Eritrea real clear politics's Weblog

April 22, 2010

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብእብረ ብጒዳይ ዋዕላ እንታይ ይብል ኣሎ?

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 8:44 am

መግለጺ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብጒዳይ ዋዕላ

Last Updated on Thursday, 22 April 2010 05:01 Written by ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ Thursday, 22 April 2010 01:37

መሰጋገሪ ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዕለት 19 ሚያዝያ 2010 ህጹጽ ኣኼባ ብምክያድ፡..

 ነቲ ኣካታዒ ኰይኑ ዝቐነየን ዘሎን ምስንዳኣት ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ከም ኣጀንዳ ብምውሳድ፡ ንዝቐረበሉ ጸብጻባት ኣጽኒዑ ኣድላይ ውሳኔታት ኣሕሊፉ።

ከም ዝፍለጥ፡ ካብ ከባቢ 20 የካቲት 2010 ጀሚሩ፡ ሰለስተ ኣባላት ዝርከብዎ ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነቲ ሓባራዊ ቃልስታት ደንበ ተቓውሞ ንምኽዕባትን፡ ኣብ ዝለዓለ ህላዌ ንምስግጋሩን ዝዓለመ ዘተን ምይይጥን ምስ መሪሕነት ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን (ኤዲኪ)፡ ከምኡ ኸኣ ምስ  መሪሕነታት መሓዙት ውድባት፡ ብቐጻሊ ንኣስታት ክልተ ወርሒ ከካይድ ጸኒሑ።

እቲ ብልኡኽና ዝቐረበ ጸብጻብ ከም ዘብርሆ እውን፡ ብዕለት 17ን 18ን ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ መሪሕነታዊ ኣኼባታት 11 ኣባላት ውድባት ኤዲኪ፡  ንዋዕላ ብዝምልከት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎዎ ኣረዳድኣን፡ ንምዕዋቱ ክግበር ዝግብኦ ቅድመ-ምድላዋትን ብሰፊሑ ተገሊጹ። ኣብ ኣኼባ ኪዳን ብሩህ ከም እተገብረ፡ ዝዀነ ዋዕላ ይኹን ፓለቲካዊ ውራይ፡ ዕዉት ኰይኑ ምእንቲ ክወጽእ፡

 • እቲ ቅድሚ ምግባኡ ዝግበር ዕቱብ ምድላዋት፤
 • ሓባራዊ ተረድኦን ምትእምማንን ምጥራይ፤
 • ብጒዳይ ዓበይቲ ዛዕባታት ብደረጃ ግዱሳት ውድባት ኣብ ምርድዳእ ምብጻሕ፤
 • ናይ ኲሎም ጒዳዩ ዝምልከቶም ሸነኻት ግሉጽን ፍትሓውን ተሳትፎ ወይ ውክልና ምርግጋጽ ወዘተ..ካብቲ ኣዝዩ ኣድላይ ቅድመ-ባይታ ምዃኑ ዝስሓት ኣይኮነን።

 

ህዝብና ይኹን መሓዙት ፍትሓዊ ቃልስና፡ ካብ’ቲ ዘሎናዮ ድኹም ህላዌ ዘውጽእ ዋዕላ ክንገብር ከም ዝጽበዩ ብሩህ ኰይኑ ኣብ ዘለወሉ ህሞት፡ ብሃወኽ እንገብሮ ዋዕላ፡ ንባህግታት ህዝብናን ፈተውትናን ዘርዊ ውጽኢት ክህልዎ ከምዘይክእልን፤ ካብኡ ሓሊፉ’ውን ንቃልሲ ደንበ ተቓውሞ ንድሕሪት ዝጐትት ከይከውን ስግኣት ከም ዘሎና ልኡኽና ብሰፊሑ ገሊጹዎ።

ኰይኑ ግን ብዕለት 18 ሚያዝያ ኣብ እተደምደመ ኣኼባ ኤዲኪ፡ እቲ ኹሉ ብሸነኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐረበ ትዕዝብታትን ስኽፍታታትን ኣወንታዊ መልሲ ኣይረኸበን። ብኣንጻሩ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ አሰናዳኢት ሽማግለ ብክልተ ሰባት ክውከል ዝብል ዘይጠለብናዮን ሕጋዊ ዘይኮነን መልሲ ተዋሂቡዎ። እቲ  ቅድሚ ዋዕላ ክማላእ ዝግብኦ ብዝርዝር ዝቐረበ ኣገዳሲ ናይ ዓወት ረቛሒታትን ስኽፍታታትን፤ ከምኡ ኸኣ ንኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝምልከት፡ ሕጋዊ ግህሰታት ይኹን፣ ንኣሰታትፋ በርገሳዊ ማሕበራትን ህዝብን ብዝምልከት እተራእየ ሕጽረታት፡ ጌና ፍታሕ ከይተገብረሉ ተወንዚፉ ኣሎ።

ካብዚ ብምንቃል፡ መሪሕነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡  ዕዉት ዋዕላ ንምግባር ክማላእ ዝግብኦ ቅድመ-ተደላዪ ዕማማት ክሳዕ ብህዱእ ኣቀራርባ ዝዝተየሉን ኣዓዋቲ ምምሕያሻት ዝግበረሉን፡ ሰልፍና ኣብቲ ንዋዕላ ዝምልከት መደባት፡ ክካፈል ከምዘይክእል ወሲኑ። ኣብ ዝተረፈ ዜናውን፡ ህዝባውን፡ ዲፕሎማሲያውን ገንዘባውን ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታትን ኤዲኪ ብምሉእ ተሳታፍነት ክቕጽል ምዃኑ ድማ ኣረጋጊጹ።

***

ነቲ ብልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመሪሕነታት ኣባል ውድባት ኤዲኪ ዝቐረበ መግለጺ፡ ንኣፍልጦ ህዝቢ ክኸውን ኣብዚ ብሓጺሩ ነቕርቦ ኣሎና፡፡

 ኣረዳድኣና ንሽግራት ኤዲኪን ኣፈታትሕኦምን፡

ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢን

 1. ጸገማት ደምበ ተቓውሞን/ኤዲኪን ኣፈታትሕኦምን፡
 2. ኣረዳድኣ ሰዲህኤ ንዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፣
  • ተሳተፍቲን ኣገባብ ተሳትፎን፡
  • ዕማማት ዋዕላ፣
  • ትጽቢታት ሰዲህኤ ካብ ዋዕላ፣

 

ጸገማት ደምበ ተቓውሞን/ኤዲኪን ኣገባብ ኣፈታትሕኦምን

ብዛዕባ ደምበ ኤርትራዊ ተቓውሞ ብሓፈሻን፡ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ብፍላይን ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ፡ ሽግር ደምበ ተቓውሞን ኣባላት ኤዲኪን እንታይ ኢዩ? ካብ እንታይ ዝመንጨወኸ ኢዩ? ንምፍትሑ እንታይ ኣገባብ ምኽታል የድሊ? … ወዘተ፡ ብዝብሉ ተወሰኽቲ ሕቶታት ኢዩ ዝስነ። ይእመነሉ ኣይእመነሉ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ፡ ነፍሲ ወከፍ እግድሰንን እፈልጦን ኢየ ዝብል ሰብ፡ ግዜ ከይወሰደ ካብ ዝህቦ መልሲታት ሓደ፡ “ስእነት ሓድሕዳዊ ምትእምማን” ዝብል ኢዩ።

ነቲ ካልኣይ፡ “ምንጪ ስእነት ሓድሕዳዊ ምትእምማንከ እንታይ ኢዩ?” ዝብል ሕቶ ድማ፡- 

 • ብቅንዕናን ግሉጽነትን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ካብ ዘይምዝርራብ።
 • ዝፈላልዩን ዘሰማምዑን ጉዳያት ዘይምልላይ፣
 • ንዝፈላልዩ ኣወንዚፍካ፡ ብዘሰማምዑ ሓቢርካ ክትሰርሕ ዘይምፍታን ወይ ዘይምድላይን፡ ንትፈላለየሎም ጉዳያት ቅድም ኣወንዚፍካ፡ ኣብ ቀጻሊ ንምፍትሖምን ምጽባቦምን ዓቲብካ ዘይምስራሕ፣ ዝብሉ መልሲታት ገለ ካብቶም ዝወሃቡ ኢዮም።

ገና፡ ኣብ ጣውላ ኮፍ ብምባል፡ ንደምበ ኤርትራዊ ተቓዋሚ ፖለቲካዊ ሓይሊታት ዝፈላልዩን ዘሰማምዑን ጉዳያት ንምልላይ ዝተገብረ ፈተነታት የለን። ብወገን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም መበገሲ ኮይኖም ክዝተየሎም ካብ ዝኽእሉ ሕቶታት ተባሂሎም ነዞም ዝስዕቡ ምዝካር ይከኣል፡-

 1. እቶም ኣብ መንጎ ኤህም፡ ሰዲኤን፡ ሰህኤን፡ ክዉን ኮይኑ ንዘሎ ሓድነት ንምርግጋጽ  ዝተመያየጡሎምን ዝፈትሑዎምን ጉዳያት ክዝከሩ ይከኣል። ከምቲ ናይ ሰለስቲኡ ሰልፊታትና ነበር፡ ናብ ፖለቲካዊን ኣካላዊን ሓድነት ንምብጻሕ ዝዓለመ ዘይኮነስ፡ ብዝተሓተ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ሓቢርካ ምስራሕ ዘኽእል፡ ሓደ መድረኽን ሓደ ሃገራዊ ጽላል ውድብን ንምፍጣር።
 2. ኣብዚ እዋንዚ፡ ኣብ ውሽጢ ደምበ ኤርትራዊ ተቓውሞ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ፈላለይቲ መሲሎም፡ ኣብ ኤርትራውያን መርበባት ሓበሬታ መዓልታዊ ዝልጠፉ ዘለዉ ሕቶታት፡ ክዝረበሎምን ፍታሕ ኪረኽቡ ካብ ዝግባእን ኢዮም። 
 3. ገለ ካብኦም ንምዝካር፡ ሕቶ ዋዕላ፡ ኪግበር ዘለዎ ምቅርራባት፡ መን ይሳተፎን ብከመይ ኣገባብን፡ ተራን ኣበርክቶን ተሳተፍቲን፣
 4. ጉዳይ “ዕርቂ” ኣብ መንጎ ክልተ ሰዓብቲ ሃይማኖታት፡ ባህሊታት፡ ታሪኽ፡ …ወዘተ፣
 5. ሕቶ ብሄርን መሰላት ብሄርን  ኣብ ኤርትራ።
 6. ሕቶ ካብ ከበሳታት ኤርትራ ናብ ምዕራባዊ ቆላታት ብምውራድ ሓድሽ ሰፈራታት ምምስራትን፡ ሕቶ ዋንነትን ኣጠቓቕማን መሬት ብሓፈሻን።

 

ኣረዳድኣ ሰዲህኤ ንዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

ሰዲህኤ፡ ብዛዕባ ኣድላይነት ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፣ ተሳተፍቱን ኣገባብ ተሳትፎን፡ ዕማማቱ፡ ትጽቢታት ውጽኢቱ፡ … ወዘተ፡  ንዝብሉ ኣርእስቲታት ኣልዒሉ ክዛረበሎም ከሎ፡ ከም ርዱእ መበገሲን መተኣማመኒ ንዓወቱን ጌሩ ዝወስዶ ነጥቢ ኣሎ። ንሱ ድማ፡-

 • ዋዕላ፡ ብተበግሶን ናባይነትን (initiative and sponsorship) ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ኪጋባእ ምዃኑ ከም ርዱእን ኣማራጺ ዘይብሉን ብምውሳድ፡
 • ኤዲኪ፡ ኣቐዲሙ፡ ሕዱር ሓድሕዳዊ ዘይምትእምማን ኣብ መንጎ ኣባላቱ ዝኾኑ ውድባት ፈቲሑ ክወስዶ ዘለዎ ተበግሶ ምዃኑ ብምእማን፡
 • ተራ ኤዲኪ ኣብ መስርሕ ኣከያይዳ ዋዕላን፡ ኩነታት ኤዲኪ ድሕሪ ዋዕላን፡ እንታይን ከመይን ኪኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕቶ፡ ሓባራዊ ናይ ኣባላቱ መረዳእታ ኣረጋጊጹ ዝኣትዎ፡ 
 • ኣብ ምድላው፡ መስርሕ ኣከያይዳን፡ ውጽኢትን ዋዕላ፡ ናይ ሓባር እምነትን ኣጀንዳን ሒዙ ዝዕድሞን ዝኣትዎን።

 

ኤዲኪ፡ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ኣብ ዘለዉን ካልኦት ዘመሳሰሉዎምን ኣርእስቲታት፡ ብዕምቆት ዘትዩን፡ ኣብ መንጎ ኣባላቱ ዝኾኑ ሰልፊታት/ውድባት ቀያዲ ኣብ ዝኾኑ ስምምዓት በጺሑን፡ ክዕድሞ ዘለዎ ዋዕላ ኪኸውን ይግባእ። ኣብ ምዕዳሙን ናብዮቱን ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ መስርሕ ኣከያይድኡ ይኹን ውጽኢቱ፡ ኤዲኪ፡ ወሳኒን መርሕነታዊን ተራ ክጻወት ታሪኻዊ ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎ ካብ ዝብል እምነት ብምብጋስ ኢዩ። 

ስለዚ፡ ኤዲኪ፡ ኣብ ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ተሳተፍቱን ኣገባብ ተስትፎን፡ ዕማም ዋዕላን ውጽኢቱን፡ ዘለዎ መረዳእታን ትጽቢትን ኣብዘን ዝስዕባ ነጥቢታት ኪጽሞቕ ይከኣል፡-

ሀ. ተሳተፍቱን ኣገባብ ተሳትፎን፡

 • ብሓፈሻ፡ ኩሉ ወጻኢ ካብ ሃገር ዝርከብ፡ ንስርዓት ህግደፍ ዝቃወም፡ ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝቃለስ፡ ኤርትራዊ ተወኪሉ ዝሳተፈሉ ይኸውን።
 • ብዝተኻእለ መጠን፡ ርትዓዊ ተሳታፍነት ዘረጋግጽን፡ ኣበርክቶ ኤርትራውያን ዝዕድምን ዘረጋግጽን ቅጥዒ/ኣገባብ ኪወጸሉ።
 • ናይ ዝበዝሐ ኣብ ወጻኢ ዝርከብን ተቓዋሚ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነን ኤርትራዊ ተሳትፎ ኣብ ዋዕላ፡ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ዝግበር ቃልሲን ኣበርክቶን፡ ናይ ይብጽሓንን ዋንነትን (sense of belonging and ownership) ስምዒት ኣሕዲሩ: ዝህልዎ ተሳትፎን ኣበርክቶን ዘሐይል ኢዩ።  

 

ለ. ዕማማት ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፡

 • ኣቐዲሙ ብስምምዕ ኣባላት ውድባት ተነዲፉ ብመገዲ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንዝቐርብ ሰነዳት፡ ብዝተረፉ ካልኦት ኣባላት ዋዕላ፡ ዝውሰኽ ተወሲኹዎ ወይ ዝጎድል ጎዲሉዎ፡ የጽድቕ።
 • ቅድመ-ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝህሉ መድረኽ፡ ንደምበ ኤርትራዊ ተቓውሞ ዝመርሑን ስርሓቱ ዘወሃህዱን ኣካላት ኣመራርሓ የቕውም/ይመርጽ።
 • ስርዓት ህግደፍ ንምውዳቕ ኣብ ዝግበር ቃልሲ፡ ሓፈሻዊ መምርሒ ስራሕን መወከሲን ኮይኑ ዘገልግል ናይ ትግባረ ስራሕ ስትራተጂ (action plan strategy) ይሕንጽጽ።

 

ሐ. ትጽቢታት ሰዲህኤ ካብ ዋዕላን፡ መጻኢ ኤዲኪን።

 • ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን፡ ሰጢሙ፡ ተቐባልነቱ ብህዝቢ ተረጋጊጹ፡ ኣድማዕን መርሕነታውን ተራ ክጻወት ዘኽእሎ ብቕዓት ክውንን፤
 • ደምበ ተቓውሞ ብሓባር ዝጥቀመሉ፡ ብልፍንቲ ፖሊቲካዊ ውድባት፡ ህዝባውያን ማሕበራት፡ ማሕበራውያን ጉጅለታት፡ …ወዘተ፡ ዝቖመ፡ ብዝተሓተ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዝምእዘዝ፡ ሰፊሕ ኤርትራዊ ጽላል ውድብ ኪቐውም፤
 • ስርዓት ህግደፍ ንምውዳቕ ንዝካየድ ቃልሲ ዝመርሕን ዘወሃህድን መርሕነት፡ ብመትከል፡ ካብ ኩሎም ተሳተፍቲ ዋዕላ ዝኾኑ ውድባት፡ ህዝባውያን ማሕበራት፡ ማሕበራውያን ጉጅለታትን፡ …. ወዘተ፡ ኪቐውም። ይኹን’ምበር፡ ክንዲ ስማዊ፡ ኣድማዒ ኪኸውንን ጽቕጥቅጥ ንምውጋድን ዘኽእል መለክዒታት ኣባልነት ምጥቃም ኣገዳሲ ኢዩ።

 

21.04.2010

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ናይ ቀረባ ጊዜ ዓንቃፊ ተረኽቦታት

Last Updated on Tuesday, 20 April 2010 12:58 Written by መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም፤ Tuesday, 20 April 2010 12:55

ምሕዝነታት ኤርትራ ካብ ተስዓታት ዝጀመረ ምዃኑ ካብ ህዝብና ዝፈልጦ ውሑድ ኢዩ። እቲ  ዝያዳ ዝዝረበሉ ሃገራዊ ጽላል፡ እቲ ብ1999 ዝቖመ ምሕዝነት ኢዩ። ነዚ 11 ዓመት ዝዕድሜኡ ምሕዝነት (ሎሚ ብኪዳን ዝፍለጥ) ካብ ዝቖመሉ ኣትሒዘ ብመሪሕነታዊ ደረጃ ስለ እተኸታተልኩዎን ስለ ዝፈልጦን፡ ብዙሕ ዝብሃል ነይሩኒ። ነቲ ናይ ቅድሚ ገለ ዓመታት ታሪኽ ንግዚኡ ኣወንዚፈ ግን፡ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ካብ እተዓዘብኩዎ ድኽመታት “ምሕዝነታዊ ኣሰራርሓና” ሰንኮፍ ምንባሩን ምዃኑን ዝሕብር ነጥብታት ምእንቲ ኣፍልጦ ህዝቢ ኢለ ክጠቓቕስ ደልየ። ነዚ ንምግባር ዘገደደኒ ከኣ ብላዕለዋይ መሪሕነታዊ ደረጃ ኪዳንን፡ ብኣባልት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝፍለጡ ኣሕዋትን፡ ብጽሑፋትን፡ብራድዮን ብፓልቶካትን ዝዝረብ፡ ክእረም ዝግብኦ ብሂላትን ኣቀራርባን ስለ እተዓዘብኩ ኣየ። እቲ ሓሓሊፈ ዝጠቓቕሶ ሓቅታት ከኣ ህልዊ ኣሰራርሓና ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኣንባቢ ኣይስሕቶን። ክእረም ምእንቲ ከኣ ብህዝብና ክፍለጥ ይግባእ፡፡ ብሻራነት ወይ ብቲፎዝነት ውድባት ከይርኤና፡ ነቲ ጌጋታትና መዚንና ክንእርሞ ንጥቕምና ኢዩ። እንተዘየሎ፡ ከም ሕሉፍ ታሪኽ ኪዳን፡ ኣብ ዕንክሊል ምንባርና ኢዩ። በዚ ኣተሓሕዛና ከኣ ኣብ ሃገራዊ ጽላል ኮነ ኣብ ውድባት ህዝቢ ከንዕስል ኣይክንበቕዕን ኢና።

 ዘይምትእምማንን ዝደጋገም ቅልውላዋት ኪዳንን፤

ኣብ ጉዕዞ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን፡ ዘይምትእምማን ነባሪ ሕማም ኰይኑ ቀጺሉ ነይሩን ኣሎን። እዚ ከኣ ቅርጻ ኣወዳድባን ኣወኻኽላን ምሕዝነታት ኤርትራ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ምልኣት ስለዘይብሉ ኢዩ። እዘን ሕጂ ዘሎዋ ውድባት ኤዲኪ ወላ ኣብ ኩሉ ነገራት ተሰማሚዕና ኣሎና ኣብ ዝበላሉ ጊዜ እውን፡ ብዘይተጸበይኦ ጸገማት ኣብ ቅልውላው ክኣትዋ ይርኣያ። ንኣብነት፡

1.  ቅልውላዋት ብጒዳይ መሪሕነት፡ እቲ ኣብ ጉባኤ የካቲት 2007 ዘጋጠመ ቅልውላው እተጸበናዮ ኣይነበረን። ቀጺሉ’ውን፡ ነቲ ናብ ክልተ ተገሚዑ ዝነበረ ሸነኻት ኤዲኪ ንምቅርራብ ነዊሕ ጊዜ ዝወሰደ ዘተ ተገይሩ። ናብ ሓድነታዊ ጉባኤ ንምብጻሕ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ቈይማ፡ ምስታ ብክልተ ሰባት ዝቖመት ኣወሃሃዲት ኣካል (ማለት፡ ብመንግስታኣብ ኣስመሮምን፡ ሑሰን ኸሊፋን) ብምትሕብባር፡ ነቲ ካብ ውድባት ዝቀረበ ወረቃቕትን ርእይቶታትን ድሕሪ ምጽፋፋ ንድፍታት ተዳልዩ። ክፈላልዩ ዝኽእሉ ነጥብታት ተዘትዩሎም፡ ብናይ ሓባር ምርድዳእ ናብ ጉባኤ 2008 ተኣትዩ። ናይ ኣጀንዳታት ክትዕ ኣብ ሓጺር እዋን ተወዲኡ ኣብ መሪሕነት ምቋም ምስ ተበጽሐ ውሑድ ውድባት ኤዲኪ፡ ነቲ እዉጅ ዝነበረ እሞ ተወዳዳሪ ዘይነበሮ፡  ሕጹይ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ንኣቦ ወንበርነት ኤዲኪ ክመጽእ የብሉን ዝብል ደረቅ መርገጽ ናብ ዳግም ቅልውላው ገጹ ደፊኡ። ሰውራዊ ባይቶ ካብ 2001 ንድሓር ነቲ ሃገራዊ ጽላል ናይ ምምራሕ ጊደ ተነፊጉዎ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ፡ እንደገና ብ2008 ሕድገታት ክገብር ተገዲዱ። በዚ ምኽንያት እውን እቲ ክፍወስ ጀሚሩ ዝነበረ ቊስሊ ከይተበገስና ተጐዲኡ፣ ምትእምማን ናይ ምፍጣር መንፈስ እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ።

2.  ውሽጣዊ ስኒት ኪዳን ከይዓቢ፡ ምትዂታዃት ቀጻሊ ነይሩ። ኣንጻር ኣባል ውድባት ንዝግበር ጌጋታት ዓገብ ዝብል ኣካል ኣይነበረን፡ የለን ከኣ። ኣንጻር ኣባል ውድባት ዝግበር ጌጋታትን ግህሰታትን፡ በቲ መሪሕነት ኪዳን ዝግበር ወይ ብኡ ቅቡል ኰይኑ ስለዝርኤ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ኪዳን ሻራዊ ምትህልላኽን ጸለመታትን ቀጻሊ ኣብ ርእሲ ምንባሩ፡ ነቲ ብሕቡእን ብቅሉዕን ዝካየድ ናይ ብርዒ ውግእ እኳ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ተሳኢኑ። ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ጊዜ ጸለመታት ናብ ፍሉያት  ሰልፍታት ዘቕንዐ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ 2009 ጥራይ ኣንጻር እተን ንሓድነት ዝጒዓዛ ዘነበራ ሰልፍታት ዘቕንዐ ጸለመ (እሞ ኣብ ዕላዊ ኣኼባታትን፡ ፈስቲቫላትን፡ ወብሳይታትን ዝስማዕን ዝርኤን ዝነበረ ወፍሪ) ኣስደማሚ ነይሩ። ከም ውልቀ ሰባት ኮነ ከም ውድብ፡ ልቢ ነዕቢ እናተባህለ ንነዊህ ጊዘ መልሲ መብርሂ ይኹን መልሲ ከይተዋህበ ቀጺሉ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ቀዳማይ ምኒስትር ኢትዮጵያ ከይተረፈ ተዓዚቡዎስ፡ ንመሪሕነታት ውድባት ኪዳን “እዚ ጒዳይዚ የኽፍኣልኩም ኣሎ፤ ኣንጻር ህግደፍ ንዝቃለሱ ብጾትኩም፡ ህግደፍ ክትብሉን ከተብሉን ዝቡቕ ኣይኮነን፤ ንመቓልስትኹም ተርሕቑ ስለምንታይ?” ዝበሎም ጊዜ ነይሩ።

3.  እቲ ኣንጻር ዝሰምራ ዝነበራ ውድባት ዝግበር ዝነበረ ጸለመታት ደረቱ የሓልፍ ስለዝነበረ፡ ወኪል ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት (ብወርሒ ጥሪ 2009) ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ጸለመታት ንኲላትና ሃሳይ ስለ ዝኾነ ጠጠው ከነብሎ ጻዕርታት ከነካይድ ኣሎና ኢሉ ከም ኣጀንዳ ሓሳብ ኣቕሪቡ። እንተኾነ ግን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ነዚ ዕሸሽ ኢሉ ሓሊፉዎ። እዚ ቅድሚ 15 ወርሒ ማለት ኢዩ!!

4.  እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ  ኣሉታዊ ምዕብልናታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ መጺኡ። ንኣብነት ፡-

 • ሕንፍሽፍሽ ኣብ ጨንፈር ኤዲኪ ኣውስትራልያ፡በሺር ይስሓቕ ንኪዳን ወኪሉ ብግንቦት-ሰነ 2009 ናብ ኣውስትራልያ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ጊዜ፡ ነቶም ቀንዲ ተሓባበርቱን ተቀበልቱን ዝነበሩ ኣባላት መሪሕነት ሰልፊ ህዝብን ሰልፊ ዲሞክራስን ኤርትራ ከምኡ እውን ኣቦ ወንበር ጨንፈር ኤዲኪ ኣብ ሚልቦርን ከም ዓንቀፍቲ ቆጺሩ ናይ ጸለመ ጸብጻብ ብምቕራቡ ኣካታዒ ጉዳይ ኮይኑ፤ ክሳብ ኣብ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ተዘሪቡሉስ፡ ክምርመርን ክጻረን እውን ውሳነ ተበጺሑ። ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ግን ነዚ ብባይቶ እተዋህቦ ሓላፍነት፡ ክሳብ ሎሚ ፍታሕ ኣይገበረሉን። ጨንፈር መልቦርን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ተሪፉ።
 • ብሰልፊ ዲሞክራስን ሰልፊ ህዝብን ንዎርክሾፕ ኪዳን ዝተዳለወ ወረቀት  ቅድሚ እቲ ዎርክሾፕ ምጅማሩ ነቶም ኣንጻር ሰልፍታትና ዝጽሕፉ ተመሓላሊፊስ፡ “ነዚ ወረቐት’ዚ ፎእ በልዎ” ዝብል ዓንቀጽ ኣብ ኢንተርነት ወጺኡ። ኣቦ መንበር ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዎርክሾፕ ዝነበረ በሺር፡ እቲ ወረቐት ናባኻ’ዩ ተላኢኹ፡ መን ናብ ኢንተርነት ኣመሓላሊፍዎ ምስ ተባህለ “ኣነ ኣይፈልጥኩን” ብምባል ብኣሉታ መሊሹ። ስለምንታይ ትብሃል ኣሎኻ? ዝብሎ ስልጣን ኣይነበረን። እቶም መጒዳእቲ እተሰምዖም ሰልፍታት ዝገብርዎ ጠፊእዎም ስቕ መሪጾም።
 • ኮንፈረንስ ብሩክሰል፡ ኣብ ኮንፈረንስ ብሩክሰል ኤዲኪ ክዕደም ብመትከል ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ዘይንፈላለየሉ ጉዳይ ነይሩ። እንተኾነ ምስታፍ ኤዲኪ ይኹን ካልኦት ውድባት ኣብ ኢድና ከም ዘይኮነ እናተፈልጠ፡ ኣብ ልዕሊ ተዓዲመን ዝነበራ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን፡ ኣብ ልዕሊ ዓደምትን ተዓደምትን ወጻእተኛታትን፡ ብዕላዊ ደብዳቤ ከምኡ ኸኣ፡ ብሬድዮን ተለቪዥንን ብቃለ-መጠይቅን ኣቢሎም መሪሕነት ኪዳን እዚ ዘይበሃል ውንጀላን ክስታትን  ኣካይዶም። ብደረጃ ኪዳን እሞ መን ዓገብ ክብሎም። ኣብቲ እተዓደምናሉ ኮንፈረንስ ስለ እተኻፈልና ጥራይ፡ ብዛዕባ ብሩሰልስ ዜናዊ ንጥፈታትና ብናይ ኪዳን መሳርሒታት ዜና ከይቃላሕ ተኣጊዱ። ወኪል ሰልፊ ህዝቢ ብተለቪጅን ኪዳን፡ ብዛዕባ እቲ ዕዉት ዝኾነ ውጽኢታት ኮንፈረንስ ብሩክሰል ከመሓላልፍ ዝሓተቶ ዕላዊ ጠለብ ከምዘይፍቀደሉ ብጽሑፍ ተመሊሱሉ።

 5.  እቲ ኮነታት ኣብ ከምዚ ደረጃ ምስ በጽሐ ነቲ ሽግራት ኮፍ ኢልና ክንዛረበሉን  ክንኣልዮን ብምሕሳብ ኣቦ መንበር ኪዳን ኣኼባ ክጽውዕ ወኪል ሰልፊ ህዝቢ ብጽሑፍ ሓቲቱ። እቲ ሕቶ ክሳዕ የካቲት 2010 መልሲ ከይረኸበ ጸኒሑ።

 ውሳኔ ማእከላይ መሪሕነት ኪዳንን ምቛም ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዋዕላን፡

