Eritrea real clear politics's Weblog

December 3, 2009

ፍሽለት! ነቲ ፍሽለት ብዝወግድ ስራሕ’ዩ ዝእረም !

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 10:30 am

ፍሽለት! ነቲ ፍሽለት ብዝወግድ ስራሕ ዝእረም !

ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ኣብ ሕቶ ምርግጋጽ መሬታዊ ናጽነትን ልዕላዉነትን እኳ እንተትዓወተ ዛጊት ንምርግጋጽ ልዕላዉነት ህዝብን ምርግጋጽ ዜጋዊ ሓርነታዊ መሰልን ማዕርነትን ግን ኣብ መስርሕ ኪደት ቅልስ እዩ ዝርከብ። ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ኣዝዩ ፍሉይን እምብዛ ዘዂርዕን ፖለቲካዊ ተሞኩሮን ታሪኽን ዘለዎ እኳ እንተኾነ፡ ከም ነብስወከፍ ሕብረተሰባት ዓለምና፡ ኣብ ዘካዮዶ ቅልሳት ዝፈሸለሉ መዳያት እዉን ዝሳኖ ኣይኮነን። ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ህዝብታት ዓለምና ኣዝዮም ሒደት መዳርግቲ ጥራይ ዘለውዎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ሰዉራ ኣኳይዱ ደዉላ እኳ እንተመስረተ፡ ናይ መጻኢ ዕድላቱ መታን ጽልግልግ ዝበለ ከይከዉን፡ ዋሕስ ክገብረሉ ዝግባእ ዋንነትን ኣማቛርሓ ፖሎቲካዊ ስልጣን ስለዘይወሰነን ዘይፈትሔን ኤርትራ ኣብ ኣዝዮም ጊናያት ዝኾኑ ኣእዳዉ ቁንጣሮ ዉልቀሰባት ወዲቃ እያ። እዚ እዩ እቲ ዝፈሸልናሉ መዳይ። ከም ሳዕቤናት እዚ ፍሽለት እዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ከቢድ ዋጋታት ይኸፍል ከምዘሎ እዉን ዝኾነ ነባቢ ኣሉቀጣን ክብሎ ዝኽእል ሓቂ ኣይኮነን።

ከም ሕብረተሰብን ሃገርን ንዝገጠመና ፍሽለት ምጽብባቕን ምግናንን ዘድልዮ ኣይኰነን። ንፍሽለትና ብሰንኪ ፍላን ፍላን ኢልና ከነፋኹሶን ክነጽጎን እንተጀሚርና ፈጺምና ክንእርሞ ኣይክንበቕዕን ኢና። እዚ ዘዂርዕን ዘሕዝንን ፖለቲካዊ ተሞኩሮና ግን፡ ንታሪኽ ንምንያትን ምስትንታናትን ጥራይ ዝግደፍ ኣይኮነን፡ እቲ ምንታይ እቲ ዝተሰርሐ ታሪኽን ዘጋጠመና ፍሽለትን ብእኡ ዝተበገሰ ዲናሚካውነትን ከም ደራኺ ሓይሊ ኣዉንታታት ዓቂብና ኣሉታታት ኣወጊድና እነሳላስሎ ማሕበራዊ ሰዉራ፡ ንምህናጽ ሰላምን ፍትሕን ራህዋን ዝሰፈኖ ሃገርን ሕብረተሰብን ንክኸዉን ክንቃለስ ኣሎና። እዚ ሕጂ ከነካይዶ ዝግብኣና ማሕበራዊ ሰዉራ፡ ኣገዳስነቱ ካብቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዘሳላሰልናዮ ቃልሲ ዝንእስ ኣይኮነን፡ ብኣንጻሩ ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ከቢድ ብድሆታት እዩ። ንሕብረተሰብ ኤርትራ ጉዳይ ምርግጋጽ ሰላም፡ ራህዋ፡ ጽጋብ፡ ርዉየት፡ ስሓ፡ ጥዕና፡ ማዕረ ዕድላት፡ ምርግጋጽ ሰብኣዊን ዲሞክራስያዉን መሰላት፡ ሙሉእ ተሳትፎ ኣብ ምዉሳን ጉዕዞ ሃገሩን ምምሕያሽ ነገራዊ መንፍሳዊ ባህላዉን ድሌታቱን ጠለባቱን ብዝተሓተ ደረጃ ዝራጋገጸሉ ህሞት እንተዘይፈጢርና፡ ኤርትራ ወትሩ ኣብ መስቀላዊ ጎደና ሓደጋታት ዝተሳጥሔት ሃገርን ህዝብን ክትከዉን እያ።

እዚ ኣባሃህላ እዚ ካብ ሕማቕ ድሌታት ወይ ካብ ኣጋጣሚታት ንምውርዛይን ምግናንን ወይ ንፖለቲካዊ በለጽ ወይ ስነኣእሙራዊ ኪናት ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ንምክያድ ዝጽሕፎ ዘሎኹ ዘይኮነ። ካብ ተሞክሮ ሕብረተሰባትን ሃገራትን ዓለምና ዝሓለፍኦን ዘጋጠመንን ብምንቃል፡  እቲ ሓደጋታት ተወሊዑ ይራየኒ ስለ ዘሎ እዩ። ወትሩ ጊዝየን ዝቀያየሩ ዉድዓዉን ባዕላዉን ኩዉንነታት  ዘየእርግዎም ናይ ሓባራዊ ፖሎቲካዉን ሕብረተሰብኣዉን ራእይን ሕልምን ሕቶታት ጥራይ እዮም።

ከም ህዝብን ሃገርን  ዝተነጸረን ነቕ ዘይብል ሓባራዊ ፖሎቲካዉን ሕብረተሰብኣዉን ራእይን ሕልምን  እንተዘይብልና፡ ነቲ ብሕልናናን ኣካልናን ንሓስቦ ዘሎና ስትራተጂካዊ ዕላማ ክንበጽሖ ኣይንኽእልን ኢና። ነቕ ዘይብል ሓባራዊ ፖሎቲካዉን ሕብረተሰብኣዉን ራእይን ሕልምናን  ኣብ ወሳኒ ግደ ሰብ  ማእከል ቦታ ዘትሓዘ ስትራተጂ እንተዘይኮይኑ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ነገራዉን መንፈሳዉን ድሌታቱ ከማልእ ኣይክእልን እዩ። ካብ ጭቆና፡ ኣድልዎ፡ ግዳይነት፡ ስእነትን ድንቁርናን ሓራ ክኸዉን ኣይክእልን እዩ። እዚ ስትራተጂ እዚ ሰብኣዊ ዓቕምታትና ብዘይ ገለ ገደብን መሰናኽላትን ዘምዕብለሉ፡ ኣብ ልዕልና ሰብ ዝተመስረተ ቬርገሳዊ ሕብረተሰብን ሃገራ ንምህናጽ  ዓቢ ድርኺት ክፈጥረልና እዩ።

 ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ንምህናጽ ድማ፡ ብዘይ ዝተነጸረን ነቕ ዘይብል ሓባራዊ ፖሎቲካዉን ሕብረተሰብኣዉን ራእይን ሕልምን  ክዕወት ኣይክኣልን እዩ። ልዕሊ ኹሉ ግን ዝተነጸረን ነቕ ዘይብል ሓባራዊ ፖሎቲካዉን ሕብረተሰብኣዉን ራእይን ሕልምን  ሃሊካ ብዘይ ምዕሩይን ንጥፉን  ሱታፌ ህዝቢ ንክዕወት ክሕሰብ ዘይክኣል እዩ። ምኽንያቱ ተሳተፍነትን ምዕሩይነት እቶም ቀንዲ እምነ መሰረት ናይ ምዕብልናን ዓወትን እዮም። ኣብ ሱታፌ ህዝቢን ህዝቢ ዝተስረተ ዳይነሚክ ቅርጻ እንተዘይሃሊዩ ዝተነጸረን ነቕ ዘይብል ሓባራዊ ፖሎቲካዉን ሕብረተሰብኣዉን ራእይን ሕልምን  ሃሊካ እዉን ስጋ ዘልብሶ ስለዘይብሉ ሕልሚ ደርሆ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ።

