Eritrea real clear politics's Weblog

April 22, 2010

ብዛዕባ ከመይነት መስርሕ ጉዕዞ ምስንዳእ ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 8:59 am

Wednesday, 31 March 2010 08:17

ብዛዕባ ከመይነት መስርሕ ጉዕዞ ምስንዳእ ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ብዝምልከት ትልሚ ሓሳባት

(Road Map)

I. መእተዊ:

ህዝብና ካብ ታሪኽ ተጋድሎ ጸረ-ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣትሒዙ ክሳብ መስርሕ ነጻን ልዑላዊትን ሃገር ምርግጋጽ ይኹን ድሕርኡ ናብ ከባቢ 19 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ጸረ-ህዝቢ ዝዀነ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ወዲቑ ሓሳረ-መከርኡ ረኺቡ’ሎ፡፡ ኣብ መስርሕ ኣብ ጕዕዞ ንዝተኸስቱ ፍልላያት ሓድነቱ መሊኹ ውሽጣዊ ዓቕምታቱ ንምጥራናፍ ዝገበሮ ቃልሲ ማዕረ-ትን ክንድ’ትን ጸረ-ባዕዳዊ መግዛእትን ድሒሩ ዝቐጸለ ታሪኽን ዕድመ-ዘቑጸረ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ መሊኡ ከይተዛዘመ ዝጸንሐ ዓቢ ሃገራዊ ዕማም’ዩ። ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ከምዚ ኢሉ ክቕጽል ካብ ዝገበሮ ምኽንያት ከኣ ሕቶ ሓድነት ንምርግጋጽ እንገብሮ ተጋድሎ ካብ ሕቶ ፖለቲካል ደሞክራሲ ንምርግጋጽ እንገብሮ ተጋድሎ ተነጻጺሉ ዘይረኤ፡ ልሙጽ ጉዕዞ ስለዘይኮነን ብከበድቲ ፈተንቲ ዝኾኑ ሓጎጽጎጻትን ጻዕርታትን ክሓልፍ ዝጸንሐን ዘሎን መስርሕ ናይ ቃልሲ ስለዝኾነ እዩ። እዞም ተነጻጺሎም ዘይከዱ መጻኢ ዕድል ህዝብን ሃገርን ዝውስኑ መሰረታውን ማእከላውን ሕቶታት ናይ ህዝብና እዚኣቶም ስለዘይተፈትሑ’ዮም፡ ድሕሪ ጸረ-ባዕዳዊ መግዛእታዊ ሓርበኛዊ ተጋድሎን ከቢድ መስዋእትን’ውን እንተኾነ፡ ነጻ ዝወጸት ልኡላዊት ሃገር ደኣ’ምበር ሓራ ዝወጸ ሕብረተ-ሰብን ደሞክራስያዊት ሃገርን ንምትካልን ንምህናጽን ዘይተበቕዐ። ኣብ ምሉእ መስርሕ ናይቲ ቃልሲ እዚኦም ፍታሕ ስለዘይረኸቡ ከኣ’ዩ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ነዞም ዘይተፈትሑ ሕቶታት ናይ ደሞክራሲ ተበሊጹ ኩሉ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ህዝብና ብሓይሊ ጨፍሊቑ ብምሓዝ፡ ዳግም ሓሳረ-መከርኡ ዘርእዮ ዘሎ። እዞም መትከላዊ ሕቶታት እዚኣቶም መሊኦም ኣብ ዘይተፈትሑሉ ታሪኽ፡ ብቐንዱ ከኣ ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ተግባርን ጎልቢቱ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ኣብ ዘይበጽሓሉ ደሞክራስያዊ መስርሕ ቃልሲ ሕቶ ሓድነት’ውን ማዕረ-ማዕሪኡ ብኡ መጠን ንምርግጋጹ ኣብ ዝግበር ተጋድሎ ናይ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ሕቶ ኮይኑ መሰረታውን ካልኣውን ጎንጽታትን ጉዳያትን ፈላሊኻ ብምርኣይ፡ ካልኣዊ ቦታ ዝሕዙ ካልኣዊ ቦታ ብምትሓዝ፡ ትኽክለኛ ግንዛቤ ተታሒዙሉ ንምዕዋቱ ቀጻሊ ናይ ተወፋይነትን ጽንዓትን ደሞክራስያዊ ቃልስታት ዝሓትት’ዩ።

ኣብ መስርሕ ጸረ-ባዕዳዊ መግዛእታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሕቶ ሓድነት ንምፍታሕ ብዙሓት ጻዕርታት ዝተኻየዱ’ኳ እንተኾኑ፡ ብፍላይ ኣብ መድረኽ ሰለማዊ ቃልሲ ምስ’ቲ ኩሉ ሽዕኡ ዝገጠሞ ውሽጣውን ግዳማውን ከበድቲ ዕንቅፋታት ብሓርበኛታት ወለዲ ብ1949 ኣብ ደቀምሓረ ኣብ ትሕቲ ቀጽሪ ነጻነት (Independence Block) ብሽዱሽተ ውድባት (ሰልፍታት) ዝተመስረተ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ኣብ ጉዕዞ ሓድነት ደምበ-ተቓውሞ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት’ዩ ነይሩ። ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ እውን እንተኾነ፡ በብግዚኡ ጻዕርታት ዝተገብረሉ ኣወንታዊ ተበግሶታት’ኳ እንተነበረ፡ ድሕሪ መሪር ከቢድ ተጋድሎ ባዕላዊ ጻዕርታትን ንሓድነት ዘቀላጥፍን ዝድግፍን ውድዓዊ ምቹእ ናይ ምድግጋፍ ጉዕዞ መስርሕ ናይ ፈተውትን ብ1999 ምምስራት “ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ” ቀጺሉ ከኣ ብ2005 ዝቐጸለ “ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን” ኣብ ታሪኽ ሓድነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኖም ከም ኣብነት ዝጥቀሱ እዮም። እዞም ኩሎም ናይ ሓድነት ጉዕዞታት እዚኣቶም፡ ሓንሳብ ተስፋ ዝህቡ፡ ምፍንጫላት ክኽሰቱ እንከለዉ ከኣ ተስፋ ዘጸልምቱ ከበድቲ ናይ ሓጎጽጎጻት መስርሕ ክሓልፉ ዝጸንሑ ይኹኑ ደኣ’ምበር፡ ህዝብና ሓርነቱን ክብሩን ንምርግጋጽን ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምትእትታውን ሓድነት ደምበ-ተቓውሞኡ ንምርግጋጽ፡ ከይተሓለለ ክቃለስ ዝጸንሐን ዘሎን ሃርበናዊ ህዝቢ እዩ።  ከምዚ ስለዝኾነ ከኣ እዩ፡ ኣብ 2008 13 ውድባትን ሰልፍታትን ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን ዝተሳተፍዎ ሓድነታዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ክዕወትን መላእ ደምበ-ተቓውሞ ዝሓቖፈ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ክረጋገጽን፡ ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ክካየድ ዝወሰነን ናብዚ ሕጂ በጺሕዎ ዘሎ ምዕራፍ ናይ ምስንዳእ ክበጽሕ ዝኸኣለን።

II. ዕላማ ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ:

 1. ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳንን ኩሎም ንለውጢ ዝቃለሱ ውድባትን ምንቅስቃሳትን ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን ምሁራንን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ወዘተ ዝሳተፍዎ ሃገራዊ ሓድነት ንምርግጋጽ መንገድታት ዝናደየሉን፡ በዚ ኣቢሉ መላእ ደምበ-ተቓውሞ ዓቕምታቱ ኣዋዲዱ ኣንጻር’ቲ ንሓድነት ህዝብናን ልኡላውነትሃገርናን ንሓደጋ ዘሳጥሕ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብሓደ ኣንፈት ሓቢሩ ዝምክተሉን ነቲ ስርዓት ዘወግደሉን ሕብረ-ሰልፋዊ ደክራስያዊ ስርዓት ዝተኽለሉን ጥጡሕ ባይታ ንምንጻፍ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ንኹሉ ክፍልታት ናይቲ ሕብረተ-ሰብ ብዝወርዶ ዘሎ ዝተፈላለየ መልክዓት ዘለዎ ወጽዓታትን ዘልዕልዎ ፍትሓውን ርትዓውን ደሞክራስያዊ ሕቶታትን ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ተጋድሎ ሰፊሕ ህዝባዊ ተሳትፎ ብምርግጋጽ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ናይ ቃልስን ዓወትን ዘሰጋግሮ መናሃርያ ምዃኑ፤
 2. ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኩሎም’ቶም ንለውጢ ዝቃለሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ካልኣዊ ፍልልያቶም  ካልኣዊ ቦታ ብምትሓዝ፡ ኣብ መሰረታዊ ሃገራዊ መቖምያታት ሓባራዊ ግንዛቤ ወይ ራእይ  ብምሓዝ፡ ንእዋናውያን ተባራዕቲ ሕቶታት ናይ ህዝብና ዝኾኑ ሕቶ ሰላምን ደሞክራስን ምዕባለን ንምፍታሕ ዝዓለመ ምዃኑ፤ እዚ ከኣ ኩሎም’ቶም ንለውጢ ዝቃለሱ ኣካላት ደምበ-ተቓውሞ ብስኒት ኣብ ክሊ ሓደ ሃገራዊ ቃል-ኪዳን (National Covenant) ዝኣትዉሉን ብውጽኢት ናይዚ ከኣ እቶም ኣብ ክሊ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ወይ ጽላል ሓድነቶም ኣረጋጊጾም በብዓቕሞም ተሳትፎኦም ከረጋግጹ ዝደልዩ ኣካላት ከኣ ከመይ ብሓባር ተወሃሂዶም ይሰርሑ ዝርእይሉ መድረኽ ይኸውን።
 3. ንዕላማታት ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር (ጽላል) ንምንጻር ዝሕግዙ መሰረታዊ ሃገራዊ መቖምያታት ማእከል ገይሩ ኣብ ምቕራጽን ሕቶታት ናይ ሰላምን ደሞክራስን ምዕባሌን ኣብ ምፍታሕን ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ፖለቲካውን ሰልፋውን ብዙሕነት ዝተሰረተ ደሞክራስያዊ ስርዓት ብምትካልን ንሕጂ ከም መበግሲ ሓሳባት ኣብ ኩሉ ጸፍሕታት ህዝብናን ዝተፈላለዩ ኣካላት ደምበ-ተቓውሞን ልዝባት ካብ ክካየደሎም ዘለዎ ቀንዲ ኣገደስቲ ዛዕባታት ብመሰረት ኣብ ሓምለ 2009 ዝተካየደ ሓፈሻዊ ዓወደ መጸናዕቲ፡-

ሀ/ ሕቶ ሃገራዊ ሓድነት ብዝምልከት

ለ/ ጉዳይ መስርሕ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብዝምልከት

ሐ/ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ዝህሉ መስርሕ መሰጋግሪ መድረኽ ብዝምልከት

III. እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዕላማታት ዋዕላ ማእከል ብምግብር: ኩሎም ክፍልታት ናይ ሕብረተ-ሰብና ከም ዜጋታት ደቂ ሓንቲ ሃገር ብውልቀ ይኹን ብሓባር ማዕርነታዊ ተሳትፎኦም ብምርግጋጽን ሓባራዊ ረብሓታት ውሑስ ዝኾነላ ደሞክራስያዊት ሃገር ኣብ ምህናጽ ብዘይምሹቕራርን ምግላልን ተረኦም ዝጻወቱላ ምቹእ ናይ ቃልሲ ባይታ ካብ ብሕጂ ኣትሒዙ ዝፍጠር ኣብ መስርሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንክኸውን ንጽውዕ።

IV. ኣፈጻጽማ ናይዞም ዕማማት እዚኣቶምን ምግባእ ዋዕላን ብዝምልከት፡

ኣሰናደእት ሸማግለ ዕማማታ ንምፊጻም ሰራሓታ ኣብ ሰለስተ መደረኻት ከምዚ ዝሰዕብ ኣከፋፊላቶ፡

1-      ቀዳማይ መደረኸ ክልተ ወረሒ ዝወስድ ኮይኑ፡ ክሳተፉ ድልየት ካብ ዘለዎም ኣካላት ሓበሬታ ንምእካብ መደብ ትሰርዕ፡፡ በዚ መሰረት፡ ብጽሑፍ ከቕርቡ ድሉዋት ዝኾኑ ውድባትን ሰልፍታትን ምንቅስቓሳትን ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን ወነንቲ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜናን ምሁራንን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን…ወዘተ ነዞም ኣብ ላዕሊ ቀሪቦም ዘለዉ ዕላማታት ዘነጽር ጽሑፋትን ኣብዚ ቀዳማይ መድረኽ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜያት ናብ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ክለኣኹ ይህልዎም። ኣሰናዳኢት ሽማግለ ነዞም ሓሳባት እዚኣቶም ጠሚራን ኣጽፊፋን ከመይነት ናይ ምውዳዱ መደባት ክትሰርዕ ብቐንዱ ምስ ኩሉ እናተላዘበት ከመይ ይሓይሽን ንምይይጥ ይወርድን ትርኢ።

2-     ካልኣይ መደረኸ ሓደ ወርሒ ዝወስድ ኮይኑ፡  ኩሎም’ቶም ንለውጢ ዝቃለሱ ውድባትን ምንቅስቃሳትን ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን ወነንቲ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜናን ምሁራንን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን…ወዘተ ምስቲ ጭቡጥ ሽዕኡ ብኹሉ ሸነኻቱ ተዋዲዱ ዝቐርብ ቁጠባዊ ዓቕምታት ኣብ ጸብጻብ ብዘእተወ መንገዲ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ካላት እናተላዘበት ናይ ኣሰታትፈኦም መደባት ተዋድድ።

3-     ሳልሳይ መደረኽ ድማ፡ ሓደ ወርሒ ዝወስድ ኮይኑ ኣብ ዋዕላ ዝቐርቡ ጽሑፋት ናይ መወዳእታ መልከዖም ከሕዙ ምግባርን ንተሳተፈቲ ዋዕላ ዕደመ ምቅራብን ይኸውን፡፡ ናይ መጨረሻ ራብዓይ ወርሒ ምግባእ ናይ ዋዕላን ከመይነት ናይ ኣፈጻጽማ መደባትን ተዋዲዱ ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ፍጻሜ ይበጽሕ።

V. ኣሰናዳኢት ሽማግለ ነዚ መደባት ንምዕዋት ነብሳ ኣብ ኣርባዕተ ንኡሳን ሽማግለታት ወዲባ መደባታ ኣዋዲዳ ትንቀሳቐስ ኣላ። ንሳተን ከኣ፡

ሀ/ ንኡስ ሽማግለ  ምርምርን ምድላው ሰነዳትን

ለ/ ንኡስ ሽማግለ ውደባን ኣገልግሎታትን

ሐ/ ንኡስ ሽማግለ ዜና

መ/ ንኡስ ሽማግለ ፋይናንስን እየን።

VI. ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንምዕዋት ክግበር ዘለዎ ዕማም ብናይ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ስራሓት ጥራሕ ንበይኑ ዝዕመም ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ኣካላት ደምበ-ተቓውሞ ብሓባርን ብተወፋይነትን ተዋዲዱ ምስ ዝካየድ እዩ ብዓወት ተፈጻምነት ክረክብ ዝኽእል። ስለዝኾነ ከኣ ንናይ ዋዕላ ዘድሊ ሰነዳት ኣብ ምውዳድን ምቕራብን ኣስተዋጽኦ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ናይ ምልዕዓልን ዜናዊ ስራሓትን ኣብ ምስልሳል’ውን ኩሉ በብዓቕሙ ግዲኡ ክገብር ኣለዎ። ኣብ ቁጠባ’ውን እንተኾነ ነቲ ዋዕላ ዘድሊ ፋይናንሳዊ ደገፋት ካብ ህዝብን ፈተውትን ክርከብ ጻዕርታት ምግባር የድሊ። ነዚ ከኣ ጥዑይ ናይ ህዝባዊ ርክብ ዲፕሎማሲ ምግባርን ኣድላዪ ደገፋት ምርግጋጽን ይሓትት።

VII. ህዝባዊ ደገፋት ንመንርግጋጽ ከይተወደብካ ክዕወት ስለዘይከኣል፡ ኣብ ኩሉ ከባቢታትን ዞባታትን ናይ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ኣካላትን ዞባታትን ጨናፍራትን ካልኦት ውድባትን ምንቅስቓሳትን ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣካላትን ምሁራንን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ወዘተ ዝርከብዎ ከከም ከባብን ኩነታትን ዝፈቐዶ ናይ ሓባር ኮሚቴታት ምውዳብን ብሓደ ኣንፈት ነዞም ብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ዕላማታት ንምዕዋት ዝተወሃሃደ ምንቅስቓስ ምግባርን የድሊ።  ስለዝኾነ ከኣ እዚ መደብ’ዚ ኣብ ምፍጻሙ ኩሎም ናይ ሓባር ተበግሶ ወሲዶም ኣብ ምርግጋጹ ክረባረቡ ኣሰናዳኢት ሽማግለ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ጸዋዒታ ተመሓላልፍ።

VIII. ከም ዝተሓበረና ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ከም ሓደ ጥርኑፍ ግንባር መጠን ኣብ ምውዳድ ናይዚ ሰፊሕ ዋዕላ ናቱ ኣገዳሲ ተራ ዘለዎ እዩ። ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን፡ ንምዕዋት ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምርግጋጽ ዕዙዝ ግዲኡ ክጻወት ምእንቲ፡ ቅድሚ ምግባእ ዋዕላ እኹል ግዜ ኣብ ዘለዎ ወቕቲ ኣቐዲሙ ኩሎም ሓሳባቱ ከቕርብን ከወሃህድን ተኸታታሊ ኣኼባታት ናይ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈትን ማእከላይ መሪሕነትን ከካይድ’ዩ።

IX. ነዚ መደባት’ዚ ንምዕዋት ይኹን፡ ካልኦት ኣገደስቲ ብሸነኽ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ክመሓላለፉ ዘለዎም መልእኽታት በብግዚኡ ኣብ ዝህልዉሉ እናስዓብናኩም ሃናጺ ሓሳባትኩም እናተቐበልናን ክንከይድ ኢና። ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ናይ ህዝብና እምነ-ኩርናዕ ናይ ሓድነት ኮይኑ ብሓልዮት ናይ ህዝብናን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ጥራሕ ከም ዝዕወት ስለእንኣምን፡ ሓገዝኩምን ምኽርኹምን ከይፍለየና ለበዋና ነቕርብ።

ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ብናይ ሓባር ቃልሲ ክዕወት!

ኣሰናዳኢት ሽማግለ

ሰፊሕ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

23-03-2010

Advertisements

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብእብረ ብጒዳይ ዋዕላ እንታይ ይብል ኣሎ?

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 8:44 am

መግለጺ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብጒዳይ ዋዕላ

Last Updated on Thursday, 22 April 2010 05:01 Written by ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ Thursday, 22 April 2010 01:37

መሰጋገሪ ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዕለት 19 ሚያዝያ 2010 ህጹጽ ኣኼባ ብምክያድ፡..

 ነቲ ኣካታዒ ኰይኑ ዝቐነየን ዘሎን ምስንዳኣት ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ከም ኣጀንዳ ብምውሳድ፡ ንዝቐረበሉ ጸብጻባት ኣጽኒዑ ኣድላይ ውሳኔታት ኣሕሊፉ።

ከም ዝፍለጥ፡ ካብ ከባቢ 20 የካቲት 2010 ጀሚሩ፡ ሰለስተ ኣባላት ዝርከብዎ ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነቲ ሓባራዊ ቃልስታት ደንበ ተቓውሞ ንምኽዕባትን፡ ኣብ ዝለዓለ ህላዌ ንምስግጋሩን ዝዓለመ ዘተን ምይይጥን ምስ መሪሕነት ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን (ኤዲኪ)፡ ከምኡ ኸኣ ምስ  መሪሕነታት መሓዙት ውድባት፡ ብቐጻሊ ንኣስታት ክልተ ወርሒ ከካይድ ጸኒሑ።

እቲ ብልኡኽና ዝቐረበ ጸብጻብ ከም ዘብርሆ እውን፡ ብዕለት 17ን 18ን ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ መሪሕነታዊ ኣኼባታት 11 ኣባላት ውድባት ኤዲኪ፡  ንዋዕላ ብዝምልከት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎዎ ኣረዳድኣን፡ ንምዕዋቱ ክግበር ዝግብኦ ቅድመ-ምድላዋትን ብሰፊሑ ተገሊጹ። ኣብ ኣኼባ ኪዳን ብሩህ ከም እተገብረ፡ ዝዀነ ዋዕላ ይኹን ፓለቲካዊ ውራይ፡ ዕዉት ኰይኑ ምእንቲ ክወጽእ፡

 • እቲ ቅድሚ ምግባኡ ዝግበር ዕቱብ ምድላዋት፤
 • ሓባራዊ ተረድኦን ምትእምማንን ምጥራይ፤
 • ብጒዳይ ዓበይቲ ዛዕባታት ብደረጃ ግዱሳት ውድባት ኣብ ምርድዳእ ምብጻሕ፤
 • ናይ ኲሎም ጒዳዩ ዝምልከቶም ሸነኻት ግሉጽን ፍትሓውን ተሳትፎ ወይ ውክልና ምርግጋጽ ወዘተ..ካብቲ ኣዝዩ ኣድላይ ቅድመ-ባይታ ምዃኑ ዝስሓት ኣይኮነን።

 

ህዝብና ይኹን መሓዙት ፍትሓዊ ቃልስና፡ ካብ’ቲ ዘሎናዮ ድኹም ህላዌ ዘውጽእ ዋዕላ ክንገብር ከም ዝጽበዩ ብሩህ ኰይኑ ኣብ ዘለወሉ ህሞት፡ ብሃወኽ እንገብሮ ዋዕላ፡ ንባህግታት ህዝብናን ፈተውትናን ዘርዊ ውጽኢት ክህልዎ ከምዘይክእልን፤ ካብኡ ሓሊፉ’ውን ንቃልሲ ደንበ ተቓውሞ ንድሕሪት ዝጐትት ከይከውን ስግኣት ከም ዘሎና ልኡኽና ብሰፊሑ ገሊጹዎ።

ኰይኑ ግን ብዕለት 18 ሚያዝያ ኣብ እተደምደመ ኣኼባ ኤዲኪ፡ እቲ ኹሉ ብሸነኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐረበ ትዕዝብታትን ስኽፍታታትን ኣወንታዊ መልሲ ኣይረኸበን። ብኣንጻሩ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ አሰናዳኢት ሽማግለ ብክልተ ሰባት ክውከል ዝብል ዘይጠለብናዮን ሕጋዊ ዘይኮነን መልሲ ተዋሂቡዎ። እቲ  ቅድሚ ዋዕላ ክማላእ ዝግብኦ ብዝርዝር ዝቐረበ ኣገዳሲ ናይ ዓወት ረቛሒታትን ስኽፍታታትን፤ ከምኡ ኸኣ ንኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝምልከት፡ ሕጋዊ ግህሰታት ይኹን፣ ንኣሰታትፋ በርገሳዊ ማሕበራትን ህዝብን ብዝምልከት እተራእየ ሕጽረታት፡ ጌና ፍታሕ ከይተገብረሉ ተወንዚፉ ኣሎ።

ካብዚ ብምንቃል፡ መሪሕነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡  ዕዉት ዋዕላ ንምግባር ክማላእ ዝግብኦ ቅድመ-ተደላዪ ዕማማት ክሳዕ ብህዱእ ኣቀራርባ ዝዝተየሉን ኣዓዋቲ ምምሕያሻት ዝግበረሉን፡ ሰልፍና ኣብቲ ንዋዕላ ዝምልከት መደባት፡ ክካፈል ከምዘይክእል ወሲኑ። ኣብ ዝተረፈ ዜናውን፡ ህዝባውን፡ ዲፕሎማሲያውን ገንዘባውን ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታትን ኤዲኪ ብምሉእ ተሳታፍነት ክቕጽል ምዃኑ ድማ ኣረጋጊጹ።

***

ነቲ ብልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመሪሕነታት ኣባል ውድባት ኤዲኪ ዝቐረበ መግለጺ፡ ንኣፍልጦ ህዝቢ ክኸውን ኣብዚ ብሓጺሩ ነቕርቦ ኣሎና፡፡

 ኣረዳድኣና ንሽግራት ኤዲኪን ኣፈታትሕኦምን፡

ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢን

 1. ጸገማት ደምበ ተቓውሞን/ኤዲኪን ኣፈታትሕኦምን፡
 2. ኣረዳድኣ ሰዲህኤ ንዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፣
  • ተሳተፍቲን ኣገባብ ተሳትፎን፡
  • ዕማማት ዋዕላ፣
  • ትጽቢታት ሰዲህኤ ካብ ዋዕላ፣

 

ጸገማት ደምበ ተቓውሞን/ኤዲኪን ኣገባብ ኣፈታትሕኦምን

ብዛዕባ ደምበ ኤርትራዊ ተቓውሞ ብሓፈሻን፡ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ብፍላይን ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ፡ ሽግር ደምበ ተቓውሞን ኣባላት ኤዲኪን እንታይ ኢዩ? ካብ እንታይ ዝመንጨወኸ ኢዩ? ንምፍትሑ እንታይ ኣገባብ ምኽታል የድሊ? … ወዘተ፡ ብዝብሉ ተወሰኽቲ ሕቶታት ኢዩ ዝስነ። ይእመነሉ ኣይእመነሉ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ፡ ነፍሲ ወከፍ እግድሰንን እፈልጦን ኢየ ዝብል ሰብ፡ ግዜ ከይወሰደ ካብ ዝህቦ መልሲታት ሓደ፡ “ስእነት ሓድሕዳዊ ምትእምማን” ዝብል ኢዩ።

ነቲ ካልኣይ፡ “ምንጪ ስእነት ሓድሕዳዊ ምትእምማንከ እንታይ ኢዩ?” ዝብል ሕቶ ድማ፡- 

 • ብቅንዕናን ግሉጽነትን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ካብ ዘይምዝርራብ።
 • ዝፈላልዩን ዘሰማምዑን ጉዳያት ዘይምልላይ፣
 • ንዝፈላልዩ ኣወንዚፍካ፡ ብዘሰማምዑ ሓቢርካ ክትሰርሕ ዘይምፍታን ወይ ዘይምድላይን፡ ንትፈላለየሎም ጉዳያት ቅድም ኣወንዚፍካ፡ ኣብ ቀጻሊ ንምፍትሖምን ምጽባቦምን ዓቲብካ ዘይምስራሕ፣ ዝብሉ መልሲታት ገለ ካብቶም ዝወሃቡ ኢዮም።

ገና፡ ኣብ ጣውላ ኮፍ ብምባል፡ ንደምበ ኤርትራዊ ተቓዋሚ ፖለቲካዊ ሓይሊታት ዝፈላልዩን ዘሰማምዑን ጉዳያት ንምልላይ ዝተገብረ ፈተነታት የለን። ብወገን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም መበገሲ ኮይኖም ክዝተየሎም ካብ ዝኽእሉ ሕቶታት ተባሂሎም ነዞም ዝስዕቡ ምዝካር ይከኣል፡-

 1. እቶም ኣብ መንጎ ኤህም፡ ሰዲኤን፡ ሰህኤን፡ ክዉን ኮይኑ ንዘሎ ሓድነት ንምርግጋጽ  ዝተመያየጡሎምን ዝፈትሑዎምን ጉዳያት ክዝከሩ ይከኣል። ከምቲ ናይ ሰለስቲኡ ሰልፊታትና ነበር፡ ናብ ፖለቲካዊን ኣካላዊን ሓድነት ንምብጻሕ ዝዓለመ ዘይኮነስ፡ ብዝተሓተ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ሓቢርካ ምስራሕ ዘኽእል፡ ሓደ መድረኽን ሓደ ሃገራዊ ጽላል ውድብን ንምፍጣር።
 2. ኣብዚ እዋንዚ፡ ኣብ ውሽጢ ደምበ ኤርትራዊ ተቓውሞ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ፈላለይቲ መሲሎም፡ ኣብ ኤርትራውያን መርበባት ሓበሬታ መዓልታዊ ዝልጠፉ ዘለዉ ሕቶታት፡ ክዝረበሎምን ፍታሕ ኪረኽቡ ካብ ዝግባእን ኢዮም። 
 3. ገለ ካብኦም ንምዝካር፡ ሕቶ ዋዕላ፡ ኪግበር ዘለዎ ምቅርራባት፡ መን ይሳተፎን ብከመይ ኣገባብን፡ ተራን ኣበርክቶን ተሳተፍቲን፣
 4. ጉዳይ “ዕርቂ” ኣብ መንጎ ክልተ ሰዓብቲ ሃይማኖታት፡ ባህሊታት፡ ታሪኽ፡ …ወዘተ፣
 5. ሕቶ ብሄርን መሰላት ብሄርን  ኣብ ኤርትራ።
 6. ሕቶ ካብ ከበሳታት ኤርትራ ናብ ምዕራባዊ ቆላታት ብምውራድ ሓድሽ ሰፈራታት ምምስራትን፡ ሕቶ ዋንነትን ኣጠቓቕማን መሬት ብሓፈሻን።

 

ኣረዳድኣ ሰዲህኤ ንዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

ሰዲህኤ፡ ብዛዕባ ኣድላይነት ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፣ ተሳተፍቱን ኣገባብ ተሳትፎን፡ ዕማማቱ፡ ትጽቢታት ውጽኢቱ፡ … ወዘተ፡  ንዝብሉ ኣርእስቲታት ኣልዒሉ ክዛረበሎም ከሎ፡ ከም ርዱእ መበገሲን መተኣማመኒ ንዓወቱን ጌሩ ዝወስዶ ነጥቢ ኣሎ። ንሱ ድማ፡-

 • ዋዕላ፡ ብተበግሶን ናባይነትን (initiative and sponsorship) ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ኪጋባእ ምዃኑ ከም ርዱእን ኣማራጺ ዘይብሉን ብምውሳድ፡
 • ኤዲኪ፡ ኣቐዲሙ፡ ሕዱር ሓድሕዳዊ ዘይምትእምማን ኣብ መንጎ ኣባላቱ ዝኾኑ ውድባት ፈቲሑ ክወስዶ ዘለዎ ተበግሶ ምዃኑ ብምእማን፡
 • ተራ ኤዲኪ ኣብ መስርሕ ኣከያይዳ ዋዕላን፡ ኩነታት ኤዲኪ ድሕሪ ዋዕላን፡ እንታይን ከመይን ኪኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕቶ፡ ሓባራዊ ናይ ኣባላቱ መረዳእታ ኣረጋጊጹ ዝኣትዎ፡ 
 • ኣብ ምድላው፡ መስርሕ ኣከያይዳን፡ ውጽኢትን ዋዕላ፡ ናይ ሓባር እምነትን ኣጀንዳን ሒዙ ዝዕድሞን ዝኣትዎን።

 

ኤዲኪ፡ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ኣብ ዘለዉን ካልኦት ዘመሳሰሉዎምን ኣርእስቲታት፡ ብዕምቆት ዘትዩን፡ ኣብ መንጎ ኣባላቱ ዝኾኑ ሰልፊታት/ውድባት ቀያዲ ኣብ ዝኾኑ ስምምዓት በጺሑን፡ ክዕድሞ ዘለዎ ዋዕላ ኪኸውን ይግባእ። ኣብ ምዕዳሙን ናብዮቱን ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ መስርሕ ኣከያይድኡ ይኹን ውጽኢቱ፡ ኤዲኪ፡ ወሳኒን መርሕነታዊን ተራ ክጻወት ታሪኻዊ ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎ ካብ ዝብል እምነት ብምብጋስ ኢዩ። 

ስለዚ፡ ኤዲኪ፡ ኣብ ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ተሳተፍቱን ኣገባብ ተስትፎን፡ ዕማም ዋዕላን ውጽኢቱን፡ ዘለዎ መረዳእታን ትጽቢትን ኣብዘን ዝስዕባ ነጥቢታት ኪጽሞቕ ይከኣል፡-

ሀ. ተሳተፍቱን ኣገባብ ተሳትፎን፡

 • ብሓፈሻ፡ ኩሉ ወጻኢ ካብ ሃገር ዝርከብ፡ ንስርዓት ህግደፍ ዝቃወም፡ ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝቃለስ፡ ኤርትራዊ ተወኪሉ ዝሳተፈሉ ይኸውን።
 • ብዝተኻእለ መጠን፡ ርትዓዊ ተሳታፍነት ዘረጋግጽን፡ ኣበርክቶ ኤርትራውያን ዝዕድምን ዘረጋግጽን ቅጥዒ/ኣገባብ ኪወጸሉ።
 • ናይ ዝበዝሐ ኣብ ወጻኢ ዝርከብን ተቓዋሚ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነን ኤርትራዊ ተሳትፎ ኣብ ዋዕላ፡ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ዝግበር ቃልሲን ኣበርክቶን፡ ናይ ይብጽሓንን ዋንነትን (sense of belonging and ownership) ስምዒት ኣሕዲሩ: ዝህልዎ ተሳትፎን ኣበርክቶን ዘሐይል ኢዩ።  

 

ለ. ዕማማት ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፡

 • ኣቐዲሙ ብስምምዕ ኣባላት ውድባት ተነዲፉ ብመገዲ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንዝቐርብ ሰነዳት፡ ብዝተረፉ ካልኦት ኣባላት ዋዕላ፡ ዝውሰኽ ተወሲኹዎ ወይ ዝጎድል ጎዲሉዎ፡ የጽድቕ።
 • ቅድመ-ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝህሉ መድረኽ፡ ንደምበ ኤርትራዊ ተቓውሞ ዝመርሑን ስርሓቱ ዘወሃህዱን ኣካላት ኣመራርሓ የቕውም/ይመርጽ።
 • ስርዓት ህግደፍ ንምውዳቕ ኣብ ዝግበር ቃልሲ፡ ሓፈሻዊ መምርሒ ስራሕን መወከሲን ኮይኑ ዘገልግል ናይ ትግባረ ስራሕ ስትራተጂ (action plan strategy) ይሕንጽጽ።

 

ሐ. ትጽቢታት ሰዲህኤ ካብ ዋዕላን፡ መጻኢ ኤዲኪን።

 • ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን፡ ሰጢሙ፡ ተቐባልነቱ ብህዝቢ ተረጋጊጹ፡ ኣድማዕን መርሕነታውን ተራ ክጻወት ዘኽእሎ ብቕዓት ክውንን፤
 • ደምበ ተቓውሞ ብሓባር ዝጥቀመሉ፡ ብልፍንቲ ፖሊቲካዊ ውድባት፡ ህዝባውያን ማሕበራት፡ ማሕበራውያን ጉጅለታት፡ …ወዘተ፡ ዝቖመ፡ ብዝተሓተ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዝምእዘዝ፡ ሰፊሕ ኤርትራዊ ጽላል ውድብ ኪቐውም፤
 • ስርዓት ህግደፍ ንምውዳቕ ንዝካየድ ቃልሲ ዝመርሕን ዘወሃህድን መርሕነት፡ ብመትከል፡ ካብ ኩሎም ተሳተፍቲ ዋዕላ ዝኾኑ ውድባት፡ ህዝባውያን ማሕበራት፡ ማሕበራውያን ጉጅለታትን፡ …. ወዘተ፡ ኪቐውም። ይኹን’ምበር፡ ክንዲ ስማዊ፡ ኣድማዒ ኪኸውንን ጽቕጥቅጥ ንምውጋድን ዘኽእል መለክዒታት ኣባልነት ምጥቃም ኣገዳሲ ኢዩ።

 

21.04.2010

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ናይ ቀረባ ጊዜ ዓንቃፊ ተረኽቦታት

Last Updated on Tuesday, 20 April 2010 12:58 Written by መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም፤ Tuesday, 20 April 2010 12:55

ምሕዝነታት ኤርትራ ካብ ተስዓታት ዝጀመረ ምዃኑ ካብ ህዝብና ዝፈልጦ ውሑድ ኢዩ። እቲ  ዝያዳ ዝዝረበሉ ሃገራዊ ጽላል፡ እቲ ብ1999 ዝቖመ ምሕዝነት ኢዩ። ነዚ 11 ዓመት ዝዕድሜኡ ምሕዝነት (ሎሚ ብኪዳን ዝፍለጥ) ካብ ዝቖመሉ ኣትሒዘ ብመሪሕነታዊ ደረጃ ስለ እተኸታተልኩዎን ስለ ዝፈልጦን፡ ብዙሕ ዝብሃል ነይሩኒ። ነቲ ናይ ቅድሚ ገለ ዓመታት ታሪኽ ንግዚኡ ኣወንዚፈ ግን፡ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ካብ እተዓዘብኩዎ ድኽመታት “ምሕዝነታዊ ኣሰራርሓና” ሰንኮፍ ምንባሩን ምዃኑን ዝሕብር ነጥብታት ምእንቲ ኣፍልጦ ህዝቢ ኢለ ክጠቓቕስ ደልየ። ነዚ ንምግባር ዘገደደኒ ከኣ ብላዕለዋይ መሪሕነታዊ ደረጃ ኪዳንን፡ ብኣባልት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝፍለጡ ኣሕዋትን፡ ብጽሑፋትን፡ብራድዮን ብፓልቶካትን ዝዝረብ፡ ክእረም ዝግብኦ ብሂላትን ኣቀራርባን ስለ እተዓዘብኩ ኣየ። እቲ ሓሓሊፈ ዝጠቓቕሶ ሓቅታት ከኣ ህልዊ ኣሰራርሓና ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኣንባቢ ኣይስሕቶን። ክእረም ምእንቲ ከኣ ብህዝብና ክፍለጥ ይግባእ፡፡ ብሻራነት ወይ ብቲፎዝነት ውድባት ከይርኤና፡ ነቲ ጌጋታትና መዚንና ክንእርሞ ንጥቕምና ኢዩ። እንተዘየሎ፡ ከም ሕሉፍ ታሪኽ ኪዳን፡ ኣብ ዕንክሊል ምንባርና ኢዩ። በዚ ኣተሓሕዛና ከኣ ኣብ ሃገራዊ ጽላል ኮነ ኣብ ውድባት ህዝቢ ከንዕስል ኣይክንበቕዕን ኢና።

 ዘይምትእምማንን ዝደጋገም ቅልውላዋት ኪዳንን፤

ኣብ ጉዕዞ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን፡ ዘይምትእምማን ነባሪ ሕማም ኰይኑ ቀጺሉ ነይሩን ኣሎን። እዚ ከኣ ቅርጻ ኣወዳድባን ኣወኻኽላን ምሕዝነታት ኤርትራ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ምልኣት ስለዘይብሉ ኢዩ። እዘን ሕጂ ዘሎዋ ውድባት ኤዲኪ ወላ ኣብ ኩሉ ነገራት ተሰማሚዕና ኣሎና ኣብ ዝበላሉ ጊዜ እውን፡ ብዘይተጸበይኦ ጸገማት ኣብ ቅልውላው ክኣትዋ ይርኣያ። ንኣብነት፡

1.  ቅልውላዋት ብጒዳይ መሪሕነት፡ እቲ ኣብ ጉባኤ የካቲት 2007 ዘጋጠመ ቅልውላው እተጸበናዮ ኣይነበረን። ቀጺሉ’ውን፡ ነቲ ናብ ክልተ ተገሚዑ ዝነበረ ሸነኻት ኤዲኪ ንምቅርራብ ነዊሕ ጊዜ ዝወሰደ ዘተ ተገይሩ። ናብ ሓድነታዊ ጉባኤ ንምብጻሕ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ቈይማ፡ ምስታ ብክልተ ሰባት ዝቖመት ኣወሃሃዲት ኣካል (ማለት፡ ብመንግስታኣብ ኣስመሮምን፡ ሑሰን ኸሊፋን) ብምትሕብባር፡ ነቲ ካብ ውድባት ዝቀረበ ወረቃቕትን ርእይቶታትን ድሕሪ ምጽፋፋ ንድፍታት ተዳልዩ። ክፈላልዩ ዝኽእሉ ነጥብታት ተዘትዩሎም፡ ብናይ ሓባር ምርድዳእ ናብ ጉባኤ 2008 ተኣትዩ። ናይ ኣጀንዳታት ክትዕ ኣብ ሓጺር እዋን ተወዲኡ ኣብ መሪሕነት ምቋም ምስ ተበጽሐ ውሑድ ውድባት ኤዲኪ፡ ነቲ እዉጅ ዝነበረ እሞ ተወዳዳሪ ዘይነበሮ፡  ሕጹይ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ንኣቦ ወንበርነት ኤዲኪ ክመጽእ የብሉን ዝብል ደረቅ መርገጽ ናብ ዳግም ቅልውላው ገጹ ደፊኡ። ሰውራዊ ባይቶ ካብ 2001 ንድሓር ነቲ ሃገራዊ ጽላል ናይ ምምራሕ ጊደ ተነፊጉዎ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ፡ እንደገና ብ2008 ሕድገታት ክገብር ተገዲዱ። በዚ ምኽንያት እውን እቲ ክፍወስ ጀሚሩ ዝነበረ ቊስሊ ከይተበገስና ተጐዲኡ፣ ምትእምማን ናይ ምፍጣር መንፈስ እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ።

2.  ውሽጣዊ ስኒት ኪዳን ከይዓቢ፡ ምትዂታዃት ቀጻሊ ነይሩ። ኣንጻር ኣባል ውድባት ንዝግበር ጌጋታት ዓገብ ዝብል ኣካል ኣይነበረን፡ የለን ከኣ። ኣንጻር ኣባል ውድባት ዝግበር ጌጋታትን ግህሰታትን፡ በቲ መሪሕነት ኪዳን ዝግበር ወይ ብኡ ቅቡል ኰይኑ ስለዝርኤ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ኪዳን ሻራዊ ምትህልላኽን ጸለመታትን ቀጻሊ ኣብ ርእሲ ምንባሩ፡ ነቲ ብሕቡእን ብቅሉዕን ዝካየድ ናይ ብርዒ ውግእ እኳ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ተሳኢኑ። ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ጊዜ ጸለመታት ናብ ፍሉያት  ሰልፍታት ዘቕንዐ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ 2009 ጥራይ ኣንጻር እተን ንሓድነት ዝጒዓዛ ዘነበራ ሰልፍታት ዘቕንዐ ጸለመ (እሞ ኣብ ዕላዊ ኣኼባታትን፡ ፈስቲቫላትን፡ ወብሳይታትን ዝስማዕን ዝርኤን ዝነበረ ወፍሪ) ኣስደማሚ ነይሩ። ከም ውልቀ ሰባት ኮነ ከም ውድብ፡ ልቢ ነዕቢ እናተባህለ ንነዊህ ጊዘ መልሲ መብርሂ ይኹን መልሲ ከይተዋህበ ቀጺሉ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ቀዳማይ ምኒስትር ኢትዮጵያ ከይተረፈ ተዓዚቡዎስ፡ ንመሪሕነታት ውድባት ኪዳን “እዚ ጒዳይዚ የኽፍኣልኩም ኣሎ፤ ኣንጻር ህግደፍ ንዝቃለሱ ብጾትኩም፡ ህግደፍ ክትብሉን ከተብሉን ዝቡቕ ኣይኮነን፤ ንመቓልስትኹም ተርሕቑ ስለምንታይ?” ዝበሎም ጊዜ ነይሩ።

3.  እቲ ኣንጻር ዝሰምራ ዝነበራ ውድባት ዝግበር ዝነበረ ጸለመታት ደረቱ የሓልፍ ስለዝነበረ፡ ወኪል ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት (ብወርሒ ጥሪ 2009) ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ጸለመታት ንኲላትና ሃሳይ ስለ ዝኾነ ጠጠው ከነብሎ ጻዕርታት ከነካይድ ኣሎና ኢሉ ከም ኣጀንዳ ሓሳብ ኣቕሪቡ። እንተኾነ ግን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ነዚ ዕሸሽ ኢሉ ሓሊፉዎ። እዚ ቅድሚ 15 ወርሒ ማለት ኢዩ!!

4.  እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ  ኣሉታዊ ምዕብልናታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ መጺኡ። ንኣብነት ፡-

 • ሕንፍሽፍሽ ኣብ ጨንፈር ኤዲኪ ኣውስትራልያ፡በሺር ይስሓቕ ንኪዳን ወኪሉ ብግንቦት-ሰነ 2009 ናብ ኣውስትራልያ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ጊዜ፡ ነቶም ቀንዲ ተሓባበርቱን ተቀበልቱን ዝነበሩ ኣባላት መሪሕነት ሰልፊ ህዝብን ሰልፊ ዲሞክራስን ኤርትራ ከምኡ እውን ኣቦ ወንበር ጨንፈር ኤዲኪ ኣብ ሚልቦርን ከም ዓንቀፍቲ ቆጺሩ ናይ ጸለመ ጸብጻብ ብምቕራቡ ኣካታዒ ጉዳይ ኮይኑ፤ ክሳብ ኣብ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ተዘሪቡሉስ፡ ክምርመርን ክጻረን እውን ውሳነ ተበጺሑ። ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ግን ነዚ ብባይቶ እተዋህቦ ሓላፍነት፡ ክሳብ ሎሚ ፍታሕ ኣይገበረሉን። ጨንፈር መልቦርን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ተሪፉ።
 • ብሰልፊ ዲሞክራስን ሰልፊ ህዝብን ንዎርክሾፕ ኪዳን ዝተዳለወ ወረቀት  ቅድሚ እቲ ዎርክሾፕ ምጅማሩ ነቶም ኣንጻር ሰልፍታትና ዝጽሕፉ ተመሓላሊፊስ፡ “ነዚ ወረቐት’ዚ ፎእ በልዎ” ዝብል ዓንቀጽ ኣብ ኢንተርነት ወጺኡ። ኣቦ መንበር ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዎርክሾፕ ዝነበረ በሺር፡ እቲ ወረቐት ናባኻ’ዩ ተላኢኹ፡ መን ናብ ኢንተርነት ኣመሓላሊፍዎ ምስ ተባህለ “ኣነ ኣይፈልጥኩን” ብምባል ብኣሉታ መሊሹ። ስለምንታይ ትብሃል ኣሎኻ? ዝብሎ ስልጣን ኣይነበረን። እቶም መጒዳእቲ እተሰምዖም ሰልፍታት ዝገብርዎ ጠፊእዎም ስቕ መሪጾም።
 • ኮንፈረንስ ብሩክሰል፡ ኣብ ኮንፈረንስ ብሩክሰል ኤዲኪ ክዕደም ብመትከል ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ዘይንፈላለየሉ ጉዳይ ነይሩ። እንተኾነ ምስታፍ ኤዲኪ ይኹን ካልኦት ውድባት ኣብ ኢድና ከም ዘይኮነ እናተፈልጠ፡ ኣብ ልዕሊ ተዓዲመን ዝነበራ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን፡ ኣብ ልዕሊ ዓደምትን ተዓደምትን ወጻእተኛታትን፡ ብዕላዊ ደብዳቤ ከምኡ ኸኣ፡ ብሬድዮን ተለቪዥንን ብቃለ-መጠይቅን ኣቢሎም መሪሕነት ኪዳን እዚ ዘይበሃል ውንጀላን ክስታትን  ኣካይዶም። ብደረጃ ኪዳን እሞ መን ዓገብ ክብሎም። ኣብቲ እተዓደምናሉ ኮንፈረንስ ስለ እተኻፈልና ጥራይ፡ ብዛዕባ ብሩሰልስ ዜናዊ ንጥፈታትና ብናይ ኪዳን መሳርሒታት ዜና ከይቃላሕ ተኣጊዱ። ወኪል ሰልፊ ህዝቢ ብተለቪጅን ኪዳን፡ ብዛዕባ እቲ ዕዉት ዝኾነ ውጽኢታት ኮንፈረንስ ብሩክሰል ከመሓላልፍ ዝሓተቶ ዕላዊ ጠለብ ከምዘይፍቀደሉ ብጽሑፍ ተመሊሱሉ።

 5.  እቲ ኮነታት ኣብ ከምዚ ደረጃ ምስ በጽሐ ነቲ ሽግራት ኮፍ ኢልና ክንዛረበሉን  ክንኣልዮን ብምሕሳብ ኣቦ መንበር ኪዳን ኣኼባ ክጽውዕ ወኪል ሰልፊ ህዝቢ ብጽሑፍ ሓቲቱ። እቲ ሕቶ ክሳዕ የካቲት 2010 መልሲ ከይረኸበ ጸኒሑ።

 ውሳኔ ማእከላይ መሪሕነት ኪዳንን ምቛም ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዋዕላን፡

ማእከላይ መሪሕነት ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዛዕባ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ውሳኔ ንብጻሕ ዝርርብ ከካይድ ከሎ፡ ኣብ ውሽጡ ክልተ ርእይቶታት ነይሮም። ንሳቶም ድማ፡ እቲ ሓደ ሸነኽ ዋዕላ ኣብ ሓደ ዓመት ምግባር ነዊሕ ኮይኑ ዝርኣዮ፤  እቲ ካልኣይ ርእይቶ ኸኣ ዓመት ሓጺር ኮይኑ ይረኣዮ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክግበር ዝብል ማእከላይ ሓሳብ ተወሲኑ። ዘይከኣል እንተኾይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ምግባሩ ግድን ኣይኮነን ማለት ነይሩ። ባይቶ ኣብ ክትዓቱ ኣስሚርሉ ዝነበረ’ውን እቲ ምስንዳእ ኣዓዋቲ ክኸውን ከም ዝግብኦን፡ እቲ ናይ ጊዜ ገደብ ንምስንዳእ ዋዕላ ብኣሉታ ክጸልዎ ከምዘይብሉን ኢዩ። ንፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኸኣ ነዚ ኣብ ግብሪ ከውዕል መዚዙዎ።

6.  ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣብ ስሩዕ  ኣኼባ ናይ ወርሒ 8-2009፡ ብጒዳይ ዋዕላ ነዚ ዝስዕብ ውሳኔታት ኣሕሊፉ፡_

 • ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብ21 ኣባላት ክትቀውም፤ ንሳቶም ከኣ 13 ካብ ውድባት  ኪዳን፡ 8 ድማ ካብ ህዝቢ፡ ማለት ካብ ሲቪል ማሕበራት ክመጹ ተወሲኑ።
 • ነቶም ካብ ህዝቢ/ሲቪል ማሕበራት ዝመጹ ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ከኣ፡ ከመይ ከም ዝምረጹ እተጸንዕ ቲክኒካዊት ሽማግለ ኣቚሙ፤ ንሳቶም ድማ፡

ሀ) ሓጅ ዓብደልኑር – ኣቦ መንበራ።

ለ) ቀርነልዮስ ዑስማን – ኣባል

ሐ) በሺር ይስሓቕ – ኣባል።

 7.  ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ከም ዘሎ ከኣ፡ ብጒዳይ ዋዕላ ካብ ሓምለ ክሳዕ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2009 ወላ ሓንቲ ከምዘይተገብረ ብሩህ ክኸውን ኣሎዎ።

–    እዛ ኣብ ላዕሊ እተሓበረት ተክኒካዊት ሽማግለ ርክባ ምስ ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ክኸውን ወይ ጸብጻባ ናብ ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ከተቀርብ ተወሲኑ።

–    እታ ሽማግለ፡ ቀዳማይ ኣኼባኣ ዕለት 30-9-2009 ክትገብር ተሓሲቡ ነይሩ። እንደገና ንዕለት 15-10-2009 ክግበር ተቐይሩ፡ እንተኾነ ኣይተተግበረን። ድሕሪ እዚ ሓጅ ዓብደልኑር ብስድራ ቤታዊ ጒዳይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጺኡ። በሺር እውን ንውድባዊ ስርሑ ንሱዳን ከይዱ። ከምዚ ኢሉ ናይ 3 ሰባት ተክኒካዊት ሽማግለ ስራሕ ብፍጹም ተረሲዑ ተሪፉ።

–    ኣብ ውሽጢ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ምፍንጫል ምስ ኣጋጠመ፡ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምርኣይ ህጹጽ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ንዕለት 5-12-2009 ክግበር ተወሲኑ። እዚ ኣኼባ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይጒተት ምስ ተዓዘብኩ ንተወልደ በኣካል ረኺበ፡ እዚ ኣኼባ ካብ ዕለት 15-12-2009 ኣንተደኣ ተመሓላሊፉ ጉባኤታት ኣለና፤ ንሕና ሰለስተ ውድባት ክንሳተፎ ኣይንኽእል ኢና ኢለዮ ከብቅዕ፡ ንሓደ ካብ ስዑድያ ዝመጽእ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ምጽባይ ስለዘገደሶ፡ኮረም መሊኡ ኣንከሎ እቲ ኣኼባ ክሳኦ 19-12-2009 ደንጒዩ። ኣብቲ ዕለት’ቲ ግን ኣድሓኖም ገብረማርያም ኣኼባ ባይቶ ስለ ዝነበሮ ክመጽእ ኣይከኣለን። ኣነ ግን (ሽዑ ወኪል ሰልፊ ህዝቢ) ኣብታ ቀዳመይቲ ዙር ተሳቲፈ። ኣብ ጉዳይ ድሕነት ርእይቶይ ምስ ሃብኩ፡ ንምጽንባራዊ ዋዕላ ሰለስተ ውድባት ኣብ ዝምልከት ስርሔይ ከይደ። ኣብ መኽፈቲ ናይ 19-12-2009 ኣኼባ፡ ተወልደ ገብረስላሴ ድሕሪ ጉዳይ ድሕነት ካልእ ጉዳያት ክንርኢ ኢና ምስ በለ፡ ኣነ ተቓዊመ። ንሱ ድማ እዚ ንፍሉይ ጉዳይ ዝተጸወዐ ህጹጽ ኣኼባ ስለዝኾነ ካልእ ውሳኔታት ክውሰነሉ ኣይግባእን፤ እተን ናብ ሓድነት ገጸን ዝኸዳ ዘሎዋ ሰልፍታት እውን ክሳተፍኦ ኣይክእላን ብማለት ተቓዊመ። ነዚ ዕሸሽ ኢሎም ብምሕላፍ ከኣ ወከልቲ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስን ሰልፊ ህዝብን ሰልፊ ዲሞክራስን ኣብ ዘይነበሩሉ ኣኼባ ፈጻሚት ብጒዳይ ሽዑ እተነየቱሉ ዋዕላ ብዙሕ ውሳኔታት ኣመሓላሊፎም። እዚ ዝስዕብ ከኣ ይርከቦ ነይሩ፡-

 • ሓጅ ዓብደልኑር ስርሑ ወዲኡ ንኣዲስ ኣበባ ክምለስ ኣብ መንገዲ ምህላዉ እናተፈልጠ እንከሎ፡ ንዕኡ ኮነ ንሰልፉ ከይሓበሩ፡ ካብታ ተክኒካዊት ሽማግለ ኣውሪዶም ብናይ እስላማዊ ሰልፊ ወኪል ዝኾነ፡ ሽዑ ካብ ሽዑዲያ ዝተመልሰ ኣሕመድ ሰፈር ተኪኦምዎ።
 • ካብ በርጌሳዊ ማሕበራት ኣብ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝምረጽ ብስቱር ይኹን ብእዉጅ ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ጸግዕነት ክህልዎ የብሉን ዝብል ውሳኔን መምርሕን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰሙን ታሕሳስ  ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ኪዳን ኢዩ ተወሲኑ።
 • እዚ ውሳኔታት እዚን ምርጫ ወከልቲ በርጌሳዊ ማሕበራትን ኣብ ዘይህላዌ 3 ሰልፍታትና ተገይሩ ጥራይ ዝይኮነ፡ መነ-መን ከም እተሓጽዩን እተመርጹን ከይተሓበረና ጸኒሑ።
 • መኽፈቲ ኣኼባ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንዕለት 30 ጥሪ 2010 ክግበር፤ ድሒሩ ከኣ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤዲኪ  ብዕለት 15-2-2010 ክጋባኣ ኢዩ ተባሂሉ። ብዛዕባ ምርጫ ሲቪክ ማሕበራት ንዂሎም ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ኪዳን ከይተሓበረኒ ክሳዕ ፍርቂ የካቲት 2010 ጸኒሑ። ብጒዳይ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንምፍላጥ ብዕለት 15-2-2010 ንተወልደ ገብረስላሴ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣይግበርን ዲዩ ኢለ ሓቲተ፣ ሕጽረት ጊዜ ከም ዘሎዎ ገሊጹለይ። ኣብ መወዳእት ከኣ ናይ ፈጻሚ ሽማግለ ኣኼባ ተባሂሉ፡ ብዕለት 17.02.2010፡ ንገለ ደቓይቕ ቅድሚ ምጅማር ኣኼባ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ተኣኪብና። እተን ንፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ክሓተን ዝኸኣልኩ ሕቶታት ድማ እዘን ዝስዕባ ነበራ፡-

–    ኣነ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ኣመጻጽኣ ሲቪክ ማሕበራት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ የብለይን፡፡ ስለምንታይ?

–    ንኤውሮጳ ክልተ ኣባላት ተወሲኖምሎም ነይሮም ተባሂሉ። ከመይ ጌይም ሕጂ ካብ ኤውሮጳ ሰለስተ ኣትዮም ኣሎዉ ዝብሃል ዘሎ?

–    ካብ ቀጠር ዝመጸ ሰብ፡ ንመን ኢዩ ወኪሉ መጺኡ ዘሎ? እቶም ካልኦትከ? ኣሜሪካኸ እንታይ ኮይኖም በዂሮም ትብሉና? ድምጸን ዝስማዕ ከም ስድሪ ዝኣመሰላ ማሕበራት ብኸመይ ተወኪለን? ወዘተ…

ነዚ ሕቶታት እዚ እተማልኤ መልሲ ከይረኸብኩሉ ግዜ ኣኺሉ ብሃታሃታ ኣብ ኣኼባ ኣስናዳኢት ሽማግለ ተሰጋጊርና። ንመጀመርያ ጊዜ እውን ብጕዳይ ከመይነት ውክልና በርገሳዊ ማሕበራት ክሓትትን በብቚሩብ ክሕበርን ጀሚረ።

ውክልና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኪዳን

ሰልፊና ካብ ምጽንባርዊ ዋዕለ ውጽእ ኢሉ፡ ጌና ስራሕ ከይጀመረ፡ ብሸነኽ ኣቦ መንበር ማእከላይ መሪሕነት ኪዳን፡ ዓብደላ ማሕሙድ፡ ዘይተጸበናዮ ህዉኽ ጠለባት ክሰድድ ጀሚሩ። ወከልትኹም ኣብ ፈጻሚ ሽማግለን ኣብ ኣሰናዳኢ ሽማግለን መነመን ኢዮም ከኣ ተባሂሉ። እዚ ሕቶታት እዚ ንኣኼባታት ማእከላይ መሪሕነት ኪዳን ስለዝምልከት ከኣ፡ ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ኪዳን፡ ክሳዕ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ፡ ኣብዚ ዘሎናዮ መሰጋገሪ እዋን፡ ብዝነበረና ውክልና ክንጸንሕ ከም እንኽእል ርዱእ ነይሩ። እቲ ልምዲ’ውን ከምኡ ኢዩ። (ኣብ ሰነዳት ኪዳን፡ እተጸናበረ ውድባት ድሕሪ ክንደይ ጊዜ ከም ሓደ ውድብ ከም ዝውከል ዝርዝራዊ ንጹርነት ስለዘየለ፡ ብሕሉፍ ልምዲ ወይ “ሳብቓ” ንምራሕ ኢልና። ግንባር ድሕነት ሓደ ውብድ ድሒሪ ምዃኖም ን7 ወርሒ ዝኸውን ኣብ ፈጻሚ ሽማግለን ኣሰናዳኢ ሽማግለን ከም 3 ውድባት እናተወከሉ ከም ዝጸንሑ ዝዝከር ኢዩ)፡፡ ዓብደላ መሓሙድን ካልኦትን ግን ነዚ ቅኑዕ መንገዲ ክቕበሉ ኣይደለዩን። ብሕጊ ምስ ተተሓሓዝናዮም፡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ እሞ ኸኣ ኣብ ታሪኽ ኪዳን ተገይሩ ዘይፈልጥ/ብዘይንቡር ኣገባብ/ “ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ኪዳን” ንዕለት 09.03.2010 ጸዊዖም። እቲ ብዘይ ንቡር ኣገባብ ዘብለኒ ዘሎ ድማ፡ ንቡር/ሳብቓ ዘይተኸተለ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ መሰል ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት ዝገፍፍ ኣገባብ እውን ነይሩ። ማለት፡-

–    ኣባል ማኣከላይ መርሕነት ኣብ ኣኼባ ክሳተፍ መሰሉ ምዃኑ እናተፈልጠ፡ ነዚ ዕድል እዚ ዝዓጹ ናይ ጊዜ ምድራት ተገይሩ። ብተዘዋዋሪ መንገዲ፡ ኣባላት ባይቶ ከምዘይመጹ ምግባር ዘይቅኑዕ ኣሰራርሓ ኢዩ ነይሩ።

–    ኣብ መንጎ ሰለስተ መዓልቲ ይትረፍዶ እቶም ርሑቕ ዘለዉ ክሳተፉ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እውን ክመጹ ኣይከኣሉን። እቶም ክመጹ ዘይክእሉ፡ ኣባላት ባይቶ ብዘይኮኑ ሰባት ቀይሮምዎም። ብወገንና ዘስደመመና ጒዳይ እኳ እንተኾነ፡ ነዚ ጥሕሰት ሕጋዊ ኣጸዋውዓ ኣኼባ ባይቶ እውን ሸለል ክንብል መሪጽና።

–    ድሕሪ ህጹጽ ኣኼባ “ባይቶ” ኪዳን፡ ውክልና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 3 ናብ 1 ወሪዱ። ካብቲ ዘይንቡር ጒዳያት እውን እቲ ምክትል ኣቦ መንበር ኪዳን ዝነበረ ብጻይ ሓጅ ዓብደኑርን፡ ኣብ ፈጻሚ ኣካል ኪዳን ናይ ህዝባዊ ጒዳያት ኣባል ዝኾንኩ ኣነን (መሓመድ ዓሊ)፡ ናይ ዓመትን ፈረቃን ንጥፈታትና ብደረጃ ጸብጻብ ናብ ባይቶ ኪዳን ከየቕረብና ጒዳይና ተዓጽዩ። ኣባልነት ኣብ ኣሰናዳኢት ሽማግለ እውን ከምኡ። ሰልፍና፡ ነዚ’ውን ሸለል ንበሎ ብማለት ሓሊፍዎ።

–    ኣብቲ ናይ 17 የካቲት 2010 ኣኼባ  ኣሰናዳኢት ሽማግለ እውን ኣብ ቅድም ዝተወደኣን ዝተወደበን ኣኼባ ኢና ኣቲና። ውሽጣዊ ሕጊ ኣሰናዳኢት ክግበር ክትዕ ኣብ እተጀመረሉ፡ በሺር ኢሳቅ ኣስናዳኢት ሽማግለ ብ21 ትቀውም ኣይንበል እንታይደኣ ካብ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ትቅውም ጥራይ ንበል ኢሉ ሰለስተ ሰዓት ዝኸውን ኣብዚ ነጥቢ እዚ ተኻቲዑ። እቲ ብባይቶ ኪዳን እተሓንጸጸ ውሳኔ ብድልየታቶምን ከም ድላዮምን ክቕይርዎ ተረኺቦም። ኣብ መወዳእታ 21 ንበል ግን ምልክት/ፉትኖት ጌርና ንሕለፍ ተባሂሉ (ብህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ሕጋውነት ክሳዕ ዘልብስዎ)። ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃዎሞና ኣመዝጊብና። እዚ ነቲ ኣንጻር ገለ ሰልፍታት ብቅሉዕ ዝስራሕ ዝነበረ ጌጋ ኣሰራርሕ ኣብሪሁ የርኢ።

–    ብጒዳይ ኣወኻኽላ በርገሳዊ ማሕበራት ዓበይቲ ሕቶታት ከለዋና፡ ኣብ ምጽራይን ኣብ ምሕታትን ብምድሃብ፡ ካብቲ ኣኼባታት ኣሰናዳኢት ምስሓብ ጊዜ ከም ዝወስድ ርኢና። መሪሕነት ሰልፊ’ውን ኣጽኒዑ ክጻዕ ዝበጽሖ ጊዜ ከምዘድልዮ ርዱእ ነይሩ። ክሳዕ ብሩህ ስእሊ ዝርከብ ከኣ ኣብቲ ኣኼባታት ኣሰናዳኢት ክንቅጽል ግድን ነይሩ።

–    ካልእ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ክትዕ ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ዋዕላ ዝግበረሉ ጊዜ ምውሳን ነይሩ። ኣብ ውሽጥና ክልተ ርእይቶ ነይሩ። እቲ ሓደ ኣብ ታሕሳስ 2010 ይገበር ዝብል ንሕና ዝነበርናዮ ዓብላሊ ደገፍ ዝነበሮ  ክኸውን ከሎ፡ እቲ ካልኣይ ሸነክ ድማ ወርሒ ሰነን ሓምለን ዝብል ነይሩ። ብድምጺ ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ 2010 ክግበር ተወሲኑ ተደምዲሙ። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ግን፡ ብዓል በሺር ብደገፍትና ተደዊሉልና፡  “ንሕና ኣብ ታሕሳስ ኣይንምውሎን ኢና ኢሎምና” ብማለት ነቲ ኣብ ሓምለ ይገበር ዝብል ርእይትኦም ዳግም ኣቕሪቡ። እንደገና ዳርጋ ክልተ መዓልቲ ኣካቲዑና፤ ድምጺ ተዋሂቡዎ፡ ክልተ ሲሶ ስለዘይረኸበ ወዲቑ። እንደገና፡ ጌጋ ውጺት ኣዊጅና ብዝብል ምኽኒት ካልኣይ ግዜ ኣድሚጾም ክልተ ሲሶ ከምዝረክብ ጌሮም!!! ነዚ ኣገባብ እዚ ተጻሪርና ተቃወሞና ኣመዝጊብና። ካልእ ክንገብሮ እንኽእል ነገር ኣይነበረን። ደጊመ ክብሎ ዝደሊ፡ ነቶም ካብ በርገሳዊ ማሕበራት መጺኦም ዝተባህሉ ፈሊጥናን ኣጽኒዕናን እንተንነብር፡ እቶም ኣብ ኣወኻኽልኦም ምልክት ሕቶ ዘሎዎም መጽናዕቲ ይገበረሎም ምበልና፤ ካብ ኣኼባ እውን ክንበኲር ምተገደድና። ብወገንና ኮነ ብወገን መሪሕነት ሰልፊን፡ ጌና ብርግጽ ዝበጻሕናዮ  ጭብጢ ኣይነበረን። እዚ ካብቲ ሕጋዊ ጒድለታት መሪሕነት ኪዳን ኢዩ። ክሕተቱሉ ከኣ ይግባእ ነይሩ። ጌጋታት ሸለል ምባል ደረት ክግበረሉ ምተገብኤ። ደጊመ ክብሎ ዝደሊ፡ ካብ ጌጋታትና እንተዘይተማሂርና ኣብ ሕንፍሽፍሻት ክንነብር ኢና።

March 15, 2010

Who Really Owns the Mainstream Media

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 2:30 pm

http://www.youtube.com/watch?v=_Tn5-uKgkWw&feature=related

February 21, 2010

Haile Menkorios

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 7:04 am

http://www.youtube.com/watch?v=YsUGrZo64PY&feature=player_embedded#

January 14, 2010

I am feeling uneasy about the Ethiopia’s childeren!

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 11:24 am

December 2009 Angelina Jolie may have fuelled a boom in families wanting an Ethiopian child. Yet thanks to opportunistic adoption agents and zero regulations, most African watch on youtube.com

http://www.youtube.com/watch?v=iQoqih4iTss

November 11, 2009

Concluding Statement of the Conference on Joining Up EU and US Policy towards Eritrea and the Horn of Africa for the Promotion of Democracy and Human Rights

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 4:35 pm
  Print
group_pictureEurope External Policy Advisors (EEPA) in partnership with civil society leaders from the Horn of Africa and the Italian Institute for Political Science organized a two-day conference on EU and US policy on Eritrea and the Horn of Africa. The Conference, held in Brussels on 9th and 10th November 2009, was attended by high-ranking officials and academics from Europe, the European Union, the United States, the Horn countries, Eritrean political leaders in diaspora, human rights activists and civil society leaders from across the Horn of Africa. The attendants adopted the following concluding statement:

 Joining EU and US policy towards Eritrea and the Horn of Africa
For the promotion of Democracy and Human Rights

Conference Concluding Statement

Brussels – Belgium
9-10 November 2009

Europe External Policy Advisors (EEPA) in partnership with civil society leaders from the Horn of Africa and the Italian Institute for Political Science organized a two-day conference on EU and US policy on Eritrea and the Horn of Africa.

The Conference, held in Brussels on 9th and 10th November 2009, was attended by high-ranking officials and academics from Europe, the European Union, the United States, the Horn countries, Eritrean political leaders in diaspora, human rights activists and civil society leaders from across the Horn of Africa.

The Conference covered a wide range of issues, including:

 • an overview of Eritrea’s history in the Horn and the key regional concerns;
 • analysis of EU and US policy approaches towards Eritrea and the Horn of Africa; the background to these approaches, aims and rationales ;
 • human rights concerns in Eritrea and the region, in the understanding that states and the international community have an obligation to address these concerns;
 • presentation of European Commission’s policy in regard to human rights;
 • Eritrean diaspora perspective for opening the country out of repression towards democracy and regional stability;
 • the empowerment of Non State Actors in Eritrea and the Horn;
 • the plight of refugees;
 • the respect for the rights of ethnic and minority groups;
 • respect for freedom of religion;
 • identifying steps for greater democratic engagement in the Horn of Africa, the ways and means in which the international community can help in realizing this.

The Conference was opened by Dr Mirjam van Reisen, Director of Europe External Policy Advisors (EEPA), who welcomed the participants to the important event, which she saw as an important platform for formulating coherent EU and US policies towards the Horn of Africa for the promotion of democracy and human rights.

The Conference was also addressed by:

 • Mr. Roger Moore, Director of Horn of Africa, European Commission, speaking for Karel de Gucht, EU Commissioner for Development Co-operation
 • Mr. Robert Houdek, former U.S. Ambassador to Ethiopia and Eritrea
 • Mr. Kjell Magne Bondevik, former Prime Minister of Norway and President of the Oslo Centre for Peace and Human Rights
 • Professor Bereket Habte Selassie, Distinguished Professor of African Studies and Professor of Law at the University of North Carolina and former Chair of the Constitutional Commission of Eritrea (represented in abstentia)

The conference was informed on recent developments and noted the following observations with concern:

 • that famine is spreading across the Horn of Africa and the lack of humanitarian support due to the politicization of aid delivery by some governments is worsening the crisis;
 • the denial of food shortage by the Eritrean government and its refusal to accept humanitarian aid to alleviate the famine;
 • that UNHCR reported that in 2008 the second highest absolute number of asylum seekers came from Eritrea with two thirds of new asylum-seekers claims lodged in Sudan and Ethiopia;
 • that Somalia is facing its worst humanitarian crisis in 18 years. There is drought, record-high food prices and insecurity resulting in displacement.
 • that half of Somalia’s population (3.76 million) is in need of humanitarian assistance and that 75% of those in need are concentrated in South and Central Somalia where fighting is heaviest, thereby limiting civilians’ access to emergency aid;
 • that 1.5 million Somalis are living as IDPs in camps and another 500,000 are living as refugees in neighbouring countries;
 • the violation of the arms embargo in Somalia by neighbouring states and its link with the instability and piracy in the region;
 • the allegation that in Somalia war crimes and crimes against humanity are committed with impunity on a daily basis by the parties to the conflict;
 • the allegation that Ethiopia is committing human rights violations against its citizens;
 • the overall human rights violations in the region, excessive militarization and continued stalemate between Eritrea and Ethiopia on the border dispute;
 • the common phenomenon of mass arrests and collective punishment affecting the whole population in Eritrea, including children, resulting from an arbitrary detention policy, the inhumane conditions, degrading treatment and torture of prisoners;
 • the absence of a functioning parliament, democratic elections, and independent judiciary and the postponement of Constitutional democracy in Eritrea, blocking inclusive processes of change;
 • the observation that organs of civil society are annihilated in Eritrea leading to the suppression of its potential role as agent of change in Eritrea, and the restriction of civil society in Ethiopia that especially target NGOs, freedom of speech and freedom of association;
 • that Eritrea figures last on the World Press Freedom Index and is also reported as the most militarized state in the world;

The conference asked for 

 1. the unconditional implementation of the final and binding decision of the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission (EEBC);
 2. The Conference made the recommendation that civil society and non state actors should be strengthened and support of the strengthening of political parties should be provided, together with the development of a scenario for a transition towards democracy;
 3. The EU, the US and other members of the international community, such as China, to have a cohesive approach with regard to Eritrea and the Horn of Africa based on explicitly identified common goals and putting democracy and the promotion of human rights; higher on the international agenda;
 4. EU development aid to be implemented strictly in accordance with the Cotonou Agreement, with emphasis on the essential clauses on human rights;
 5. EU development aid to be monitored and reviewed adequately and with the input of independent experts.

And also important are:

 • the EU and US to engage all countries of the Horn in a broader political dialogue with a more balanced approach and hold such countries accountable for human rights violations, where appropriate, including implementation of targeted sanctions against individuals;
 • the EU and US to put effective pressure on the Eritrean authorities to release all political prisoners and respect human rights of Eritrean citizens and to ensure access by the ICRC and other independent monitoring groups;
 • the EU and US to put effective pressure on all the authorities of the Horn to release all political prisoners and respect human rights of its citizens;
 • Urge the UN to appoint international Commissions of Inquiry for Eritrea, Ethiopia and Somalia on their respective human rights situation;
 • the EU and the US to engage with the AU and the international community in strategies to address the crisis of famine that is emerging in the Horn of Africa and to lift any obstacles that prevent UN agencies or humanitarian organizations in providing humanitarian assistance and food aid to the victims of the famine, in full recognition of the Code of Conduct on Humanitarian Assistance;
 • the EU and the US to work with IGAD to promote regional economic cooperation and integration in the Horn; food security and environmental protection and the promotion and maintenance of peace and security and humanitarian affairs;
 • the EU and US to actively promote the respect for civil society in Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somalia in accordance with the right to freedom of expression and the right to organise;
 • the EU and the US to help the transition to democracy and respect for human rights in the Horn by investing in education and health facilities for refugees, youth, peace education, vocational training and employment programmes;
 • the EU and the US to promote democratic transitions in the Horn countries by building on political and civil society initiatives in the diaspora communities, supporting especially refugee communities in neighbouring countries, especially involving youth being trained in peace building, education in democracy and encouraging participation in political organisations, and including them in vocational and academic education;
 • that EU Member States, the US and the international community to follow the UNHCR guidelines on the “Return of Rejected Asylum Seekers to Eritrea” of January 2004 and respect their rights under the Refugee Convention and the review of the Italio-Lybia Agreement which is jeopardizing the lives of many asylum-seekers;
 • that the EU Member States, the US and the international community resettle the asylum-seekers from the Horn of Africa who are stuck in Lybia as a consequence of the Italio-Lybian Agreement;
 • supporting initiatives encouraging freedom of expression through television, radio and other communication initiatives;
 • the institution of a process of transitional justice for Eritrea, including studying of a potential mandate for a tribunal preparing a process for transitional justice, reconciliation and healing.

References:

 1. The Economist “A Catastrophe is Looming,” 24 September 2009, available from http://www.economist.com/world/middleeast-africa/displayStory.cfm?story_id=14506436.
 2. UNHCR 2008 Global Trends: Refugees, Asylum Seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, available from http://www.unhcr.org/4a375c426.html
 3. Reuters “Somalia: Humanitarian Situation ‘Worst in 18 Years,'” 22 August 2009, available from http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/b3da5cdc4eb668102af3bbe841c3b01f.htm.
 4. IRIN “Somalia: Record Number of Displaced at 1.5 Million,” 7 September 2009, available from http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=86034; CNN “Somali Refugee Conditions ‘Appalling,'” 4 September 2009, available from http://www.cnn.com/2009/WORLD/africa/09/03/somalia.refugee.conditions/index.html.
 5. Report of the Monitoring Group on Somalia Submitted in Accordance with Resolution 1811 (2008), UN Doc S/2008/769, 10 December 2008, available from http://www.un.org/sc/committees/751/mongroup.shtml, p 6, paras 66, 264.
 6. “Human Rights Violations in War-torn Mogadishu,” UNHCR/UNICEF press release, 9 June 2009.
 7. Sally Healy and Martin Plaut “Ethiopia and Eritrea: Allergic to Persuasion,” Chatham House, Briefing Paper, January 2007, AFP BP 07/01, available from http://www.chathamhouse.org.uk/files/4055_bpethiopiaeritrea.pdf.
 8. Human Rights Watch Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea (2009), available from http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/eritrea0409web_0.pdf.
 9. Kjetil Tronvoll The Lasting Struggle For Freedom In Eritrea: Human Rights and Political Development, 1991-2009 (The Oslo Center 2009).
 10. Cotonou Task Force, CTF Report JAR – MTR, CRF Secretariat, Adis Abeba, Ethiopia
 11. Reporters Sans Frontières Press Freedom Index 2009 (2009).
 12. Bonn International Centre for Conversion (BICC) “Global Militarization Index (GMI),” available from http://www.bicc.de/uploads/pdf/publications/jahresbericht/2009/gmi_worldmap_2009.pdf (2009).

http://www.eepa.be/wcm/content/view/1049/1/

Click the following links for the presentation:-

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Presentation_Robert_Houdek.pdf

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Presentation_Noel_Joseph.pdf

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Presentation_Kjell_Magne_Bondevik.pdf

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Presentation_Daniel_Rezene_Mekonnen.pdf

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Presentation_Woldeyesus_Ammar.pdf

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Witness%20Account%20Tsedal%20Yohannes,%209%20November%202009.pdf

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Presentation_Suleiman_A_Hussein.pdf

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Presentation_Selam_Kidane.pdf

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Presentation%20Prof%20Bereket_9%20Nov%202009.pdf

http://www.eepa.be/wcm/dmdocuments/Eritrea/Presentation%20Dan%20Connell_Eritrea%20&%20US,%209%20November%202009.pdf

Help Meaza Print E-mail
Click here for the Powerpoint Help Meaza

ደምዳሚ መግለጺ ዋዕላ ፖሊሲታት ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን

ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ንምትብባዕ ብዘገልግል ኣገባብ ምቅርራቡ።

እቲ ካብ 9-10 ሕዳር 2009 ፖሊሲታት ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን

ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ንምትብባዕ ብዘገልግል ኣገባብ ምቅርራቡ ብዝብል ዛዕባ ኣብ

ብሩሰል፡ ርእሰ-ከተማ በልጅዩም፡ ክካየድ ዝጸንሐ ዋዕላ፡ ደምዳሚ መግለጺ ብምውጻእ

ተዛዚሙ። ኣብ’ዚ፡ ብኣውሮጳዊ ናይ ወጻኢ ፖሊሲታት ኣማኻሪ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ

ትካል፡ ብምትሕብባር ምስ መራሕቲ በርገሳውያን ማሕበራትን ኢጣልያዊ ናይ ፖለቲካ ስነ-

ፍልጠት ትካልን ዝተዳለወ ዋዕላ’ዚ፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ኣውሮጳ፡ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ መራሕቲ ኣብ ስደት ዝርከባ ፖለቲካዊ

ውድባት ኤርትራን በርገሳውያን መራሕትን፡ መራሕቲ በርገሳውያን ማሕበራት ኣብ ቀርኒ

ኣፍሪቃ ተሳቲፎም ነይሮም። ብዅሉ መለኪዕታት፡ እቲ ዋዕላ፡ ነቲ ዝተበገሰሉ ዕላማ ኣዓዊቱ

ከብሃል ይከኣል። እቲ ደምዳሚ መግለጺ ሓዚልዎም ዝወጸ ትሕዝቶታት ከም’ዚ ዝስዕብ

ይመስል።

ኣብ ዋዕላ ዝተዘርበሎም ዛዕባታት ድማ፡ እዞም ዝስዕቡ ዛዕባታት ነበሩ።

 • • ሓጺር ዳህሳስ ታሪኽ ኤርትራን ቀንዲ ሻቕሎታት ናይ’ቲ ዞናን፣
 • • ፖሊሲታት ሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን ኣብ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን፣
 • • ጕዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራን ኣብ’ቲ ዞባን፣
 • • ፖሊሲ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ጕዳይ ሰብኣዊ መሰላት፣
 • • ርእይቶ ኣብ ግዳም ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዛዕባ ከመይነት ምስግጋር ናብ

ዲሞክራስያዊ ስርዓት፣

 • • ምሕያል ግደ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ዘይመንግታውያን ተዋሳእቲ ውልቀሰባትን፣
 • • ንስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማት፣
 • • መሰልን ሰብኣዊ ክብርን ውሁዳን ሕብረተ-ሰባት፣
 • • መሰል እምነት ምኽባር፣
 • • ግደ ኣህጕራዊ ማሕበረ-ሰብ ኣብ ዲሞክራስያዊ ምስግጋርን ኣገባባቱን ምንጻር።

ካልእ እቲ ዋዕላ ዝተሓበሮም ብተገዳስነት ዝተመልከቶምን ጕዳያት

 • • ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እናስፋሕፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ጥሜትን፣ ገለ መንግስታት

ብፖለቲካዊ ምስምሳት፡ ረዲኤት ናብ’ቲ ግዳይ ከይበጽሕ ዝገብርዎ ዘለዉ

ዕንቅፋታትን፣

 • • መንግስቲ ኤርትራ ናይ መግቢ ሕጽረት የብለይን ኢሉ ምድራቑን፣ ረዲኤት ከይኣቱ

ምኽልካሉን፣

 • • ኤርትራ፡ ብደረጃ ብዝሒ ስደተኛታት ኣብ 2ይ ቦታ ከም እትስራሕን፣ ክልተ-ሲሶ

ካብኦም ድማ፡ ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት ተዓቊቦም ከምዘለዉ ዝሕብር ናይ 2008

ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት፣

 • • ሶማልያ፡ ኣብ ዝሓለፉ 18 ዓመታት ትሓልፎ ዘላ ዓጸቦን ቅልውላዋትን፣ ድርቅን ናህሪ

ዋጋ መግብን፡ ከምኡእ‘ን፡ ብሰንኪ ምፍንቓል ዝስዕብ ዘሎ ስእነት ሰላምን ጸጥታን፣

 • • ፍርቂ ካብ ህዝቢ ሶማል ተጸባዪ ናይ ረዲኤት ኰይኑ ከምዘሎ፣ 75% ካብ’ቲ ረዲኤት

ዝጽበ፡ ኣብ’ቲ ጽዕጹዕ ውግእ ዝካየደሉ ደቡባውን ማእከላውን ዝርከብ ምዃኑን፣

ብሰንኪ’ቲ ውግእ፡ ረዲኤት ናብ’ቲ ጥቑዕ ህዝቢ ክበጽሕ ከምዘይከኣለን፣

 • • 1.5 ሚልዮና ካብ ህዝቢ ሶማል ተፈናቒሉ ኣብ መዓስከራት’ዩ ከምዝነብርን ፍርቂ

ምልዮን ዝኸውን ድማ፡ ሃገሩ ገዲፉ ከምዝተሰደደ፤

 • • ኣብ ልዕሊ ሶማል ዝተደንገገ እገዳ ብጐረባብቲ ሃገራት ይጠሓስ ምህላዉን፣

ዝምድናን ምስ ሽፍትነት ባሕርን ዘስዕቦ ዘሎ ዘይምርግጋእን፤

 • • ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሶማል ዝፍጽምዎ ዘለዉ ገበናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን ናይ

ውግእ ገበናትን፤

 • • ኣብ ኢትዮጵያዝፍጸም ዘሎ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት፤
 • • ኣብ’ቲ ዞና ብሓፈሻ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት፡ ሚሊታራይዘሽንን ኣብ

መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ጐንጺ ወጥርታት፤

 • • ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ፡ ንህጻናት ውን ዘጠቓለለ ጅምላዊ ማእሰርትን ጅምላዊ

መቕጻዕትን፣

 • • ኣብ ኤርትራ ዝሰርሕ ፓርላማ፡ ዲሞክራስያዊ ምርጫታትን ናጻ ቤት ፍርድን

ዘይምህላው፣ ቅዋማዊ ዲሞክራሲ ንዘይተወሰነ ግዜ ምስግጋሩን ጸረ ለውጢ ዝግበር

ዘሎ ዕንቅፋታትን፤

 • • ኣብ ኤርትራ፡ ናይ’ቶም ለውጢ ከምጽኡ ዝኽእሉ ናይ ሲቪላውያን ማሕበራት

መሓውራት ምድምሳስን፣ ከምኡ ውን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገደብ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ

ማሕበራት፡ ብፍላይ ድማ፡ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ናይ ምዝራብን ምእካብን

ናጽነታትን፤

 • • ኤርትራ፡ ብናጽነት ናይ ምዝራብ ብዝምልከት፡ ኣብ ዳሕረዋይ ቦታ ተሰሪዓ ከምዘላ፣

እታ ዝያዳ ብሚሊታሪዝም (ዕስክርና) ትፍለጥ ሃገር ኰይና ከምዘላ።

እቲ ዋዕላ ዘቕረቦ ጠለባት ከኣ፡

1. እቲ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይ ቅድመ-ኵነት ኣብ

ግብሪ ምውዓል፣

2. ሲቪላዊ ማሕበራትን ውልቀ-ሰባትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ንምሕያል ዘድሊ ጻዕርታት

ምግባር። ከመይነት መስርሕ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ዘርኢ ስእሊ (ሲናርዮ) ምቕራጽ፣

3. ሕብረት ኣውሮጳ፡ ኣመሪካን ቻይናን ንኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብዝምልከት ሓደ

ዝዓይነቱ ፖሊሲ ክህልወን። ንጕዳይ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ቀዳምነታት ምሃብ።

4. ሕብረት ኣውሮጳ ዝህቦ ልምዓታዊ ደገፋት ምስ ስምምዕ ኮቶኑ ዝሳነ ክኸውን። ብፍላይ

ድማ፡ ምስ ጕዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝተኣሳሰር ምግባሩ።

5. ሕብረት ኣውሮጳ ዝህቦ ደገፋት ብኪኢላታት ቍጽጽርን ክትልን ክግበረሉ ዝብል ነበረ።

ካልእ ኣገደስቲ ጕዳያት ድማ፡

 • • ሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን፡ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰፊሕ ፖለቲካዊ

ልዝባት ንምክያድ ዝሕግዝ ባይታታት ክፈጥሩን፣ ነቶም መንግስታት ብዝፍጽምዎ

ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ክህልዎም ክገብሩን ዕላማ ዘለዎ ናይ እገዳ

ስጕምታት ኣብ ተግባር ከውዕሉን፣

 • • ሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን፡ ኵሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑን፣ ሰብኣዊ

መሰላት ክኽበሩን፣ ቀይሕ መስቀልን ካልኦት ትካላትን ንእሱራት ናይ ምብጻሕ

መሰሎም ክሕለወሎምን ምግባር፤

 • • ሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን፡ ኣብ ልዕሊ ኵሎም መንግስታት ቀርኒ ኣፍሪቃ

ጸቕጥታት ብምግባር፡ ናይ ፖለቲካ እሱራት ከምዝፍትሑ ክገብሩ፤

 • • ሕቡራት ሃገራት፡ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልያን

ዝምርምር ኣህጕራዊ ትካል ከቕውም፤

 • • ንሓደጋ ጥሜት ንምብዳህ፡ ሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን ምስ ሓድነት ኣፍሪቃን

ኣህጕራዊ ማሕበረ-ሰብን ብምትሕብባር ስትራተጂ ክሕንጽጹን ንናይ ሕቡራት ሃገራት

ናይ ረዲኤት ትክላት ዘጋጥም ዕንቅፋታት ክፈትሑን፤

 • • ሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን ምስ ኢጋድ ብምትሕብባር፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባዊ ናይ

ቍጠባዊ ልምዓት ምትሕብባር ክህሉ፡ ናይ መግቢ ዋሕስነት ክረጋገጽን ከባቢያዊ ብከላ

ንምክልኻልን ሰላምን ጸጥታን ንምስፋንን ክጽዕሩ፤

 • • ሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን፡ ሲቪላውያን ማሕበራት ኣብ ጅቡቲ፡ ኤርትራን

ኢትዮጵያን ብመሰረት ናጽነት ናይ ምዝራብን ናጽነት ናይ ምእካብን ክዋስኡ

ዘተባብዕ ባይታ ምፍጣር፤

 • • ሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን፡ ኣብ ንስደተኛታት ዝውሃብ ትምህርታውን ጥዕናውን

ኣገልግሎት ብምትኳር፡ መስርሕ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ፡ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት

ንምርግጋጽ ምጽዓር። መንእሰያት ስደተኛታት፡ ናይ ሰላም ትምህርት፡ ናይ ሞያን ናይ

ስራሕን ፕሮግርማት ተጠቀምቲ ክዀኑ ምግባር፤

 • • ሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን፡ ኣብ ወጻኢ ኣብ ዝርከቡ ማሕበረ-ኮማት፡ ፖለቲካውን

ሲቪላውን ተበግሶታት ብምትሕብባር፡ ንመስርሕ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ምቅልጣፍ።

ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት ዘለዉ ናይ ስደተኛታት ማሕበረ-ሰብ

ምድጋፍን፣ ብፍላይ ድማ፡ መንእሰያት፡ ሰላም ኣብ ምስፋን ዝሕግዞም ምልመላታት

ክረኽቡን፣ ናይ ዲሞክራሲ ትምህርቲ ክቐስሙን ኣብ ፖለቲካውያን ውድባት ክሳተፉን

ምትብባዕን፣ ኣካዳሚካውን ሞያውን ትምህርቲ ከምዝረኽቡን ምግባር፤

 • • ኣባላት ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣመሪካን ኣህጕራዊ ማሕበረ-ሰብን፡ ኣብ

መምርሒታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተመርኰሰ ናይ

ዑቝባ ተቐባልነት ዘይረኸቡ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ መሰል ኣብ ግብሪ

ከምዝውዕል ምግባር። ብመሰረት ስምምዕ ጅነቫ መሰላቶም ምሕላው። ኣብ መንጎ

Iጣልያን ሊብያን ተገይሩ ዘሎ ንስደተኛታት ዝምልከት ስምምዕ ዳግማይ ርእይቶ

ክግበረሉ፤

 • • ብራድዮ፡ ተለቪዥንን ካልኦት ናይ መራኸቢ መሳለጢታትን ኣቢልካ፡ ናይ ምዝራብ

ናጽነታት ከም ዝምዕብል ምግባር፤

 • • ትካላዊ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ናይ ፍትሒ ኣካላት፡ እንተላይ፡ ናይ ዕርቅን

ቍስልታት ምሕዋይን መስርሕ ዘካይዳ ኣብያተ-ፍርዲ ንኽምስረታ ዘሎ ተኽእሎታት

ምጽናዕ።

October 24, 2009

The Governing Regime is a Terrorist Regime Which Acts With Enmity Against the Eritrean People

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 9:02 am

 

The Deputy Amir of the Eritrean Islamic Jihad Movement – Abul Bara’ Hassan Salman:

The Governing Regime is a Terrorist Regime Which Acts With Enmity Against the Eritrean People

 

Can you please illustrate the
approach and the general plan of the Movement to rid Eritrea from the Christian regime?

The Eritrean Islamic Jihad Movement seeks change and reform in accordance with the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger (s.a.w), this can be summarised into two basic aspects, Da’wa and Jihad.

This comes through taking Islam to the general population in accordance with the words of Allah: “Say: ‘this is my way, I invite unto Allah with sure knowledge, I and whosoever follows me, and Subhanallah, and I am not one of the polytheists’.” [12: 108].

This requires greater concentration on correct Islamic education, and to apply all means permitted by Islam to achieve this goal, talking to each group according to their understanding, bearing in mind the obstacles placed in the way which make it difficult to carry this knowledge to a lot of the people. The Islamic Jihad Movement is striving against two groups, the Christian regime and the hypocrites in accordance with the words of the Most High: “O prophet, strive against the disbelievers and the hypocrites and be strong over them.”

In the shade of this preface which is based on Islamic principles, the axes of change with the Jihad movement revolve in the following:

1- Armed struggle and training youth.

2- Da’wa and education, which works to destroy the fallacies of the regime and educates the Eritrean people to bring together their creed and religious requirements.

3- In the political and the Media through manifesting the various political policies and the creation of the necessary organisational moulds so that we can avoid the enemies’ plots. In this, we accompany the Qur’an and Sunnah and aim to fulfill as a group all the aims therein and to realise our position as servants of Allah, and to establish the Islamic State.

4- Despite our shortage of resources on the economic front, we consider it to be one of the main pillars for the movement for Islamic change, since spending the money was given preference and priority over the lives in most verses of the Qur’an, and since the lack of funds could set back many activities.

5- The external front, which is also of the fundamental areas for any group which looks to change and reform. This is a very sensitive front from the aspect of our strategic security, and it requires well-planned external activities to expose the regime. In this respect we:

a- Liaise and exchange our experience and expertise with other Muslim organisations which also work to challenge the various corrupt regimes in the region.

b- Concentrate our activities amongst Muslims through means which will enable them to see the conspiracies of the enemies and their plots to uproot Islam and Muslims.

c- Strive to generate the suitable opportunities to support our Jihad through Islamic means.

d- Move around neighbouring countries and expose the corruption of the Eritrean regime and its danger over the entire region on the religious, security, and political fronts.

Generally speaking, the process of change is an encompassing one which aims at the creeds, the concepts, the knowledge, the principles, the values and the morals, Allah Most High said: “Truly, Allah does not change the condition of a people until they change what is inside themselves.” [13: 11].

 

What is the extent of the tie between the Eritrean people and the Eritrean Islamic Jihad Movement?

The public support for any change or reform movement is related to the extent of the commonality of their goals culturally, religiously, socially, and politically. What is also required is the presence of efforts to increase the public awareness of what is happening around them. The leadership has set realistic goals and has proved its ability to lead the people. The leadership also carries the concerns of the Eritrean people and their religious aspirations as it also represents the alternative political organisation which is able to confront the Christian regime governing Eritrea.

The Jihad movement also works to renew its framework and mechanisim whenever

its circle of support expands. The movement also represents the only military option which had proved its fortitude in confronting the Christian regime in Eritrea. These catalysts made the Eritrean people gather around the Jihad Movement and its Islamic program, and led them to offer all that they have both inside and outside the country.Can you elaborate on the suppressive activities of the Christian regime in Eritrea which had been perpetrated against the Muslim people of Eritrea?

The governing regime is a terrorist regime which acts with enmity towards the Eritrean people since their independence. During the revolution, the regime pointed its guns to the hearts of the unarmed Muslim citizens in order to forcibly conscript Eritreans into the army. Hundreds of Muslim civilians were killed by the regime in this process of conscription. When the regime got into government they increased their terror activities against the Muslim citizens, especially the intellectual terror. They did this through the shutting down of the educational and religious institutions which worked even during the imperialists time. The Afourgy regime came and tightened its reigns and closed some of these institutions and is working to dry up the sources of their funds so that it can create a barrier between the Muslim people and their creed. There is also broad political terror against the entire Eritrean population stopping them from expressing their views, opinions, or thoughts with respect to the widespread corruption or with respect to their right to participate in the administration of their country. In fact, the Eritrean people are treated as little children who have not reached the age of consent.

As for the detentions and assassinations which take place in the dark, these have been so prevalent that the prisons of Eritrea were filled to overflowing and the regime had begun building new prisons in the various Eritrean cities as the regime is living in a hysterical state. The regime regards every Muslim who practices his religion and adheres to its obligations and cares for his honour as a danger, so they filled their prisons with the pious Muslims, teachers and students, politicians, leaders, and the common people, in order to arrest their fear. These base people do not even take the prisoners to court for a trial, as there is no true justice in Eritrea. Further, no one dares to ask where these prisoners are held or what had happened to them, for any person who enquires about them will end up in prison too. Eritrea today can be regarded as a country being governed by a very strong terrorist regime which owns the means to enforce its oppression.

Thhuman sifting has stretched to reach even those people who were at one stage comrades with Afourgy during the period of liberation. These people are being found assassinated everyday. The coroners finding with respect to these many deaths are usually that they were drunk and killed themselves.

How does Asias Afourgy waste the wealth of the nation, and what are the reasons behind the economic breakdown despite the wealth of natural resources in Eritrea?

Eritrea is rich in various economic resources if these were to be utilised well. However economic growth is dependent on political growth. As the matter is such, economic growth is not possible in a country ravaged by internal and external wars. Under the current regime, it is not possible to benefit from the wealth of resources which are present in Eritrea. If the government was to exploit these resources, the income generated will all be directed towards the wars which are devastating the population and exhausting resources. The priority for the regime will be to build up their security and defense personnel which will naturally lead to further economic slide and inflation.

One of the amazing things about the regime is that when it won power, the ruling party, the National Liberation Front, increased its control over more wealth so that it became wealthier than the government itself. In fact we hear at times that the Front is making loans to the government. In addition to this, the party has taken control of most of the commercial and economic ventures leading to a slide in the economy and the bankruptcy of a large number of merchants. They have also made it difficult for a large section of society to trade freely through placing heavy controls over imports and exports. This led to a further slide in living standards. The reader can realise how serious the situation is, if he was to know that the country relies on foreign aid for 56% of its food requirements. Further, the regime has had very heated exchanges with aid bodies as it does not want these aids to reach the people directly, rather they want the assistance to be directed to their troops and to take it into the markets so that they can benefit through sales of these goods.

What are some of the military successes achieved by the blessed struggle in Eritrea?

The Movement has achieved through the last few years some great military success, which was portrayed through the steadfastness of Mujahideen in the face of the political storms which hit the region. The vast spread of the units of the Mujahideen in the various sectors in Eritrea and the success of a number of large Jihad operations which aimed for the heads of the regime, its military strengths, its roads and its strategic organisations. The details of those operations and battles since the start of Jihad were illustrated through 121 military bulletins issued by the Movement. We can give the following brief list of achievements:

The establishment of basis for springing these missions inside Eritrea which will enable the continuance and success of the military operations. 

The downgrading of most of the roads which are military specific which had forced the regime to move through many areas with simple transport. 

The reduction of the morale of troops due to the many victories of the Mujahideen. 

The destruction of many joint ventures with the Jews which would have won the regime much money. 

The increase of public support for Jihad because of the many military attacks and the increase in the number of youths joining the Mujahideen. 

The shutting down of many barracks belonging to the regime on the Eritrean Reef because the regime feared the targeting of these by the Mujahideen. 

The success of the military operations carried out by the Mujahideen inside many of the Eritrean cities including the Capital Asmra. 

The African Horn is facing a furious Christian onslaught, can you clarify the role being played by the Afourgy regime in this respect?

Politically, the African Horn refers to all the countries of East Africa; it includes Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, and Kenya. However, the term takes a narrower and wider applications at times depending on the dominant politics of the particular country. The area is of a particular strategic importance as it links the East with the West through the Red Sea. That is between the agrarian and industrial societies. The region is also an oil producer and has great mineral deposits in the red sea. The Horn’s strategic security significance increased since the establishment of a Jewish nation in Palestine. These catalysts along with some others made the region a highly sought after place particularly by the colonialists and imperialists, both in the past and at present.

As for the latest Christian onslaught which is being led by America, its scenario is being executed by the puppet regimes in the region. This onslaught is also an attempt to impose the sovereignty of the Christian minorities in the region in order to ascertain the strategic security and economic needs of the imperialists.

As a result of this, and following the fall of the Mangesto regime in Ethiopia and the Siyad Berry regime in Somalia, not withstanding that these regimes followed the Eastern block, America arranged the scene in the following manner:

Giving the rule to two Christian rebel groups in both Eritrea and Ethiopia. 

Splintering of Somalia and inciting tribal wars therein in order to create the opportunity for both Eritrea and Ethiopia to take advantage of the battles to fulfil their own designs in the absence of the Islamic balance in the African Horn which Somalia represents in one respect. 

The declaration of the Economic and Diplomatic siege along with media misinformation about Sudan so that the balance can break up completely in all the extremities in the region. Fulfilling what had transpired, the Afourgy regime is regarded as one of the elements of the Christian strategy in the African Horn. This is evident in its employment of Eritrea and its people to destabilise the security of the region. The behaviour of the regime, its enmity to neighbouring countries such as Sudan and Yemen, and its complete denial of the role of the Arab countries and the Muslims (during the war for liberation from Ethiopia), and its alliance with the Jews are amongst the biggest indicators of this. 

What are the links of the Christian regime with the Jewish government, and what are the effects of that relationship on the affairs of Eritrea?

Israel moves with a clear strategy in the Red Sea which seeks to extend its military presence in order to secure its own interest and achieve its civil and military plans. Israel is also working to break its political and diplomatic isolation and to protect its foreign trade in East Asia and Africa, and to destroy the current Islamic strategy which aims at making the Red Sea an Islamic Sea.

Whilst the Red Sea has Muslim people to its East and its West, Israel has allied with Ethiopia since the 50s so that it can take advantage of the long Eritrean coast which stretches over 1080 kilometers in order to fulfil its strategies. For this reason prolonging the war of independence of Eritrea was a strategy for Ethiopia as was its opposition to the independence of Eritrea even after the fall of the Manifesto regime. However, through the meetings between the Ethiopian and the Afourgy regime, they took some assurances not to resist the favouritism in the military and security ranks which they achieved during the Ethiopian era. From this point, the Jewish government moved from being an enemy of the Eritrean people to a strategic ally for the Afourgy regime and they offered for them all the favouritism in Eritrea.

As for the traces of these relations over the various events in Eritrea, it is clear that Israel is fulfilling its plans in Eritrea through an official umbrella which is Eritrea itself. Through Eritrea, Israel is able to infiltrate the depth of Africa to the sources of the Nile. It was also able to increase its bases in the Red Sea, the Yemen-Eritrea war was only one of these traces. The Eritrean regime has sent many Christian yoto Israel in order to specialise in various fields, especially in security and how to suppress the Islamic revival and to create oppression and terror against the Muslim citizens of Eritrea.

The future, how do you look at it, what does it offer in your opinion, particularly bearing in mind regional and international interests in the region?

Despite the intermixed nature of the regional and international interests in the region and their negative repercussion, the future, with the permission of Allah will be for the Muslims. External influence will not continue for long Insha’ Allah.

As for the catalysts for this, these are:

1- The effective effort on the part of the Islamic Jihad and Da’wa tides in the African Horn.

2- The education of the Muslim population and their awareness of the extent of the conspiracy and plotting of the Christians both regionally and internationally.

3- The possibility of establishing a Somalian government capable of maintaining a political balance.

4- The alerting of some of the Arabic countries as to the danger of the Jewish presence in the region, this will help to review their position with respect to providing support to the people of the region.

5- The efforts of the Palestinian Jihad will also Insha’ Allah play a role in upsetting the security of the Jewish government and to confine its external influence.

As for us, when we talk about the future of our region, we do not look at it in isolation from the Islamic environment and surroundings. We are a part of a community we feel pain for its pain, and joy for its joy.

What is required to help the Eritrean people in their Jihad against the Christian regime?

The religious obligation, and the religious loyalty imposes on every Muslim to support his brothers in every place, otherwise, corruption will spread in the earth. Allah Most High said: “And those who disbelieve, they are patrons of one another, if you do it, there will be tribulation in the earth, and great corruption.” [8: 73] The Messenger of Allah (s.a.w) also said: “Strive against the Mushriks (associators) with your money, your selves, and your tongues.” Through this prophetic edict, the areas of possible support become clear, it is money and what falls under it, it is the tongue and what results from it, and the people themselves. In this respect, the Islamic Jihad Movement is in dire need to the range of financial, media, and political support, each according to his ability, especially with the encroachment of the policies of the new world order which is attempting to halt the Islamic revival and to strike at the Muslims everywhere, hand to hand with their policy of drying up their resources. The opportunities of different kinds of support are available whether these are educational, Da’wah, aid, or Jihad, every Muslim must offer according to his ability in this immense task.

A Final word

I say to all the persevering Mujahideen in this world: “You must remain firm in this path regardless of the sacrifices and regardless of the length of the journey because there is no way around it. This is necessary so that there is no more Fitnah and the religion will be for Allah. Every Jihad group must contemplate at length and review its plans and strategies, and to continue in the constant correction, and that we do not help our enemies against our selves and that we do not repeat the mistakes and the failed attempts.

I say to the Muslim people everywhere: supporting Jihad and the Mujahideen is the way to remove the nightmare of degradation and humiliation which has rested on the chests of our community in its various forms. It was narrated of the Prophet (s.a.w): “If you trade in interest and take the tales of cows, and leave behind Jihad in the path of Allah, He will send upon you misery which He will not remove until you return to your religion.”

Finally, we thank Nida’ul Islam Magazine for giving us the opportunity to bring news of our situation and our Jihad to all the Muslims, and We ask Allah to bless its efforts

.http://www.fas.org/irp/world/para/docs/eritrea.htm

October 21, 2009

INTERVIEW-Eritrean president says West against him

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 7:07 pm
Wed Oct 21, 2009 10:42am EDT

* President Isaias dismisses bleak assessment of economy

* Isaias denies reports two in three malnourished

By Jeremy Clarke

ASMARA, Oct 21 (Reuters) – Eritrean President Isaias Afwerki said on Wednesday that Western intelligence agencies and special interest groups were persecuting Eritrea by inventing lies, rumours and defamatory reports.

The Red Sea state, which has faced criticism in recent weeks from international diplomatic and humanitarian organisations, denied any wrongdoing.

“It’s been the cause of the all problems we see all over the world … it’s a network of (Western) intelligence agencies that serve special interest groups globally,” the long-serving Eritrean leader told Reuters in an interview.

“It is sometimes very perplexing for me. Why all these lies? Why do you have to go and cook such statistics and make statements about the reality in Eritrea when you don’t even know what’s going on in this country?”

Isaias, a former rebel commander in power since 1991, said he was unmoved by the criticism.

ERITREA MALNOURISHED?

The Food and Agriculture Organisation said in a report last week that Eritrea was dangerously underfed. The U.N. agency said as many as two in every three Eritreans were malnourished, something Isaias denied.

“It’s not true, it’s all lies. It’s a fabrication,” he said, adding that humanitarian organisations were motivated by the business opportunities crises and aid offer in other African countries.

“It’s money-making for them. It’s not solving problems. It’s a collaboration of domestically corrupt special interest groups with international mafia that have a big interest in publicising hunger and other crises,” the 63-year-old leader said.

A recent International Monetary Fund (IMF) mission to Eritrea said the economy had weakened significantly in the last 12 months due to a severe drought in 2008 and the global crisis but Isaias had no time for such assessments.

“They (the IMF) make judgments on very limited knowledge and the government of Eritrea has been very sceptical all along of comments, judgments, suggestions that come from the IMF. I personally don’t take them seriously.”

WHERE’S THE PROOF?

A separate report this week by international advocacy group Reporters Without Borders named Eritrea, in an assessment of its press freedoms, as the worst country in the world for a third year running.

It said that no independent media is tolerated in Eritrea and that 30 journalists were in prison — as many as in China or Iran but with a much smaller population.

But Asmara bristled at repeated accusations by rights groups that it puts independent journalists and non-Orthodox Christians in jail, tortures detainees, and keeps people indefinitely in military service.

The president insisted all such accusations, and his alleged role in destabilising the region, were malicious fabrications designed to blacken Eritrea’s name.

“Why these accusations about Eritrea’s role in this region when there is no fact to prove what is being claimed?”

The former Marxist guerrilla leader has ruled one of Africa’s smallest economies since its 1993 formal independence from Ethiopia. For supporters, he is a symbol of resistance and self-reliance, but critics say he is an authoritarian whose government brooks no dissent. (Editing by Helen Nyambura-Mwaura)

 

© Thomson Reuters 2009. All rights reserved. Users may download and print extracts of content from this website for their own personal and non-commercial use only. Republication or redistribution of Thomson Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters and its logo are registered trademarks or trademarks of the Thomson Reuters group of companies around the world.

Thomson Reuters journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and disclosure of relevant interests.

October 20, 2009

Eritrea fanning conflict in region

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 1:39 pm

 One of the frustrations with which Africa’s friends have had to repeatedly cope over the years has been the seemingly utter incapacity of the African leaders to deal with their more problematic peers: witness the annual African Union (AU) summit’s literal embrace of Zimbabwe’s Robert Mugabe last year on the very morrow of a farcical “re-election” criticised the pan-African organisation’s own monitors or, with a few honourable exceptions, its circling of the wagons around Sudanese despot Umar Hassan al-Bashir earlier this year after the International Criminal Court indicted him for crimes against humanity and war crimes for his role in the humanitarian disaster in Darfur. (more…)

October 13, 2009

LA MAPPA DEL TERRORE IN ERITREA

Filed under: Media — eritrearealclearpolitics @ 9:51 am

Celle sottoterra, lavori forzati, torture. Così sono scomparsi oppositori, giornalisti ed emigranti rimpatriati dalla Libia
Ecco le immagini via satellite dei campi di detenzione

di FABRIZIO GATTI (more…)

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.