን ምህርት ክትሓፍስ ኣለዋ። ዛጊት ኣብ ህጡር ክራማት ኤርትራ ክትሓፍሶ ኪኢላ ዘላ ግን ካብ 18%-37% ናይዚ ኣጣቓላሊ ብዝሒ ጥራይ እዩ።

[2] ኣብ ኤርትራ ተኻታታሊ ሕጽረታት ዝናብን ድርቕን ጸኒሑ እዩ። ሎሚ ዓመት ህጡር ክራማት እኳ እንተነበረ ኣዝመራ ግን ኣይነበረን ክብሃል ይክኣል። ስሕወት ኣዝመራ ከስዕቡ ዝኽእል ዋሕዲ እቶት ምህርት ኣብ ግምት ምእታዉ ከድሊ እዩ። ኣብ ኣዝመራ ቦቂሎም ኣብ ክራማት ቀለብ ሓሮስቶት ክኾኑ ዝግብኦም ሰዊታት፡ ኣሕምልቲ…ወ.ዘ.ተ ኣይነበሩን ክባሃል ይክኣል።

[3] ንሓረስቶት ከስርሕን ከታባብዕን ዘይክእል ፖሊሲታት ስርዓት ኣስመራን ፡ እቲ ምህርቲ ከፍሪ ዝኽእል ዓቕሚ ሰብኣዊ ጉልበት እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዉትህድርናን ህድማ ንስደት ተጸሚዱ ከምዘሎ ኣብ ግምት ብምእታዉ፡ ኣብዚ ስቡሕ ክራማት ክዝራእን ክፈርን ዝግብኦ መሬት ኤርትራ ተሓሪሱን ተሓሚሱን ዶ ንዝብል ሕቶ ብዘለና ኣፍልጦን ሓቤሬታትን ብምጥሕማስ ነብስ ወከፍ ናቱ ሚዛናት ከቐምጥ ይክኣል እዩ።

[4] ኤርትራ “ኣብ ኣይኩናት ኣይሰላም” ኩነታት እንኮላ፡ ዋላ እዉን ህጡር ክራማት እንተነበረ ቀለብ ዓመታ ከተራጋግጽ ዶ ትኽእል እያ? ኣዝዩ ድሑር ኣጣቃቕማ ማሕረስን ኣጣቃቕማ ማይን ካብ ጥብ ዝበለት ዝናብ ክራማት ተጸቢኻ ኸ ቀለብ ዓመት ሓደ ሃገርን ህዝብን ክራጋገጽ ይኽእል ድዩ? ዝብል ሕቶ እዉን ብብቕዓት ክምለስ ዝግብኦ ሕቶታት እዩ።