ከምዚ ንርእዮን ንሰምዖን ዘሎና፡ ዝተፈላለዩ ኣዝዮም ብሉያት ምንህንህ ዝበሉን ሓደስቲ ትርር ዝበሉ ማሕበራዊ ሕማማት፡ ንሃገራዉነትናን ዲምክራስያዉነትና ዝፍሕቕዎን ዘዳኽምዎብን እንተኾይኖም፡ ካብ ስነ ሓሳብ ሃገርን ህዝብን ንርሕቕ ስለዘሎና፡ ሓባራዊ ራእን ሓባራዊ ቃልስን ቦታ ክስእኑ ምኻኖም ዘጣራጥር ኣይኮነን። ንዓብላልነትን ምግባትን ፍሉያት ሃይማኖት፡ ኣዉራጃ፡ ቀቢላ፡ ኤትኒክ ጉጂለ፡ ቀጻላታት ሕብረተሰብ ንምንጋስ ዝሳላሰል ቃልስታት እንተኾይኑ ዘይምቕላስ ይምረጽ ይመስለኒ። ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ሰብኣዊ መሰለይ እዩ ተሞኽልዩ፡ ሓደ ንኻልእ ንምዕብላልን ንምብርኻኽን ዝካየድ ቃልሲ ንኩሉ ጹሩይ ማይ ሩባታት ኤርትራን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝዘርግን ንሞርጊ ዝቕይር ስለዝኾነ፡ ብትሪ ክንብድሆ ዘለና ዑቱብ ጉዳይ እዩ። እዚ ኽብል ኮሎኹ ግን ንዝተራእየ ኣድሉዎታትን ጽቕጠታትን ንምእላይ ኣይንቃለስ ማለተይ ኣይኮነን። እቲ ምንታይሲ ማሕበራዊ ሰዉራ መሰረታዊ ለዉጥታት ንምምጻእን  ዘይተደልየ ኣድልዎታትን ጽቕጠታትን ንምዉጋድ ዝካየድ ሓርነታዊ ዲናሚካዊ ምንቅስቓስ ብምኻኑ እዩ።

ጉድ እኮ እዩ! ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ዝካየድ ዘሎ ቃልስታት እንተተዓዚብና ኩሉ ሙስሉይን ዘይጥቕዉን እዩ። ፍሽለት ነቲ ፍሽለት ብዝወግድ ስራሕ ዝእረም ዝግብኦ እንበር፡ በቲ ዝሓለፈ ፍሽለት ተጠሚቁ ንኡ ክደግም ዝዋደድ ኣይኮነን። ሕሉፍ ሓሊፉ ቅድሚ ሕጂ ክንዲ ዓመት ዝተቃለስና ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት መሪሒነት ሰሪሕና እንዳበሉ ዝጽዕዱ፡ ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ቃልስታት ንትኹላዊ ምትፍናን ደቕዲቆም ከም መናባባሪ መነባብርኦም ክጥቀሙሉ ጸኒሖምን ኣለዉን። ሕጂ ድማ ንሕና ኢና ፈለጣት ብኣና ጥራይ እዩ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ መጋባእያታ ዓለምለኸ ክቐርብ ዝኽእል ነይሩ ኢሎም ዝጽዕዱ፡ ሓደስት መናፍቓን ይቃላቀሉ ኣለዉ። ኩፍኡስ ኣብ ክንዲ ዝስተር መሊሱ ይግተር ከምዚብሃል፡ ሃለዋት ጉዕዘታቶም ንምፍላጥ ሃሳስ እንተበልካ (ሎንደንቡሩስልለንደንኣዲስ ኣበባ) ደጊም ቱሩፍ! ፈከትራስ መግዛእቲ ድዩ እዚስ ወይስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ንምፍጣር? ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ንምፍጣር ኣበይ ኣሎ እቲ ጭቡጥ ባይታታትን ዝቃለስሉ ኣጋርሃዋርያት ለዉጢ ዝኾኑ መሰረታት?

ኩቡራት ደቂ ዓደይ ኤርትራ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ ሞራላዊ ግዴታታት ኣለዎ ነዚ ሙሑድግ ክዉንነት ክቕይሮ፡ ነዚ ሓደገኛ ክዉንነት እንተዘይቀይርና ናይብሓቂ ይነግረኩም ኣሎኹ ኹሉና ተሓተትን ፈጸምትን ናይቲ ሃስያታት ኢና። ሓደ ብጹኑዕ ዘስተብሃልኩሉ ጉዳይ ኣሎ፡ ንሱ ድማ ብኩሉ እንትንኡ ዘየድማዕን ፉሹልን ዋዕላ ኣብ ቡሩስል ሃገር ቤልጅም ኣብ ዝተኻየደሉ እዋናት እተን ኣብኡ ዘይተሳተፋን ዝበዝሓን ፖሎቲካዊ ጉጂለታት፡ ሲቪላዊ ማሕበራትን ዉልቀሰባት ኣካል ተቃዉሞ ደንበ ዝኾኑ፡ ኣብ ፍጹም ራዕድ ተሽሚመን ቡሁሉን ዘይቡሁሉን፡ ክዉንን ዘይክዉንን፡ ኩናኔን ወራይ ኩናኔን.. ከስምዓ እየን ጀሚረን። ብኣንጻር እዚ ድማ ናይ ሱታፌ ዕድላት ዝረኸቡ ድማ ኣብ ፍጾም ናይ ምክልኻል ክዉንነት ኣትዮም ንሓደ ብኩሉ እንትንኡ ፍሹል ዋዕላ ብሬድዮ ብጽሑፍ ከቛናጅዉ ትንፋሶም ሓሊፎም እዮም። ነዚ ክትግዕታ ትርህጻ ከምዝብሃል፡ እንታይ ስለዝተረኽበ እዩ ክንድዚ ሃለዉሎዋት? ሕብረት ኤዉሮጶ ድሕሪ እቲ ዋዕላ ቡሩስል ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ፖሊሲታት ከምዘይቕይሮ ኣብ ፖሎቲካዊ ጽምዶን ልምዓታዊ ምትሕግጋዛትን ምስቲ ዘሎ ፖሎቲካዊ ስርዓት ክኣቱ ምኻኑ ኣፍሊጡ እዩ። ድሕሪ እዚ መግለጺ እዚ ጉዳይ ኣብቂዑን ፍሽለቱ ተጎልቢቡ እዩ።

ኣብዘየሎን ኣብ ሕልምን ምቕንጃዋትን ዝነብር ደንበ ተቃዉሞን ምልካዊ ስርዓትን፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ሕማቕ እዋናት ሓድነቱን ስጡም መርገጺታቱን ዘነጽርን ዝዕቕብን ንትኹላዊ ምትፍናን ተደቕዲቑ ኣብ ሓሸዉየ እዩ ኣትዩ። ኣብ ሓሽዉያ ዝኣተወ ምልካዊ ስርዓትን ኣብ ሓሸዉየ ዝኣተወ ተቓዉሞ መፍትሒ ህሉዉ ጸገማትና ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ነቲ ዝሓልፈ ፍሽለታት ዝደጉሙ ስለዝኾኑ፡ ካብቲ ዝሓለፍናዮ ፍሽለታት ዘናግፈና ሩጡቡን ቅርዕው ጉዕዞ ናብ ምሉእ ኣግእዞታት ዝጠመተ ማኣዝን ክንሕዝ ኣሎና። ነዚ ናብ ንቡር ቦትኡ ንምምላሱ ሓያል ቃልስታት ከድሊ እኳ ኣንተኾነ፡ ተቦግሶታት ቃልስና ፍሽለት! ነቲ ፍሽለት ብዝወግድ ስራሕ ዝእረም ! ዝብል ጭርሖን እምነትን ዓቲርና ከንነቅሎ ኣሎና።

 

ወድሓንኩም!

መርዕድ ዘርኡ

03/12/2009

 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: