Eritrea real clear politics's Weblog

January 12, 2012

ድሕሪ ዝናብ ኣብ ዝባንካ ምጽሓዩ፣ ናብ ብዓቲ ምዑቃብ ካብ ምንታይ የድሕን?

Filed under: Politics,Uncategorized — eritrearealclearpolitics @ 12:35 pm

ድሕሪ ዝናብ ኣብ ዝባንካ ምጽሓዩ፣ ናብ ብዓቲ ምዑቃብ ካብ ምንታይ የድሕን?

ካብ ዕለት 16/08/2007 መንግስት ኣመሪካ ንሃገረ ኤርትራ ኣብ ደንቤ ናይ ግብረ-ሽበራዊ ስርሓት መወልትን ደገፍትን መዝገብ ዝርዝር ከስፍራ ምኻኑ ዘተንብህ ወስታታት ኣብ መራኸቢ-ብዙሓን ካብ ኣፍ ኣመሪካዊ ምምሕዳር ብዓልቲ መዚ ዝኾና ወይዘሮ ጃንዳይ ፍረዘር ዝነቀለ ትንባህታ ኣብ ታሕሳስ 2009 ኣብ ግብሪ ከምዝትግበር ተገይሩ እዩ። እዚ ትንባህታ ብወይዘሮ ጃንዳይ ፍረዘር ክትንባህ እንኮሎ፣ ስርዓት ኣስመራ ብንዕቐትን ኣቓጫጭን ጥራይ ሪኢዎ። ኣብ ክንዲ ንዋሺንግቶን ኣብ ከምዚ እንታይ ኣብጺሒዎም ኢሉ ዝግምግምን ንጡፍ ናይ ገበላታት ዲፕሎምስያዊ ንጥፈታት ዘሳላስል ብመራኸቢ ቡዙሓን ኣብ ቀጥታዊ ቆዮቓ ምስ ወይዘሮ ጃንዳይ ፍረዘርን ዋሺንግቶ ብምእታዉ፣ ንስርዓት ወያኔ ናጻ ፖሎቲካዊ መጣሊዒ ባይታን ጊዜን ፈጢሩ።
ነዚ ባይታታት ብግቡእ ዘለለየ ጃንዳ ወያኔ ድማ፣ ከም ሓደ ናይ ፖሎቲካ ፕሮጀክት ወሲዱ፣ መዛራግሒ ዝኸዉን ባይታታት ኣብ ሓድነት ኣፍሪቃ፣ ኢጋድን ሕቡራት ሃገራት ዝተሓላለኸ ሴኪዔታት መርበብ ብምዝርጋሕን ብምልቕቓብን ነቲ ናይ ማዕቀብ ፕሮጀክት ከምዝዕወት ገይሩ ኣሎ።
እቲ ኣብ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቐብ ቁኑዕ ድዩ ጉጉይ ኣይኮነን እቲ ክመጽእ ዘለዎ ሕቶ፣ እንታይ ድኣ፣ ነዚ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቐብ ንክንበር እንታይ ግደ ኣበርኪትና ዝብል እዩ። ነዚ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ቀጠልያ መብራህቲ ዝወልዔ፣ ዘሳሰየን ዝዓደመን ባዕሉ ስርዓት ኣስመራ እዩ። ስርዓተ ኣስመራ ንህዝቢ ኤርትራ ድላዩ ስለዝገብሮ፣ ንማሕበረሰብ ዓለም እዉን ድላዩ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ዝመስሎ፣ ካብዚ ሽደና ን ጉጉይ ቅመራታት ነቂሉ፣ ብድሕሪ ከዉሊ ልዕላዉነት ኤርትራ ፣ ንኩሉ ኤርትራዊ ጉዳይ ባዕሉ ዓለምለኻዊ ስለዘትሓዞ ብተዳጋጋሚ ዓለምለኻዊ ማዕቐብ ተገይሩሉ ኣሎ። እቲ ኣብዚ ዘሕዝን ግን ንዝወርዶ ዓለምለኻዊ ኩናኔ፣ ብኣካል ቀሪቡ ክምክት ዘይምቡቁዑ እዩ። ናይረፍዲ ስዓታት መዓልቲ ዕለት 5 ታሕሳስ 2011 ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ብኣካል ቀሪቡ ክምክት ዕድል ተፈጢሩሉ ከንሱ  ብኣካል፣ ወይ ብወካሊኡ ኢምባሳደር ኤርትራ ናብ ሕቡራት ሃገራትን ብቴለ-ክንፍረንስ ክቀሪብ ኣይክኣለን። ንዘይምቕራቡ ክልተ ምስምሳት ይልዕል።-
1.ሕጽረታት ጊዝየን ሎጂስቲክስ፣
2.ዋላ እዉን እንተ ንቀርብ፣ነቲ ዝተሓስበ ማዕቐብ ክንዓግቶ ወይ ከነቀይሮ ስለዘይንኽእል ኢና ይብሉ።
እዚ ዝፈልጡ እንተኾይኖም ሕጂ ዘጽሕፍ ድኣ እንታይ ኣለዎም? ስርዓት ኣስመራ ካብ ተሞኩርኡ ዝማሃር ጃንዳ ኣይኮነን። ዋላ እዉን ጽቡቕ ክሓስቡ እንተደለዩ፣ ጽቡቕ ዘሕስብ መንፈስን ስነኣእሙራዊ ቂኒት የብሎሙን። እዚ ጽሑፍፊ ነቲ ኣቀዲሞም ክሃንጽዎ ዝጸንሑ ሕሉፍ ሃገራዉነት ንምትርንዑን ደገፌታ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንምርካብ ዘናጻጸረ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ዓባይ ጸላኢት ኣመሪካ ኣላትና ኢሉ፣ ዓንዚሩ ኣብ ሕሉፍ ሃገራዉነት ኣትዩ ናብ ሓንቢሱ ክወጾ ዘይክእል ዉቕያኖስ ንምሽማሙ እዩ።
ኣብ ጽሕፎም “”ኤርትራ ዋላ እኳ እቲ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ኣሰራርሓ ባይቶ ጸጥታ ተስፋ ዘቚርጽ ብምዃኑ፡ እዚ ደብዳበ’ዚ እውን ፋይዳ ክህልዎ ብዙሕ ትጽቢት ዘይትገብር እንተኾነት፡ ታሪኽ ንታሪኽ በቲ ልክዑ መታን ክምዝግቦ፡ ኣብ ውሳነ 2023 ዘለዋ መርገጺን ኣመላኻኽታን ከተብርህ ሓላፍነት እናተሰምዓ፡ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዘይፍትሓዊ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ በደላት ደጊሙ ክምልከቶ ትምሕጸን””ይብሉ። ፋይዳ ከምዘይብሉ እንዳፈለጡ ድኣ እንታይ ምኽንያት ዘጽሓፎም? ወዲ ዱሙ ነይ ገድፍ ግብረ እሙ ስልከዝኾነ ድዩ? ጽሕፎም ብኣካል ቀሪቦም ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ከቕሩቡ እንዳኻሉ ከንሶም፡ ነዚ ብምሕሳም ኣብ ኣስመራ ተሓቢኻ ምጽሓፍ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ? መን እዩ ጊዚኡ ኣጥፊኡ ነዚ ነዊሕ ጽሑፍ ከ ከንብበሎም?