መደምደምታ፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ዝግብኦ ዘይናጻጸልን ዘየቛርጽን ቅልስ ሰለስተ መሰረታዉያን ሕቶታት እየን [ሀ] ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነት። [ለ] ምህናጽ ልዕላዉነት ግዝኣተ-ሕግን ሰላምን ምርግጋእን፡ [ሐ] ምርግጋጽ ዓመታዊ ዝስተ ጹሩይ ማይን ዝብላዕ እኽልን እየን። ነዘን ሰለስተ መሰረታዉያን ሕቶታት ብሓባር ንምርግጋጸን እንተዘይተቃሊስና ሓንቲ ካብኣተን ንበይና ብተናጸል ከነራጋግጽን ክነዕዉትን ከምዘይንኽእል ክንፈልጥ ይግብኣና። ስርዓተ ኣስመራ ኣብ ጽሑፉ በቲ ሓደ ወገን ድርቂ ቀሊል ስምብራት ከምዝሓደገ ይዛራብ በቲ ኻልእ ወገን ድማ ንዉሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ባብ ዝኸፍት መድረኽ ከምዝኸፈተ የተንብህ። ብኸምዚ ዝስዕብ ድማ ይገልጾ “ከም ውጽኢት ናይዚ ጥሙር ጻዕሪ ህዝቢን መንግስቲን፥ ኤርትራ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኸስተ ሓደጋ ጥሜት ብዝወሓደ ስምብራት ሰጊራ፥ ሎም ዘመን ዝተረኽበ ዝናብ ብዝግባእ ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል። ንሓዋሩ ኣብ ትጽቢተ ዝናብ ካብ ዝምርኰስ ሕርሻ ንምግልጋል ዘኽእል ባብ ከተርሑ በቒዓ እያ” ይብል። ኣብዚ እዉን ስርዓት ኣስመራ ዉሕስነት ዓመታዊ ቀለብ ህዝቢ ኣራጋጊጽና ፈጺሙ ኣይብልን እዩ። እሞ ከምኡ ካብኾነ ድኣ ስለምንታይ እዩ ስርዓት ኣስመራ ነዚ ርእሰ-ዓንቀጽ ክጽሕፍ ተገዲዱ ዝብል ሕቶ ክልዓል ከምዝኽእል ዘየጣራጥር ጉዳይ እዩ። ስርዓት ኣስመራ ዝብሎ ዘሎ ዉሕስነት መግቢ ይራጋገጽ ኣይራጋገጽ ብዘየገድስ ገዚፍ ጻዕርታት ከምዘካየድኩ ፍሎጥለይ እዩ ዝብል ዘሎ። ንጻዕርታት ሓደ ፖሎቲካዊ ስርዓት ክትዕይር ዉጽኢት ናይ ጻዕርታቱ ብጊዝየን ዝሕፈስ ምህርት ጥራይ እዩ ዝግምገም። ኣብ ዉሽጢ እዚ 18 ዓመታት ፖሎቲካዊ ስልጣኑ 50% ናይ ዘድሊ ቀለብ ዓመት ከራጋግጽ ስለዘይክኣለ ናእዳ ወይ ምስጋና ዝሓተሉ ምኽንያት ፈጺሙ የሎን። ብኣንጻሩ ስርዓት ኣስመራ ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነት፡ ምህናጽ ልዕላዉነት ግዝኣተ-ሕግን ሰላምን ምርግጋእን ምርግጋጽ ዓመታዊ ዝስተ ጹሩይ ማይን ዝብላዕ እኽልን ካይራጋገጽ ኣዝዩ ገዚፍ ዕንቕፋት እዩ ኮይኑ ዘሎ።

ወድሓንኩም!

ያፌት

26/09/2009

ሓዳስ ኤርትራ 24 መስከረም 2009

ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም

ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ጭብጢን ወድዓዊ ዕያርን ዘይተመርኰሰ ዝምቡዕን ግጉይን ሓበሬታን ኣሃዛትን ናይ ምዝርጋሕ ጸኒሕ ልምዲ፥ ሎም ዘመን ኣብ ሰፊሕ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንተላይ ኤርትራ ብዘጋጠመ ደርቂን ዘይእኹል ዝናብን፥ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ኣንጸላልዩ ከምዘሎ ዝገልጽ ጸብጻባት። ብገለ ኣህጉራውያን ውድባት ክቃላሕ ይስማዕ ኣሎ፣ እዚ ጸብጻብ። ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ሸነኹ መሰረት ዘይብሉ ዝምቡዕ ሓበሬታ ዝወሰኸ እዩ፣ ንኤርትራ ኣብቲ መስርዕ ምጽንባሩ ከኣ። “ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም” ዝዓይነቱ። ንባህጊን ትጽቢትን በሃልቱ ዘንጸባርቕ ላኼማ እዩ፣

ኣብ ባይታ ዘሎ ክውን ሓቂ ብጭብጢ ከምዘረጋግጾ። ምስ ካልእ ከባቢታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምንጽጻር። ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣመና ዘሰከፍ ዋሕዲ መግቢ ኣይጸንሐን፣ ብኣንጻር’ቲ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ድማ። ክራማት 2009 ኣብ ኤርትራ ብተዛማዲ ዝሓሸ እዩ ነይሩ፣ ኣብ ርእሲ’ዚ። መንግስቲ ኤርትራ። ብዓንተቦኡ። ሃገር ኣብ ትሕቲ ምሕረት ምጽወታ ዘየንብር መስመር ብምኽታል። ውሕስነት መግቢ ናይ ምርግጋጽ ሰፊሕ ሃገራዊ ወፍሪ ከተግብር ብምጽንሑ። ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገር ክህነጽ ዝኸኣለ ከዘንቲ ማይ ትሕተ-ቅርጺታት። ማይ ናይ ምውህላል ዓቕሚ ብምዕባይ። ዝናብ ክራማት ብዝበለጸ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓሉ ዘኽእል ኣተባባዒ ባይታ ፈጢሩ ይርከብ፣ ክንዲ ዝኾነ ዓቕሚ ሕርሻዊ ኣፍራይነት ኤርትራ። ካብ ዓመት ንዓመት ክብ እናበለ ይኸይድ ኣሎ፣ ብተዓጻጻፊ ከምዝዓቢ ንምግባሩ ድማ። መንግስቲ ኣብተን ስልጡናት ዝበሃላ ሃገራት ዝርከብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ዝተራቐቐ ማሺነሪታት ሕርሻን ንምትእትታው ኣዝዩ ገዚፍ ወፍሪ ክገብር ጸኒሑ ኣሎ፣

ከም ውጽኢት ናይዚ ጥሙር ጻዕሪ ህዝቢን መንግስቲን፥ ኤርትራ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኸስተ ሓደጋ ጥሜት ብዝወሓደ ስምብራት ሰጊራ፥ ሎም ዘመን ዝተረኽበ ዝናብ ብዝግባእ ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል። ንሓዋሩ ኣብ ትጽቢተ ዝናብ ካብ ዝምርኰስ ሕርሻ ንምግልጋል ዘኽእል ባብ ከተርሑ

በቒዓ እያ፣ እቲ ሓቂ እዚ እናኾነ። ምስ ካልእ ለኻኺምካ። ንጻዕሪ ህዝቢን መንግስቲን

ኤርትራን ኣብነታዊ ገስጋሱን ዋጋ ዝኸልእ ጸብጻባት ምምሕልላፍ። መቐጸልታ ናይቲ ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ክካየድ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ጸለመታት እምበር ሓልዮት ዘበገሶ ከምዘይኮነ ርዱእ እዩ፣ ብኸምዚ ዓይነት ጭብጢን ውድዓውነትን ዘይብሉ ሓበሬታታት ንማሕበረሰብ ዓለም ምድንጋር ግን።

ንዘርጋሕቱ ዘሕትት ተግባር ምዃኑ ክፍለጥ ይግብኦ፣ ሓደ ካብቶም ከምዚ ዝዓይነቱ መሰረት ኣልቦ ሓበሬታታት ዘቃልሑ። መደበር ቴለቪዥን ቢቢሲ ቋንቋ ዓረብ እዩ፣ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ። መሰል ናይ ምላሽ ክወሃቦ ኣብ ዝሓተተሉ። “መልስኹም ምስቲ ዝዘርጋሕናዮ ሓበሬታ ዝሰማማዕ እንተኾይኑ ጥራይ ኢና ዕድል ንህበኩም ምባሉ” እቲ መደበር ኣንጻር ኤርትራ ከካይዶ ዝጸንሐ ዘመተ ስኣን ፍላጥ ወይ ጉድለት ሓበሬታ ዘይኮነ። ደይ መደይ ኢልካ ምዃኑ ዘነጽር እዩ፣ ኣብ እዋን ክራማትን ኣብ ትሕቲ ጻዕዳን ጸሊምን ዝናባት ኤርትራን “ሙቐት ኣየር ኣስመራ 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣሎ” ክብል ዘይሓነኸ መደበር ቴለቪዥን ቢቢሲ እምበኣር። ከምዚ ዝዓይነቱ ጸለመ ክዝርግሕ እንተተሰምዐ

ከገርም ኣይክእልን፣

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: