Eritrea real clear politics's Weblog

August 16, 2010

ኮምሽን ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ናይ መጀመሪያ መሰረታዊ ንጥፈታት ስርሑ ኣሰላሲሉ፡፡

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 6:22 am

ኮምሽን ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ናይ መጀመሪያ መሰረታዊ ንጥፈታት ስርሑ ኣሰላሲሉ፡፡

Sunday, 15 August 2010 21:19

 • ፈጻሚት ሽማግለ መሪጹ ናይ ስራሕ ኮሚተታትን መዚዙ፡
 • ማከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ጌሩ ጨናፍራቱ ኣብ ሓሙሽተ ክፍላተ ዓለማት ክኸፍት እዩ፡

ብመሰረት እቲ ብዓወት ዝተዛዘመ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ዘሕለፎ ዉሳነ እቲ ድሮ ተመስሪቱ ዘሎ ሃገራዊ ጉባኤ ወይ ከኣ (National Congress) ንምድላዉን ደሞክራሲያዊ ቃልስና ናብ ዝላዓለ ጥርዚ ንምድያቡ ዘኽእሉን ብፍላይ ከኣ፡ ኣብቲ ካብ ዕለት 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ 2010 ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ዝተመዝገበ ዓወታት ብምዕቃብ ነቲ ብፖለቲካዊ ዉድባት ኤርትራ ጥራይ ተባሒቱ ንዝጸንሓ ፖለቲካዉን ደሞክራሲያዉን ቃልሲ ኤርትራ፡ ብዝያዳ ህዝቢ ብዝሳተፎን ዝሰፍሕ መንገዲ ኤርትራዊ በርጌሳዉን ህዝባዉን ዉሳነታት ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ንምዕዛዝን፡ ምስ ሓይልታት ፖለቲካ ኤርትራ ብሽርክነት ተሓባቢሩ ዝሰርሕ ነጻ ኮምሽን ጽባሕ ምዝዛም ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ስራሓዉቱ ከካይድ ጸኒሑ፡፡

እዚ ካብ ኩሉ ሕብርታትን ኣቃዉማ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብምዉካል ብደሞክራሲያዊ መንገዲ ኣብ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ  ዝተመርጸ 53 ዝኣባላቱ ኮምሽን ክሳብ ሎሚ ንኣገባብን ኣሰራርሕኡ ብዝምልከት መማሓደሪን ዉሽጣዊን ሕግታት ብምሕንጻጽ ብምጽዳቕን ብዓቕምን ፍልጠትን ዝመምዘንታቱ ኣገባብ፡ ሓንቲ ንስራሕ ኮምሽን እትመርሕ ኣካያዲ ኣካል መሪጹ ኣሎ፡፡

በዚ መሰረት ኮምሽን ክሳብ ሕጂ ኣሰላሲልዎም ካብ ዘሎ ዛዕባታት፡-

 • ኮምሽን ነጻን ዘይሻራዉን ኮይኑ ተጸዋዕነቱ ብቐጥታ ነቲ ዝመረጾ ዋዕላ ምኻኑ ተሰማሚዑ፡ ኮምሽን ምስ ፖለቲካዉያን ሓይልታትን ዉድባትን ኤርትራ ብሽርክነት ክሰርሕ ወሲኑ፡፡
 • እዚ ኣብ ኣቃዉምኡ እዉን ካብ ህዝብን ሰቪካዊ ማሕበራትን 60 % ቦታ ዝወነነ ኮምሽን ህዝቢ ኣብ መጻኢ ኩነታት ሃገሩ ዕቱብ ተሳትፎ ዘርእየሉ ኩነታት ከመቻችእ ምኻኑ ተሰማሚዑ፡፡
 • ከም መርኣያ ናይዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ሓቅታት ከኣ እንሆ ኣብዚ ነዚ ኮምሽን ክመርሕ ዝተመዘዘ ፈጻሚ ሽማግለ ወሳኒ ቦታታት ካብ ብርጌሳዊን ህዝባዉን ምንቅስቓሳት ተወኪሎም ናይ ዝመጹን ካብ ፖለቲካዊ ዉዳቤ ነጻ ዝኾኑ ባእታታት ምምራጹ እኹል ምስክርነትን መጻኢ ዉሕስነት ንተሳትፎ ህዝብን እዩ፡፡
 • ኩሎም ኣብ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ዝተሳተፉ ኣብ ኪዳን ዝተጠርነፉ ይኹኑ ካብ ኪዳን ወጻኢ ዘሎዉ ፖለቲካዊ ዉድባትን ሰልፍታትን ኤርትራዉያን  ምርጫን ዉሳነን ስቪካዉያንን ህዝብን ብምኽባር ኣብ መስርሕ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ዘርኣይዎ ዉርዙይ ተማእዛዝነትን ፖለቲካዊ ትሕትናን  ኣብ ታሪኽ ከዘክሮም ክነብር እዩ፡፡

ኣብ መወዳኣታ ኮምሽን ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ስራሕ ዉዕልኡ ልዒሎም ንዝተጠቕሱ ሓቅታት ድሕሪ ምርግጋጽ፡ ነዞም ዝስዕቡ ኣባላት ኣብ ፈጻሚ ሽማግለ እቲ ኮምሽን ኮይኖም ክሰርሑ መሪጽዎም ከምዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቡ ዘሎ ዜና ሓቢሩ፡፡

 1. ኣቶ ኣምሃጽዮን ዶሚኒኮ              ኣቦ ወንበር
 2. ኣቶ ዓብደራሕማን ጣሃኑር            ም. ኣቦ ወንበር
 3. ዓብደልቃድር ሓምድ                  ጸሓፊ    

 

ኽኮኑ እንከሎዉ ኣብ ትሕቲ እዚ ሽማግለ ድማ እዘን ዝስዕባ ኣርባዕተ ናይ ስራሕ ኮሚተታት ተመዚዘን ቆይመን ኣሎዋ፡፡

 1. ዓሊ ማሓመድ ሰይድ                 ኮሚተ ጉዳያት ፖለቲካ
 2. ዳንኤል ተወልደ                        ኮሚተ ዜናን ሓበሬታን
 3. መሓመድ ሳልሕ ኣቡበከር           ኮሚተ ህዝባዊ ጉዳያት
 4. ያሲን መሓመድ ዓብደላ              ኮሚተ ፋይናንስ

ብዘይካ እዚ ሓዉ ክብሮም ብርሃነ ደብሩ ተቖጻጻሪ ኮይኑ ክሰርሕ ምኻኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ፡፡

እዚ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ከምዘመልከቶ ዝተረፉ ኣባላት ኣቲ ኮምሽን ኣብዘን ቆይመን ዘሎዋ ናይ ስራሕ ኮሚቴታት ብብኽእለቶም ተመዲቦም ከምዘሎዉ ተሕቢሩ ኣሎ፡፡ ኮምሽን ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ንኩለን ኣቑምወን ዘሎ ናይ ስራሕ ሽማግለታትን ኮሚተታትን ዕማምን ናይ ስራሕ ሓላፍነትን ዘነጽር ሰነድ ኣብ ርእሲ ምንጻሩ፡ ኮምሽን ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ መሰረታዊ ዕላምኡ ተግባራዉነት ዉሳነታት ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ንምርግጋጽ ምስራሕን ብኡ መጠን ከኣ መጻኢ ዉክልና ሕዝብን ሃገርን ዝዉስንን መጻኢ ስልጣን ህዝቢ ዘረጋግጽ ሃገራዊ ጉባኤ ምድላዉን ምኻኑ ኣፍሊጡ ኣሎ።

ብመሰረት እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ኮምሽን ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ስራሓዉቱ ኣብ ሓሙሽተ ክፍላተ ዓለማት ማለት፡-

ኣፍሪቃ፡ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኤዉሮጳ፡ ሰሜን ኣመሪካን ካናዳን፡ ኣዉስትራሊያን ኒውዝላንድን፡ ከፋፊሉ ጨናፍራቱ ብምዝርጋሕ ክሰርሕ ብምዉሳን፡ ማእከላይ ቤትጽሕፈት እቲ ኮምሽን ከኣ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ፡  እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ፡፡        

መሓሪ ኣብራሃም

ሜዲያ መርበብ ሲቪካዊ ማሕበራት ኤዉሮጳ

ካብ ኦስሎ ነርወይ

15 ነሓሰ 2010

Advertisements

August 12, 2010

ملتقى الحوار الوطني للتغییر الدیمقراطي بسم لله الرحمن الرحیم

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 3:31 pm

1

بسم لله الرحمن الرحیم

ملتقى الحوار الوطني للتغییر الدیمقراطي

إعلان أدیس أبابا

أم 􀑧 ا الت 􀑧 ي بلادن 􀑧 تقرار ف 􀑧 نحن قوى التغییر الدیمقراطي الساعین نحو تحقیق الأمن والسلام والاس

و

أغسطس

– 9 􀑧 ن 31 یولی 􀑧 رة م 􀑧 شملنا في ملتقى الحوار الوطني للتغییر الدیمقراطي الذي عقد في الفت/ 2010 م .رة 􀑧 ضایاه الكبی 􀑧 ة ق 􀑧 ي معالج 􀑧 دم ف 􀑧 ذ الق 􀑧 عبنا من 􀑧 ا ش 􀑧 ي دأب علیھ 􀑧 د الت 􀑧 تمراراً للتقالی 􀑧 اء اس 􀑧 أتي اللق 􀑧 وی

یم الإداري 􀑧 ستویات التنظ 􀑧 ى م 􀑧 ي أدن 􀑧 ى ف 􀑧 یم أو حت 􀑧 وطن أو الإقل 􀑧 ستوى ال 􀑧 ى م 􀑧 صغیرة عل 􀑧 وال

والاجتماعي

.دیني 􀑧 ومي وال 􀑧 طھاد الق 􀑧 كال الاض 􀑧 ل أش 􀑧 ن ك 􀑧 اني م 􀑧 ي یع 􀑧 ام القمع 􀑧 ل النظ 􀑧 ي ظ 􀑧 وم وف 􀑧 عبنا الی 􀑧 إن ش

سجون 􀑧 تلأت ال 􀑧 ث ام 􀑧 ام حی 􀑧 ات النظ 􀑧 راء سیاس 􀑧 ار ج 􀑧 ة الانھی 􀑧 ى حاف 􀑧 ا عل 􀑧 یش بلادن 􀑧 اعي وتع 􀑧 والاجتم

د 􀑧 ال ، وق 􀑧 ساء والأطف 􀑧 دین والن 􀑧 ال ال 􀑧 ى رج 􀑧 ا حت 􀑧 نج منھ 􀑧 م ی 􀑧 بالمعتقلین من كافة فئات المجتمع ، ول

لات 􀑧 اولون الإف 􀑧 ذین یح 􀑧 شبابنا ال 􀑧 روب، ف 􀑧 ات الح 􀑧 ر أوق 􀑧 ي غی 􀑧 ھ ف 􀑧 ارد لأبنائ 􀑧 تحولت ارتریا إلى بلد ط

ضلاً 􀑧 ار، ف 􀑧 واج البح 􀑧 تلعھم أم 􀑧 صحراء أو تب 􀑧 ال ال 􀑧 ت رم 􀑧 دفنون تح 􀑧 اروا ی 􀑧 ام ص 􀑧 یم النظ 􀑧 ن جح 􀑧 م

سیاسات التھجیر والتغییر الدیمغرافي التي یقوم بھا النظام التي تھدد السلم الاجتماعي

.ك 􀑧 ام، وذل 􀑧 ذا النظ 􀑧 ھ ھ 􀑧 عھ فی 􀑧 ذي وض 􀑧 یم ال 􀑧 وجاء انعقاد ھذا الملتقى لإنقاذ وطننا وشعبنا من الجح

ة 􀑧 ھ الوطنی 􀑧 بإقامة دولة دیمقراطیة یعیش فیھا الشعب الإرتري في أمن وسلام، معززاعزیزوحدت

ضوا 􀑧 منمیا للثقة المتبادلة

یمثلون كلا من

. ولتحقیق ھذا الھدف السامي شارك في الملتقى نحواً من ( 330 ) ع:-ع 􀑧 ات المجتم 􀑧 الف، منظم 􀑧 ارج التح 􀑧 ة خ 􀑧 تنظیمات التحالف العشرة ، التنظیمات السیاسیة والقومی

ط ، 􀑧 شرق الأوس 􀑧 وتي، ال 􀑧 ا، جیب 􀑧 سودان ،إثیوبی 􀑧 ن ال 􀑧 ل م 􀑧 ي ك 􀑧 ة ف 􀑧 المدني ، ممثلي الجالیات الإرتری

رأة، 􀑧 ثلات الم 􀑧 سیحي ، مم 􀑧 لامي والم 􀑧 دین الإس 􀑧 أوربا، أمریكا وكندا ،استرالیا ونیوزلندا، رجال ال

ضائیة 􀑧 وات الف 􀑧 ة والقن 􀑧 ة،المراكز الإعلامی 􀑧 ورة الإرتری 􀑧 ل الأول للث 􀑧 ي الرعی 􀑧 شباب، ممثل 􀑧 ي ال 􀑧 ممثل

وق 􀑧 ال حق 􀑧 ي مج 􀑧 طین ف 􀑧 احثین ، ناش 􀑧 ادیمیین وب 􀑧 ة ،أك 􀑧 ة المعارض 􀑧 ة الإریتری 􀑧 ات الخاص 􀑧 والإذاع

الإنسان، وممثلي الجالیات الإرتریة عبرالعالم

.ا 􀑧 ي مزقھ 􀑧 عبنا الت 􀑧 ات ش 􀑧 ین مكون 􀑧 ة ب 􀑧 دة والثق 􀑧 اني الوح 􀑧 ز مع 􀑧 ق وتعزی 􀑧 سعى لتحقی 􀑧 ع ی 􀑧 ان الجمی 􀑧 وك

النظام الدیكتاتوري

.ي 􀑧 ة ف 􀑧 ة المتمثل 􀑧 ت الوطنی 􀑧 ى الثواب 􀑧 داً عل 􀑧 ة مؤك 􀑧 دة الوطنی 􀑧 ضیة الوح 􀑧 ي ق 􀑧 ویلا ف 􀑧 ى ط 􀑧 وتوقف الملتق

ن 􀑧 ضة م 􀑧 ات عری 􀑧 التعدد اللغوي والدیني والقومي مقراً بالمظالم المتفاوتة التي وقعت على قطاع

ضایا 􀑧 زت الق 􀑧 ذا وترك 􀑧 ق

الأساسیة التي غطت محاور أعمال الملتقى الأوراق التي أعدتھا اللجنة التحضیریة وھي

. ھ 􀑧 ة وعم 􀑧 ا باستفاض 􀑧 اولاً لھ 􀑧 سلمین متن 􀑧 ة الم 􀑧 ري خاص 􀑧 شعب الإرت 􀑧 ال:ورقة الوحدة الوطنیة

ورقة آلیات ووسائل التغییر الدیمقراطي

ورقة المرحلة الانتقالیة التي تلي سقوط النظام الدیكتاتوري

. مشروع المیثاق الوطني

وطني 􀑧􀑧 ل ال 􀑧 دة للعم 􀑧􀑧 ة موح 􀑧 روج برؤی 􀑧􀑧 صوراً للخ 􀑧 ضمنت ت 􀑧􀑧 ي ت 􀑧 ق الت 􀑧􀑧 ة الطری 􀑧 خارط

المشترك منھجاً وممارسة

.2

وبعد مداولات عمیقة لھذه الأوراق اتخذ جملة من القرارات والتوصیات الھامة ومنھا

:أولا

: القرارات-1

مكونات شعبنا والقوى الراغبة في التغییر، وتمھیداً لذلك كلف مفوضیة وطنیة

للتغییر الدیمقراطي من

وتنظیمھا وتعبئتھا، وإعداد مسودة دستور مؤقت للمرحلة الانتقالیة بعد سقوط

النظام آخذةً في الاعتبار التجارب الدستوریة، وأن تضع خارطة طریق واضحة

المعالم برؤیة سیاسیة تحدد مھام المرحلة الانتقالیة

-2

الثقافي والقومي والدیني، وتضمن حقوق كل المكونات الاجتماعیة لشعبنا وأكد

على ضرورة تقویة واحترام التنوع الاجتماعي

-3

الیوم عرضة للمخاطر بسبب سیاسات النظام الدیكتاتوري التي خلقت اضطھاداً

قومیاً في إرتریا، وبما أن مسألة القومیات لا تنفصل عن قضیة الوحدة الوطنیة

وعن الحقوق الدیمقراطیة، أكد الملتقى على حقوق القومیات ومساواتھا و ضمان

حق تقریر المصیر للقومیات في دستور إرتریا الدیمقراطیة الحدیثة

-4

مارس بدرجات متفاوتة الاضطھاد على الأدیان والمعتقدات، وأكد الملتقى على

وجود ھذه المظالم خاصة تجاه المسلمین، مؤكداً على ضمان الحقوق الدینیة

وحریة المعتقد

-5

العربیة والتقرینیة لغتین رسمیتین في البلاد

-6

والأملاك الخاصة التي انتزعھا النظام الدیكتاتوري إلى أصحابھا الأصلیین بقرار

تنفیذي وإجراءات قانونیة

-7

قرر الملتقى عقد مؤتمر وطني جامع خلال عام لتشكیل مجلس وطني یمثل كل53 عضواًبینھم 6نساء وعھد إلیھا تھیئة الجماھیر.أكد الملتقي على أن وحدة الشعب الإرتري وحدة اختیاریة طوعیة تحترم التعدد.إن الوحدة الوطنیة لشعبنا وسیادتھ التي ترسخت إبان الكفاح المسلح أصبحت.إن النظام الدیكتاتوري في إرتریا ومنذ وصولھ إلى السلطة في عام 1991 م.أكد الملتقى بأن اللغات الوطنیة الارتریة متساویة، واعتبر اللغتین الوطنیتین.أكد الملتقى على أن الأرض ملك للشعب، وأن تعود كل الاراضى والملاحات.اعتماد نظام الحكم اللامركزى الدستوري.ثانیاً

ة 􀑧 ة القادم 􀑧 ق للمرحل 􀑧 ة الطری 􀑧 من خارط 􀑧 تكون ض 􀑧 ي س 􀑧 یات الت 􀑧 ن التوص 􀑧 د م 􀑧 ى العدی 􀑧 در الملتق 􀑧 أص

ومنھا

1

یناشد كل قوى التغییر الدیمقراطي حشد طاقاتھا في جبھة عریضة من أجل إنقاذ بلادنا،

وضمان وحدتھا

: التوصیات:. إن ملتقى الحوار وفى الوقت الذي یؤكد فیھ انطلاق العمل النضالي للتغییر بروح جدیدة،.3

2

إشكالاتھا البینیة بالطرق السلمیة والدیمقراطیة، وطالب التنظیمات السیاسیة ومنظمات

المجتمع المدني المتشابھة في أھدافھا وبرامجھا بالوحدة لمصلحة الشعب والوطن

3 .

والإداري

4.

التحریر والمقاومة من أجل الدیمقراطیة واعتبرھا مسؤولیة وطنیة

5.

الدیمقراطي لإسقاط النظام الدیكتاتوري

6.

الدیمقراطي

. أوصى الملتقى قوى التغییر الدیمقراطي من تنظیمات سیاسیة ومنظمات مجتمع مدني حل.تنمیة القدرات البشریة والاستفادة من الخبرات الإرتریة في تطویر عملنا الدبلوماسي.أوصى الملتقى بضرورة تقدیم الخدمات والرعایة لأسر الشھداء والرعیل ومعاقي حرب.توجھ الملتقى بنداء لشعبنا للحفاظ على تعایشھ ووحدتھ الوطنیة والعمل مع قوى التغییر.أوصى الملتقى بتكوین لجنة اقتصادیة لاستقطاب الدعم من شعبنا لتقویة قوى التغییر.توجھ الملتقى بنداء للمواطنین الإریتریین في الخارج لحرمان النظام الاستبدادي من الدعم

المالي والمعنوي ، مناشدا الجیش الإریتري باعتباره جزءا من شعبنا المقھور الوقوف بجانب

الشعب والانضمام لقوى التغییر الدیمقراطي، رفعا لمعاناتھم ونصرا لشعبھم

.كما یتوجھ ملتقى الحوار بنداء للمجتمع الدولي والدول الصدیقة للوقوف مع الشعب الإریتري

والإسھام في إنقاذه من قبضة الدیكتاتوریة، وطالب الدول الداعمة للنظام الوقوف مع نضال

شعبنا العادل

.ة 􀑧 ا حكوم 􀑧 وإذ یثمن ملتقى الحوار الوطني وقوف دول الجوار بجانب قضیة التغییر خاصة إثیوبی

رن 􀑧 ة الق 􀑧 یش منطق 􀑧 وشعباً یدعوھا لبذل المزید حتى یتخلص الشعب الإرتري من معاناتھ، ولتع

الأفریقي في أمن وسلام

.شھید 􀑧 ذكر ال 􀑧 ص بال 􀑧 ري، یخ 􀑧 ا الإریت 􀑧 ھداء وطنن 􀑧 ل ش 􀑧 زازه بك 􀑧 سجل اعت 􀑧 وملتقى الحوار الوطني إذ ی

و 􀑧 یم وھ 􀑧 روري أل 􀑧 ادث م 􀑧 ر ح 􀑧 ھ إث 􀑧 دثت وفات 􀑧 ذي ح 􀑧 ى، وال 􀑧 ضو الملتق 􀑧 سفن ع 􀑧 سفھوني م 􀑧 ل ت 􀑧 المناض

یسعى في سبیل إنجاح ھذا الملتقى

.النصر للشعب الإریتري في نضالھ من أجل حقوقھ المشروعة

المجد والخلود لشھدائنا الأبرار

ملتقى الحوار الوطني الإرتري للتغییر الدیمقراطي

2010

م /8/ أدیس أبابا 9

ኣዋጅ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 3:22 pm

ኣዋጅ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

 

ንሕና ሓይልታት ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ኣብ ሃገርና ሰላምን ርግኣትን ንምርግጋጽ ንቃለስ ዘሎና ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ 2010 ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሚክራሲያዊ ለዉጢ ከነቃንዕ ተጋቢእና ቀኒና፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ካብ መዋእል ኣትሒዙ ኣብ ዓበይትን ንኣሽቱን ሃገራውን ከባብያውን ክሳብ ዝተሓቱ ማሕበራውን ህዝባውን ሕቶታቱ፣ ብመገዲ ዘተን ዋዕላን መጻኢ ጉዳይ ሃገሩን ክሰማማዕን ክውሰንን ጸኒሑ ኢዩ። እዚ ሕጂ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ 2010 ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ መቐጸልታ ናቱ ኢዩ።

 

ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢን ህልው ኩነታትሃገርን ህዝብን፡

ሎሚ፣ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ትሕቲ መላኺ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ተረጊጹ፣ ኩሉ ዓይነት ጭቆናን ጸቕጥን ማለት ብሄራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላውን፣ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ መዘና ብዘይብሉ ኩሉ መዳያዊ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቱ ተገፊፉን ተጣሒሱን ይርከብ። ሃገርና ኣብ ደረጃ ፍጹም ምንቁልቋል ምብትታንን ፣ ከም ሳዕቤን ድማ ናይ ምብታን ሓደጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብና ዘንጸለላወሉ፣ ዜጋታትና ኣብ ማእሰርትን ማሕዩርን ቅትለትን ዝሳቐዩሉ፣ ኣማኢት መዓስከራት ተኸፊቱ ህዝብና ብኣልማማ ኣብ ኣብያተ ማኣሰርቲ ኣብ ዘለዉሉ፣ መራሕቲ ሃይማኖታትና ከይተረፉ ግዳያት ዝኾኑሉ ህሞት ኢዩ ዝካየድ ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ዘሎ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ግዳያት ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻዊን ደረጃ፣ እዛ ሃገር እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኲናት ኣብ ዘይብሉ ግዜ ዝለዓለ ቁጽሪ ስደተኛትት እተፍልፍል ምዃና ተረጋጊጹ ኣሎ። ብፍላይ መንእሰያት ብብዝሒ ንስደት ኣብ ዘምርሑሉን፣ ኣብ ፈቐዶ ሰሃራን ባሕርን ዝጠፍኡሉን፣ እቲ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ግዱድ ሰፈራታት ዘስዓቦ ደሞግራፊያዊ ምልውዋጥን፣ ዝፈጥሮ ዘሎ ህዝባዊ ምምዝባላትን ኣብ ዘለወሉ እዋን ኢዩ እዚ ዋዕላ ተጋቢኡ። ልዕሊ 330 ዝተሳተፉሉ ዋዕላ ብኸምዚ ዝስዕብ ኔሩ። 10 ውድባት ኪዳን፤ ካብ ኪዳን ወጻኢ ዘለዋ ፖለቲካውን ብሄራውን ውድባት፤ ወከልቲ ሲቪክ ማሕበራት ካብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ጁቡቲ፣ ማኣከላይ ምብራቕ፣ ኣውሮጳ፣ ኣሜሪካ፣ ካናዳን፣ ኣውስትራልያ፣ ኒው ዚላንድን ዝመጹን፣ መራሕቲ ሃይማኖት፤ ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ፤ ወከልቲ መንእሰያት፤ ወከልቲ ስደተኛታት፤ ወከልቲ ገዳይም ተጋደልቲ፤ ወከልቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ዜና ማዕከናት፤ ምሁራትን ነጻ ዜጋታትን፤ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ተረኺቦም።

ብውድዓዊ ኩነታት ክንዕዘቦ እንከለና፣ እዚ ዋዕላ እዚ፣ ሃገርናን ሕዝብናን ብሰፍ ዘይብል ኩሉ መዳያዊ ጭቆና እናተሳቐየ በቲ ሓደ ወገን፣ ጠገለ ዘይብሉ ናይ ህ.ግ.ደ.ፍ. ግዳምን ውሽጣውን ተጻባኢ ፖሊሲታቱ ዘኸተሎ ጎነጽ ምስ ጎረባብትን ማሕበረ ሰብ ዓለምን በቲ ሓደ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ማእከል ሽበራ ብምዃን፣ ኣብ ፍጹም ከበባ ተነጽሎ ተሳጢሑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኢዩ ተኻይዱ።

ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፣ ቀንዲ ዕላማኡ ሃገርናን ሕዝብናን ካብዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ኩነታት ፍጹም ንምንጋፍን ብኡ ኣቢሉ እውን፣ ኩሎም ኤርትራውያን ብሓባር ተኸባቢሮም ዝነብሩላ ሃገር ምእንቲ ክውንኑ ዘኽእሎም ምዕቃብ ሃገራዊ ሓድነትን ምፍጣር ሕድሕዳዊ ምትእምማንን ኢዩ።

ነቶም ጠንቂ እዮም ዝበሃሉን፣በብግዜኡ ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ፍልልያት ክዓሙቕ ዝፍተን ዘሎ ቅርሕንትን ጽልእን፣ለልዮም ብክፉት ልብን መንፈስን ብምዝታይ ዝተኻየደ ሓድነት ናይ ምርግጋጽ ስጉምቲ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኤርትራውያን ንሕድሕዳዊ ወጽዓታቶም ተቐቢሎም ዝፈጠርዎ ምትእምማንን ዝበጽሕዎ ምርድዳእን፣ መለለዪ ናይዚ ሃገራዊ ዋዕላ ኢዩ ነይሩ።

ንሃገራዊ ሓድነቶም ከም ቀንዲ ጠንቅታት ዝኾኑ ሕቶ ብሄር፣ ሃይማኖትን፣ ቋንቋን ብኽፉት ልብን ናይ ምትሕልላይ መንፈስን ብትብዓት ዘትዮም ኣብ ሓባራዊ ውሳነ በጺሖም።

ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ናይ ፈላሊኻ ግዛእ እኩይ ሜላ፣ ብደረጃታት ግዜ ዝፈላለ በብእብረ ኣብ ልዕሊ ብሄራትናን ሃይማኖታትናን ቋንቋታትናን ፣ ክሳብ ምጽናት ዝኸደ ገበናት፣ ከምዝተፈጸመን ይፍጸም ምህላዉን ተሳተፍቲ ዋዕላ ብዘይተጉላባነት ብሓባራዊ ተረድኦ ብምርድዳእን ብምቕባልን ሓድሕዳዊ ምትእምማን ሕዝቢ ሃኒጾም። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዋዕላ ነቲ ናብዚ ዋዕላ ንምስታፍ ኣብ ጉዕዞ ኣንከሎ ብሓደጋ ንዝተሰወአ ገዲም ተጋዳላይ ተስፍሁነይ መስፍን ብምዝካር ንስድራቤቱ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ኣሕሊፎም፡፡  

ኣብዚ ብዓቢ ሃገራዊ መንፈስ ዝተኻየደ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ካብ ዝዘተየሎም ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ሓባራዊ ዘተታት ካብቶም ዝቐረቡ ሰነዳት ማለት፡-

 • ህሉው ፖለቲካዊ ገምጋም ኤርትራ፡
 • ሃገራዊ ሓድነት፡
 • ኣገባብ ደሞክራሲያዊ ለዉጢ፡
 • ሃገራዊ ሰነድ፡
 • መድረኽ መሰጋገሪ እዋን፡

ብክኢላታት ንዉጽኢት ዘተን ካብ ተሳተፍቲ ንዝተዋህቡ ርእይቶን ሓሳባትን ለበዋታትን ብግቡእ ድሕሪ ምጽፋፍ እዚ ዝስዕብ ዉሳነታትን ለበዋን መጸዋዕታን ብስም ዋዕላ ብምስንዳእ ብከምዚ ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ፡፡

ውሳነታት

 

ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምድሓን ካብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም 330 ኣባላት ንኩሉ ክውንነት ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ዝውክሉ ዝተሳተፍዎ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 09 ነሓሰ 2010 አብ ኣዲስ ኣበባ ተጋቢኡ። ብድሕሪ መኽፈቲ ዋዕላ ተሳተፍቲ ኣብ 5ተ ዓውደ መጽናዕትታት ብምክፍፋል፡ ኣብቶም ዝቐረቡ ሓሙሽተ ሰነዳት ጉዳይ ሃገራዊ ሓድነት፡ መሳርሒ ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ መሰጋገሪ መድረኽ፡ ሃገራዊ ቻርተርን ሓባሪ መንገድን ብሓላፍነታዊ መንፈስ ክትዓት ድሕሪ ምክያዶም ነዞም ዝስዕቡ ውሳኔታትን ለበዋታትን ኣሕለፉ።

 1. ተሳትፎ ኩሉ ክፍልታት ሕ/ሰብናን ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጥን ዘረጋግጽ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክግባእን ካብኡ ሃገራዊ ባይቶ ክምዘዝን ዋዕላ ወሲኑ። ነዚ ዕማም‘ዚ ንምስልሳል ከኣ 53 ዝኣባላታ 6ተ ደቂ ኣንስትዮ ዘካተተ ሃገራዊ ኮሚሽን ንደሞክራስያዊ ለውጢ ብምምዛዝ፡ ህዝባዊ ምልዕዓልን ምውዳብን ከካይድ፡ ንድሕሪ ዉድቀት ስርዓት ህግደፍ ዘሎ ግዜ ንኣወንታዊ ተመክሮታት ንድፊ ቅዋማት ኤርትራን ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን በርጌሳዊ ማሕበረ-ሰባትን ዝመጸ ንድፍታት ምርኩስ ብምግባር፡ ብፖሎቲካዊ ራእይ ዝተሰነየ ሓባሪ መስመር /Road Map/ ዕማም መሰጋገሪ መድረኽ  ክትነድፍ ዋዕላ ወሲኑ።
 2. ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወለንታዊ ድሌትን ርድየትን ዝተመስረተ፡ ንብዙሕነት ባህላውን ሃይማኖታውን ብሄራውን ክውንነት ህዝብና ዘኽብርን መሰል ኩሉ ኣካዋውና ሕብረተ-ሰብና ዝሕሉን ምዃኑ ብድሕሪ ምርግጋጽ፡ ነዚ መሰረት ብምግባር ዋዕላ ንምክብባርን ንምድልዳልን ብዙሕነት ሕ-ሰብና ክሰርሕ ወሲኑ።
 3. ኣብ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ብረታዊ ተጋድሎ ዝተረጋገጸ ሓድነት ህዝብን ሃገርን ምትራር፡፡ ኣብዚ እዋን  እዚ  ኣብ ኤርትራ ብሄራዊ ወጽዓ ምህላዉ ብምርግጋጽ፡ ሕቶ ብሄራት ደሞክራስያዊ መሰል ምዃኑ ዋዕላ ኣረጋጊጹ፡ ስለዝኾነ ኸኣ መሰል ርእሰ-ውሳኔ ብሄራት አብ ትሕቲ ልኡላዊት ሃገረ ኤርትራ ምርግጋጽ፡፡ ከምኡ‘ውን እቲ መሰል አብ መጻኢት ኤርትራ ብደረጃ ቅዋም  ክርአ ከምዘለዎ ዋዕላ ወሲኑ።

 

 1. ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ብ1991 አብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ንኩሎም ሃይማኖታትን እምነታትን ህዝብና ብዝተፋላለየ ደረጃታት ወጽዓታት ምብጽሑ ብድሕሪ ምርግጋጽ፡ አብ ኤርትራ መሰልን ነጻነትን ኩሎም ሃይማኖታትን እምነታትን ክኽበር ዋዕላ ወሲኑ።
 2. ኩለን ቋንቋታት ኤርትራ ማዕረ ኮይነን ሃገራውያን ቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ዕላውያን ምዃነን ዋዕላ ኣረጋጊጹ።
 3. መሬት ዋንነት ህዝቢ ምዃኑ ብድሕሪ ምርግጋጽ፡ ኩሉ ብዘይፍትሓዉን ርትዓዉን ኣገባብ ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ዝተመንዘዐ መሬትን ውልቃዊ ሃብቲ ግራዉቲ ጨውን ካልእን ብፍትሓውን ርትዓውን መንገዲ ናብ ዋናታቱ ክምለስ፡ ከምኡ‘ውን መሰል ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ክሊ ማያት ኤርትራ ክኽበርን ዋዕላ ወሲኑ። 
 4. ኣብ ሓዳስ ደሞክራስያዊት ኤርትራ ቅዋማዊ ዘይምእኩል ምሕደራ ክትኸል ዋዕላ ወሲኑ።
 5. እተን ፍርቂ ሕ/ሰብና ዝውክላ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኩሉ ተፈጥራዊ ተጽዕኖታት መኺተን ነጻን ደሞክራስያዊ ኤርትራ ጋህዲ ንምግባር ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ዘርኣይኦ ጅግንነታዊ ቅያታት ብስርዓት ህግደፍ ተጠሊሙ ዝበጽሐን ዘሎ ወጽዓታትን ጭቆናን ብምኹናን፡ መሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ክረጋገጽ ዋዕላ ወሲኑ።
 6. መንእሰያት ብመወዳእታ ዘይብሉ ወተሃደራዊ ዕስክርና ብዉልቀ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ መጻኢ ዕድሎም ጸልሚቱ፡ ሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ስደት ይውሕዙ ብምህላዎም ኤርትራ ናብ ሓደጋ ተምርሕ ምህላዋ ብምርግጋጽ፡ ዋዕላ መሰል መንእሰያት ክሕሎ ወሲኑ።  

                            

 ለበዋታት፡

 1.  ኣብ ሃገርና ብሓድሽ መንፈስ መስርሕ ቃልሲ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንምዕዋት ኣብ ዝሕተተሉ ዘሎ እዋን፡ ሃገርና ካብቲ ኣንጸላሊዋ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓንን ሓድነታ ንምርግጋጽን ኩሎም ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሰፊሕ ግንባር ክጥርነፉን ኩሉ ዓቕምታቶም ከዋድዱን ዋዕላ ተላብዩ።
 2. ኩሎም ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ በርጌሳዊ ማሕበራት፡ ካልኣዊ ፍልልያቶም ብሰላማውን ደሞክራስያውን ኣገባብ ክፈትሑ፡ ከምኡ‘ውን ተመሳሳሊ ራእይን ፕሮግራምን ዘለዎም ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ረብሓታት ህዝብን ሃገርን ንምርግጋጽ ሓድነቶም ከረጋግጹ ዋዕላ ተላብዩ።
 3. ዲፕሎማስያውን ምምሕዳራውን ስርሓትና ንምምዕባል ኩሉ ዓቕምታትን ፍልጠትን ኤርትራውያን ክጥቐም ዋዕላ ተላብዩ።
 4. ስድራ ቤት ስውኣትን ገዳይም ተጋደልትን ኣካለ-ስንኩላን ኵናትን ዘድልዮም ኣገልግሎትን ምክንኻንን ክግበረሎም ሃገራዊ ግዴታ ምዃኑ ዋዕላ ተላብዩ።
 5. ህዝብና ሃገራዊ ሓድነቱን ተኸባቢርካ ብሓባር ምንባርን ክዕቅብ፡ ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ኣብ ጎኒ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ክስለፍ ዋዕላ ጸዊዑ።
 6. ዓቅምታት ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምዕዛዝ ካብ ህዝብና ደገፍ ንምርካብ ምጣኔ ሃብታዊ ኮሚቴ ክትምስረት ተላብዩ።

 

መጸዋዕታ፡

 1. ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣካል እቲ ውጹዕ ህዝብና ብምዃኑ፡ ኣብ ሃገርና ሰላምን ግዝኣተ-ሕግን ንምርግጋጽ ኣብ ጎኒ ህዝቡን ምስ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጥን ደው ክብል ዋዕላ ጸዊዑ።
 2. ቀያዲ ኣህጕራዊ ውሳኔ ምሕንጻጽ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ሰላምን ርግኣትን ብዘውሕስ ኣገባብ ዘላቒ መፍትሒ ክረኽብ ዘይተሓለለ ጻዕርታት ምክያድ። ኩሉ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተፈጥረ ዶባዊ ግርጭታት ንሰላምን ርግኣትን ኣህዛብ ዞባና ንምርግጋጽ ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍታሕ ዋዕላ ጸዊዑ። 
 3. መላእ ማሕበር ሰብ ዓለምን መሓዙት ሃገራትን ህዝብና ካብ መንጋጋ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ንምድሓን ልሉይ ተርኦም ክጻወቱ፡ ኣብ ጉኒ‘ቲ ስርዓት ደው ዝበሉ ሃገራት ደገፋቶም ከቋርጹን ንፍትሓዊ ቃልስና ክድግፉን ዋዕላ ጸዊዑ።
 4. ዋዕላ ንጉዳይ ስደተኛታት ልዑል ትኹረት ብምሃብ ኣብ ኩሉ ዝተሰደድሉ ኩርናዓት ዓለም ናይ ስደተኛን ዑቕባን መሰላቶም ክሕለወሎም ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ጸዊዑ።
 5. ስርዓት ህግደፍ ብሰንኪ ጻሕታሪ ኩናት ባህሪያቱን ግብረ-ሽበራዊ ስራሓቱን ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ዝተበየነሉ እገዳ ብትሪ ኣብ ተግባር ክዉዕል ዋዕላ ጸዊዑ።
 6. እቶም ንጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ ቁጠባዊ ደገፍ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታትና ደገፎም ንምጭፍጫፍ ህዝብና ይውዕል ምህላው ብምግንዛብ፡ ደገፎም ደው ከብሉን ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቦም ደው ክብሉን ዋዕላ ጸዊዑ።
 7. ፖሎቲካዊ ስርሓት ምውህሃድ ንምምዕባልን ምስማርን ወተሃደራዊ ዕማም ሓጋዚ ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ግንዛቤ ክኣቱ ዋዕላ ጸዊዑ።

 

ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

09-ነሓሰ 2010 ኣዲስ ኣበባ

August 11, 2010

بإقرار حق تقرير المصير للقوميات وانتخاب مفوضية للتغيير الديمقراطي: ملتقى الحوار يختتم أعماله

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 6:07 am

اختتم ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي أعماله يوم الاثنين الماضي بانتخاب مفوضية قوامها 53 عضواً للإعداد لمؤتمر وطني جامع يعقد خلال عام ويتمخض عنه مجلس وطني ، وإعداد مسودة دستور مؤقت للمرحلة الإنتقالية كما قرر الملتقى في إعلانه الختامي (ضمان حق تقرير المصير للقوميات في الدستور) .
وكان ملتقى الحوار الوطني قد انعقد في الفترة من 31يوليو -9أغسطس بمشاركة 330 عضواً يمثلون التنظيمات السياسية وجهات مدنية وشخصيات اعتبارية من مختلف أنحاء العالم في الوقت الذي قاطعه حزب الشعب وعدد من الجهات المدنية الأخرى.
هذا وقد لوحظ وجود إختلافات جوهرية بين النسخة العربية للبيان -التي تحصل عليها موقع عدوليس رسمياً اليوم الثلاثاء – والنسخة المنشورة باللغة التجرنية في موقع اسنا منذ مساء الاثنين خاصة في الفقرات التي نصت على حق تقرير المصيرللقوميات ومظالم المسلمين بالإضافة إلى فقرات أخرى في القرارات والتوصيات، ولم يتسن لنا الحصول على تفسير رسمي للاختلاف بين النسختين إلى حين نشر الخبر.
وقد حظيت فعاليات الملتقى باهتمام كبير من الحكومة الإثيوبية حيث شارك في حفل الافتتاح السيد مختار خضر عضو المكتب التنفيذي للإئتلاف الحاكم في إثيوبيا ( الإهودق) ، فيما قام وزير الخارجية الإثيوبية سيوم مسفن بدعوة سكرتارية الملتقى إلى عشاء عمل وبصحبتهم كل من رئيس المكتب التنفيذي للتحالف ورئيس القيادة المركزية ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى .
وأفادت عدد من المواقع الإرترية أن المفوضية الوطنية للتغيير الديمقراطي تم تكوينها وفق النسب الآتية 22 مقعداً لتنظيمات التحالف ، 7 لتنظيمات خارج التحالف ، فيما تم تمثيل الجهات المدنية وفقاً للنسب الآتية : عدد 2 عضو للسودان ، 2 اثيوبيا ، 1 الشرق الأوسط ، 3 أمريكا ، 4 أوروبا ، 2 أستراليا ونيوزلندا ،و2 كندا ، كما تم تخصيص 5 مقاعد للمرأة ومقعدين للشباب ومقعد للرعيل . ولم يتم الإعلان عن أسماء أعضاء المفوضية .
فإلى نص الإعلان الختامي لملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي :

بسم الله الرحمن الرحيم
ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي
إعلان أديس أبابا

نحن قوى التغيير الديمقراطي الساعين نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا التأم شملنا في ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي الذي عقد في الفترة من 31 يوليو – 9 أغسطس / 2010م .
ويأتي اللقاء استمراراً للتقاليد التي دأب عليها شعبنا منذ القدم في معالجة قضاياه الكبيرة والصغيرة على مستوى الوطن أو الإقليم أو حتى في أدنى مستويات التنظيم الإداري والاجتماعي .
إن شعبنا اليوم وفي ظل النظام القمعي يعاني من كل أشكال الاضطهاد القومي والديني والاجتماعي وتعيش بلادنا على حافة الانهيار جراء سياسات النظام حيث امتلأت السجون بالمعتقلين من كافة فئات المجتمع ، ولم ينج منها حتى رجال الدين والنساء والأطفال ، وقد تحولت ارتريا إلى بلد طارد لأبنائه في غير أوقات الحروب، فشبابنا الذين يحاولون الإفلات من جحيم النظام صاروا يدفنون تحت رمال الصحراء أو تبتلعهم أمواج البحار، فضلاً سياسات التهجير والتغيير الديمغرافي التي يقوم بها النظام التي تهدد السلم الاجتماعي ً.
وجاء انعقاد هذا الملتقى لإنقاذ وطننا وشعبنا من الجحيم الذي وضعه فيه هذا النظام، وذلك بإقامة دولة ديمقراطية يعيش فيها الشعب الإرتري في أمن وسلام، معززاعزيزوحدته الوطنية منميا للثقة المتبادلة. ولتحقيق هذا الهدف السامي شارك في الملتقى نحواً من (330) عضوا يمثلون كلا من:-
تنظيمات التحالف العشرة ، التنظيمات السياسية والقومية خارج التحالف، منظمات المجتمع المدني ، ممثلي الجاليات الإرترية في كل من السودان ،إثيوبيا، جيبوتي، الشرق الأوسط ، أوربا، أمريكا وكندا ،استراليا ونيوزلندا، رجال الدين الإسلامي والمسيحي ، ممثلات المرأة، ممثلي الشباب، ممثلي الرعيل الأول للثورة الإرترية،المراكز الإعلامية والقنوات الفضائية والإذاعات الخاصة الإريترية المعارضة ،أكاديميين وباحثين ، ناشطين في مجال حقوق الإنسان، وممثلي الجاليات الإرترية عبرالعالم .
وكان الجميع يسعى لتحقيق وتعزيز معاني الوحدة والثقة بين مكونات شعبنا التي مزقها النظام الديكتاتوري.
وتوقف الملتقى طويلا في قضية الوحدة الوطنية مؤكداً على الثوابت الوطنية المتمثلة في التعدد اللغوي والديني والقومي مقراً بالمظالم المتفاوتة التي وقعت على قطاعات عريضة من الشعب الإرتري خاصة المسلمين متناولاً لها باستفاضة وعمق . هذا وتركزت القضايا الأساسية التي غطت محاور أعمال الملتقى الأوراق التي أعدتها اللجنة التحضيرية وهي :
 ورقة الوحدة الوطنية
 ورقة آليات ووسائل التغيير الديمقراطي
 ورقة المرحلة الانتقالية التي تلي سقوط النظام الديكتاتوري .
 مشروع الميثاق الوطني
 خارطة الطريق التي تضمنت تصوراً للخروج برؤية موحدة للعمل الوطني المشترك منهجاً وممارسة .
وبعد مداولات عميقة لهذه الأوراق اتخذ جملة من القرارات والتوصيات الهامة ومنها :
أولا : القرارات
1- قرر الملتقى عقد مؤتمر وطني جامع خلال عام لتشكيل مجلس وطني يمثل كل مكونات شعبنا والقوى الراغبة في التغيير، وتمهيداً لذلك كلف مفوضية وطنية للتغيير الديمقراطي من 53 عضواً- بينهم6نساء – وعهد إليها تهيئة الجماهير وتنظيمها وتعبئتها، وإعداد مسودة دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام آخذةً في الاعتبار التجارب الدستورية، وأن تضع خارطة طريق واضحة المعالم برؤية سياسية تحدد مهام المرحلة الانتقالية.
2- أكد الملتقي على أن وحدة الشعب الإرتري وحدة اختيارية طوعية تحترم التعدد الثقافي والقومي والديني، وتضمن حقوق كل المكونات الاجتماعية لشعبنا وأكد على ضرورة تقوية واحترام التنوع الاجتماعي .
3- إن الوحدة الوطنية لشعبنا وسيادته التي ترسخت إبان الكفاح المسلح أصبحت اليوم عرضة للمخاطر بسبب سياسات النظام الديكتاتوري التي خلقت اضطهاداً قومياً في إرتريا، وبما أن مسألة القوميات لا تنفصل عن قضية الوحدة الوطنية وعن الحقوق الديمقراطية، أكد الملتقى على حقوق القوميات ومساواتها و ضمان حق تقرير المصير للقوميات في دستور إرتريا الديمقراطية الحديثة .
4- إن النظام الديكتاتوري في إرتريا ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 1991م مارس بدرجات متفاوتة الاضطهاد على الأديان والمعتقدات، وأكد الملتقى على وجود هذه المظالم خاصة تجاه المسلمين، مؤكداً على ضمان الحقوق الدينية وحرية المعتقد.
5- أكد الملتقى بأن اللغات الوطنية الارترية متساوية، واعتبر اللغتين الوطنيتين العربية والتقرينية لغتين رسميتين في البلاد .
6- أكد الملتقى على أن الأرض ملك للشعب، وأن تعود كل الاراضى والملاحات والأملاك الخاصة التي انتزعها النظام الديكتاتوري إلى أصحابها الأصليين بقرار تنفيذي وإجراءات قانونية.
7- اعتماد نظام الحكم اللامركزى الدستوري.
ثانياً : التوصيات
أصدر الملتقى العديد من التوصيات التي ستكون ضمن خارطة الطريق للمرحلة القادمة ومنها :
1. إن ملتقى الحوار وفى الوقت الذي يؤكد فيه انطلاق العمل النضالي للتغيير بروح جديدة، يناشد كل قوى التغيير الديمقراطي حشد طاقاتها في جبهة عريضة من أجل إنقاذ بلادنا، وضمان وحدتها .
2. أوصى الملتقى قوى التغيير الديمقراطي من تنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني حل إشكالاتها البينية بالطرق السلمية والديمقراطية، وطالب التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتشابهة في أهدافها وبرامجها بالوحدة لمصلحة الشعب والوطن .
3 . تنمية القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات الإرترية في تطوير عملنا الدبلوماسي والإداري .
4. أوصى الملتقى بضرورة تقديم الخدمات والرعاية لأسر الشهداء والرعيل ومعاقي حرب التحرير والمقاومة من أجل الديمقراطية واعتبرها مسؤولية وطنية .
5. توجه الملتقى بنداء لشعبنا للحفاظ على تعايشه ووحدته الوطنية والعمل مع قوى التغيير الديمقراطي لإسقاط النظام الديكتاتوري .
6. أوصى الملتقى بتكوين لجنة اقتصادية لاستقطاب الدعم من شعبنا لتقوية قوى التغيير الديمقراطي.
توجه الملتقى بنداء للمواطنين الإريتريين في الخارج لحرمان النظام الاستبدادي من الدعم المالي والمعنوي ، مناشدا الجيش الإريتري باعتباره جزءا من شعبنا المقهور الوقوف بجانب الشعب والانضمام لقوى التغيير الديمقراطي، رفعا لمعاناتهم ونصرا لشعبهم .
كما يتوجه ملتقى الحوار بنداء للمجتمع الدولي والدول الصديقة للوقوف مع الشعب الإريتري والإسهام في إنقاذه من قبضة الديكتاتورية، وطالب الدول الداعمة للنظام الوقوف مع نضال شعبنا العادل .
وإذ يثمن ملتقى الحوار الوطني وقوف دول الجوار بجانب قضية التغيير خاصة إثيوبيا حكومة وشعباً يدعوها لبذل المزيد حتى يتخلص الشعب الإرتري من معاناته، ولتعيش منطقة القرن الأفريقي في أمن وسلام .
وملتقى الحوار الوطني إذ يسجل اعتزازه بكل شهداء وطننا الإريتري، يخص بالذكر الشهيد المناضل تسفهوني مسفن عضو الملتقى، والذي حدثت وفاته إثر حادث مروري أليم وهو يسعى في سبيل إنجاح هذا الملتقى .
النصر للشعب الإريتري في نضاله من أجل حقوقه المشروعة
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
ملتقى الحوار الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي
أديس أبابا 9/8/2010م
 
نص الإعلان باللغة التجرنية من موقع اسنا

August 9, 2010

ኣዋጅ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

Filed under: Politics — eritrearealclearpolitics @ 1:01 pm

Monday, 09 August 2010 11:53

ህዝቢ ኤርትራ ካብ መዋእል ኣትሒዙ ኣብ ዓበይትን ንኣሽቱን ሃገራውን ከባብያውን ስጋብ ዝተሓቱ ማሕበራውን ህዝባውን ሕቶታቱ ብመገዲ ዘተን ዋዕላን መጻኢ ጉዳይ ሃገሩን ክሰማማዕን ክውሰንን ጸኒሑ ኢዩ። እዚ ሕጂ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ 2010 ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ መቐጸልታ ናቱ ኢዩ።

ሎሚ፣ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ትሕቲ መላኺ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ተረጊጹ፣ ኩሉ ዓይነት ጭቆናን ጸቕጥን ማለት ብሄራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላውን፣ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ መዘና ዘይብሉ ኩሉ መዳያዊ ምግፋፍ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቱ ጢሒሱ ይርከብ። እዋን ዕዋላ፣ ኣብ ደረጃ ፍጹም ምንቁልቋል ሃገር፣ ከም ሳዕቤን ድማ ናይ ምብታን ሓደጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብና ዘንጸለላወሉ፣ ዜጋታትና ኣብ ማእሰርትን ማሕዩርን ቅትለትን ዝሳቐዩሉ፣ ኣማኢት መዓስከራት ተኸፊቱ ህዝብና ብኣልማማ ኣብ ኣብያተ ማኣሰርቲ ኣብ ዘለዉሉ፣ መራሕቲ ሃይማኖታትና ከይተረፉ ግዳያት ዝኾኑሉ ህሞት ኢዩ ዝካየድ ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ዘሎ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ግዳያት ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻዊ ደረጃ፣ እዛ ሃገር እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኲናት ኣብ ዘይብሉ ግዜ ዝለዓለ ቁጽሪ ስደተኛትት እተፍልፍል ምዃና ተረጋጊጹ ኣሎ። ብፍላይ መንእሰያት ብብዝሒ ንስደት ኣብ ዘምርሑሉን፣ ኣብ ፈቐዶ ሰሃራን ባሕርን ዝጠፍኡሉን፣ እቲ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ግዱድ ሰፈራታት ዘስዓቦ ደሞግራፊያዊ ምልውዋጥን ዝፈጥሮ ዘሎ ህዝባዊ ምምዝባላትን ኣብ ዘለወሉ እዋን ኢዩ። ልዕሊ 330 ዝተጋብእዎ ዋዕላ ብኸምዚ ዝስዕብ ኔሩ። 10 ውድባት ኪዳን፤ ካብ ኪዳን ወጻኢ ዘለዋ ፖለተካዊ ብሄራውን ውድባት፤ ወከልቲ ሲቪክ ማህብራት ካብ ሱዳን ኢትዮጵያ ጁቡቲ ማኣከላይ ምብራቕ ኣውሮጳ ኣሜሪካ ካናዳን ኣውስትራልያ ኒው ዚላንድ፤ መራሕቲ ሃይማኖት፤ ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ፤ ወከልቲ መንእሰያት፤ ወከልቲ ስደተኛታት፤ ወከልቲ ገዳይም ተጋደልቲ፤ ወከልቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ዜና ማዕከናት፤ ምሁራትን ነጻ ዜጋታትን፤ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ተረኺቦም።

ብውድዓዊ ኩነታት ክንዕዘቦ እንከለና፣ እዚ ዋዕላ እዚ፣ ሃገርናን ሕዝብናን ብሰፍ ዘይብል ኩሉ መዳያዊ ጭቆና እናተሳቐየ በቲ ሓደ ወገን፣ ጠገለ ዘይብሉ ናይ ህ.ግ.ደ.ፍ. ግዳምን ውሽጣውን ተጻባኢ ፖሊሲታቱ ዘኸተሎ ጎነጽ ምስ ጎረባብትን ማሕበረ ሰብ ዓለምን፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ማእከል ሽበራ ብምዃን፣ ኣብ ፍጹም ከበባ ተነጽሎ ተሳጢሑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኢዩ ዝካየድ ዘሎ ኢዩ።

ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፣ ቀንዲ ዕላማኡ ሃገርናን ሕዝብናን ካብዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ኩነታት ፍጹም ንምንጋፍን ብኡ ኣቢሉ እውን፣ ኩሎም ኤርትራውያን ብሓባር ተኸባቢሮም ዝነብሩላ ሃገር ምእንቲ ክውንኑ ዘኽእሎምን ምዕቃብ ሃገራዊ ሓድነትን ምፍጣርን ሕድሕዳዊ ምትእምማንን ኢዩ።

ነቶም ጠንቂ እዮም ዝበሃሉን በብግዜኡ ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ነቲ ፍልልያት ክዓሙቕ ዝፍተን ዘሎ ቅርሕንትን ጽልእን ለልዮም ብክፉት ልብን መንፈስን ብምዝታይ ዘተኻየደ ሓድነት ናይ ምርግጋጽ ስጉምቲ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኤርትራውያን ንሕድሕዳዊ ወጽዓታቶም ተቐቢሎም ዝፈጠርዎ ምትእምማን ዝበጽሕዎ ምርድዳእን መለለዪ ናይዚ ሃገራዊ ዋዕላ ኢዩ ነይሩ።

ንሃገራዊ ሓድነቶም ከም ቀንዲ ጠንቅታት ዝኾኑ ሕቶ ብሔር፣ ሃይማኖትን፣ ቋንቋን ብኽፉት ልብን ናይ ምትሕልላይ መንፈስን ብትብዓት ዘትዮም ኣብ ሓባራዊ ውሳነ ምብጽሖም፤

ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ናይ ፈላሊኻ ግዛእ እኩይ ሜላ፣ ኣብ ልዕሊ ብሔራትናን ሃይማኖታትናን ቋንቋታትናን ብደረጃታቱ ዝፈላለ ክሳብ ምጽናት ዝኾነ ገበናት፣ ብናይ ሓባር ተረድኦ ብምውጻእ ሓድሕዳዊ ምትእምማን ሕዝቢ ብምፍጣሮም፤

 ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብዚ ብዓቢ ሃገራዊ መንፈስ ዝተኻየደ ምርኻብ ካብ ዝዘተየሎም ዓበይቲ ጉዳያት እዚ ዝስዕብ ወሲኑ።

ውሳነታት፤

 1. ተሳትፎ ኩሉ ክፍልታት ሕብረተሰብናን ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጥን ዘረጋግጽ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ  ሓደ ዓመት ክግባእን ካብኡ ሕጋዊ ሃገራዊ ባይቶ ክምዘዝን ዋዕላ ወሲኑ። ነዚ ዕማም እዚ ንምስልሳል ከኣ፣ 53 ዝኣባላታ ሃገራዊ ኮሚሽን ብምምዛዝ፣ ንድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ዘሎ ግዜ ንኣወንታዊ ተመክሮታት ቅዋማት 1952 1997 ከምኡ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ስቪካዊ ማሕበረሰባትን ዝመጸ ንድፍታት ምርኩስ ብምግባር፣ ሓባሪ መንገዲ /Roadmap/ መስጋገሪ መድረኽን ንግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝገዝእ ንድፊ ቅዋም ንምንዳፍ ተዳሉ ኮሚቴ ክትምዘዝ ወሲኑ።
 2. ኣብ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ብረታዊ ተጋድሎ ዝተረጋገጸ ሓድነት ህዝብን ሃገርን ምትራር። ኣብዚ እዋን  እዚ  ኣብ ኤርትራ ብሄራዊ ወጽዓ ምህላዉ ብምርግጋጽ፣ ሕቶ ብሄራት ደሞክራስያዊ መሰል ምዃኑ ዋዕላ ኣረጋጊጹ። ስለዝኾነ ኸኣ መሰል ርእሰ-ውሳኔ ብሄራት ኣብ  ትሕቲ  ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ምርግጋጽ። ከምኡ እውን እቲ  መሰል ኣብ  መጻኢት  ኤርትራ ብደረጃ  ቅዋም  ክርአ ከምዘለዎ  ዋዕላ ወሲኑ።

 

 1. ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ፣ ብ1991 አብ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ  ዝመጽእ ጀሚሩ  ንኩሎም  ሃይማኖታትን እምነታትን ህዝብና ብዝተፋላለየ ደረጃታት ወጽዓታት ምብጽሑ ብድሕሪ ምርግጋጽ፤ አብ  ኤርትራ  መሰልን ማዕርነትን ኩሎ ም  ሃይማኖታትን እምነታትን ክኽበር ዋዕላ ወሲኑ።

 

 1. ኩለን ሃገራውያን ቋንቋታት ኤርትራ ማዕረ ኮይነን፣ ትግርኛን ዓረብኛን ዕላውያን ቋንቋታት ምዃነን ዋዕላ ኣረጋጊጹ።
 2. ዋዕላ መሬት ናይ ህዝቢ ምዃኑ ብምርግጋጽ፣ ብዘይ ፍትሓዉን ርትዓዉን ሕጋዊ  ኣገባብ  ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ዝተመንዘዐ መሬት ብፍትሓዊ  መንገዲ ናብ  ዋናታቱ  ክምለስ ወሲኑ።

 

 ለበዋታት፤                            

 1. ዋዕላ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወለንታታት ዝምርኲስ ኮይኑ ባህላውን ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነት ዘኽብርን ከምኡ እውን ኩሉ ብሄራዊን ማሕበራውን መሰላት ዝውሕስን ስለዝኾነ እዚ ዋዕላ ብሓባር ናይ ምንባሩን ሃግራዊ ሓድነቱ ከደልድልን ምስ ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ ክስለፍን ይላቦ።
 2. ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ንምውጋድን ህዝብና ካብቲ ኣንጸላሊዎ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓንን፣ ኩሉ ዓቕምታት ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣንጻር እቲ ስርዓት ክቐንዕ ዋዕላ ተላብዩ።
 3. ኩሎም ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ፣ ፖለቲካዊ ውድባት፣ በርጌሳዊ ማሕበራት፣ ካልኣዊ ፍልልያቶም ብሰላማውን ደሞክራስያውን ኣገባብ ክፈትሑ። ከምኡ እውን ተመሳሳሊ ራእይን ፕሮግራምን ዘለዎም ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ረብሓታት ህዝብን ሃገርን ንምርግጋጽ ሓድነቶም ከረጋግጹ ዋዕላ ተላብዩ።
 4. ቀያዲ ኣህጕራዊ ውሳኔ ምሕንጻጽ  ዶብ  ኤርትራን ኢትዮጵያን ንግብራውነቱ ብርቱዕ ጻዕርታት ምክያድ። ኩሉ  ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተፈጥረ ዶባዊ ግርጭታት ንሰላምን ርግኣትን ኣህዛብ  ዞባና ንምውሓስ ብሰላማዊ ኣገባብ  ክፍታሕ  ዋዕላ ተላብዩ።
 5. ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣካል እቲ ውጹዕ ህዝብና ብምዃኑ፣ ኣብ ሃገርና ሰላምን ግዝኣተ-ሕግን ንምርግጋጽ አብ  ጎኒ ህዝቡን ምስ ሓይልታት ደሞክራስያዊ  ለውጥን  ደው ክብል ጸዊዑ።
 6.  መላእ ማሕበረ ሰብ ዓለምን መሓዙት ሃገራትን ህዝብና ካብ መንጋጋ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ንምድሓን ተራኦም ክጻወቱ ንጽውዕ።
 7. ዋዕላ ንጉዳይ ስደተኛታት ልዑል ትኹረት ብምሃብ ኣብ ኩሉ ዝተሰደድሉ ኩርናዓት ዓለም ናይ ስደተኛን ዑቕባን መሰላቶም ክሕለወሎም ንማሕበረሰብ ዓለም ተላብዩን ጻዉዒት ጌሩን።

 

እዚ ዋዕላ እዚ፣ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ፣ ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ጉዳይ ኤርትራ ደው ምባሎም እናመጒሰ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ንምግልጋልን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሰላምን ቅሳነትን ንኽነብር ደገፎም ከደንፍዕዎ ንጽውዕ።

ሰክረታርያ

ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

ነሓሰ 9፣ 2010

ኣዲስ ኣበባ

Create a free website or blog at WordPress.com.