ድሕሪ ዝናብ ኣብ ዝባንካ ምጽሓዩ፣ ናብ ብዓቲ ምዑቃብ ካብ ምንታይ የድሕን?

 

ካብ ዕለት 16/08/2007 መንግስት ኣመሪካ ንሃገረ ኤርትራ ኣብ ደንቤ ናይ ግብረ-ሽበራዊ ስርሓት መወልትን ደገፍትን መዝገብ ዝርዝር ከስፍራ ምኻኑ ዘተንብህ ወስታታት ኣብ መራኸቢ-ብዙሓን ካብ ኣፍ ኣመሪካዊ ምምሕዳር ብዓልቲ መዚ ዝኾና ወይዘሮ ጃንዳይ ፍረዘር ዝነቀለ ትንባህታ ኣብ ታሕሳስ 2009 ኣብ ግብሪ ከምዝትግበር ተገይሩ እዩ። እዚ ትንባህታ ብወይዘሮ ጃንዳይ ፍረዘር ክትንባህ እንኮሎ፣ ስርዓት ኣስመራ ብንዕቐትን ኣቓጫጭን ጥራይ ሪኢዎ። ኣብ ክንዲ ንዋሺንግቶን ኣብ ከምዚ እንታይ ኣብጺሒዎም ኢሉ ዝግምግምን ንጡፍ ናይ ገበላታት ዲፕሎምስያዊ ንጥፈታት ዘሳላስል ብመራኸቢ ቡዙሓን ኣብ ቀጥታዊ ቆዮቓ ምስ ወይዘሮ ጃንዳይ ፍረዘርን ዋሺንግቶ ብምእታዉ፣ ንስርዓት ወያኔ ናጻ ፖሎቲካዊ መጣሊዒ ባይታን ጊዜን ፈጢሩ።

ነዚ ባይታታት ብግቡእ ዘለለየ ጃንዳ ወያኔ ድማ፣ ከም ሓደ ናይ ፖሎቲካ ፕሮጀክት ወሲዱ፣ መዛራግሒ ዝኸዉን ባይታታት ኣብ ሓድነት ኣፍሪቃ፣ ኢጋድን ሕቡራት ሃገራት ዝተሓላለኸ ሴኪዔታት መርበብ ብምዝርጋሕን ብምልቕቓብን ነቲ ናይ ማዕቀብ ፕሮጀክት ከምዝዕወት ገይሩ ኣሎ።

እቲ ኣብ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቐብ ቁኑዕ ድዩ ጉጉይ ኣይኮነን እቲ ክመጽእ ዘለዎ ሕቶ፣ እንታይ ድኣ፣ ነዚ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቐብ ንክንበር እንታይ ግደ ኣበርኪትና ዝብል እዩ። ነዚ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ቀጠልያ መብራህቲ ዝወልዔ፣ ዘሳሰየን ዝዓደመን ባዕሉ ስርዓት ኣስመራ እዩ። ስርዓተ ኣስመራ ንህዝቢ ኤርትራ ድላዩ ስለዝገብሮ፣ ንማሕበረሰብ ዓለም እዉን ድላዩ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ዝመስሎ፣ ካብዚ ሽደና ን ጉጉይ ቅመራታት ነቂሉ፣ ብድሕሪ ከዉሊ ልዕላዉነት ኤርትራ ፣ ንኩሉ ኤርትራዊ ጉዳይ ባዕሉ ዓለምለኻዊ ስለዘትሓዞ ብተዳጋጋሚ ዓለምለኻዊ ማዕቐብ ተገይሩሉ ኣሎ። እቲ ኣብዚ ዘሕዝን ግን ንዝወርዶ ዓለምለኻዊ ኩናኔ፣ ብኣካል ቀሪቡ ክምክት ዘይምቡቁዑ እዩ። ናይረፍዲ ስዓታት መዓልቲ ዕለት 5 ታሕሳስ 2011 ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ብኣካል ቀሪቡ ክምክት ዕድል ተፈጢሩሉ ከንሱ  ብኣካል፣ ወይ ብወካሊኡ ኢምባሳደር ኤርትራ ናብ ሕቡራት ሃገራትን ብቴለ-ክንፍረንስ ክቀሪብ ኣይክኣለን። ንዘይምቕራቡ ክልተ ምስምሳት ይልዕል።-

1.ሕጽረታት ጊዝየን ሎጂስቲክስ፣

2.ዋላ እዉን እንተ ንቀርብ፣ነቲ ዝተሓስበ ማዕቐብ ክንዓግቶ ወይ ከነቀይሮ ስለዘይንኽእል ኢና ይብሉ።

እዚ ዝፈልጡ እንተኾይኖም ሕጂ ዘጽሕፍ ድኣ እንታይ ኣለዎም? ስርዓት ኣስመራ ካብ ተሞኩርኡ ዝማሃር ጃንዳ ኣይኮነን። ዋላ እዉን ጽቡቕ ክሓስቡ እንተደለዩ፣ ጽቡቕ ዘሕስብ መንፈስን ስነኣእሙራዊ ቂኒት የብሎሙን። እዚ ጽሑፍፊ ነቲ ኣቀዲሞም ክሃንጽዎ ዝጸንሑ ሕሉፍ ሃገራዉነት ንምትርንዑን ደገፌታ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንምርካብ ዘናጻጸረ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ዓባይ ጸላኢት ኣመሪካ ኣላትና ኢሉ፣ ዓንዚሩ ኣብ ሕሉፍ ሃገራዉነት ኣትዩ ናብ ሓንቢሱ ክወጾ ዘይክእል ዉቕያኖስ ንምሽማሙ እዩ።

ኣብ ጽሕፎም “”ኤርትራ ዋላ እኳ እቲ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ኣሰራርሓ ባይቶ ጸጥታ ተስፋ ዘቚርጽ ብምዃኑ፡ እዚ ደብዳበ’ዚ እውን ፋይዳ ክህልዎ ብዙሕ ትጽቢት ዘይትገብር እንተኾነት፡ ታሪኽ ንታሪኽ በቲ ልክዑ መታን ክምዝግቦ፡ ኣብ ውሳነ 2023 ዘለዋ መርገጺን ኣመላኻኽታን ከተብርህ ሓላፍነት እናተሰምዓ፡ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዘይፍትሓዊ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ በደላት ደጊሙ ክምልከቶ ትምሕጸን””ይብሉ። ፋይዳ ከምዘይብሉ እንዳፈለጡ ድኣ እንታይ ምኽንያት ዘጽሓፎም? ወዲ ዱሙ ነይ ገድፍ ግብረ እሙ ስልከዝኾነ ድዩ? ጽሕፎም ብኣካል ቀሪቦም ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ከቕሩቡ እንዳኻሉ ከንሶም፡ ነዚ ብምሕሳም ኣብ ኣስመራ ተሓቢኻ ምጽሓፍ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ? መን እዩ ጊዚኡ ኣጥፊኡ ነዚ ነዊሕ ጽሑፍ ከ ከንብበሎም?

ጃንዳ ህ.ግ.ደ.ፍ ንሞኒተሪንግ ግሩፕ ይወቅስን ይኸስስን እዉን ኣሎ። ሞኒተሪንግ ግሩፕ ባዕላ ዝማሃዞቶ ነገር የሎን። ንሞኒተሪንግ ግሩፕ ቀንዲ ቀለብቲ ሓቤሬታ ዝኾኑ፣ እቶም ትማሊኣብ ዉሽጥ  ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ን ካብኡ ወጻኢ ዝነበሩ ኤርትራዉያንን ዓለማዊን ዞናዉን ትካላትን መንግስታትን ብዝተረኽበ ሓቤሬታታት ዝተመገበት እዮ። ሰለዚ ጃንዳ ህ.ግ.ደ.ፍ ንነብሱ እዩ ክወቕስን ክኸስስን ዝግባእ።

ጃንዳ ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ ኩሉ መዳያቱ ከም ፖሎትካዊ ስርርዕ ዝፈሸለ ስርዓት እዩ። ነዚ ፉሹል ስርዓት ዝገበርካ ጌርካ ከተዕርዮ እዉን ዝክኣል ስለዘይኮነ፣ ንሃገር ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራን ኤርትራዊ መነት ካየፍሽሎ መታን ደዉ ከነብሎ ክንቃለስ ኣሎና። ስለዚ ጃንዳ ህ.ግ.ደ.ፍ ድሕሪ ዝናብ ኣብ ዝባንካ ምጽሓዩ፣ ናብ ብዓቲ ምዑቃብ ካብ ምንታይ የድሕን? ካብ ዘድሕኖ ስለዘይብሉ ትም እንተበልኩም ይሓይሽ። ህዝቢ ኤርትራ ን ማሕበረሰብ ዓለም ኺዒብኩም እዩ።

ወድሓንኩም!!!

መርዕድ ዘርኡ

21ታሕሳስ 201
ጃንዳ ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ ኩሉ መዳያቱ ከም ፖሎትካዊ ስርርዕ ዝፈሸለ ስርዓት እዩ። ነዚ ፉሹል ስርዓት ዝገበርካ ጌርካ ከተዕርዮ እዉን ዝክኣል ስለዘይኮነ፣ ንሃገር ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራን ኤርትራዊ መነት ካየፍሽሎ መታን ደዉ ከነብሎ ክንቃለስ ኣሎና። ስለዚ ጃንዳ ህ.ግ.ደ.ፍ ድሕሪ ዝናብ ኣብ ዝባንካ ምጽሓዩ፣ ናብ ብዓቲ ምዑቃብ ካብ ምንታይ የድሕን? ካብ ዘድሕኖ ስለዘይብሉ ትም እንተበልኩም ይሓይሽ። ህዝቢ ኤርትራ ን ማሕበረሰብ ዓለም ኺዒብኩም እዩ።
ወድሓንኩም!!!
መርዕድ ዘርኡ
21ታሕሳስ 2011
(more…)

Advertisements

July 28, 2011

Presidential Proclamation–Suspension of Entry of Aliens Subject to United Nations Security Council Travel Bans and International Emergency Economic Powers Act Sanctions

Filed under: Uncategorized — eritrearealclearpolitics @ 6:19 pm

The White House

Office of the Press Secretary

For Immediate Release
July 25, 2011
 

Presidential Proclamation–Suspension of Entry of Aliens Subject to United Nations Security Council Travel Bans and International Emergency Economic Powers Act Sanctions

 

SUSPENSION OF ENTRY OF ALIENS SUBJECT TO UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL TRAVEL BANS AND INTERNATIONAL EMERGENCY ECONOMIC POWERS ACT SANCTIONS

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

In light of the firm commitment of the United States to the preservation of international peace and security and our obligations under the United Nations Charter to carry out the decisions of the United Nations Security Council imposed under Chapter VII, I have determined that it is in the interests of the United States to suspend the entry into the United States, as immigrants or nonimmigrants, of aliens who are subject to United Nations Security Council travel bans as of the date of this proclamation.  I have further determined that the interests of the United States are served by suspending the entry into the United States, as immigrants or nonimmigrants, of aliens whose property and interests in property have been blocked by an Executive Order issued in whole or in part pursuant to the President’s authority under the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.).

NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, by the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including section 212(f) of the Immigration and Nationality Act of 1952, as amended (8 U.S.C. 1182(f)), and section 301 of title 3, United States Code hereby find that the unrestricted immigrant and nonimmigrant entry into the United States of persons described in section 1 of this proclamation would be detrimental to the interests of the United States.  I therefore hereby proclaim that:

Section 1.  The entry into the United States, as immigrants or nonimmigrants, of the following persons is hereby suspended:

(a)  Any alien who meets one or more of the specific criteria for the imposition of a travel ban provided for in a United Nations Security Council resolution referenced in Annex A to this proclamation.

(b)  Any alien who meets one or more of the specific criteria contained in an Executive Order referenced in Annex B to this proclamation.

Sec. 2.  Persons covered by section 1 of this proclamation shall be identified by the Secretary of State or the Secretary’s designee, in his or her sole discretion, pursuant to such standards and procedures as the Secretary may establish.

Sec. 3.  The Secretary of State shall have responsibility for implementing this proclamation pursuant to such procedures as the Secretary, in consultation with the Secretary of the Treasury and Secretary of Homeland Security, may establish.

Sec. 4.  Section 1 of this proclamation shall not apply with respect to any person otherwise covered by section 1 where entry of the person into the United States would not be contrary to the interests of the United States, as determined by the Secretary of State.  In exercising the functions and authorities in the previous sentence, the Secretary of State shall consult the Secretary of Homeland Security on matters related to admissibility or inadmissibility within the authority of the Secretary of Homeland Security.

Sec. 5.  Nothing in this proclamation shall be construed to require actions that would be inconsistent with the United States obligations under applicable international agreements.

Sec. 6.  This proclamation is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

Sec. 7.  This proclamation is effective immediately and shall remain in effect until such time as the Secretary of State determines that it is no longer necessary and should be terminated, either in whole or in part.  Any such termination shall become effective upon publication in the Federal Register.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twenty-fourth day of July, in the year of our Lord two thousand eleven, and of the Independence of the United States of America the two hundred and thirty-sixth.

BARACK OBAMA

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/07/25/presidential-proclamation-suspension-entry-aliens-subject-united-nations

April 27, 2010

Yishai wants to send infiltrators back to Eritrea

Filed under: News,Uncategorized — eritrearealclearpolitics @ 6:37 pm

 

  Print
Refugee Issue
Photo: Ohad Avidan Keidar Eritrean refugees (archive) Photo: Ohad Avidan Keidar
click here to enlarge text click here to enlarge text
click here to reduce text click here to reduce text
Yishai wants to send infiltrators back to Eritrea

Interior minister approaches Foreign Minister Lieberman in a bid to examine ways together with African state to return infiltrators back to homeland
Yael Branovsky

Yishai presented the plan in a letter to Foreign Minister Avigdor Lieberman. “According to professional elements in my office one can hold talks with Eritrea in order to find solutions for the problem of infiltrators, since Israel maintains diplomatic relations with the country,” Yishai noted. 

The minister also asked to meet Lieberman and discuss the issue with him. 

According to Interior Ministry data, 25,000 infiltrators from Sudan, Eritrea, Ethiopia and other African countries are registered in Israel. Some 1,300 infiltrators entered Israel in the the last month. 

 

It was recently revealed that some Eritrean residents who try to infiltrate into Israel are being abused in the Sinai Peninsula.

Shalom Yehosua from the Population and Immigration Border Authority said that a 25-year-old woman from Eritrea who crossed the border into Israel said she was raped by eight Bedouins leading her and a group of refugees through Sinai.

“She was very closed-off, cried all the time and nearly didn’t speak, I instructed not to question her at that stage,” Yehoshua told Ynet. “She was very frightened. An army medic performed an initial examination and she was turned over to the Israel Prison Service for more tests

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3881568,00.html

ኣቶ ኤሊ ይሻይ፡ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጕዳያት እስራኤል፡ ኤርትራ እንተደኣ ተቐቢላቶ 13, 000 ዝዀኑ ኣብ እስራኤል ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክመልስ መደብ ከምዘለዎ ዝሕብር ደብዳበ ናብ ሚኒስተር ወጻኢ ጕዳያት እስራኤል ኣቶ ኣቪግዶር ሊበርማን ከምዝለኣኸ ተፈሊጡ ኣሎ።

እስራኤል ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ስለዘለዋ፡ ነዚ ዝርአ ዘሎ ዋሕዚ ናይ ስደተኛታት፡ ምስ ኤርትራ ብምስምማዕ ደው ከተብሎ ከም እትኽእል፡ ክኢልታት ሰብ ሞያ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጕዳያት እስራኤል ከምዘማኸርዎ ኣቶ ኤሊ ይሻይ ገሊጹ። ብዛዕባ’ዚ ጕዳይ’ዚ ንምዝርራብ ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጕዳያት እስራኤል ክራኸብ ምዃኑ ውን ሓቢሩ።

ብመሰረት ጸብጻባት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጕዳያት እስራኤል፡ ካብ ሱዳን፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ናብ እስራኤል ዝኣተዉ ብዝሒ ምዝጉባት ስደተኛታት፡ 25,000 በጺሑ ከምዘሎ ኣረዲኡ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ 1300 ስደተኛታት ናብ እስራኤል ከምዝኣተዉ ውን ገሊጹ።

ኣብ ልዕሊ ገለገለ ናብ እስራኤል ክሰግሩ ዝፍትኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓውሲ ደሴት ሲና ብዙሕ ግፍዕታት ከምዝፍጸም ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ተሓቢሩ ምንባሩ ዝዝከር ኢዩ። ሓንቲ 25 ዝዕድሚኣ ኤርትራዊት በቶም ዘስግርዋ ዝነበሩ 8 ሰባት ከምዝተዓመጸት ሻሎም የሆስዋ እተባህለ በዓል መዚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ወጻእተኛታት እስራኤል ሓቢሩ ምንባሩ ዝፍለጥ ኢዩ።

April 25, 2010

Our decision to go to war against Eritrea was a big mistake

Filed under: News,Uncategorized — eritrearealclearpolitics @ 7:48 pm
April 24 Author: suleyman | Yesterday, 03:35 | Views: 2245
 
   
 
Should we let EPLF to capture our land?

“Our decision to go to war against Eritrea was a big mistake” Senior TPLF official- in private

By Tamiru Geda

Ethiopia’s decision to go to war against Eretria was said a big mistake. The war costs the lives of Ten Thousands Ethiopians and Eritrean. It was even said preventable conflict. Ato Sebhat Nega, one of the founding members and senior official of TPLF pointes his fingers at his former comrades in arms including Ato Seye Aberha the latter was former Minster of Defense. However, Seye denies all the accusation against him self his other friends.

Ato W/Selassie Nega( Commonly known as Aboye Sebhat ) recently told one local radio talk show that he personally regrets for the decision aimed “in favor” of to go to the Ethio-Eritrea war where his former colleagues influenced it. Aboye Sebhat says:” Hadn’t been the powerfulness of Ato Twelde Ato seye and the like the war could have been prevented. I could imagine that using some Technical arrangements between Ethiopia and Eritrea might have been the best solution to stop the war. Because of the back ward and narrow minded views of the splinters ( former TPLF members, who walked away from their party ) we were forced to engage in to war against Eritrea.

We know that EPLF/Shabia( the ruling party in Eritrea) is an aggressor and that fired the first bullet against us but we didn’t make any significant effort to stop the war. Noting would happen if we let EPLF to stay in Zalambessa (Ethio-Eritrea border )for twenty years, let alone allowing them(EPLF) to capture it for two or three years. Unfortunately, we went to war because the majority in our party voted in support of the war. This not EPRDF’s position instead it is my view.

In his Exclusive interview Aboye Sebaht one of TPLF officials who offered Olive Tree’s branches for Eritreans’ secession didn’t mention what the proposed “Technical Arrangement” meant weather it favors Ethiopia’s interest or not . He further noted that there was a question of living with Eritreans together raised by some TPLF fighters after the fall of their common enemy, the Dergu regime.” Once on our conference, our comrade, G/mesikle, raised this issue. We told him that Referendum is belong to Eritreans it shouldn’t be neither in our interest nor EPLF’s wish. From the beginning We know that EPLF is not a Democra.” Sebhat said. The Ethio-Eritrea border issue yet not solved. Ten thousands army from both sides still stationed around their common border.

On his part, Ato Seye Aberha, executive member of the newly formed Medrik denies all accusation claimed by Aboye Sebehat . He accuses EPRDF foreign policy On his recent debate on the upcoming May 2010 election campaign Seye said that EPRDF’s cheats the Ethiopian public by providing false information that prolongs only EPRDF’s life.” EPRDF undermines Ethiopian national interest. Following the Ethio-Eritrea boarder war we were told that Ethiopia regained Bademe decides by The Hague Border Commission. EPRDF told us as if we gained additional lands in Toserrna (South West Eritrea)that never under our administration before. EPRDF hides the truth Bademe and Adi regane already given to Eritrea.

Our decision to go to war against Eritrea was a big mistake

Any country has its own Geographical boundaries How ever, EPRDF tell us that the hills and the mountains are not essential part of a sovereignty of a nation. In EPRDF’s foreign policy documents there is no single word that states about the sovereignty, Border and Unity of Ethiopia .We shouldn’t be surprised when our fertile lands in Humerra and Metema are sold out in secret. It is the result of EPRF that doesn’t believe in those mountains and valleys as part of our sovereignty. In EPRDF’s context Sovereignty means the survival of its own power ”seye addressed to the Public .

Ato Gebru Aserat, former Head of Tigray Regional State(now member of Medrek ) also shares Seye’s view and Criticizes Ato Meles Zenawi and the party.” Meles and his party EPRDF spend their time and resources on defamations and threaten against our party .We are not interested to waste our time concentrating on counter attacks .Our focus on how to show we are the answer for Ethiopians. We proved that in our recent meeting in Tigray where thousands supporters shown us their passion in public” Gebru commented.

Newsdire, April 2010

 
   

Please register Register, you are currently just a guest here.

http://www.newsdire.com/news/691-our-decision-to-go-to-war-against-eritrea-was-a-big-mistake.html

March 4, 2009

ICC issues war crimes warrant for Sudan’s Omer Al-Beshir

Filed under: Uncategorized — eritrearealclearpolitics @ 2:20 pm

THE HAGUE – The International Criminal Court sought the arrest Wednesday of Sudan’s President Omar al-Beshir for war crimes in Darfur, issuing the first ever warrant against a sitting head of state.

“Today, pre-trial chamber one of the International Criminal Court … issued a warrant for the president of Sudan for war crimes and crimes against humanity,” court spokeswoman Laurence Blairon said.

The 65-year-old Beshir will face five counts of crimes against humanity and two of war crimes. However Beshir will not face charges of genocide as requested by the ICC’s chief prosecutor, the spokeswoman added.

Speaking at a press conference, Blairon said Beshir bore responsibility for “exterminating, raping and forcibly transfferring a large numbers of civilians” from the western Sudanese region where a six-year conflict has cost several hundred thousand lives.

She said Beshir and other high level Sudanese political and military leaders had orchestrated and coordinated the attacks.

Although there was no immediate response from Khartoum, Beshir said on Tuesday that he would regard any warrant as worthless.

“Any decision by the International Criminal Court has no value for us. It will not be worth the ink it is written on,” he said on Tuesday.

Blairon said that if Sudan failed to comply with the warrant it could be referred to the UN Security Council.

The Arab League has said it feared “dangerous consequences” if a warrant is issued while the African Union has also called on the UN Security Council to suspend the court’s proceedings.

The announcement came the day after the chief ICC prosecutor Luis Moreno-Ocampo, who asked the court to issue an arrest warrant for Beshir last year, said he had strong evidence against the leader of Africa’s biggest country and had a list of more than 30 witnesses.

The ICC has no powers of enforcing its own warrants, but suspects can be arrested on the territory of states that have signed up to the court’s founding Rome Statute.

The United Nations says up to 300,000 people have died since conflict broke out in Sudan’s western Darfur region in 2003, when ethnic minority rebels took up arms against the Arab-dominated regime for a greater share of resources and power.

A ceasefire has been agreed between the government and opposition groups but deadly clashes go on in the region.

Moreno-Ocampo accuses Beshir of personally instructing his forces to annihilate three ethnic groups — the Fur, the Masalit and the Zaghawa.

The prosecutor says 2.7 million people have been uprooted from their homes, of whom 100,000 died of causes related to their displacement, such as starvation.

In May 2007, the ICC issued arrest warrants for crimes in Darfur against Sudanese government minister Ahmad Harun and Janjaweed militia leader Ali Kushayb, which Khartoum, who rejects ICC jurisdiction, has failed to honour.

Ahead of the announcement, the Sudanese army broadcast a warning on state radio against anyone trying to make political capital out of any move by the court to pursue proceedings against the regime.

Security was beefed up outside embassies, with large protests expected if the ICC issues a warrant on any of the multiple charges of genocide, war crimes and crimes against humanity in Darfur.

The medical aid organisation Doctors Without Borders (MSF) said it was pulling its expatriate staff out of Darfur after the Sudanese government ordered them to leave.

January 30, 2009

Djibouti will resist war with Eritrea: president

Filed under: Uncategorized — eritrearealclearpolitics @ 9:43 pm

Thu Jan 29, 2009 9:19am GMT

By David Clarke

 

DJIBOUTI (Reuters) – Djibouti will not be pushed into war with its Horn of Africa neighbour Eritrea and will exhaust all legal means to settle a long-running border row, the Djibouti president said in an interview.

 

The two nations, on a crucial shipping lane linking Europe to Asia, clashed in June after Djibouti accused Eritrea of moving troops across the border. Eritrea denies the accusations. A dozen Djiboutian soldiers were killed in the fighting.

 

The United Nations’ Security Council passed a resolution on January 14 giving Eritrea five weeks to withdraw its forces from the Red Sea coastal area of Ras Doumeira and Doumeira Island — a demand quickly rejected by Asmara.

 

“They want to lure us into war. But we will not do it. We will exhaust all the legal solutions,” Djibouti’s President Ismail Omar Guelleh, 61, told Reuters in an interview at the colonial-era presidential palace on Wednesday.

 

Djibouti hosts France’s largest military base in Africa and also a major U.S. base. The country’s modern port is used by foreign navies patrolling the busy shipping lanes off the coast of Somalia to fight piracy.

 

The former French colony of some 800,000 people, which also borders Somalia, is the main route to the sea for Ethiopia — Eritrea’s arch enemy and Washington’s chief regional ally.

 

Guelleh said Eritrean President Isaias Afwerki would most likely try and block a U.N. team from visiting the disputed area to compile a report for Secretary General Ban Ki-moon once the five-week deadline was up.

 

“Because what interests him is Ethiopia. It’s not working. He has problems with Ethiopia, but not us. Why is he making us the hostages?” said Guelleh.

He said Eritrea was now trying to court Iran by sending ministerial delegations to the Islamic Republic, perhaps with a view to sending Washington a warning message.

 

“But they are not listening. He’s going to lose there as well. You don’t win by threatening people,” said Guelleh.

 

Critics say Eritrea has isolated itself, is a danger to security in the Horn of Africa and is acting as a destabilising force in both Ethiopia and Somalia.

 

But Asmara says it has long been the victim of pro-Ethiopian prejudice and unfair meddling by the international community, particularly in its border dispute with Addis Ababa.

 

Djibouti has been Ethiopia’s main gateway for imports and exports since it lost the ports of Assab and Masawa when Eritrea won its independence in the early 1990s after a 30-year war.

 

The U.N. Security Council demanded in its resolution earlier this month that Eritrea acknowledge its border dispute with Djibouti and participate in diplomatic efforts to resolve it.

 

Asmara accuses Security Council members of ignoring what it called breaches of international law by Ethiopia, with which it fought a 1998-2000 border war that killed 70,000 people.

Create a free website or blog at WordPress.com.