ማእከላይ መሪሕነት ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዛዕባ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ውሳኔ ንብጻሕ ዝርርብ ከካይድ ከሎ፡ ኣብ ውሽጡ ክልተ ርእይቶታት ነይሮም። ንሳቶም ድማ፡ እቲ ሓደ ሸነኽ ዋዕላ ኣብ ሓደ ዓመት ምግባር ነዊሕ ኮይኑ ዝርኣዮ፤  እቲ ካልኣይ ርእይቶ ኸኣ ዓመት ሓጺር ኮይኑ ይረኣዮ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክግበር ዝብል ማእከላይ ሓሳብ ተወሲኑ። ዘይከኣል እንተኾይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ምግባሩ ግድን ኣይኮነን ማለት ነይሩ። ባይቶ ኣብ ክትዓቱ ኣስሚርሉ ዝነበረ’ውን እቲ ምስንዳእ ኣዓዋቲ ክኸውን ከም ዝግብኦን፡ እቲ ናይ ጊዜ ገደብ ንምስንዳእ ዋዕላ ብኣሉታ ክጸልዎ ከምዘይብሉን ኢዩ። ንፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኸኣ ነዚ ኣብ ግብሪ ከውዕል መዚዙዎ።

6.  ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣብ ስሩዕ  ኣኼባ ናይ ወርሒ 8-2009፡ ብጒዳይ ዋዕላ ነዚ ዝስዕብ ውሳኔታት ኣሕሊፉ፡_

 • ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብ21 ኣባላት ክትቀውም፤ ንሳቶም ከኣ 13 ካብ ውድባት  ኪዳን፡ 8 ድማ ካብ ህዝቢ፡ ማለት ካብ ሲቪል ማሕበራት ክመጹ ተወሲኑ።
 • ነቶም ካብ ህዝቢ/ሲቪል ማሕበራት ዝመጹ ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ከኣ፡ ከመይ ከም ዝምረጹ እተጸንዕ ቲክኒካዊት ሽማግለ ኣቚሙ፤ ንሳቶም ድማ፡

ሀ) ሓጅ ዓብደልኑር – ኣቦ መንበራ።

ለ) ቀርነልዮስ ዑስማን – ኣባል

ሐ) በሺር ይስሓቕ – ኣባል።

 7.  ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ከም ዘሎ ከኣ፡ ብጒዳይ ዋዕላ ካብ ሓምለ ክሳዕ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2009 ወላ ሓንቲ ከምዘይተገብረ ብሩህ ክኸውን ኣሎዎ።

–    እዛ ኣብ ላዕሊ እተሓበረት ተክኒካዊት ሽማግለ ርክባ ምስ ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ክኸውን ወይ ጸብጻባ ናብ ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ከተቀርብ ተወሲኑ።

–    እታ ሽማግለ፡ ቀዳማይ ኣኼባኣ ዕለት 30-9-2009 ክትገብር ተሓሲቡ ነይሩ። እንደገና ንዕለት 15-10-2009 ክግበር ተቐይሩ፡ እንተኾነ ኣይተተግበረን። ድሕሪ እዚ ሓጅ ዓብደልኑር ብስድራ ቤታዊ ጒዳይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጺኡ። በሺር እውን ንውድባዊ ስርሑ ንሱዳን ከይዱ። ከምዚ ኢሉ ናይ 3 ሰባት ተክኒካዊት ሽማግለ ስራሕ ብፍጹም ተረሲዑ ተሪፉ።

–    ኣብ ውሽጢ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ምፍንጫል ምስ ኣጋጠመ፡ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምርኣይ ህጹጽ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ንዕለት 5-12-2009 ክግበር ተወሲኑ። እዚ ኣኼባ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይጒተት ምስ ተዓዘብኩ ንተወልደ በኣካል ረኺበ፡ እዚ ኣኼባ ካብ ዕለት 15-12-2009 ኣንተደኣ ተመሓላሊፉ ጉባኤታት ኣለና፤ ንሕና ሰለስተ ውድባት ክንሳተፎ ኣይንኽእል ኢና ኢለዮ ከብቅዕ፡ ንሓደ ካብ ስዑድያ ዝመጽእ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ምጽባይ ስለዘገደሶ፡ኮረም መሊኡ ኣንከሎ እቲ ኣኼባ ክሳኦ 19-12-2009 ደንጒዩ። ኣብቲ ዕለት’ቲ ግን ኣድሓኖም ገብረማርያም ኣኼባ ባይቶ ስለ ዝነበሮ ክመጽእ ኣይከኣለን። ኣነ ግን (ሽዑ ወኪል ሰልፊ ህዝቢ) ኣብታ ቀዳመይቲ ዙር ተሳቲፈ። ኣብ ጉዳይ ድሕነት ርእይቶይ ምስ ሃብኩ፡ ንምጽንባራዊ ዋዕላ ሰለስተ ውድባት ኣብ ዝምልከት ስርሔይ ከይደ። ኣብ መኽፈቲ ናይ 19-12-2009 ኣኼባ፡ ተወልደ ገብረስላሴ ድሕሪ ጉዳይ ድሕነት ካልእ ጉዳያት ክንርኢ ኢና ምስ በለ፡ ኣነ ተቓዊመ። ንሱ ድማ እዚ ንፍሉይ ጉዳይ ዝተጸወዐ ህጹጽ ኣኼባ ስለዝኾነ ካልእ ውሳኔታት ክውሰነሉ ኣይግባእን፤ እተን ናብ ሓድነት ገጸን ዝኸዳ ዘሎዋ ሰልፍታት እውን ክሳተፍኦ ኣይክእላን ብማለት ተቓዊመ። ነዚ ዕሸሽ ኢሎም ብምሕላፍ ከኣ ወከልቲ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስን ሰልፊ ህዝብን ሰልፊ ዲሞክራስን ኣብ ዘይነበሩሉ ኣኼባ ፈጻሚት ብጒዳይ ሽዑ እተነየቱሉ ዋዕላ ብዙሕ ውሳኔታት ኣመሓላሊፎም። እዚ ዝስዕብ ከኣ ይርከቦ ነይሩ፡-

 • ሓጅ ዓብደልኑር ስርሑ ወዲኡ ንኣዲስ ኣበባ ክምለስ ኣብ መንገዲ ምህላዉ እናተፈልጠ እንከሎ፡ ንዕኡ ኮነ ንሰልፉ ከይሓበሩ፡ ካብታ ተክኒካዊት ሽማግለ ኣውሪዶም ብናይ እስላማዊ ሰልፊ ወኪል ዝኾነ፡ ሽዑ ካብ ሽዑዲያ ዝተመልሰ ኣሕመድ ሰፈር ተኪኦምዎ።
 • ካብ በርጌሳዊ ማሕበራት ኣብ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝምረጽ ብስቱር ይኹን ብእዉጅ ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ጸግዕነት ክህልዎ የብሉን ዝብል ውሳኔን መምርሕን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰሙን ታሕሳስ  ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ኪዳን ኢዩ ተወሲኑ።
 • እዚ ውሳኔታት እዚን ምርጫ ወከልቲ በርጌሳዊ ማሕበራትን ኣብ ዘይህላዌ 3 ሰልፍታትና ተገይሩ ጥራይ ዝይኮነ፡ መነ-መን ከም እተሓጽዩን እተመርጹን ከይተሓበረና ጸኒሑ።
 • መኽፈቲ ኣኼባ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንዕለት 30 ጥሪ 2010 ክግበር፤ ድሒሩ ከኣ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤዲኪ  ብዕለት 15-2-2010 ክጋባኣ ኢዩ ተባሂሉ። ብዛዕባ ምርጫ ሲቪክ ማሕበራት ንዂሎም ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ኪዳን ከይተሓበረኒ ክሳዕ ፍርቂ የካቲት 2010 ጸኒሑ። ብጒዳይ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንምፍላጥ ብዕለት 15-2-2010 ንተወልደ ገብረስላሴ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣይግበርን ዲዩ ኢለ ሓቲተ፣ ሕጽረት ጊዜ ከም ዘሎዎ ገሊጹለይ። ኣብ መወዳእት ከኣ ናይ ፈጻሚ ሽማግለ ኣኼባ ተባሂሉ፡ ብዕለት 17.02.2010፡ ንገለ ደቓይቕ ቅድሚ ምጅማር ኣኼባ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ተኣኪብና። እተን ንፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ክሓተን ዝኸኣልኩ ሕቶታት ድማ እዘን ዝስዕባ ነበራ፡-

–    ኣነ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ኣመጻጽኣ ሲቪክ ማሕበራት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ የብለይን፡፡ ስለምንታይ?

–    ንኤውሮጳ ክልተ ኣባላት ተወሲኖምሎም ነይሮም ተባሂሉ። ከመይ ጌይም ሕጂ ካብ ኤውሮጳ ሰለስተ ኣትዮም ኣሎዉ ዝብሃል ዘሎ?

–    ካብ ቀጠር ዝመጸ ሰብ፡ ንመን ኢዩ ወኪሉ መጺኡ ዘሎ? እቶም ካልኦትከ? ኣሜሪካኸ እንታይ ኮይኖም በዂሮም ትብሉና? ድምጸን ዝስማዕ ከም ስድሪ ዝኣመሰላ ማሕበራት ብኸመይ ተወኪለን? ወዘተ…

ነዚ ሕቶታት እዚ እተማልኤ መልሲ ከይረኸብኩሉ ግዜ ኣኺሉ ብሃታሃታ ኣብ ኣኼባ ኣስናዳኢት ሽማግለ ተሰጋጊርና። ንመጀመርያ ጊዜ እውን ብጕዳይ ከመይነት ውክልና በርገሳዊ ማሕበራት ክሓትትን በብቚሩብ ክሕበርን ጀሚረ።

ውክልና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኪዳን

ሰልፊና ካብ ምጽንባርዊ ዋዕለ ውጽእ ኢሉ፡ ጌና ስራሕ ከይጀመረ፡ ብሸነኽ ኣቦ መንበር ማእከላይ መሪሕነት ኪዳን፡ ዓብደላ ማሕሙድ፡ ዘይተጸበናዮ ህዉኽ ጠለባት ክሰድድ ጀሚሩ። ወከልትኹም ኣብ ፈጻሚ ሽማግለን ኣብ ኣሰናዳኢ ሽማግለን መነመን ኢዮም ከኣ ተባሂሉ። እዚ ሕቶታት እዚ ንኣኼባታት ማእከላይ መሪሕነት ኪዳን ስለዝምልከት ከኣ፡ ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ኪዳን፡ ክሳዕ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ፡ ኣብዚ ዘሎናዮ መሰጋገሪ እዋን፡ ብዝነበረና ውክልና ክንጸንሕ ከም እንኽእል ርዱእ ነይሩ። እቲ ልምዲ’ውን ከምኡ ኢዩ። (ኣብ ሰነዳት ኪዳን፡ እተጸናበረ ውድባት ድሕሪ ክንደይ ጊዜ ከም ሓደ ውድብ ከም ዝውከል ዝርዝራዊ ንጹርነት ስለዘየለ፡ ብሕሉፍ ልምዲ ወይ “ሳብቓ” ንምራሕ ኢልና። ግንባር ድሕነት ሓደ ውብድ ድሒሪ ምዃኖም ን7 ወርሒ ዝኸውን ኣብ ፈጻሚ ሽማግለን ኣሰናዳኢ ሽማግለን ከም 3 ውድባት እናተወከሉ ከም ዝጸንሑ ዝዝከር ኢዩ)፡፡ ዓብደላ መሓሙድን ካልኦትን ግን ነዚ ቅኑዕ መንገዲ ክቕበሉ ኣይደለዩን። ብሕጊ ምስ ተተሓሓዝናዮም፡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ እሞ ኸኣ ኣብ ታሪኽ ኪዳን ተገይሩ ዘይፈልጥ/ብዘይንቡር ኣገባብ/ “ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ኪዳን” ንዕለት 09.03.2010 ጸዊዖም። እቲ ብዘይ ንቡር ኣገባብ ዘብለኒ ዘሎ ድማ፡ ንቡር/ሳብቓ ዘይተኸተለ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ መሰል ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት ዝገፍፍ ኣገባብ እውን ነይሩ። ማለት፡-

–    ኣባል ማኣከላይ መርሕነት ኣብ ኣኼባ ክሳተፍ መሰሉ ምዃኑ እናተፈልጠ፡ ነዚ ዕድል እዚ ዝዓጹ ናይ ጊዜ ምድራት ተገይሩ። ብተዘዋዋሪ መንገዲ፡ ኣባላት ባይቶ ከምዘይመጹ ምግባር ዘይቅኑዕ ኣሰራርሓ ኢዩ ነይሩ።

–    ኣብ መንጎ ሰለስተ መዓልቲ ይትረፍዶ እቶም ርሑቕ ዘለዉ ክሳተፉ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እውን ክመጹ ኣይከኣሉን። እቶም ክመጹ ዘይክእሉ፡ ኣባላት ባይቶ ብዘይኮኑ ሰባት ቀይሮምዎም። ብወገንና ዘስደመመና ጒዳይ እኳ እንተኾነ፡ ነዚ ጥሕሰት ሕጋዊ ኣጸዋውዓ ኣኼባ ባይቶ እውን ሸለል ክንብል መሪጽና።

–    ድሕሪ ህጹጽ ኣኼባ “ባይቶ” ኪዳን፡ ውክልና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 3 ናብ 1 ወሪዱ። ካብቲ ዘይንቡር ጒዳያት እውን እቲ ምክትል ኣቦ መንበር ኪዳን ዝነበረ ብጻይ ሓጅ ዓብደኑርን፡ ኣብ ፈጻሚ ኣካል ኪዳን ናይ ህዝባዊ ጒዳያት ኣባል ዝኾንኩ ኣነን (መሓመድ ዓሊ)፡ ናይ ዓመትን ፈረቃን ንጥፈታትና ብደረጃ ጸብጻብ ናብ ባይቶ ኪዳን ከየቕረብና ጒዳይና ተዓጽዩ። ኣባልነት ኣብ ኣሰናዳኢት ሽማግለ እውን ከምኡ። ሰልፍና፡ ነዚ’ውን ሸለል ንበሎ ብማለት ሓሊፍዎ።

–    ኣብቲ ናይ 17 የካቲት 2010 ኣኼባ  ኣሰናዳኢት ሽማግለ እውን ኣብ ቅድም ዝተወደኣን ዝተወደበን ኣኼባ ኢና ኣቲና። ውሽጣዊ ሕጊ ኣሰናዳኢት ክግበር ክትዕ ኣብ እተጀመረሉ፡ በሺር ኢሳቅ ኣስናዳኢት ሽማግለ ብ21 ትቀውም ኣይንበል እንታይደኣ ካብ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ትቅውም ጥራይ ንበል ኢሉ ሰለስተ ሰዓት ዝኸውን ኣብዚ ነጥቢ እዚ ተኻቲዑ። እቲ ብባይቶ ኪዳን እተሓንጸጸ ውሳኔ ብድልየታቶምን ከም ድላዮምን ክቕይርዎ ተረኺቦም። ኣብ መወዳእታ 21 ንበል ግን ምልክት/ፉትኖት ጌርና ንሕለፍ ተባሂሉ (ብህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ሕጋውነት ክሳዕ ዘልብስዎ)። ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃዎሞና ኣመዝጊብና። እዚ ነቲ ኣንጻር ገለ ሰልፍታት ብቅሉዕ ዝስራሕ ዝነበረ ጌጋ ኣሰራርሕ ኣብሪሁ የርኢ።

–    ብጒዳይ ኣወኻኽላ በርገሳዊ ማሕበራት ዓበይቲ ሕቶታት ከለዋና፡ ኣብ ምጽራይን ኣብ ምሕታትን ብምድሃብ፡ ካብቲ ኣኼባታት ኣሰናዳኢት ምስሓብ ጊዜ ከም ዝወስድ ርኢና። መሪሕነት ሰልፊ’ውን ኣጽኒዑ ክጻዕ ዝበጽሖ ጊዜ ከምዘድልዮ ርዱእ ነይሩ። ክሳዕ ብሩህ ስእሊ ዝርከብ ከኣ ኣብቲ ኣኼባታት ኣሰናዳኢት ክንቅጽል ግድን ነይሩ።

–    ካልእ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ክትዕ ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ዋዕላ ዝግበረሉ ጊዜ ምውሳን ነይሩ። ኣብ ውሽጥና ክልተ ርእይቶ ነይሩ። እቲ ሓደ ኣብ ታሕሳስ 2010 ይገበር ዝብል ንሕና ዝነበርናዮ ዓብላሊ ደገፍ ዝነበሮ  ክኸውን ከሎ፡ እቲ ካልኣይ ሸነክ ድማ ወርሒ ሰነን ሓምለን ዝብል ነይሩ። ብድምጺ ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ 2010 ክግበር ተወሲኑ ተደምዲሙ። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ግን፡ ብዓል በሺር ብደገፍትና ተደዊሉልና፡  “ንሕና ኣብ ታሕሳስ ኣይንምውሎን ኢና ኢሎምና” ብማለት ነቲ ኣብ ሓምለ ይገበር ዝብል ርእይትኦም ዳግም ኣቕሪቡ። እንደገና ዳርጋ ክልተ መዓልቲ ኣካቲዑና፤ ድምጺ ተዋሂቡዎ፡ ክልተ ሲሶ ስለዘይረኸበ ወዲቑ። እንደገና፡ ጌጋ ውጺት ኣዊጅና ብዝብል ምኽኒት ካልኣይ ግዜ ኣድሚጾም ክልተ ሲሶ ከምዝረክብ ጌሮም!!! ነዚ ኣገባብ እዚ ተጻሪርና ተቃወሞና ኣመዝጊብና። ካልእ ክንገብሮ እንኽእል ነገር ኣይነበረን። ደጊመ ክብሎ ዝደሊ፡ ነቶም ካብ በርገሳዊ ማሕበራት መጺኦም ዝተባህሉ ፈሊጥናን ኣጽኒዕናን እንተንነብር፡ እቶም ኣብ ኣወኻኽልኦም ምልክት ሕቶ ዘሎዎም መጽናዕቲ ይገበረሎም ምበልና፤ ካብ ኣኼባ እውን ክንበኲር ምተገደድና። ብወገንና ኮነ ብወገን መሪሕነት ሰልፊን፡ ጌና ብርግጽ ዝበጻሕናዮ  ጭብጢ ኣይነበረን። እዚ ካብቲ ሕጋዊ ጒድለታት መሪሕነት ኪዳን ኢዩ። ክሕተቱሉ ከኣ ይግባእ ነይሩ። ጌጋታት ሸለል ምባል ደረት ክግበረሉ ምተገብኤ። ደጊመ ክብሎ ዝደሊ፡ ካብ ጌጋታትና እንተዘይተማሂርና ኣብ ሕንፍሽፍሻት ክንነብር ኢና።

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: